AdditionalMetadataAttribute.OnMetadataCreated(ModelMetadata) AdditionalMetadataAttribute.OnMetadataCreated(ModelMetadata) AdditionalMetadataAttribute.OnMetadataCreated(ModelMetadata) Method

Definition

Provides metadata to the model metadata creation process.

public void OnMetadataCreated (System.Web.Mvc.ModelMetadata metadata);
abstract member OnMetadataCreated : System.Web.Mvc.ModelMetadata -> unit
override this.OnMetadataCreated : System.Web.Mvc.ModelMetadata -> unit
Public Sub OnMetadataCreated (metadata As ModelMetadata)

Parameters

metadata
ModelMetadata ModelMetadata ModelMetadata

The meta data.

Implements

Applies to