Volume.withGitRepo(GitRepoVolume gitRepo) Method

Definition

Set the git repo volume.

public Volume withGitRepo(GitRepoVolume gitRepo)

Parameters

gitRepo
GitRepoVolume

the gitRepo value to set

Returns

the Volume object itself.

Applies to