UIStatusBarFrameChangeEventArgs UIStatusBarFrameChangeEventArgs Class

Definition

Provides data for the event.

public class UIStatusBarFrameChangeEventArgs : Foundation.NSNotificationEventArgs
type UIStatusBarFrameChangeEventArgs = class
    inherit NSNotificationEventArgs
Inheritance
UIStatusBarFrameChangeEventArgsUIStatusBarFrameChangeEventArgs

Constructors

UIStatusBarFrameChangeEventArgs(NSNotification) UIStatusBarFrameChangeEventArgs(NSNotification)

Initializes a new instance of the UIStatusBarFrameChangeEventArgs class.

Properties

Notification Notification

The underlying NSNotification object from the posted notification.

(Inherited from NSNotificationEventArgs)
StatusBarFrame StatusBarFrame

The RectangleF defining the Frame of the UIStatusBar.

Applies to