ProfilesListNextResponse type

Contains response data for the listNext operation.

type ProfilesListNextResponse = ProfileListResult & { _response: Object }