TypeInfo.UnderlyingSystemType Property

Definition

public:
 virtual property Type ^ UnderlyingSystemType { Type ^ get(); };
public virtual Type UnderlyingSystemType { get; }
member this.UnderlyingSystemType : Type
Public Overridable ReadOnly Property UnderlyingSystemType As Type

Property Value

Type

Applies to