TypeInfo.IsNestedAssembly Property

Definition

public:
 property bool IsNestedAssembly { bool get(); };
public bool IsNestedAssembly { get; }
member this.IsNestedAssembly : bool
Public ReadOnly Property IsNestedAssembly As Boolean

Property Value

Applies to