MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai sen konserniyhtiön) välillä. Ne koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja tai ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä, että kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia tai täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä eri ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä ne muuta asiakkaan tai Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin tai palveluihin liittyviä oikeuksia).

JOS ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ ON ALLA MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT.

1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET

 • a) Yleistä. Asiakas saa asentaa ja käyttää tämän ohjelmiston kuinka montaa tahansa kopiota.

 • b) Kolmannen osapuolen ohjelmisto. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla tai omilla ehdoillaan. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät voivat olla saatavilla osoitteessa (https://aka.ms/thirdpartynotices) tai mukana toimitetussa ilmoitukset sisältävässä tiedostossa. Vaikka näitä sovelluksia koskisivatkin muut sopimukset, alla oleva vastuuvapautus sekä vahingonkorvausvastuun rajoitukset sekä pois sulkeminen ovat myös voimassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

2. TIETOJEN KERÄÄMINEN

Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja asiakkaan ohjelmiston käytöstä ja lähettää ne Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja toimittamaan palveluita ja kehittämään Microsoftin tuotteita ja palveluita. Asiakkaan mahdolliset esto-oikeudet esitetään tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston eräät toiminnot voivat ottaa käyttöön tietojen keräämisen asiakkaan sovellusten käyttäjiltä, jotka avaavat ohjelmiston ja käyttävät sitä. Jos asiakas käyttää näitä toimintoja tietojen keräämisen käyttöönottoon sovelluksissa, asiakkaan tulee täyttää sovellettavassa laissa säädetyt vaatimukset, kuten hankkia mahdollisesti edellytetyt käyttäjän suostumukset, ja asiakkaalla tulee olla selvästi näkyvillä oleva tietosuojakäytäntö, jossa tiedotetaan käyttäjiä siitä, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään ja jaetaan. Microsoftin harjoittamasta tietojen keräämisestä ja niiden käytöstä on saatavilla lisätietoja tuotedokumentaatiossa ja Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausekkeen soveltuvia ehtoja.

3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS

Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei asiakkaalla ole sovellettavan lain perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas ei saa (eikä hänellä ole oikeutta):

 • a) kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyillä tavoilla;

 • b) selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa tai hajottaa ohjelmistoa;

 • c) poistaa, pienentää, estää tai muuttaa Microsoftin tai sen toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

 • d) käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla tai luoda tai välittää haittaohjelmistoja; tai

 • e) jakaa, julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön tai siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

4. VIENTIRAJOITUKSET

Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja vientirajoituksista on osoitteessa https://aka.ms/exporting.

5. TUKIPALVELUT

Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen tuki toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”mahdollisine vikoineen” ilman minkäänlaisia takuita.

6. PÄIVITYKSET

Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vain Microsoftilta tai Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin on ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se voi päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä tai tue kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai oheislaitteita.

7. KOKO SOPIMUS

Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten tai kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA

Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa tai Kanadassa, asiakkaan asuinosavaltion tai -provinssin (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, sen rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin muihin vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan kyseisen maan lakeja. Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla on asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin King Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella on yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa. Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin King Countyssa sijaitsevalla Superior Courtilla (ylioikeus) on yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa.

9. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT

Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien mukaisia oikeuksia, mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos paikallinen, alueellinen tai kansallinen laki ei niin salli. Jos asiakas esimerkiksi on hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai jos pakollinen maan laki on voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

 • a) Australia. Asiakkaalla on Australian kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä tätä sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.

 • b) Kanada. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Kanadassa, asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon pois päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (jos ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin, ohjelmisto voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotedokumentaatiossa, mikäli sellainen on, voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

 • c) Saksa ja Itävalta.

  • (i) Takuu. Ohjelmisto, jolla on asianmukainen käyttöoikeus, toimii oleellisesti, kuten ohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.

  • (ii) Vastuunrajoitus. Jos kyseessä on tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, Microsoft on korvausvelvollinen lain mukaan.

Mikäli edellä olevasta (ii) kohdasta ei muuta johdu, Microsoft on korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta vain, jos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan, joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut ”merkittävät velvollisuudet”). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

10. TAKUUN POISSULKEMINEN

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN. ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

11. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN

JOS ASIAKKAALLA ON PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN POIS SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI SAADA MICROSOFTILTA JA SEN TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA JA KORVAUSSUMMA ON ENINTÄÄN VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN.

Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa; ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta tai ehdosta; ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä tai muuta oikeudenvastaista tekoa; tai mitä tahansa muuta vaadetta; kussakin tapauksessa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, provinsseissa tai maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa tai maissa.