BatchConstraintsHistory.showCaption Method

Syntax

display BatchCaption showCaption()

Run On

Called

See Also

Reference

BatchConstraintsHistory Table