TagHelperOutput.WriteTo(TextWriter, HtmlEncoder) Method

Definition

public:
 virtual void WriteTo(System::IO::TextWriter ^ writer, System::Text::Encodings::Web::HtmlEncoder ^ encoder);
public void WriteTo (System.IO.TextWriter writer, System.Text.Encodings.Web.HtmlEncoder encoder);
abstract member WriteTo : System.IO.TextWriter * System.Text.Encodings.Web.HtmlEncoder -> unit
override this.WriteTo : System.IO.TextWriter * System.Text.Encodings.Web.HtmlEncoder -> unit
Public Sub WriteTo (writer As TextWriter, encoder As HtmlEncoder)

Parameters

writer
TextWriter
encoder
HtmlEncoder

Implements

Applies to