SearchNearbyResponse type

type SearchNearbyResponse = Response<SearchNearbyResponse,Models.SearchGetSearchNearbyResponse,SearchGeojson>