GitPatternRepository.HostKeyAlgorithm Property

Definition

Gets or sets sshKey algorithm of git repository.

[Newtonsoft.Json.JsonProperty(PropertyName="hostKeyAlgorithm")]
public string HostKeyAlgorithm { get; set; }
[<Newtonsoft.Json.JsonProperty(PropertyName="hostKeyAlgorithm")>]
member this.HostKeyAlgorithm : string with get, set
Public Property HostKeyAlgorithm As String

Property Value

String
Attributes
Newtonsoft.Json.JsonPropertyAttribute

Applies to