Typography.StylisticAlternatesProperty Typography.StylisticAlternatesProperty Typography.StylisticAlternatesProperty Typography.StylisticAlternatesProperty Property

Definition

Identifies the StylisticAlternates attached property.

public : static DependencyProperty StylisticAlternatesProperty { get; }
static DependencyProperty StylisticAlternatesProperty();
public static DependencyProperty StylisticAlternatesProperty { get; }
Public Shared ReadOnly Property StylisticAlternatesProperty As DependencyProperty

Property Value

The identifier for the StylisticAlternates attached property.