Typography.EastAsianExpertFormsProperty Typography.EastAsianExpertFormsProperty Typography.EastAsianExpertFormsProperty Typography.EastAsianExpertFormsProperty Property

Definition

Identifies the EastAsianExpertForms attached property.

public : static DependencyProperty EastAsianExpertFormsProperty { get; }
static DependencyProperty EastAsianExpertFormsProperty();
public static DependencyProperty EastAsianExpertFormsProperty { get; }
Public Shared ReadOnly Property EastAsianExpertFormsProperty As DependencyProperty

Property Value

The identifier for the EastAsianExpertForms attached property.