WaitSyncStatus WaitSyncStatus Enum

Definition

public enum WaitSyncStatus
type WaitSyncStatus = 
Inheritance
WaitSyncStatusWaitSyncStatus

Fields

AlreadySignaled AlreadySignaled 37146
ConditionSatisfied ConditionSatisfied 37148
TimeoutExpired TimeoutExpired 37147
WaitFailed WaitFailed 37149

Applies to