ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕР ОТ MICROSOFT MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Настоящите лицензионни условия представляват споразумение между Вас и Microsoft Corporation (или съответния ѝ филиал във Вашия регион). Те са приложими за гореспоменатия софтуер и услуги на Microsoft или софтуерни актуализации (освен до степента, в която такива услуги или актуализации не са придружени от нови или допълнителни условия, в който случай тези различни условия са приложими в бъдеще и не променят Вашите права или тези на Microsoft по отношение на предварително актуализиран софтуер или услуги).

АКО СПАЗВАТЕ ТЕЗИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ, РАЗПОЛАГАТЕ С ПРАВАТА ПО-ДОЛУ. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ СОФТУЕР, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

 • a) Общи. Имате право да инсталирате и използвате произволен брой копия на софтуера.

 • b) Софтуер на трето лице. Софтуерът може да включва приложения на трети лица, които се лицензират за Вас според това споразумение или според техните собствени условия. Лицензионните условия, бележките и потвържденията, ако такива са налични, за приложенията на трети лица може да бъдат достъпни онлайн на адрес https://aka.ms/thirdpartynotices или в придружаващ файл с предупреждения. Дори ако такива приложения се регулират от други споразумения, отказът от отговорност, ограниченията и изключенията за щети по-долу също важат в рамките на позволеното от приложимите закони.

2. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Софтуерът може да събира данни за Вас и използването на софтуера, и да изпраща тези данни на Microsoft. Microsoft може да използва тези данни за извършването на услуги или за подобряването на продуктите и услугите на Microsoft. Правата Ви за отказ, ако има такива, са описани в продуктовата документация. Някои функции в софтуера може да позволяват събирането на данни от потребителите на Вашите приложения, които имат достъп до софтуера или го използват. Ако използвате тези функции, за да позволите събиране на данни в приложенията си, трябва да се съобразявате с приложимото право, включително получаването на необходимото съгласие на потребителя, и да поддържате на очевидно място правила за поверителност, които точно информират потребителите за това, как използвате, събирате и споделяте данните им. Можете да научите повече за събирането и използването на данни от Microsoft от продуктовата документация и Декларацията за поверителност на Microsoft на адрес https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими разпоредби на Декларацията за поверителност на Microsoft.

3. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА

Софтуерът се лицензира, не се продава. Microsoft си запазва всички останали права. Освен ако не притежавате допълнителни права според съответното законодателство, независимо от това ограничение, Вие няма (и нямате право да):

 • a) заобикаляте технически ограничения в софтуера, които Ви позволяват да го използвате само по определени начини;

 • b) подлагате на обратно конструиране, декомпилиране или деасемблиране софтуера;

 • c) премахвате, омаловажавате, блокирате или променяте предупреждения на Microsoft или нейните доставчици в софтуера;

 • d) да използвате софтуера по начин, противоречащ на закона, или за създаването или разпространението на злонамерен софтуер; или

 • e) споделя, публикува, разпространява или отдава под наем софтуера, предоставя софтуера като самостоятелно хоствано решение за използване от други лица или да прехвърля софтуера или това споразумение на трети лица.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС

Освен това трябва да се съобразявате с изискванията на националното и международно законодателство за износ, приложимо за софтуера, което включва ограничения за местоназначението, крайните потребители и употреба. За повече информация относно ограниченията, свързани с износа, посетете https://aka.ms/exporting.

5. УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Това споразумение не представлява задължение за Microsoft да предоставя услуги за поддръжка на софтуера. Всякаква поддръжка се предоставя „както е“, „с всички недостатъци“ и без никакви гаранции.

6. АКТУАЛИЗАЦИИ

Софтуерът може периодично да проверява за актуализации и да ги изтегля и инсталира вместо Вас. Имате право да получавате актуализации единствено от Microsoft или упълномощени източници. Може да се наложи Microsoft да актуализира системата Ви, за да Ви предостави актуализации. Вие се съгласявате да получавате тези автоматични актуализации, без да бъдете допълнително информирани. уализациите може да не включват или поддържат всички съществуващи функции на софтуера, услуги или периферни устройства.

7. ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Това споразумение и всички други условия, които може да предостави Microsoft за допълненията, актуализациите или приложенията на трети лица, представляват цялостното споразумение за софтуера.

8. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И МЯСТО ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Ако сте придобили софтуера в САЩ или Канада, тълкуването на това споразумение, исковете във връзка с неговото нарушаване и всички останали искове (включително исковете за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и нарушения) се подчиняват на законите на щата или провинцията, в която живеете (или ако сте фирма, където се намира седалището Ви), независимо от конфликти на законови принципи. Ако сте придобили софтуера в друга държава, се прилагат нейните закони. Ако съществува щатска юрисдикция, Вие и Microsoft приемате изключителната юрисдикция и място на федералния съд в окръг Кинг, Вашингтон, за всички спорове, изслушвани в съда. В противен случай, Вие и Microsoft приемате изключителната юрисдикция и място на Върховния съд в окръг Кинг, Вашингтон, за всички спорове, изслушвани в съда.

9. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА; РЕГИОНАЛНИ ВАРИАЦИИ

В това споразумение са описани някои юридически права. Вие може да имате други права, включително права на потребител, според законите на Вашия щат, провинция или страна. Отделно и освен взаимоотношението Ви с Microsoft, може да имате права и по отношение на страната, от която сте придобили софтуера. Настоящото споразумение не променя тези други права, ако законодателството на Вашия щат, провинция или страна не го позволяват. Ако например сте придобили софтуера в един от посочените по-долу региони или се прилагат задължителни закони на съответната страна, следните разпоредби са приложими за Вас:

 • a) Австралия. Разполагате със законови гаранции съгласно австралийския Закон за потребителите (Australian Consumer Law) и никоя част от настоящото споразумение не засяга тези права.

 • b) Канада. Ако сте придобили този софтуер в Канада, може да спрете да получавате актуализации, като изключите функцията за автоматично актуализиране, изключите устройството си от интернет (но ако и когато отново го свържете към интернет, софтуерът ще възобнови проверката и инсталацията на актуализации) или като деинсталирате софтуера. Продуктовата документация, ако има такава, може също да указва как да изключите актуализациите за конкретното устройство или софтуер.

 • c) Германия и Австрия.

  • (i) Гаранция. Надлежно лицензираният софтуер ще функционира в максимална степен, както е описано в материалите на Microsoft, които съпровождат софтуера. Въпреки това Microsoft не предоставя никакви договорни гаранции във връзка с лицензирания софтуер.

  • (ii) Ограничения на отговорността. В случай на умишлено поведение, груба небрежност, искове, основани на Закона за продуктовата отговорност, както и в случай на смърт, телесна повреда или нараняване, Microsoft носи отговорност съгласно приложимите закони.

По силата на предходната клауза (ii) Microsoft ще носи отговорност само за лека небрежност, ако Microsoft е в нарушение на съществени договорни задължения, чието изпълнение улеснява надлежното изпълнение на настоящото споразумение, нарушението на които би застрашило целта на настоящото споразумение и в спазването на които дадена страна може постоянно да се довери (т.нар. „основни задължения“). В останалите случаи на лека небрежност Microsoft не носи отговорност за лека небрежност.

10. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ

СОФТУЕРЪТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА „КАКТО Е“. ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, MICROSOFT ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЗА НЕНАРУШЕНИЕ.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЩЕТИ

АКО РАЗПОЛАГАТЕ С ОСНОВАНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪПРЕКИ ПРЕДХОДНИЯ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MICROSOFT И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ САМО ЗА ПРЕКИ ЩЕТИ ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5,00 Щ.Д. НЯМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ ДРУГИ ЩЕТИ, ВКЛ. ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НЕПРЕКИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ

Това ограничение е приложимо за (а) всичко, свързано със софтуера, услугите и съдържанието (вкл. кода) на интернет сайтовете или приложения на трети страни, както и (b) претенции за нарушения по договора или гаранцията или по ангажиментите и условията в тях, обективна отговорност, небрежност или друго закононарушение; или всеки друг иск; при всички случаи в рамките на позволеното от съответното законодателство.

Това също важи и когато Microsoft е знаела или е трябвало да знае за възможността от такива щети. По-горното ограничение или изключване може да не се отнася за Вас, ако щатът, провинцията или страната Ви не разрешават изключването или ограничаването на случайни, закономерни или други щети.