Rakenduse komponentide lisamine või redigeerimine platvormi Dynamics 365 for Customer Engagement rakenduse kujundajaga

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Rakendus koosneb eri komponentidest. Rakendusele saate lisada kaht tüüpi komponente: artefakte ja olemi varasid. Rakenduse kujundaja kontekstis on kõik komponendid — olemid, armatuurlauad ja äriprotsessi vood — rakenduse artefaktid. Olem varad hõlmavad vorme, vaateid, diagramme ja armatuurlaudu.

Rakenduse kujundaja viitab vaikelahenduses olemas olevatele metaandmetele. Saate selle abil luua komponente, nagu vormid, vaated, diagrammid ja armatuurlauad.

Rakenduse kujundaja paigutus

Rakenduse kujundajal on kaks peamist ala. Vasakul pool on lõuend, kuhu saab lisada rakenduse komponente.

Rakenduse kujundaja lõuend

Paremal pool on vahekaardid, mida saab kasutada komponentide valimiseks ja komponendi atribuutide määramiseks.

Rakenduse kujundaja komponendid

Lõuendil näete saidikaardi, äriprotsessi voo, armatuurlaua ja olemite alasid. Armatuurlaua või äriprotsessi voo valimisel või saidikaardi konfigureerimisel lisab rakenduse kujundaja automaatselt lõuendile neis komponentides kasutatavad olemid. Kui olemid on paigas, tuleb lihtsalt valida iga olem ja lisada sellele vajalikud olemi varad, nagu vormid, vaated ning diagrammid.

Lõuendi komponentide otsimiseks saate kasutada ka käsku Otsi lõuendilt. Kui valite käsu Otsi lõuendilt, avaneb parempoolseimas paanis vahekaartidelt paremal uus otsingu vahekaart.

Lõuendilt otsimise suvand

Ressursi (olemi, armatuurlaua või äriprotsessi voo) lisamine

Kui lisate rakendusse armatuurlaua või äriprotsessi voo, lisatakse nende kasutatavad olemid automaatselt rakendusele. Olemi lisamisel lisatakse automaatselt selle ressursside paanid. Artefaktide lisamiseks kujundaja lõuendile on kaks võimalust: kasutades käsuribal nuppu Lisa Kujundaja nupp Lisa või kasutades paane vahekaardil Komponendid.

Järgmisena on toodud armatuurlaua rakendusele lisamise etapid. Järgige samu etappe rakendusse äriprotsessi voo või olemi lisamiseks.

 1. Valige rakenduse kujundaja lõuendil paan Armatuurlauad.

  Rakenduse kujundaja lõuendi parempoolseimal paanil kuvatakse vaikelahenduses saadaolevad armatuurlauad.

  Näpunäide

  Võite ka toimida ühel järgmistest viisidest:

  • Valige nupp LisaKujundaja nupp Lisa ja seejärel valige suvand Armatuurlauad.
  • Valige vahekaardil Komponendid jaotises Artefaktid suvand Armatuurlauad.
 2. Sisestage kasti otsing mõned otsitava armatuurlaua nime märksõnad.

  Armatuurlaudade loendit filtreeritakse, kuvamaks ainult otsingu märksõnale vastavad tulemused.

 3. Kui soovite, et teie rakenduse kasutajad kasutaksid ainult valitud armatuurlaudu, siis märgistage lisatava armatuurlaua märkeruut. Saate valida järgmiste armatuurlauatüüpide vahel.

  • Klassikalised amatuurlauad kuvatakse nii veebirakenduses kui ka rakenduses Unified Interface.

  • Interaktiivsed armatuurlauad kuvatakse ainult rakenduses Unified Interface. Kui olete valinud rakenduse klienditüübina veebirakenduse, siis suvandit Interaktiivsed armatuurlauad ei kuvata.

   Need armatuurlauad lisatakse rakenduse kujundaja lõuendil paanile Armatuurlaud. Paanil Armatuurlaud kuvatakse ka rakendusse lisatud armatuurlaudade arv. Kui te armatuurlauda ei vali, kuvatakse armatuurlaudade arvu asemel sõna Kõik ja kasutajatele on rakenduse kasutamisel saadaval kõik armatuurlauad.

   Kõik üksused, mida armatuurlaud kasutab, lisatakse ka alale Olemi vaade. Näiteks kui lisate Customer Service’i halduse armatuurlaua, lisatakse olemi vaate alale olemid Teenindusjuhtum, Õigus ja Järjekorraüksus. Iga olemi kohta lisatakse ka paanid selle ressursside jaoks. Neid paane saab kasutada vormide, vaadete ja diagrammide lisamiseks. Lisateave: Olemi ressursside (vormid, vaated või diagrammid) lisamine

  Olemi lisamine rakenduse kujundaja lõuendile

 4. Kui vaikelahenduses ei ole soovitud armatuurlauda, looge armatuurlaud, valides lõuendist paremal oleval vahekaardil Komponendid käsu Loo uus.

  Uue lingi loomine rakenduse kujundaja vahekaardil Komponendid

  Avaneb armatuurlaua kujundaja. Lisateave: Armatuurlaudade loomine ja muutmine

  Märkus

 5. Kui olete artefaktide lisamise lõpetanud, valige käsuribal käsk Salvesta.

Olemi varade (vormid, vaated, diagrammid või armatuurlauad) lisamine

Kui artefaktid on paigas, saate hakata lisama rakendusele olemi varasid, nagu vormid, vaated, diagrammid ja armatuurlauad. Kui kasutate Unified Interface’i klienti, saate lisada rakendusele ka olemi armatuurlaua varasid.

Selles jaotises kirjeldatakse juhiseid vormi lisamiseks rakendusse. Kasutage samu toiminguid rakendusse vaate või diagrammi lisamiseks.

 1. Valige rakenduse kujundaja lõuendil selle olemi paan Vormid, millele soovite vormi lisada.

  Rakenduse kujundaja lõuendil on valitud kogu olemi rida. Paremal poolel näete kõiki valitud olemi olemasolevaid vorme.

  Märkus

  Võite ka toimida ühel järgmistest viisidest:

  • Valige nupp LisaKujundaja nupp Lisa ja seejärel valige suvand Vormid.
  • Valige vahekaardil Komponendid jaotises Olemi varad suvand Vormid.

  Näpunäide

  Kõigi rakenduse jaoks valitud olemite puhul kuvatakse vahekaardil Komponendid loendis Olemite valimine nupp Rohkem suvandeid (...). Valitud olemi kõigi varade lisamiseks valige nupp Rohkem suvandeid (...) ja siis valige käsk Lisa kõik varad.

 2. Kui soovite, et teie rakenduse kasutajad kasutaksid ainult valitud vorme, siis märkige nende vormide väljad, mida soovite lisada. Vormid määratlevad selle, kuidas kasutajad rakenduses andmetega suhtlevad.

  Valitud olemi vormi paanil kuvatakse lisatud vormide arv.

  Teenindusjuhtumi olemi paan Vorm

  Näiteks kui te ei vali olemi jaoks ühtki vormi, kuvatakse lõppkasutajatele rakenduse kasutamisel kõik selle olemi vormid. Selline käitumine on sarnane ka vaadete ja diagrammide puhul, kui ühtki vaadet või diagrammi pole valitud. See aitab teil luua kiiresti rakendusi, kui peate töötama olemasolevate komponentidega – rakenduse kujundamise ajal pole vaja iga komponenti valida.

  Kui ühtki armatuurlauda või äriprotsessi voogu pole valitud, on kasutajatele rakenduse kasutamsiel saadaval kõik armatuurlauad ja äriprotsessi vood.

  Märkus

  Rakenduse käivitamiseks peab igal lisataval olemil olema vähemalt üks aktiivne vorm. Kui olete valinud mitu vormi, kasutatakse rakenduse käivitamisel esimest aktiivset vaikelahenduses ilmuvat vormi.

 3. Kui soovite lisada uue vormi, mida loendis pole, valige käsk Loo uus.

  Valige ripploendist loodava vormi tüüp.

  Märkus

  Ripploend on saadaval ainult siis, kui vorme lisate. See ei ole saadaval vaadete ja diagrammide puhul.

  Avaneb vormi kujundaja. Lisateave: Vormide loomine ja kujundamine

  Vaate või diagrammi lisamisel avab valik Loo uus vastava kujundaja. Lisateave: Vaadete loomine ja redigeerimine ja Süsteemidiagrammi loomine ja redigeerimine

  Märkus

  Kui lisate vaate, saate viidata ainult avalikele vaadetele, mis on loetletud lahenduseuurija sõlmes Vaated.

 4. Valige allanool Allanoole ikoon, et laiendada paani ja kuvada lisatud vormide loend.

  Rakenduse kujundajas laiendatud paan Vormid

 5. Korrake neid toiminguid olemi vaadete ja diagrammide lisamiseks rakendusse.

 6. Valige käsk Salvesta.

Artefaktide redigeerimine või eemaldamine

 • Armatuurlaua või äriprotsessi voo redigeerimiseks valige allanool Allanoole ikoon, et laiendada paan, ja siis valige saidikaardi kujundaja nupp Nupp Saidikaardi kujundaja avamine, mis vastab redigeeritavale armatuurlauale või äriprotsessi voole.

  Avab valitud artefakti kujundaja.

 • Armatuurlaua või äriprotsessi voo eemaldamiseks valige allanool Allanoole ikoon, et laiendada paan, ja siis valige armatuurlaud või äriprotsessi voog, mille soovite eemaldada. Valige käsuribal käsk Eemalda.

  Veel üks võimalus armatuurlaua või äriprotsessi voo eemaldamiseks on tühjendada vastav märkeruut vahekaardil Komponendid.

 • Olemi redigeerimiseks või eemaldamiseks valige olemi paan ja seejärel valige käsuribal käsk Redigeeri või Eemalda. Olemi redigeerimisel avaneb lahenduseuurija, kus saate olemit muuta.

  Veel üks võimalus komponendi eemaldamiseks on valida armatuurlaud, äriportsessi voog või olemi paan. Tühjendage vahekaardil Komponendid nende artefaktide märkeruudud, mille soovite kujundajast eemaldada.

  Märkus

  Kui teete olemis mis tahes muudatusi — nagu olemi kuvatava nime või kirjelduse muutmine —, ei kajastu muudatused rakenduse kujundajas, kui need ei ole lahenduseuurijas eelnevalt avaldatud.

Olemi ressursside redigeerimine või eemaldamine

Olemi ressursside redigeerimine

 1. Vormide, vaadete, diagrammide või armatuurlaudade paani laiendamiseks valige allanool allanoole ikoon.

 2. Valige vorm, vaade, diagramm või armatuurlaud, mida soovite redigeerida.

 3. Valige käsuribal käsk Redigeeri.

  või

  Valige vormile, vaatele, diagrammile või armatuurlauale vastav saidikaardi kujundaja nupp Nupp Saidikaardi kujundaja avamine.

Olemi ressursside eemaldamine

 1. Vormide, vaadete, diagrammide või armatuurlaudade paani laiendamiseks valige allanool allanoole ikoon.

 2. Valige vorm, vaade, diagramm või armatuurlaud, mida soovite redigeerida.

 3. Valige käsuribal käsk Eemalda.

Samuti saate valida vormide, vaadete, diagrammide või armatuurlaudade paani ja seejärel tühjendada vahekaardil Komponendid nende varade ruudud, mille soovite kujundajast eemaldada..

Vt ka

Rakenduse jaoks saidikaardi loomine
Rakenduse avaldamine