XmlSerializerOutputFormatter.WriteResponseBodyAsync(OutputFormatterWriteContext, Encoding) Method

Definition

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ WriteResponseBodyAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::OutputFormatterWriteContext ^ context, System::Text::Encoding ^ selectedEncoding);
public override System.Threading.Tasks.Task WriteResponseBodyAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.OutputFormatterWriteContext context, System.Text.Encoding selectedEncoding);
override this.WriteResponseBodyAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.OutputFormatterWriteContext * System.Text.Encoding -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overrides Function WriteResponseBodyAsync (context As OutputFormatterWriteContext, selectedEncoding As Encoding) As Task

Parameters

selectedEncoding
Encoding

Returns

Applies to