TERMENII LICENȚEI PENTRU SOFTWARE MICROSOFT MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă un contract între dvs. şi Microsoft Corporation (sau una dintre companiile afiliate). Termenii licenţei sunt valabili pentru produsul software menţionat şi pentru toate serviciile şi actualizările software Microsoft (exceptând cazul în care aceste servicii sau actualizări sunt însoţite de termeni noi sau suplimentari, caz în care termenii diferiţi se aplică prospectiv şi nu modifică drepturile dvs., nici pe cele ale Microsoft legate de produsul software sau serviciile dinaintea actualizării).

DACĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI AI LICENŢEI, AVEŢI DREPTURILE DE MAI JOS. UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE REPREZINTĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTOR TERMENI.

1. DREPTURILE DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

 • a) Generalităţi. Aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi orice număr de copii ale produsului software.

 • b) Produse software terţă parte. Produsul software poate să includă aplicaţii terţă parte care vă sunt acordate sub licenţă în baza acestui contract sau în baza propriilor lor termeni. Termenii licenţei, notificările şi declaraţiile, dacă există, pentru aplicaţiile terţă parte se pot accesa online la https://aka.ms/thirdpartynotices sau prin intermediul unui fişier de notificări însoţitor. Chiar dacă aplicaţiile respective sunt reglementate de alte contracte, se aplică şi declinările răspunderii, limitările referitoare la daune şi excluderile acestora de mai jos în limitele permise de legea aplicabilă.

2. COLECTAREA DATELOR

Produsul software poate să colecteze informaţii despre dvs. şi despre utilizarea produsului software şi să le transmită companiei Microsoft. Microsoft are dreptul să utilizeze aceste informaţii pentru a furniza servicii şi a îmbunătăţi produsele şi serviciile Microsoft. După caz, drepturile de renunţare sunt prevăzute în documentaţia produsului. Anumite caracteristici ale produsului software pot să permită colectarea de date de la utilizatorii aplicaţiilor dvs. care accesează sau utilizează produsul software. Dacă utilizaţi aceste caracteristici pentru a permite colectarea de date în aplicaţiile dvs., trebuie să respectaţi legea aplicabilă, inclusiv să obţineţi acordul utilizatorului, şi să afişaţi la vedere o politică de confidenţialitate, care să informeze utilizatorii cu privire la modul de utilizare, de colectare şi de partajare a datelor. Pentru informaţii suplimentare despre colectarea datelor de către Microsoft şi utilizarea acestora în documentaţia produsului şi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii Microsoft, consultaţi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Sunteţi de acord să respectaţi toate dispoziţiile aplicabile ale Angajamentului de respectare a confidenţialităţii Microsoft.

3. SFERA DE ACŢIUNE A LICENŢEI

Produsul software nu este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia situaţiei în care legislaţia în vigoare vă acordă mai multe drepturi, în ciuda acestei limitări, veţi respecta următoarele interdicţii (şi nu aveţi dreptul):

 • a) să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică a produsului software, care vă permite să îl utilizaţi numai în anumite moduri;

 • b) să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi produsul software;

 • c) să eliminaţi, să minimizaţi, să blocaţi să modificaţi nicio notificare a Microsoft sau a furnizorilor săi cu privire la produsul software;

 • d) să utilizaţi produsul software în orice manieră care încalcă legea, creează sau propagă programe rău intenţionate; sau

 • e) să partajaţi, să publicaţi, să distribuiţi sau să împrumutaţi produsul software, să furnizaţi produsul software ca soluţie cu găzduire proprie pentru ca terţele părţi să poată utiliza sau transfera produsul software ori prezentul contract unei terţe părţi.

4. RESTRICŢIILE LA EXPORT

Trebuie să respectați toate legile și reglementările naționale și internaționale cu privire la export, care se aplică produselor software și care includ restricții privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare despre restricțiile privind exportul, accesați https://aka.ms/exporting.

5. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ

Compania Microsoft nu este obligată în baza acestui contract să vă ofere servicii de asistenţă pentru software. Asistenţa este furnizată „ca atare”, „cu toate defectele” şi fără niciun fel de garanţie.

6. ACTUALIZĂRILE

Produsul software poate verifica periodic dacă există actualizări ale software-ului, pe care le poate descărca şi instala pentru dvs. Aveţi dreptul să obţineţi actualizări numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Este posibil să fie necesar ca Microsoft să actualizeze sistemul dvs. pentru a vă furniza actualizările respective. Sunteţi de acord să primiţi aceste actualizări în mod automat, fără notificare suplimentară. Este posibil ca actualizările să nu includă sau să nu fie compatibile cu toate caracteristicile produsului software, serviciile sau dispozitivele periferice existente.

7. ÎNTREGUL CONTRACT

Prezentul contract şi ceilalţi termeni pe care Microsoft îi poate prevedea pentru suplimente, actualizări sau aplicaţii terţă-parte reprezintă întregul contract pentru produsul software.

8. LEGEA APLICABILĂ ŞI LOCUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR

Dacă aţi achiziţionat produsul software în Statele Unite ale Americii sau Canada, legile statului sau provinciei în care locuiţi (sau, în cazul unei companii, locaţia sediului principal) vor guverna interpretarea prezentului contract, a pretenţiilor privind încălcarea lor şi a tuturor celorlalte pretenţii (inclusiv a pretenţiilor de încălcare a legilor privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială şi delictele), indiferent de conflictul de principii juridice. Dacă aţi achiziționat produsul software în orice altă ţară, sunt valabile legile ţării respective. Dacă există jurisdicţie federală a S.U.A., dvs. şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă a instanţei federale din King County, Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă. În caz contrar, dvs. şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă a Instanţei superioare din King County, Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă.

9. DREPTURILE CONSUMATORULUI; VARIAŢIILE REGIONALE

Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului, provinciei sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, independent de relaţia dvs. cu Microsoft, este posibil să beneficiaţi de anumite drepturi în legătură cu partea de la care aţi achiziţionat produsul software. Prezentul contract nu modifică aceste alte drepturi dacă legislaţia statului, provinciei sau ţării dvs. nu permite acest lucru. De exemplu, dacă aţi achiziţionat produsul software dintr-una dintre regiunile de mai jos sau dacă se aplică legile obligatorii din ţara respectivă, atunci vi se aplică următoarele prevederi:

 • a) Australia. Beneficiaţi de garanţii statutare în baza Legii consumatorului din Australia şi nicio prevedere din acest contract nu are scopul de a afecta respectivele drepturi.

 • b) Canada. Dacă aţi achiziţionat produsul software în Canada, puteţi opri primirea de actualizări dezactivând caracteristica de actualizări automate, deconectând dispozitivul de la internet (dacă şi când sunteţi reconectat la internet, însă produsul software va relua verificarea şi instalarea actualizărilor) sau dezinstalând produsul software. Documentaţia produsului, după caz, poate să precizeze şi modul de dezactivare a actualizărilor pentru dispozitivul sau produsul software dvs.

 • c) Germania şi Austria.

  • (i) Garanţia. Produsele software licenţiate corect vor funcţiona în principal conform descrierii din materialele Microsoft care le însoţesc. Totuşi, Microsoft nu acordă garanţii contractuale în legătură cu produsul software licenţiat.

  • (ii) Limitări ale răspunderii. În caz de comportament intenţionat, neglijenţă gravă, pretenţii bazate pe Legea privind răspunderea pentru produsele defectuoase, precum şi în cazul decesului sau vătămării corporale sau fizice, compania Microsoft va fi trasă la răspundere conform legii statutare.

Sub rezerva clauzei anterioare, (ii) Microsoft îşi va asuma răspunderea pentru o neglijenţă minoră doar dacă Microsoft încalcă astfel de obligaţii contractuale reale, a căror îndeplinire facilitează respectarea prezentului contract şi a căror încălcare ar pune în pericol scopul acestuia şi conformitatea pe care o parte se poate baza în mod constant (aşa-numitele „obligaţii principale”). În alte cazuri de neglijenţă minoră, Microsoft nu îşi va asuma răspunderea pentru neglijenţe minore.

10. NEACORDAREA GARANŢIEI

PRODUSUL SOFTWARE ESTE LICENŢIAT „CA ATARE”. VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII SALE. MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII EXPRESE. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE LOCALE, MICROSOFT EXCLUDE TOATE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, INCLUSIV ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, ŞI NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE.

11. LIMITAREA ŞI EXCLUDEREA DESPĂGUBIRILOR

DACĂ AVEŢI ORICE TEMEI PENTRU RECUPERAREA DAUNELOR ÎN POFIDA NEACORDĂRII GARANŢIEI PRECEDENTE, PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI DE LA MICROSOFT SAU DE LA FURNIZORII ACESTUIA DOAR DAUNELE DIRECTE PÂNĂ LA VALOAREA MAXIMĂ DE 5 USD. NU PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAUNE SUCCESIVE, PIERDERI DE PROFIT, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE.

Această limitare este valabilă pentru (a) orice subiect asociat cu produsul software, serviciile, conţinutul (inclusiv codul) de pe site-uri internet ale terţilor sau aplicaţiilor ale terţilor şi (b) despăgubiri pentru încălcarea contractului, a garanţiei sau a condiţiei, răspundere strictă, neglijenţă sau alte delicte; sau alte despăgubiri, în fiecare caz în limitele permise de legea aplicabilă.

Limitarea este valabilă, de asemenea, chiar dacă Microsoft a ştiut sau ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea survenirii acestor daune. Este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă în cazul dvs., deoarece se poate ca statul, provincia sau ţara dvs. să nu permită excluderea sau limitarea daunelor subsecvente, incidente ori de altă natură.