SymmetricKey.AddKeyEncryption SymmetricKey.AddKeyEncryption SymmetricKey.AddKeyEncryption Method

Definition

Overloads

AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption) AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption) AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption)

Adds a key encryption to the symmetric key.

AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[]) AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[]) AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[])

Adds one or more key encryptions to the symmetric key.

AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption) AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption) AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption)

Adds a key encryption to the symmetric key.

public void AddKeyEncryption (Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SymmetricKeyEncryption keyEncryption);
member this.AddKeyEncryption : Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SymmetricKeyEncryption -> unit
Public Sub AddKeyEncryption (keyEncryption As SymmetricKeyEncryption)

Parameters

AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[]) AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[]) AddKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[])

Adds one or more key encryptions to the symmetric key.

public void AddKeyEncryption (Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SymmetricKeyEncryption[] keyEncryptions);
member this.AddKeyEncryption : Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SymmetricKeyEncryption[] -> unit
Public Sub AddKeyEncryption (keyEncryptions As SymmetricKeyEncryption())

Parameters

keyEncryptions
SymmetricKeyEncryption[]

Applies to