SqlSyncGroup.triggerSynchronization Method

Definition

Triggers a sync group synchronization.

public abstract void triggerSynchronization()

Applies to