LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS NAV FOR WINDOWS

Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av deres tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les dem nøye. Denne avtalen gjelder for ovennevnte programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. De gjelder også alle Microsofts

 • oppdateringer,

 • tillegg,

 • Internett-baserte tjenester og

 • brukerstøtte

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.

Denne avtalen blir inngått når du første gang laster ned, installerer eller bruker programvaren, det som kommer først. Ved å laste ned, installere eller bruke programvaren aksepterer du denne avtalen. Hvis du ikke godtar denne avtalen, må du ikke laste ned, installere eller bruke programvaren. Hvis en person inngår denne avtalen på vegne av en juridisk enhet, bekrefter denne personen at hun eller han har myndighet til å binde denne enheten til denne avtalen.

Såfremt du etterlever denne avtalen, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

 1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER.

  1. Installasjon og bruk. Du har rett til å installere og bruke et ubegrenset antall eksemplarer av programvaren på enhetene dine som kjører moderne versjoner av Windows eller senere versjoner av operativsystemet (samlet kalt “Windows”), og som er knyttet til Microsoft-kontoen som er knyttet til Windows Store-kontoen din. Denne programvaren krever tilkobling til datamaskinsystemer, over et Internett-basert trådløst nettverk, som kjører rettmessig lisensierte eksemplarer av Microsoft Dynamics NAV 2015 eller nyere for nettbrett, og vil kreve rettmessig lisensierte eksemplarer av Microsoft Dynamics NAV 2016 for alle andre enheter (telefoner, stasjonære PC-er osv.). Microsoft Dynamics NAV-programvare må kanskje oppdateres for å oppnå full funksjonalitet. I tillegg vil enkelte funksjoner kanskje ikke være tilgjengelige i alle land.

  2. Tredjepartsprogrammer. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som Microsoft, ikke tredjeparten, lisensierer til deg under denne avtalen. Eventuelle merknader til tredjepartsprogrammer er inkludert bare til informasjonsformål.

 2. TILGANG TIL INTERNETT KAN VÆRE NØDVENDIG. Kostnader kan påløpe i forbindelse med Internett-tilgang, dataoverføring og andre tjenester i henhold til abonnementet og andre avtaler du har med operatøren av de trådløse tjenestene du bruker, som følge av bruken av programvaren. Du alene er ansvarlig for slike kostnader fra operatørene av de trådløse tjenestene du bruker.

 3. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på noen måte.

 4. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare visse rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å

  • omgå de tekniske begrensningene i programvaren

  • foreta omvendt utvikling (“reverse engineering”), dekompilere eller demontere programvaren med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen

  • lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen, eller som er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen

  • publisere programvaren slik at andre kan kopiere den

  • distribuere, leie ut, lease eller låne bort programvaren

  • overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart

  • bruke programvaren til kommersielle vertstjenester.

 5. DOKUMENTASJON. Du kan kopiere og bruke dokumentasjonen til interne referanseformål.

 6. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må rette deg etter alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Mer informasjon finner du på www.microsoft.com/exporting.

 7. KUNDESTØTTE. Fordi programvaren leveres “som den er”, tilbyr vi kanskje ikke brukerstøtte for den. Microsoft og operatøren av de trådløse tjenestene du bruker, er ikke ansvarlige for å gi brukerstøtte for programvaren.

 8. OPPHAVSRETTSERKLÆRING. Microsoft og Microsoft Dynamics er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

 9. HELE AVTALEN. Denne avtalen og vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte som du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten.

 10. GJELDENDE LOVGIVNING.

  1. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig konkurranse og erstatningsansvar utenfor kontrakten, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.

  2. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov.

 11. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land, hvis lovene i landet ikke tillater dette.

 12. TREDJEPARTSMOTTAKER. Du samtykker i at Microsoft og dets datterselskaper er tredjepartsmottakere av denne avtalen, og at Microsoft har rett til å håndheve denne avtalen.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. Programvaren lisensieres “som den er”, “med eventuelle feil” og “slik den er tilgjengelig”. Du bruker den på eget ansvar. Microsoft og operatørene av trådløse tjenester som leverer nettverket som programvaren distribueres over, og alle våre respektive tilknyttede selskaper og leverandører (“omfattede parter”), gir ingen uttrykkelig begrensede rettigheter, garantier eller vilkår i henhold til eller i forbindelse med programmet. Du kan i henhold til lokale lover ha ytterligere forbrukerrettigheter eller lovfestede begrensede rettigheter som denne avtalen ikke kan endre. I den grad lokale lover tillater det, fraskriver Microsoft og de omfattede partene seg underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål og krenkelse av tredjeparts rettigheter.

  FOR AUSTRALIA – Du har lovfestede begrensede rettigheter under den australske forbrukerloven, og ingenting i disse vilkårene skal påvirke disse rettighetene.

 14. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR KRAV OG ERSTATNING. Microsoft eller deres leverandører kan bare dekke direkte skader opptil én amerikansk dollar (USD 1,00). Du kan ikke kreve annen erstatning, inkludert erstatning for følgeskade, for tap av fortjeneste, for spesiell, indirekte eller tilfeldig skade, eller straffeerstatning, fra Microsoft eller omfattede parter

  Denne begrensningen gjelder følgende:

  • alle forhold knyttet til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts nettsteder eller tredjeparts programmer

  • krav knyttet til brudd på kontrakt, brudd på begrensede rettigheter eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar utenfor kontrakt i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov

  Dette gjelder selv om reparasjon, utskifting eller refusjon for programvaren ikke gir full kompensasjon for eventuelle tap, og selv om Microsoft eller omfattede parter visste om eller burde ha visst om muligheten for skade. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke for deg, fordi noen land, distrikter eller stater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av erstatningsansvar for tilfeldig skade, følgeskade eller annen skade.

See Also

Concepts

Legal Resources for Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics C5

Other Resources

Microsoft Dynamics NAV 2015