EdgeUsageDataEventHub.withToken(String token) Method

Definition

Set the token property: SAS token needed to interact with Event Hub.

public EdgeUsageDataEventHub withToken(String token)

Parameters

token
java.lang.String

the token value to set.

Returns

the EdgeUsageDataEventHub object itself.

Applies to