XDocument.WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken) XDocument.WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken) XDocument.WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken) Method

Definition

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ WriteToAsync(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public override System.Threading.Tasks.Task WriteToAsync (System.Xml.XmlWriter writer, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
override this.WriteToAsync : System.Xml.XmlWriter * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task

Parameters

Returns

Applies to