Müügivihjete hindamise mudelite koostamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Dynamics 365 for Marketing saab arvutada iga müügivihje jaoks skoori demograafiliste andmete, ärialaste andmete ja seotud kontakti (või kontopõhiste müügivihjete, seotud konto juurde kuuluvate kontaktide) toimingute põhjal. Hinnatavad interaktsioonid on näiteks meili avamine, sihtlehe vormiandmete edastamine, veebisaidi külastamine või sündmusel osalemine.

Iga hindamismudel sisaldab müügivalmiduse läve. Kui müügivihje skoor selle läve ületab, märgitakse see müügivalmiks, mis käivitab lahenduses Dynamics 365 for Customer Engagement muid sündmusi, sh müügivihjele lähenemine selle äriprotsesside kaudu ning telefoni kaudu potentsiaalsete klientide otsijate ja müügiesindajate müügivihjest teavitamine.

Oluline

Müügivihjete automaatne hindamine toimib ainult müügivihjete korral, mis on kontakti või kontoga seostatud. Hindamine nurjub müügivihje korral, millega pole kontakti või kontot seostatud. Rakenduses Dynamics 365 for Marketing olevad segmendid saavad sisaldada ainult kontakte või kontosid, mitte müügivihjeid, mis tähendab, et turundusmeile saate saata vaid kontaktide.

Sihtlehed loovad tavaliselt kas müügivihje/kontakti paari uue kontakti loomisel või seostavad uusi müügivihjeid olemasolevate kontaktidega, kui neid on. Müügivihje käsitsi loomisel peate aga selle hindamise võimaldamiseks selle ka käsitsi kontaktiga käsitsi seostama.

Oluline

Müügivihjete automaatne hindamine võib kaasa tuua andmekaitseprobleeme, mida reguleeritakse GDPR-i jms andmekaitseseadustega. Kui kasutate müügivihjete hindamist ja muid rakenduse Dynamics 365 for Marketing funktsioone, peab teie organisatsioon tagama, et see vastaks täielikult kõigile asjakohastele andmekaitse määrustele. Lisateave: Andmekaitse ja GDPR

Müügivihjete hindamise mudelite loomine, vaatamine ja haldamine

Müügivihjete hindamise mudelid määravad reeglid selle kohta, kuidas müügivihje skoor teatud tegevuste ja suhtluste ning demograafilise teabe põhjal ja aja jooksul automaatselt suureneb või kahaneb. Mudel määrab ka klasside ajakava, mis iseloomustab skoore lihtsas keeles (nt kuum, soe ja külm) ning määrab müügivalmidusele konkreetse skooriläve, mida ületanud müügivihje saab edastada müügiesindajale.

Tüüpiline müügivihjete hindamise mudel tõstab müügivihje skoori pisut ühe meili avamise või veebisaidi külastuse korral, mõõdukalt meili klõpsamise või sihtlehel andmete edastamise korral ning oluliselt sündmusele registreerimise või sellel osalemise korral. Mudel võib peatada ka teatud aeg tagasi toimunud suhtluste lugemise, vähendades müügivihje vananedes selle skoori. See võib ka suurendada või vähendada müügivihje skoori seostatud kontakti või ettevõtte teabe põhjal, nagu asukoht, ostuajalugu, ettevõtte suurus, valdkond, ametinimetus jne.

Saate luua nii palju hindamismudeleid, kui soovite. Kui teil on rohkem kui üks mudel, hinnatakse kõik müügivihjed iga mudeli põhjal ja saate näha iga müügivihje skoori ja klassi.

Müügivihjete hindamise mudelite vaatamiseks, redigeerimiseks ja loomiseks minge jaotisse Turundus > Müügivihjete haldus > Müügivihjete hindamise mudelid. See avab loendi tavavaate, mille abil saate loendi üksusi luua, kustutada, otsida, sortida või filtreerida. Valige üksus selle avamiseks või vajutage uue loomiseks nuppu + Uus.

Müügivihje hindamise mudeli kujundustööriist

Suurema osa ajast veedate vahekaardil Kujundus, mis avaneb mudeli avamisel või loomisel. Siin saate määratleda mudeli loogika, lohistades paane vahekaardilt Tööriistakast lõuendile, et koostada üht või mitut tingimuse ja toimingu paanipaare. Iga paari algab paaniga Tingimus, mis loob reegli (nt klõpsatud meil), ning lõpeb paaniga Toiming, mis määratleb, kuidas tuleks skoori kohandada, kui tingimus täidetakse. Mudel võib sisaldada ükskõik kui palju tingimuse ja toimingu paare.

Hindamismudeli lõuend on sarnane klienditeekonna lõuendiga. Paane saate lisada vahekaardilt Tööriistakast lohistades. Valige paan ja avage vahekaart Atribuudid, et selle sätteid määratleda. Lõuendi kohal oleva tööriistariba abil saate valitud paani lõigata, kopeerida, kleepida ja kustutada; samuti saate siit lisada paani ja teha hetktõmmist.

Mudeli nimetamine ja olemi sihi valimine

Uue müügivihjete hindamise mudeli seadistamisel peate sellele kõigepealt andma nime ja valima, millisele olemitüübile see on suunatud (kontodele või kontaktidele). Toimige järgmiselt.

 1. Avage vahekaart Kokkuvõte.
 2. Sisestage kirjeldav nimi väljale Nimi.
 3. Määrake välja Olemi siht väärtuseks Konto või Kontakt. See säte määrab, millist tüüpi müügivihjeid mudel hindab.
  • Kontaktipõhised müügivihjed seostatakse kontaktikirjega ja hinnatakse teabe ja interaktsioonide põhjal, mis on seotud vaid selle kontaktiga.
  • Kontopõhised müügivihjed seostatakse kontokirjega. Neid hinnatakse kontol põhineva teabe põhjal ning teabe ja interaktsioonide põhjal, mis on seotud iga konto juurde kuuluva kontaktiga.
  • Nii kontakti kui ka kontoga seostatud müügivihjeid käsitletakse kontopõhistena.
 4. Sätete salvestamiseks valige käsk Salvesta.

Lisateave: Kontopõhine turundus

Tingimuse seadistamine

Tingimusepaan on liitpaan, mis sisaldab nii ülem- kui alampaane. Kui lisate tingimuse, luuakse ülempaan ja üks alampaan. Alampaanide kuvamiseks või peitmiseks kasutage paani paremas alanurgas asuvat laiendamis-/ahendamisnuppu.

Ühe alampaaniga laiendatud tingimusepaan

Ülem-tingimusepaan annab tingimuserühmale nime. Valige ülempaan ja avage nime määramiseks vahekaart Atribuudid. Saate määrata nii palju alamtingimusi, kui soovite, lohistades ülempaanile täiendavaid tingimusepaane.

Märkus

Kõik sama ülempaani tingimused liidetakse tehtemärgi AND abil, mis tähendab, et kõik õdetingimused peavad seotud toimingu käivitamiseks olema väärtusega TRUE.

Tingimuse loogika sisaldub alampaani(de)s. Loogika määramiseks valige alamtingimus ja avage vahekaart Atribuudid.

Tingimusepaani sätted

Tingimusepaani loogika seadistamiseks tehke järgmised sätted.

 • Kuvatav nimi: kuvab paani nime, nagu see on lõuendil.

 • Olem: valige Dynamics 365 olemi tingimuse jälgimiseks ja kontrollimiseks. Näiteks valige EmailClicked kirjete otsimiseks, kus kontakt on klõpsanud meilis olevat linki.

 • Sagedus: valige, kui tihti tingimus käivitatakse. Valige Iga, et mõjutada skoori igal esinemiskorral (nt suurendada skoori iga meiliklõpsu korral). Valige Vähemalt, et mõjutada skoori ainult üks kord (nt suurendada eest esimesel meiliklõpsul, kuid ignoreerida järgnevaid).

 • Kuupäevavahemik: sisestage kuupäev, millest eelnevaid hinnatavaid sündmusi ei arvestata. Näiteks määrake selleks aasta, et ignoreerida meilisuhtlust, mis juhtus rohkem kui aasta tagasi. See võib põhjustada skoori langemist ajas, kui suhtlused aeguvad.

 • Uus avaldis: valige see nupp tingimusele uue avaldise lisamiseks. Lisaavaldis testib tingimust salvestatud andmete põhjal veelgi. Näiteks võite lisada avaldise „Linn = New York”, mis muudaks tingimust nii, et tingimuse käivitaks vaid New Yorgis asuvate kontaktide klõpsud. Keerukate tingimuste loomiseks saate lisada nii palju lisaavaldisi, kui soovite.

  Märkus

  Kõik sama tingimuse avaldised liidetakse tehtemärgi AND abil, mis tähendab, et kõik avaldised peavad terve tingimuse tõesuse jaoks olema väärtusega TRUE.

Olemas on kahte liiki tingimusi.

 • Fikseeritud reeglid põhinevad müügivihje või kontakti kirjetes leiduvatel fikseeritud demograafilistel või ärialastel andmetel.
 • Käitumuslikud reeglid põhinevad suhtlusel, nagu klõpsatud meil, registreeritud sündmus või külastatud veebisait.

Toimingu seadistamine

Pärast tingimusepaani olev toimingupaan kontrollib, kuidas tingimuse täitmisel müügivihje skoori muudetakse. Toimingu määramiseks valige (või lisage) pärast tingimusepaani toimingupaan, seejärel avage vahekaart Atribuudid, kus saate määrata täisarvulised väärtused skoori suurendama või vähendama.

Kõigi tingimuste korraga tekstina vaatamine

Lõuend pakub lihtsat graafilist viisi hindamisreeglite kogumiseks, kuid enamik sätteid on peidetud, kuni avate paani vahekaardi Atribuudid. Kogu loogika kohta kiire ülevaate saamiseks määrake lõuendi ülaosas asuv ripploend Vaade olekusse Tekst. Seepeale kuvatakse teie reeglitest kompaktne tekstipõhine vaade, mis sarnaneb tegeliku andmebaasipäringuga.

Müügivihjete hindamise mudeli tekstivaade

Klasside ja müügivalmiduse skoori loomine

Müügivihjete hindamise peamine põhjus on tuvastada parimaid müügivihjeid ja otsustada, millal müügivihje tuleks edastada müügiesindajale. Seetõttu tuleks peaaegu alati igale müügivihje hindamise mudelile määrata müügivalmiduse lävi. Saate seadistada ka klasside ajakava skoori tõlgendamiseks (nt külm, soe ja kuum), kui see müügivalmidusele läheneb.

Kui skoor jõuab müügivalmiduse läveni, määrab lisandmoodul müügivalmiduse lipu automaatselt väärtusele *Tõene. Kui müügivihjet on hinnatud mitme mudeli järgi, määratakse lipp kohe, kui mudel jõuab läveni. See käivitab töövoo, mis teisaldab müügivihje automaatselt selle elutsükli müügivalmiduse etappi. Seda töövoogu saate kohandada vastavalt vajadusele.

Klassid ja müügivalmiduse skoor rakenduvad kogu mudelile, olenemata sellest, kui palju tingimusi see sisaldab. Need määramiseks avage lõuendi kõrval asuv vahekaart Klassid.

Klassid ja müügivalmiduse skoor

Müügivalmiduse skoori määramiseks sisestage täisarv väljale Müügivalmiduse skoor.

Lisaklassi lisamiseks valige Uus, mis lisab vahekaardile uue jaotise, kuhu saate sisestada klassi nimi ja skoorivahemiku, millele see rakendub. Klasside vahemikud peavad olema pidevad ega tohi kattuda.

Läbijate abil müügivihjete hindamise täpsemate tingimuste loomine

Kui seadistate müügivihje hindamiseks tingimusepaani, saate määrata testitava olemi, et lisada suhtlustesse läbijaid ja profiile punktiesituse abil, kus iga hüpe eraldatakse punkti abil. Näiteks saate alustada suhtlusest, nt EmailClicked, ja liikuda seotud kontakti profiilile ning testida selle kontakti profiili väärtusi. Siin on näide selle seadistamise kohta.

 1. Avage paani Tingimus vahekaart Atribuudid. Määrake Olem väärtusele EmailClicked.
  Hüppe esimese olemi valimine

 2. Sisestage väljal Olem just lisatud olemi EmailClicked järele punkt, et avada uus ripploend, milles kuvatakse eri hüpped, mida on võimalik teha. Kontakti profiilile hüppamiseks tehke valik EmailClicked_contact.
  Teise olemi juurde hüppamiseks punkti lisamine

 3. Nüüd saate lisada avaldisi väärtuste määramiseks, mis tulenevad iga meiliklõpsuga seotud kontaktikirjelt. Näiteks võite soovida hinnata vaid Chicagos elavate kontaktide klõpse.
  Tingimuse lisamine ahela viimasele olemile

Märkus

Selle tehnika abil saate luua kuni viis hüpet.

Siin on toodud veel mõni näide selle kohta, kuidas hüppeid kasulike tingimuste loomiseks kasutada.

 • Lead.lead_contact_parentcontactid: võimaldab hinnata müügivihjeid, mis on seotud kontaktidega, kellel on konkreetsed omadused (nt kontaktid, kellel on Microsofti meiliaadress: Meiliaadress | sisaldab | @microsoft.com).
 • Lead.lead_contact_parentcontactid.contact_account_parentcustomerid: võimaldab hinnata müügivihjeid, mis on seotud kontaktidega, kes kuuluvad konkreetsete omadustega kontode juurde (nt kontod, mille Töötajate arv | > | 500).

Vt ka

Müügivihjete hindamise seadistamine
Kontaktide kaasatuse registreerimine
Klienditeabe haldamine
Hõlbustusfunktsioonid ja kiirklahvid
Avaldatavate olemite avaldamine ja nende oleku jälgimine