HostOptions.ShutdownTimeout HostOptions.ShutdownTimeout HostOptions.ShutdownTimeout Property

Definition

The default timeout for StopAsync(CancellationToken).

public TimeSpan ShutdownTimeout { get; set; }
member this.ShutdownTimeout : TimeSpan with get, set
Public Property ShutdownTimeout As TimeSpan

Property Value

Applies to