Parameetrite kasutamine aruannetes

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Parameetreid kasutatakse aruannetes hangitavate andmete juhtimiseks, küsides kasutajalt väärtust või väärtuste kogumit, kui kasutaja aruande käivitab. Andmekogumi päring toob ainult kasutaja soovitud andmed. Aruandesse saab lisada ka peidetud ja spetsiaalseid parameetreid, mis kasutaja sisendit ei küsi, kuid mida saab kasutada toimingute puhul nagu andmete filtreerimine ja dünaamiline süvitsiminek.

Märkus

Dynamics 365-ist edastatavate parameetriväärtuste maksimaalne pikkus on 2000 märki. Näiteks kui käivitate aruande ja loote andmefiltri kasutajaliidese Täpsem otsing kaudu, ei või saadud filtriavaldis, mis filtriparameetrile edastatakse, ületada 2000 märki. Määratavate parameetrite arv ei ole piiratud. Kuid URL-i real oleva stringi pikkust ja parameetrite arvu võib olla vaja piirata konkreetse brauseri nõuete täitmiseks.

Parameetrite lisamine

Aruandesse saab lisada parameetreid aruande üksikute parameetrite määratlemiseks, teabe edastamiseks päringu kaudu või juurdepääsu andmiseks kasutaja sätetele, nt parameetrid CRM_CurrencySymbol ja CRM_CurrencyPositivePattern.

<ReportParameter> on aruandemääratluse (RDL) faili element, mida kasutatakse aruandes üksiku parameetri kirjeldamiseks. <QueryParameter> sisaldab andmeid üksiku parameetri kohta, mis päringu osana andmeallikale edastatakse. Järgmine XML-kood, mis on võetud ettevõtte kokkuvõtte aruande RDL-failist, näitab, kuidas parameetreid ReportParameter ja QueryParameter kasutada.

<ReportParameter Name="CRM_FilteredAccount"> 
 <DataType>String</DataType> 
  <Nullable>true</Nullable> 
  <DefaultValue> 
   <Values> 
     <Value>select * from FilteredAccount</Value> 
   </Values> 
  </DefaultValue> 
  <AllowBlank>true</AllowBlank> 
  <Prompt>CRM_FilteredAccount</Prompt> 
</ReportParameter> 
<Query> 
  <rd:UseGenericDesigner>true</rd:UseGenericDesigner> 
  <CommandText>declare @sql as nVarchar(max) 
   set @sql = ' 
   SELECT top 10 CAST(accountid as nvarchar(100)) as AccountID, 
   name, '''' as None 
   FROM (' + @FilteredAccount + ') as fa' 
   exec(@sql) 
  </CommandText> 
  <QueryParameters> 
   <QueryParameter Name="@FilteredAccount"> 
     <Value>=Parameters!FilteredAccount.Value</Value> 
   </QueryParameter> 
  </QueryParameters> 
  <DataSourceName>CRM</DataSourceName> 
</Query> 

Järgmised näited on selle kohta, kuidas kasutada parameetreid QueryParameter ja ReportParameter Fetchi-põhises aruandes.

<ReportParameter Name="FilteredAccount"> 
   <DataType>String</DataType> 
   <Prompt>Filtered Account</Prompt> 
      <DefaultValue> 
         <Values> 
            <Value> 
               <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"> 
               <entity name="account"> 
               <all-attributes/> 
               </entity> 
               </fetch> 
            </Value> 
         </Values> 
      </DefaultValue> 
  </ReportParameter> 
<Query> 
    <DataSourceName>DataSource1</DataSourceName> 
    <CommandText> 
         <fetch>  
         <entity name="account" enableprefiltering="true" prefilterparametername="FilteredAccount"> 
         <attribute name="accountid" /> 
         <attribute name="name" /> 
         </entity> 
         </fetch> 
      </CommandText> 
    <QueryParameters> 
     <QueryParameter Name="FilteredAccount"> 
      <Value>=Parameters!FilteredAccount.Value</Value> 
     </QueryParameter> 
    </QueryParameters> 
    <rd:UseGenericDesigner>true</rd:UseGenericDesigner> 
   </Query> 

Peidetud parameetrid

Visual Studio aruandekoosturil on peidetud parameetrite integreeritud tugi. Lisaks saab parameetri peita, lisades Dynamics 365-i aruandes parameetri nimele eesliite CRM_. Parameetrid eesliitega CRM_ peidetakse vaikimisi aruande avaldamisel Dynamics 365-i kaudu. Kui käivitate aruande, siis ei paluta teil peidetud parameetrite väärtusi sisestada.

Spetsiaalsed parameetrid

Järgmises tabelis on näidatud spetsiaalsed peidetud parameetrid, mida aruannetes kasutada saab.

Parameeter Kirjeldus
CRM_FilterText Sisaldab filtri teksti väärtust, mille kasutaja aruande käitamisel interaktiivselt aruandevaaturis loob. Parameeter on aruande päises asuval filtri kokkuvõtte tekstiväljal. Algväärtuseks on määratud vaikefilter.
CRM_URL Määrake Dynamics 365-i veebirakenduse URL-iks. Kasutage seda parameetrit Dynamics 365-is süvitsi minekuks.
CRM_FilteredEntity Kasutage seda päringuavaldises andmete eelfiltreerimise lubamiseks (funktsiooni Täpsem otsing kaudu).

Peate looma aruandes kõik parameetrid, enne kui saate neile viidata. Dynamics 365 lisab nende spetsiaalsete parameetrite väärtused aruande käitamisel.

Täiendavad vorminguparameetrid

Järgmises tabelis on lisaparameetrid, mida aruannetes kasutada saab. Nende hulgas on parameetrid, mis annavad juurdepääsu kasutaja numbrisätete teabele. Neid väärtusi saab kasutada arvväärtuste vormindamiseks ja kuvamiseks. Need parameetrid sarnanevad jaotises NumberFormatInfo Class määratud väärtustele. Kasutage neid parameetreid kohandatud aruannetes andmete vormindamiseks kasutaja sätete kohaselt.

Parameeter Kirjeldus
CRM_FullName Kasutaja, kelle nimel aruanne töötab, täisnimi.
CRM_UserTimeZone Kasutaja ajavööndi nimi, näiteks, Vaikse ookeani standardaeg.
CRM_UILanguageId Kasutaja pragune lokaat (LCID).
CRM_YearStartWeekCode Dynamics 365-is kasutatav aasta esimene nädal.
CRM_WeekStartDayCode Dynamics 365-is kasutatav nädala esimene päev.
CRM_FiscalCalendarStart Dynamics 365-is kasutatava finantsaasta alguskuupäev.
CRM_FiscalPeriodType Määrab, kuidas majandusaasta jagatakse – kvartaliteks, kuudeks, aastateks ja nii edasi.
CRM_FiscalYearDisplayCode Määrab, kas finantsaasta nimi kuvatakse finantsaasta alguse või lõpu alusel.
CRM_FiscalYearPeriodConnect Määrab, kuidas finantsaasta ja -periood koos kuvamisel ühendatakse.
CRM_FiscalYearFormat Määrab, kuidas finantsaasta nimi kuvatakse.
CRM_FiscalPeriodFormat Määrab, kuidas finantsperiood kuvatakse.
CRM_FiscalYearPrefixFormat Määrab, kas finantsaastale lisatakse kuvamisel eesliide.
CRM_FiscalYearSuffixFormat Määrab, kas finantsaastale lisatakse kuvamisel järelliide.
CRM_CurrencyDecimalPrecision Valuuta kümnendkohaline täpsus.
CRM_CurrencySymbol Organisatsiooni valuutatähis.
CRM_CurrencyPositivePattern Positiivsete valuutaväärtuste vormingumuster.
CRM_CurrencyNegativePattern Negatiivsete valuutaväärtuste vormingumuster.
CRM_NumberDecimalDigits Arvväärtustes kasutatav kümnendkohtade arv.
CRM_NumberDecimalSeperator String, mida kasutatakse arvväärtuste kümnendkoha eraldajana.
CRM_NumberNegativePattern Negatiivsete arvväärtuste vormingumuster.
CRM_NumberGroupSizes Numbrikohtade arv igas arvväärtuse kümnendkohtade eraldajast vasakule jäävas rühmas.
CRM_NumberGroupSeperator String, mis eraldab arvväärtuse kümnendkohtade eraldajast vasakul olevad numbrirühmad.
CRM_DateSeperator String, mis eraldab kuupäeva komponendid (nt aasta, kuu ja päeva).
CRM_TimeSeperator String, mis eraldab ajakomponendid (nt tunnid, minutid ja sekundid).
CRM_AMDesignator String, mis eraldab ajakomponendid (nt tunnid, minutid ja sekundid)
CRM_PMDesignator Tähis „post meridiem” (PM) tundide kohta.
CRM_ShortDatePattern Lühikese kuupäevaväärtuse vormingumuster, mis on seotud vormingumustriga „d”.
CRM_LongDatePattern Pika kuupäevaväärtuse vormingumuster, mis on seotud vormingumustriga „D”.
CRM_ShortTimePattern Lühikese kellaajaväärtuse vormingumuster, mis on seotud vormingumustriga „t”.
CRM_MonthDayPattern Kuu- ja päevaväärtuste vormingumuster, mis on seotud vormingumustritega „m” ja „M”.

Vt ka

Aruandluse ja analüütika juhend
Aruannete avaldamine