SymmetricKey.DropKeyEncryption SymmetricKey.DropKeyEncryption SymmetricKey.DropKeyEncryption Method

Definition

Removes key encryptions from the symmetric key.

Overloads

DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption) DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption) DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption)

Removes the specified key encryption from the symmetric key.

DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[]) DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[]) DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[])

Removes the specified key encryptions from the symmetric key.

Examples

Using Encryption

DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption) DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption) DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption)

Removes the specified key encryption from the symmetric key.

public:
 void DropKeyEncryption(Microsoft::SqlServer::Management::Smo::SymmetricKeyEncryption ^ keyEncryption);
public void DropKeyEncryption (Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SymmetricKeyEncryption keyEncryption);
Public Sub DropKeyEncryption (keyEncryption As SymmetricKeyEncryption)
Parameters
keyEncryption
SymmetricKeyEncryption SymmetricKeyEncryption SymmetricKeyEncryption

An SymmetricKeyEncryption object value that specifies the key encryption to be removed from the symmetric key.

Examples

Using Encryption

DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[]) DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[]) DropKeyEncryption(SymmetricKeyEncryption[])

Removes the specified key encryptions from the symmetric key.

public:
 void DropKeyEncryption(cli::array <Microsoft::SqlServer::Management::Smo::SymmetricKeyEncryption ^> ^ keyEncryptions);
public void DropKeyEncryption (Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SymmetricKeyEncryption[] keyEncryptions);
Public Sub DropKeyEncryption (keyEncryptions As SymmetricKeyEncryption())
Parameters
keyEncryptions
SymmetricKeyEncryption[]

A SymmetricKeyEncryption object array value that specifies the key encryptions to be removed from the symmetric key.

Examples

Using Encryption

Applies to