Typography.AnnotationAlternatesProperty Typography.AnnotationAlternatesProperty Typography.AnnotationAlternatesProperty Typography.AnnotationAlternatesProperty Property

Definition

Identifies the AnnotationAlternates attached property.

public : static DependencyProperty AnnotationAlternatesProperty { get; }
static DependencyProperty AnnotationAlternatesProperty();
public static DependencyProperty AnnotationAlternatesProperty { get; }
Public Shared ReadOnly Property AnnotationAlternatesProperty As DependencyProperty

Property Value

The identifier for the AnnotationAlternates attached property.