ITaskItem.RemoveMetadata(String) Method

Definition

Allows the removal of custom metadata set on the item.

public:
 void RemoveMetadata(System::String ^ metadataName);
public void RemoveMetadata (string metadataName);
abstract member RemoveMetadata : string -> unit
Public Sub RemoveMetadata (metadataName As String)

Parameters

metadataName
String

The name of the metadata to remove.

Applies to