Windows 10 versiooni 1709 ja uuema versiooni valikulised diagnostikaandmedWindows 10, version 1709 and newer optional diagnostic data

Kehtib:Applies to:

 • Windows 10, versioon 1909Windows 10, version 1909
 • Windows 10, versioon 1903Windows 10, version 1903
 • Windows 10, versioon 1809Windows 10, version 1809
 • Windows 10, versioon 1803Windows 10, version 1803
 • Windows 10, versioon 1709Windows 10, version 1709

Microsoft kasutab Windowsi diagnostikaandmeid Windowsi turvalisuse ja ajakohasuse tagamiseks, probleemide tõrkeotsinguks ja toodete parandamiseks.Microsoft uses Windows diagnostic data to keep Windows secure and up-to-date, troubleshoot problems, and make product improvements. Kasutajatele, kes on sisse lülitatud "Kohandatud funktsioonid", saab seda kasutada ka isikupärastatud näpunäidete, reklaamide ja soovituste pakkumiseks, et täiustada Microsofti tooteid ja teenuseid vastavalt teie vajadustele.For users who have turned on "Tailored experiences", it can also be used to offer you personalized tips, ads, and recommendations to enhance Microsoft products and services for your needs. Selles artiklis kirjeldatakse Windowsi igat tüüpi diagnostikaandmeid täielikul tasemel (sisaldab ka põhitasemel kogutud andmeid) koos põhjalike näidetega andmetest, mida kogume iga tüübi kohta.This article describes all types of diagnostic data collected by Windows at the Full level (inclusive of data collected at Basic), with comprehensive examples of data we collect per each type. Täiendavaid, üksikasjalikke tehnilisi kirjeldusi põhiandmete üksuste kohta vaadake artiklist „Windows 10 versiooni 2004 nõutud diagnostikasündmused ja väljad“.For additional, detailed technical descriptions of Basic data items, see Windows 10, version 2004 required diagnostic events and fields.

Lisaks antakse selles artiklis viiteid samaväärsetele definitsioonidele andmetüüpide ja näidete jaoks standardist ISO/IEC 19944:2017 Infotehnoloogia -- Pilvandmetöötlus -- Pilveteenused ja seadmed: andmevoog, andmekategooriad ja andmekasutus.In addition, this article provides references to equivalent definitions for the data types and examples from ISO/IEC 19944:2017 Information technology -- Cloud computing -- Cloud services and devices: Data flow, data categories and data use. Igal andmetüübil on diagnostika ja kohandatud funktsioonide jaoks seadmes andmekasutusavaldus, mis kasutab standardis määratletud termineid.Each data type also has a Data Use statement, for diagnostics and for Tailored experiences on the device, using the terms as defined by the standard. Need andmekasutusavaldused määratlevad eesmärgid, mille jaoks Microsoft töötleb Windowsi diagnostikaandmete iga tüüpi, kasutades selleks dokumendi lõpus viidatavate definitsioonide ühtseid tingimusi ning mis põhinevad ISO standardil.These Data Use statements define the purposes for which Microsoft processes each type of Windows diagnostic data, using a uniform set of definitions referenced at the end of this document and based on the ISO standard. Viide ISO standardile annab täiendava selguse kogutava teabe kohta ning võimaldab lihtsat võrdlust muude teenustega või juhiseid, mis samuti viitavad standardile.Reference to the ISO standard provides additional clarity about the information collected, and allows easy comparison with other services or guidance that also references the standard.

Selles artiklis käsitletud andmed on rühmitatud järgmisteks tüüpideks.The data covered in this article is grouped into the following types:

 • Levinud andmelaiendid (diagnostika päiseteave)Common data extensions (diagnostic header information)
 • Seade, ühenduvus ja konfiguratsiooniandmedDevice, Connectivity, and Configuration data
 • Toodete ja teenuste kasutamise andmedProduct and Service Usage data
 • Toodete ja teenuste jõudlusandmedProduct and Service Performance data
 • Tarkvara installi- ja laoandmedSoftware Setup and Inventory data
 • Sirvimisajaloo andmedBrowsing History data
 • Tindipliiatsi kasutus, tippimine ja kõne kuuldavale toomise andmedInking, Typing, and Speech Utterance data

Levinud andmelaiendidCommon data extensions

Enamik diagnostikasündmusi sisaldavad üldandmete päist.Most diagnostic events contain a header of common data. Iga näites annab sulgudes olev teave ISO/IEC 19944:2017 samaväärse definitsiooni.In each example, the info in parentheses provides the equivalent definition for ISO/IEC 19944:2017.

Levinud andmelaiendite andmekasutus – päiseandmed toetavad kõigi diagnostikasündmustega seotud andmekasutust.Data Use for Common data extensions Header data supports the use of data associated with all diagnostic events. Seetõttu kasutatakse üldandmeid, et pakkuda operatsioonisüsteemi Windows 10 ja neid kasutatakse Microsofti ja kolmandate osapoolte toodete ja teenuste täiustamiseks, isikupärastamiseks, soovitamiseks, pakkumiseks või reklaamimiseks olenevalt kasutusest, mida kirjeldatakse Andmekasutuse avaldustes iga andmekategooria jaoks.Therefore, Common data is used to provide Windows 10, and may be used to improve, personalize, recommend, offer, or promote Microsoft and third-party products and services, depending on the uses described in the Data Use statements for each data category.

Levinud andmelaiendite tüüpi andmete kirjeldusData Description for Common data extensions type

Levinud andmelaiendite tüüpCommon data extensions type

Teave, mis lisatakse enamikule diagnostikasündmuste, kui see on asjakohane ja saadaval:Information that is added to most diagnostic events, if relevant and available:

 • Diagnostikatase -- põhi- või täielik tase -- näidise tase -- näidisandmete jaoks, milline näidistase on selles seadmes valitud (8.2.3.2.4 Teenusvõimaluse vaadeldav kasutus)Diagnostic level -- Basic or Full, Sample level -- for sampled data, what sample level is this device opted into (8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability)
 • Operatsioonisüsteemi nimi, versioon, järk ja lokaat (8.2.3.2.2 Telemeetriaandmed)Operating system name, version, build, and locale (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • Sündmuse kogumise aeg (8.2.3.2.2 Telemeetriaandmed)Event collection time (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • Kasutaja ID-d -- kordumatu ID, mis on seotud kasutaja Microsofti kontoga (kui kasutatakse) või kohalik konto.User ID -- a unique identifier associated with the user's Microsoft Account (if one is used) or local account. Kasutaja Microsofti konto ID-d ei koguta seadmetest, mis on konfigureeritud saatma diagnostika põhiandmeid (8.2.5 Konto andmed)The user's Microsoft Account identifier is not collected from devices configured to send Basic - diagnostic data (8.2.5 Account data)
 • Xbox UserID (8.2.5 Konto andmed)Xbox UserID (8.2.5 Account data)
 • Seadme ID -- See ei ole kasutaja saadetud seadmenime, vaid selle seadme kordumatu ID.Device ID -- This is not the user provided device name, but an ID that is unique for that device. (8.2.3.2.3 Ühenduvuse andmed)(8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • Seadme klass -- lauaarvuti, server või mobiilsideseade (8.2.3.2.3 Ühenduvuse andmed)Device class -- Desktop, Server, or Mobile (8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • Keskkonnas, millest sündmus sisse logiti -- rakenduse või komponendi rakenduse ID, mis logis sündmuse, seansi GUID.Environment from which the event was logged -- Application ID of app or component that logged the event, Session GUID. Kasutatakse sündmuste jälgimiseks konkreetse ajavahemiku jooksul (nt aeg, mille jooksul rakendus töötab või operatsioonisüsteemi käivitamiste vaheline aeg (8.2.4 Pilvteenusepakkuja andmed)Used to track events over a given period of time, such as the amount of time an app is running or between boots of the operating system (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Diagnostikasündmuse nimi, sündmuse ID, ETW toimingukood, versioon, skeemi allkiri, märksõnad ja lipud (8.2.4 Pilvteenusepakkuja andmed)Diagnostic event name, Event ID, ETW opcode, version, schema signature, keywords, and flags (8.2.4 Cloud service provider data)
 • HTTP päise teave, sealhulgas IP-aadress.HTTP header information, including the IP address. See IP-aadress on lähteaadress, mille annab võrgupaketi päis ja mille võtab vastu diagnostikavalmenduse teenus (8.2.4 Pilvlahendusepakkuja andmed)This IP address is the source address that’s provided by the network packet header and received by the diagnostics ingestion service (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Erinevad ID-d, mida kasutatakse seotud sündmuste seostamiseks ja järjestamiseks (8.2.4 Pilvlahendusepakkuja andmed)Various IDs that are used to correlate and sequence related events together (8.2.4 Cloud service provider data)

Seade, ühenduvus ja konfiguratsiooniandmedDevice, Connectivity, and Configuration data

Seda tüüpi andmed sisaldavad üksikasju seadme, selle konfiguratsiooni ja ühenduvuse ning oleku kohta.This type of data includes details about the device, its configuration and connectivity capabilities, and status. Seade, ühenduvus ja konfiguratsiooniandmed on samaväärne standardiga ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.3 Ühenduvuse andmed.Device, Connectivity, and Configuration Data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.3 Connectivity data.

Seadme, ühenduvus ja konfiguratsiooniandmete andmekasutusData Use for Device, Connectivity, and Configuration data

Diagnostika jaoksFor Diagnostics:
Pseudonüümiga Microsoft kasutab Windows 10 seadme, ühenduvuse ja konfiguratsiooniandmeid, et pakkuda ja täiustada operatsioonisüsteemi Windows 10 ja seotud Microsofti tooteid ja teenuseid.Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft products and services. Näide.For example:

 • Seadme, ühenduvuse ja konfiguratsiooniandmeid kasutatakse, et mõista seadme kordumatuid omadusi, mis võivad seadmes tõrke esile kutsuda, mustreid tuvastada ja kiiremini lahendada probleeme, mis mõjutavad kordumatu riistvara, funktsioonide või sätetega seadmeid.Device, Connectivity, and Configuration data is used to understand the unique device characteristics that can contribute to an error experienced on the device, to identify patterns, and to more quickly resolve problems that impact devices with unique hardware, capabilities, or settings. Näide.For example:

  • Andmeid mobiilandmeside modemite ja nende konfiguratsiooni kohta teie seadmetes kasutatakse mobiilandmeside modemi probleemide tõrkeotsinguks.Data about the use of cellular modems and their configuration on your devices is used to troubleshoot cellular modem issues.
  • Andmeid USB-jaoturite ja nende konfiguratsiooni kohta teie seadmetes kasutatakse USB-jaoturi probleemide tõrkeotsinguks.Data about the use of USB hubs use and their configuration on your devices is used to troubleshoot USB hub issues.
  • Andmeid ühendatud Bluetooth-seadmete kasutamise kohta kasutatakse Bluetooth-seadmete ühilduvusprobleemide tõrkeotsinguks.Data about the use of connected Bluetooth devices is used to troubleshoot compatibility issues with Bluetooth devices.
 • Andmeid seadme atribuutide (nt operatsioonisüsteemi versioon ja saadaolev mälumaht) kasutatakse selleks, et kindlaks teha, kas seade on nõuetekohane ja saab vastu võtta Windowsi värskendusi.Data about device properties, such as the operating system version and available memory, is used to determine whether the device is due to, and able to, receive a Windows update.

 • Andmeid seadme välisseadmete kohta kasutatakse, et teha kindlaks, kas seade on installinud draiverid, mida Windowsi värskendus võib negatiivselt mõjutada.Data about device peripherals is used to determine whether a device has installed drivers that might be negatively impacted by a Windows update.

 • Andmeid selle kohta, milliseid seadmeid, välisseadmeid ja sätteid kliendid kõige rohkem kasutavad, kasutatakse Windows 10 täiustuste tähtsuse järjekorda seadmiseks, et teha kindlaks, millel on suurim positiivne mõju enamikele Windows 10 kasutajatele.Data about which devices, peripherals, and settings are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.

(Valikulised) kohandatud funktsioonidWith (optional) Tailored experiences:
Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga seadme, ühenduvuse ja konfiguratsiooniandmeid Microsofti toodete ja teenuste isikupärastamiseks, soovitamiseks ja pakkumiseks Windows 10 kasutajatele.If a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga seadme, ühenduvuse ja konfiguratsiooniandmeid muude tootjate Windowsi rakenduste, teenuste, riistvara ja välisseadmete reklaamimiseks Windows 10 kasutajatele.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Näide.For example:

 • Andmeid seadme atribuutide ja võimaluste kohta kasutatakse näpunäidete andmiseks selle kohta, kuidas konfigureerida seadet nii, et tagada parim jõudlus ja kasutuskogemus.Data about device properties and capabilities is used to provide tips about how to use or configure the device to get the best performance and user experience.

 • Andmeid seadme võimaluste kohta (nt kas seade on pliiatsitoega) kasutatakse (Microsofti ja muude tootjate) seadmekohaste rakenduste soovitamiseks.Data about device capabilities, such as whether the device is pen-enabled, is used to recommend (Microsoft and third-party) apps that are appropriate for the device. Need võivad olla tasuta või tasulised rakendused.These may be free or paid apps.
   

Seadme, ühenduvuse ja konfiguratsiooni andmetüübi andmekirjeldusData Description for Device, Connectivity, and Configuration data type

Seadme atribuutide alamtüüp: teave operatsioonisüsteemi ja seadme riistvara kohta, nt järgmine teaveDevice properties sub-type: Information about the operating system and device hardware

 • Operatsioonisüsteem – versiooni nimi, väljaanneOperating system - version name, edition
 • Installi tüüp, tellimuse olek ja operatsioonisüsteemi ehtne olekInstallation type, subscription status, and genuine operating system status
 • Protsessori arhitektuur, kiirus, tuumade arv, tootja ja mudelProcessor architecture, speed, number of cores, manufacturer, and model
 • OEM-i üksikasjad – tootja, mudel ja seerianumberOEM details --manufacturer, model, and serial number
 • Seadme identifikaator ja Xboxi seerianumberDevice identifier and Xbox serial number
 • Püsivara/BIOS-i operatsioonisüsteem – tüüp, tootja, mudel ja versioonFirmware/BIOS operating system -- type, manufacturer, model, and version
 • Mälu – mälu kogumaht, videomälu, kiirus ja kui palju mälu on saadaval, kui seade on mälu reserveerinudMemory -- total memory, video memory, speed, and how much memory is available after the device has reserved memory
 • Salvestusruum – kogumaht ja ketta tüüpStorage -- total capacity and disk type
 • Aku – mahutavus ja InstantOn-i tugiBattery -- charge capacity and InstantOn support
 • Riistvara keretüüp, värv ja vormitegurHardware chassis type, color, and form factor
 • Kas see on virtuaalarvuti?Is this a virtual machine?

Seadme võimaluste alamtüüp: teave seadme võimaluste kohtaDevice capabilities sub-type: Information about the capabilities of the device

 • Kaamera -- kas seadmel on esikaamera, tagakaamera või mõlemad.Camera -- whether the device has a front facing camera, a rear facing camera, or both.
 • Puuteekraan -- kas seadmel on puuteekraan?Touch screen -- Whether the device has a touch screen? Kui jah, siis mitut riistvara puutesisestuspunkti toetatakse?If yes, how many hardware touch points are supported?
 • Protsessori võimalused -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW ja SSE2Processor capabilities -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW, and SSE2
 • Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) -- kas TPM on olemas ja kui on, siis milline versioon?Trusted Platform Module (TPM) -- whether a TPM exists and if yes, what version
 • Virtualiseerimine riistvara -- kas IOMMU on olemas, kas see hõlmab SLAT-tuge ja kas virtualiseerimine on püsivaras lubatud?Virtualization hardware -- whether an IOMMU exists, whether it includes SLAT support, and whether virtualization is enabled in the firmware
 • Hääl -- kas häälsuhtlust on toetatud ja aktiivsete mikrofonide arvVoice -- whether voice interaction is supported and the number of active microphones
 • Kuvarite arv, eraldusvõimed ja punkt/tollNumber of displays, resolutions, and DPI
 • Traadita ühenduse võimalusedWireless capabilities
 • OEM-i või platvormi näotuvastusOEM or platform face detection
 • OEM-i või platvormi video stabiliseerimine ja kvaliteeditaseme seadmineOEM or platform video stabilization and quality-level set
 • Kaamera täiustatud jäädvustamisrežiim (HDR vs. LowLight), OEM vs. platvormil rakendamine, HDR-i tõenäosus ja vähese valgustuse tõenäosusAdvanced Camera Capture mode (HDR versus Low Light), OEM versus platform implementation, HDR probability, and Low Light probability

Seadme eelistused ja sätete alamtüüp: teave seadme sätete ja kasutaja eelistuste kohtaDevice preferences and settings sub-type: Information about the device settings and user preferences

 • Kasutaja sätted – süsteem, seade, võrk ja Internet, isikupärastamine, Cortana, rakendused, kontod, kellaaeg ja keel, mängimine, hõlbustus, privaatsus, värskendamine ja turvalisusUser Settings -- System, Device, Network & Internet, Personalization, Cortana, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security
 • Kasutaja esitatud seadme nimiUser-provided device name
 • Kas seade on domeeniga ühendatud või pilve ja domeeniga ühendatud (nt ettevõtte hallatava võrgu osa)Whether device is domain-joined, or cloud-domain joined (for example, part of a company-managed network)
 • Domeeninime räsitud kujuHashed representation of the domain name
 • MDM-i (mobiilsideseadmete halduse) registreerimise sätted ja olekMDM (mobile device management) enrollment settings and status
 • BitLocker, turvaline käivitamine, krüptimissätted ja olekBitLocker, Secure Boot, encryption settings, and status
 • Windows Update’i sätted ja olekWindows Update settings and status
 • Arendaja lukust avamise sätted ja olekDeveloper Unlock settings and status
 • Rakenduse vaikevalikudDefault app choices
 • Brauseri vaikevalikDefault browser choice
 • Rakenduse, sisestuse, klaviatuuri, kõne ja kuvari keele vaikesättedDefault language settings for app, input, keyboard, speech, and display
 • Rakenduste poe värskenduse sättedApp store update settings
 • Ettevõtte organisatsiooni-ID, ettevõtte IDEnterprise OrganizationID, Commercial ID

Seadme välisseadmete alamtüüp: teave seadme välisseadmete kohtaDevice peripherals sub-type: Information about the peripherals of the device

 • Välisseadme nimi, seadme mudel, klass, tootja ja kirjeldusPeripheral name, device model, class, manufacturer, and description
 • Välisseadme olek, installi olek ja kontrollsummaPeripheral device state, install state, and checksum
 • Draiveri nimi, paketi nimi, versioon ja tootjaDriver name, package name, version, and manufacturer
 • HWID – riistvara tarnija määratud ID, mis vastendab seadme draiveriga INF-failHWID - A hardware vendor-defined ID to match a device to a driver INF file
 • Draiveri olek, probleemi kood ja kontrollsummaDriver state, problem code, and checksum
 • Kas draiver on tuumrežiimis, allkirjastatud ja pildi suurusWhether driver is kernel mode, signed, and image size

Seadme võrguteabe alamtüüp: teave seadme võrgukonfiguratsiooni kohtaDevice network info sub-type: Information about the device network configuration

 • Võrgusüsteemi võimalusedNetwork system capabilities
 • Kohaliku või Interneti-ühenduse olekLocal or Internet connectivity status
 • Puhverserveri, lüüsi, DHCP, DNS-i üksikasjad ja aadressidProxy, gateway, DHCP, DNS details, and addresses
 • Kas see on tasuta või tasuline võrkWhether it's a paid or free network
 • Kas traadita ühenduse draiverit emuleeritakseWhether the wireless driver is emulated
 • Kas see on pääsupunktirežiimi toegaWhether it's access point mode-capable
 • Pääsupunkti tootja, mudel ja MAC-i aadressAccess point manufacturer, model, and MAC address
 • WDI versioonWDI Version
 • Võrgundusdraiveri teenuse nimiName of networking driver service
 • Wi-Fi Directi üksikasjadWi-Fi Direct details
 • Wi-Fi-seadme riistvara ID ja tootjaWi-Fi device hardware ID and manufacturer
 • Wi-Fi-otsingu katse ja üksuste arvWi-Fi scan attempt and item counts
 • Kas Mac-randomiseerimine on toetatud ja lubatudWhether MAC randomization is supported and enabled
 • Toetatud ruumiliste voogude ja kanalisageduste arvNumber of supported spatial streams and channel frequencies
 • Kas käsitsi või automaatne ühendamine on lubatudWhether Manual or Auto-connect is enabled
 • Iga ühenduseloomiskatse aeg ja tulemusTime and result of each connection attempt
 • Lennurežiimi olek ja katsedAirplane mode status and attempts
 • Tootja esitatud kasutajaliidese kirjeldusInterface description provided by the manufacturer
 • AndmeedastuskiirusedData transfer rates
 • ŠifrialgoritmCipher algorithm
 • Mobiilse seadme ID (IMEI) ja mobiiltelefoni suunakood (MCCO)Mobile Equipment ID (IMEI) and Mobile Country Code (MCCO)
 • Mobiilioperaatori ja teenuse pakkuja nimiMobile operator and service provider name
 • Saadaval SSID-d ja BSSID-dAvailable SSIDs and BSSIDs
 • IP-aadressi tüüp – IPv4 või IPv6IP Address type -- IPv4 or IPv6
 • Signaali kvaliteedi protsent ja muudatusedSignal Quality percentage and changes
 • Pääsupunkti olemasolu tuvastamise ja edukuse määraHotspot presence detection and success rate
 • TCP-ühenduse jõudlustTCP connection performance
 • Miracasti seadmete nimedMiracast device names
 • Räsitud IP-aadressHashed IP address

Toodete ja teenuste kasutamise andmedProduct and Service Usage data

Seda tüüpi andmed sisaldavad seadme, operatsioonisüsteemi, rakenduste ja teenuste kasutamise üksikasju.This type of data includes details about the usage of the device, operating system, applications and services. Toote ja teenuse kasutamise andmed vastab standardi ISO/IEC 19944:2017 jaotisele 8.2.3.2.4 Teenuse võimaluste vaadeldav kasutus.Product and Service Usage data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Toodete ja teenuste kasutusandmete andmedData Use for Product and Service Usage data

Diagnostika jaoksFor Diagnostics:
Microsoft kasutab Windows 10 pseudonüümiga toodete ja teenuste kasutusandmeid, et pakkuda ja täiustada operatsioonisüsteemi Windows 10 ja seotud Microsofti tooteid ja teenuseid.Pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Näide.For example:

 • Andmeid konkreetsete rakenduste kohta, mida kasutatakse tõrke tekkimise ajal, kasutatakse Windowsi funktsioonide ja Microsofti rakenduste probleemide tõrkeotsinguks ja parandamiseks.Data about the specific apps that are in-use when an error occurs is used to troubleshoot and repair issues with Windows features and Microsoft apps.
 • Andmeid klientide poolt enim kasutatavate konkreetsete rakenduste kasutatakse Windows 10 täiustuste tähtsuse järjekorda seadmiseks, et teha kindlaks, millel on suurim positiivne mõju enamikele Windows 10 kasutajatele.Data about the specific apps that are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.
 • Andmeid selle kohta, kas seadmetes on soovitused välja lülitatud Sätted telefon ekraani kaudu, kasutatakse soovitusfunktsiooni täiustamiseks.Data about whether devices have Suggestions turned off from the Settings Phone screen is to improve the Suggestions feature.
 • Andmeid selle kohta, kas kasutaja tühistas autentimistoimingu oma brauseris, kasutatakse probleemide tõrkeotsinguks ja autentimistoimingu täiustamiseks.Data about whether a user canceled the authentication process in their browser is used to help troubleshoot issues with and improve the authentication process.
 • Andmeid selle kohta, millal ja milline funktsioon käivitas Cortana, kasutatakse Cortana täiustamise ja uuenduslikumaks muutmise tegevuste tähtsuse järjekorda seadmiseks.Data about when and what feature invoked Cortana is used to prioritize efforts for improvement and innovation in Cortana.
 • Andmeid selle kohta, millal suletakse fotorakenduse kontekstimenüü, kasutatakse fotorakenduse tõrkeotsinguks ja täiustamiseks.Data about when a context menu in the photo app is closed is used to troubleshoot and improve the photo app.

(Valikulised) kohandatud funktsioonidWith (optional) Tailored experiences:
Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga toodete ja teenuste andmete isikupärastamiseks, soovitamiseks ja pakkumiseks Windows 10 kasutajatele.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga toodete ja teenuste kasutusandmeid muude tootjate Windowsi rakenduste, teenuste, riistvara ja välisseadmete reklaamimiseks Windows 10 kasutajatele.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Näide.For example:

 • Kui andmed näitavad, et kasutaja pole kasutanud Windowsi teatud funktsiooni, võime soovitada selle funktsiooni kasutamist.If data shows that a user has not used a particular feature of Windows, we may recommend that the user try that feature.
 • Andmeid seadme enim kasutatavate rakenduste kohta kasutatakse soovituste andmiseks sarnaste või täiendavate (Microsofti või muude tootjate) rakenduste kohta.Data about which apps are most-used on a device is used to provide recommendations for similar or complementary (Microsoft or third-party) apps. Need võivad olla tasuta või tasulised rakendused.These may be free or paid apps.

Toodete ja teenuste kasutuse andmetüübi andmete kirjeldusData Description for Product and Service Usage data type

Rakenduse kasutuse alamtüüp: teave Windowsi ja rakenduste kasutamise kohta, näiteks järgmised andmedApp usage sub-type: Information about Windows and application usage

 • Operatsioonisüsteemi komponendi ja rakenduse funktsiooni kasutamineOperating system component and app feature usage
 • Kasutaja navigeerimine ja suhtlus rakenduse ja Windowsi funktsioonidega.User navigation and interaction with app and Windows features. See võib potentsiaalselt sisaldada kasutaja sisestatud teavet, nt uue alarmikogumi nime, kasutaja menüüvalikuid või kasutaja lemmikuidThis could potentially include user input, such as name of a new alarm set, user menu choices, or user favorites
 • Rakenduse ja komponendi käivitamiste aeg ja arv, kasutamise kestus, seansi GUID ja protsessi IDTime of and count of app and component launches, duration of use, session GUID, and process ID
 • Rakenduse aeg eri olekutes – töötamine esiplaanil või taustal, unerežiimis või aktiivne kasutajasuhtluse vastuvõtmineApp time in various states –- running in the foreground or background, sleeping, or receiving active user interaction
 • Kasutajasuhtluse meetod ja kestus – kas kasutaja kasutas klaviatuuri, hiirt, pliiatsit, puutesisestust, kõnet või mängukontrollerit ning kasutamise kestusUser interaction method and duration –- whether the user used a keyboard, mouse, pen, touch, speech, or game controller, and for how long
 • Cortana käivitamise sisestuspunkt ja põhjusCortana launch entry point and reason
 • Teatise kohaletoimetamise taotlused ja olekNotification delivery requests and status
 • Piltide ja videote redigeerimiseks kasutatavad rakendusedApps used to edit images and videos
 • SMS-i, MMS-i, VCardi ja levisõnumi kasutusstatistika esmastel või teisestel ridadelSMS, MMS, VCard, and broadcast message usage statistics on primary or secondary lines
 • Sissetulevate ja väljaminevate kõnede ja kõneposti kasutusstatistika esmastel või teisestel ridadelIncoming and outgoing calls and voicemail usage statistics on primary or secondary lines
 • Hädaabihoiatuste vastuvõtmine või kuvatav statistikaEmergency alerts are received or displayed statistics
 • Sisuotsingud rakendusesContent searches within an app
 • Lugemistegevus – järjehoidjate kasutamine, printimine või muudetud paigutusReading activity -- bookmarked, printed, or had the layout changed

Rakenduse või toote oleku alamtüüp: teave Windowsi ja rakenduste oleku kohtaApp or product state sub-type: Information about Windows and application state

 • Kinnitamised menüüsse Start ja tegumiribaleStart Menu and Taskbar pins
 • Võrgus ja võrgust väljas olekOnline and offline status
 • Rakenduste käivitamise olek – käivitatud süvalinkidega (nt Groove' käivitamine helipala esitamiseks või MMS-i käivitamine pildi jagamiseks)App launch state –- with deep-links, such as Groove launching with an audio track to play or MMS launching to share a picture
 • Kohaletoimetatud isikupärastamiste näitamisedPersonalization impressions delivered
 • Kas kasutaja klõpsas kasutajaliidese juhtelementidel või pääsupunktidel või hõljutas nende kohalWhether the user clicked on, or hovered over, UI controls or hotspots
 • Kasutaja edastatud tagasiside „Meeldib“ või „Ei meeldi“ või hinnangUser provided feedback, such as Like, Dislike or a rating
 • Katuse asukoht või positsioon dokumentides ja meediumifailides -- kui palju raamatut loeti ühe seansi ajal või kui palju laulust on kuulatud.Caret location or position within documents and media files -- how much has been read in a book in a single session, or how much of a song has been listened to.

Ostu alamtüüp: teave seadmes tehtud ostude kohta, näiteks järgmised andmedPurchasing sub-type: Information about purchases made on the device

 • Toote ID, väljaande ID ja toote URIProduct ID, edition ID and product URI
 • Pakkumise üksikasjad – hindOffer details -- price
 • Tellimuse taotlemise kuupäev ja kellaaegDate and time an order was requested
 • Microsoft Store'i kliendi tüüp – veebi- või omaklientMicrosoft Store client type -- web or native client
 • Ostu kogus ja hindPurchase quantity and price
 • Makseviis – krediitkaardi tüüp ja PayPalPayment type -- credit card type and PayPal

Sisselogimise atribuutide alamtüüp: teave seadme sisselogimiste kohtaLogin properties sub-type: Information about logins on the device

 • Sisselogimise õnnestumine või ebaõnnestumineLogin success or failure
 • Sisselogimise seansid ja olekLogin sessions and state

Toodete ja teenuste jõudlusandmedProduct and Service Performance data

Seda tüüpi andmed sisaldavad seadme, operatsioonisüsteemi, rakenduste ja draiverite seisundi üksikasju.This type of data includes details about the health of the device, operating system, apps, and drivers. Toodete ja teenuste jõudlusandmed vastavad standardi ISO/IEC 19944:2017 jaotisele 8.2.3.2.2 EUII telemeetriaandmed.Product and Service Performance data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.2 EUII Telemetry data.

Toodete ja teenuste jõudlusandmete andmekasutusData Use for Product and Service Performance data

Diagnostika jaoksFor Diagnostics:
Microsoft kasutab Windows 10 pseudonüümiga toodete ja teenuste jõudlusandmeid, et pakkuda ja täiustada operatsioonisüsteemi Windows 10 ja seotud Microsofti tooteid ja teenuseid.Pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Näide.For example:

 • Andmeid sisu usaldusväärsuse kohta, mis kuvatakse Windowsi tulipunktis (lukustuskuva pöörlevad pildid) kasutatakse Windowsi tulipunkti töökindluse uurimiseks.Data about the reliability of content that appears in the Windows Spotlight (rotating lock screen images) is used for Windows Spotlight reliability investigations.
 • Ajastusandmeid Cortana reageerimiskiiruse kohta häälkäskluste korral kasutatakse Cortana kuulamisjõudluse täiustamiseks.Timing data about how quickly Cortana responds to voice commands is used to improve Cortana listening performance.
 • Ajastusandmeid näotuvastusfunktsiooni käivitus- ja lõpetamiskiiruse kohta kasutatakse näotuvastuse jõudluse täiustamiseks.Timing data about how quickly the facial recognition feature starts up and finishes is used to improve facial recognition performance.
 • Andmeid selle kohta, millal rakenduse akent ei kuvata, kasutatakse rakenduse akna töökindlus- ja jõudlusprobleemide uurimiseks.Data about when an Application Window fails to appear is used to investigate issues with Application Window reliability and performance.

(Valikulised) kohandatud funktsioonidWith (optional) Tailored experiences:
Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga toodete ja teenuste jõudlusandmete isikupärastamiseks, soovitamiseks ja pakkumiseks Windows 10 kasutajatele.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga toodete ja teenuste jõudlusandmeid muude tootjate Windowsi rakenduste, teenuste, riistvara ja välisseadmete reklaamimiseks Windows 10 kasutajatele.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users.

 • Andmeid seadme aku jõudluse kohta võidakse kasutada aku jõudlust parandavate sätete muudatuste soovitamiseks.Data about battery performance on a device may be used to recommend settings changes that can improve battery performance.
 • Kui andmed näitavad, et seadmes on vähe failide salvestusruumi, võime soovitada ruumi vabastamiseks Windowsiga ühilduvaid pilvsalvestusruumi lahendusi.If data shows a device is running low on file storage, we may recommend Windows-compatible cloud storage solutions to free up space.
 • Kui andmed näitavad, et seadmel on jõudlusprobleemid, võime soovitada Windowsi rakendusi, mis aitavad neid probleeme diagnoosida või lahendada.If data shows the device is experiencing performance issues, we may provide recommendations for Windows apps that can help diagnose or resolve these issues. Need võivad olla tasuta või tasulised rakendused.These may be free or paid apps.

Microsoft ei kasuta krahhi ja hangumise tõmmiseandmeid mis tahes toote või teenuse isikupärastamiseks, soovitamiseks, pakkumiseks ega reklaamimiseks.Microsoft doesn't use crash and hang dump data to personalize, recommend, offer, or promote any product or service.

Toodete ja teenuste jõudluse andmetüübi andmete kirjeldusData Description for Product and Service Performance data type

Seadme seisundi ja krahhi andmete alamtüüp: teave seadme ja tarkvara seisundi kohtaDevice health and crash data sub-type: Information about the device and software health

 • Tõrkekoodid ja tõrketeated, rakenduse nimi ja ID ning tõrkest teatamise protsessError codes and error messages, name and ID of the app, and process reporting the error
 • Oletati, et DLL-teek on vea allikas – nt xyz.dllDLL library predicted to be the source of the error -- for example, xyz.dll
 • Süsteem genereeris failid -- rakenduse või toote logid ja jälgib faile, et aidata diagnoosida krahhi või hangumistSystem generated files -- app or product logs and trace files to help diagnose a crash or hang
 • Süsteemi sätted, näiteks registrivõtmedSystem settings, such as registry keys
 • Kasutaja loodud failid – failid, mis on märgitud krahhi või hangumise võimaliku põhjusena.User generated files -- files that are indicated as a potential cause for a crash or hang. Näiteks DOC-, PPT-, CSV-failidFor example, .doc, .ppt, .csv files
 • Ebaloomulike sulgumiste, hangumiste ja krahhide üksikasjad ja arvDetails and counts of abnormal shutdowns, hangs, and crashes
 • Krahhi andmed – operatsioonisüsteemi, operatsioonisüsteemi komponendi, draiveri, seadme ja 1. ja 3. osapoole rakenduste andmedCrash failure data -- operating system, operating system component, driver, device, and 1st and 3rd-party app data
 • Krahhide ja hangumiste tõmmised, sealhulgas järgmised.Crash and hang dumps, including:
  • Töömälu olek krahhi hetkelThe recorded state of the working memory at the point of the crash
  • Tuuma kasutatav mälu krahhi hetkel.Memory in-use by the kernel at the point of the crash.
  • Rakenduse kasutatav mälu krahhi hetkelMemory in-use by the application at the point of the crash
  • Windowsi kasutatav kogu füüsiline mälu krahhi hetkelAll the physical memory used by Windows at the point of the crash
  • Nurjunud mooduli klassi ja funktsiooni nimi.Class and function name within the module that failed.

Seadme jõudluse ja töökindluse andmete alamtüüp: teave seadme ja tarkvara jõudluse kohtaDevice performance and reliability data sub-type: Information about the device and software performance

 • Kasutajaliidese suhtluse kestus – menüü Start kuvamiskorrad, brauseri vahekaardi vahetamise korrad, rakenduste käivitamise ja vahetamise korrad ning Cortana ja otsingu jõudlus ja töökindlusUser interface interaction durations -- Start menu display times, browser tab switch times, app launch and switch times, and Cortana and Search performance and reliability
 • Seadme sisse- ja väljalülitamise jõudlus – seadme algkäivitus, sulgemine, toite sisse- ja väljalülitamine ja lukustamise ja vabastamise korrad ja kasutaja autentimise korrad (sõrmejälje- ja näotuvastuse kestused)Device on and off performance -- Device boot, shutdown, power on and off, lock and unlock times, and user authentication times (fingerprint and face recognition durations)
 • Rakendusesisene tundlikkus – alarmi seadistamise aeg, rakendusesiseste navigeerimismenüüde täieliku renderduse aeg, lugemisloendite sünkroonimise aeg, GPS-navigeerimise alustamise aeg, pildi MMS-i lisamise aeg ja Microsoft Store’i tehingu lõpuleviimise aeg.In-app responsiveness -- time to set alarm, time to fully render in-app navigation menus, time to sync reading list, time to start GPS navigation, time to attach picture MMS, and time to complete a Microsoft Store transaction
 • Kasutajasisendi tundlikkus – ekraaniklaviatuuri kutsumise ajad eri keelte puhul, automaatteksti sõnade kuvamiseks kuluv aeg, pliiatsi- või puutesisestuse latentsused, käsitsikirjatuvastuse sõnade latentsus, jutustaja ekraanilugeri tundlikkus ja CPU skoor.User input responsiveness -- onscreen keyboard invocation times for different languages, time to show auto-complete words, pen or touch latencies, latency for handwriting recognition to words, Narrator screen reader responsiveness, and CPU score
 • Kasutajaliidese ja meedia jõudlus ja tõrked vs sujuvus – video taasesituse kaadri kiirus, helitõrked, animatsioonitõrked (hakkimine käivitamisel), graafika skoor, aeg esimese kaadrini, esitus/paus/stopp/tundlikkuse otsimine, PDF-i renderdamiseks kuluv aeg, dünaamiline video voogesitus OneDrive'i jõudlusestUI and media performance and glitches versus smoothness -- video playback frame rate, audio glitches, animation glitches (stutter when bringing up Start), graphics score, time to first frame, play/pause/stop/seek responsiveness, time to render PDF, dynamic streaming of video from OneDrive performance
 • Ketta jalajälg – vaba kettaruum, mälu täis saamise tingimused ja ketta skoorDisk footprint -- Free disk space, out of memory conditions, and disk score
 • Ressursi liigne kasutamine – aku tööiga eri ekraani- ja toiteolekute ajal suure protsessorikasutuse kaudu mõjutavad komponendidExcessive resource utilization -- components impacting performance or battery life through high CPU usage during different screen and power states
 • Taustatoimingute jõudlus – allalaadimisajad, Windows Update’i kontrolli kestus, Microsoft Defenderi viirusetõrje kontrollimisajad, ketta defragmentimise ajad, meili toomise ajad, teenuse käivitamise ja ülemineku ajad ning seadmesiseste failide otsingutulemuste jaoks indekseerimise aegBackground task performance -- download times, Windows Update scan duration, Microsoft Defender Antivirus scan times, disk defrag times, mail fetch times, service startup and state transition times, and time to index on-device files for search results
 • Välisseadmed ja seadmed – USB-seadme ühenduse aeg, juhtmeta kuvari ühendamise aeg, printimise ajad, võrgu kättesaadavuse ja ühenduse loomise ajad (Wi-Fi-võrguga ühenduse loomise aeg, DHCP-st IP-aadressi saamise aeg jne), kiipkaardi autentimise ajad ja keskkonna heledusele automaatse reageerimise ajadPeripheral and devices -- USB device connection times, time to connect to a wireless display, printing times, network availability and connection times (time to connect to Wi-Fi, time to get an IP address from DHCP etc.), smart card authentication times, automatic brightness, and environmental response times
 • Seadme häälestamine – esimese häälestamise ajad (aeg värskenduste ja rakenduste installimiseks, võrku ühendamiseks jne), ühendatud seadmete (printeri ja monitori) tuvastamise aeg ja Microsofti konto häälestamise aeg.Device setup -- first setup experience times (time to install updates, install apps, connect to network, and so on), time to recognize connected devices (printer and monitor), and time to set up a Microsoft Account
 • Toide ja aku tööiga – komponentide energiatarve (protsess/CPU/GPU/kuvar), ekraani väljalülitumisajad, unerežiimi ülemineku üksikasjad, temperatuur ja temperatuuri piiramine, aku kulutamine sisselülitatud olekus (ekraan on välja või sisse lülitatud), protsessid ja komponendid, mis vajavad toite tarbimist ajal, kui ekraan on välja lülitatud, automaatse heleduse reguleerimise üksikasjad, seadme toitevõrku ühendatuse aeg võrrelduna aku kasutamise ajaga, aku oleku üleminekudPower and Battery life -- power draw by component (Process/CPU/GPU/Display), hours of time the screen is off, sleep state transition details, temperature and thermal throttling, battery drain in a power state (screen off or screen on), processes and components requesting power use while the screen is off, auto-brightness details, time device is plugged into AC versus battery, and battery state transitions
 • Teenuse tundlikkus – teenuse URI, toimimine, latentsus, teenuse edukus ja tõrkekoodid ning protokollService responsiveness -- Service URI, operation, latency, service success and error codes, and protocol
 • Diagnostika pulss – regulaarne signaal diagnostikasüsteemi seisundi valideerimiseksDiagnostic heartbeat -- regular signal used to validate the health of the diagnostics system

Filmide alamtüüp: teave filmi tarbimise funktsioonide kohta seadmesMovies sub-type: Information about movie consumption functionality on the device

Märkus

See ei ole mõeldud kasutaja vaatamiste, kuulamiste või harjumuste jäädvustamiseks.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Video laius, kõrgus, värvipalett, kodeeringu (tihendamise) tüüp ja krüptimise tüüpVideo Width, height, color palette, encoding (compression) type, and encryption type
 • Juhised, kuidas sisu kasutaja jaoks voogedastada – sisufailielementide, mis tuleb sisu ekraani eraldusvõime ja läbilaskevõime põhjal voogedastamiseks kokku sobitada, sujuva voogedastamise manifestInstructions about how to stream content for the user -- the smooth streaming manifest of content file chunks that must be pieced together to stream the content based on screen resolution and bandwidth
 • Konkreetse kahesekundilise sisuelemendi URL tõrke esinemise korralURL for a specific two-second chunk of content if there is an error
 • Täisekraanrežiimi üksikasjadFull-screen viewing mode details

Muusika ja televisiooni alamtüüp: teave muusika ja televisiooni tarbimise kohta seadmesMusic & TV sub-type: Information about music and TV consumption on the device

Märkus

See ei ole mõeldud kasutaja vaatamiste, kuulamiste või harjumuste jäädvustamiseks.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Muusikateenusest allalaaditava laulu teenuse URL – kogututakse tõrke ilmnemisel, et hõlbustada teenuse taastamistService URL for song being downloaded from the music service -- collected when an error occurs to facilitate restoration of service
 • Sisu tüüp (video, heli või ruumiline heli)Content type (video, audio, or surround audio)
 • Kohaliku meediateegi kogumise statistika – ostetud lugude arv ja esitusloendite arvLocal media library collection statistics -- number of purchased tracks and number of playlists
 • Regiooni sobimatus – kasutaja operatsioonisüsteemi regioon ja Xbox Live'i regioonRegion mismatch -- User's operating system region and Xbox Live region

Lugemisvara alamtüüp: teave lugemisvara tarbimise funktsioonide kohta seadmesReading sub-type: Information about reading consumption functionality on the device

Märkus

See ei ole mõeldud kasutaja vaatamiste, kuulamiste või harjumuste jäädvustamiseks.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Sisule ja olekule juurde pääsev rakendus ning Microsoft Store’i raamatu avamise võimalusedApp accessing content and status and options used to open a Microsoft Store book
 • Raamatu keelLanguage of the book
 • Sisu lugemisele kulutatud aegTime spent reading content
 • Sisu tüübi ja mahu üksikasjadContent type and size details

Rakenduse Fotod alamtüüp: teave fotode kasutamise kohta seadmesPhotos app sub-type: Information about photos usage on the device

Märkus

See ei ole mõeldud kasutaja vaatamiste, kuulamiste või harjumuste jäädvustamiseks.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Faili lähteandmed – kohalik, SD-kaart, võrguseade ja OneDriveFile source data -- local, SD card, network device, and OneDrive
 • Pildi ja video eraldusvõime, video pikkus, failide maht, tüüp ja kodeeringImage and video resolution, video length, file sizes types, and encoding
 • Fotokoguvaade või täisekraanvaaturi kasutamine ja vaatamise kestusCollection view or full screen viewer use and duration of view

Seadmesisese faili päringu alamtüüp: teave kohaliku otsingutegevuse kohta seadmesOn-device file query sub-type: Information about local search activity on the device

 • Esitatud päringu tüüp ja indeksi tüüp (ConstraintIndex või SystemIndex)Kind of query issued and index type (ConstraintIndex or SystemIndex)
 • Taotletud ja toodud üksuste arvNumber of items requested and retrieved
 • Selle otsingutulemuse faililaiend, millega kasutaja suhtlesFile extension of search result with which the user interacted
 • Käivitatud üksuse tüüp, faililaiend, päritolu indeks ja avaneva rakenduse IDLaunched item type, file extension, index of origin, and the App ID of the opening app
 • Indekseerijat kutsuva protsessi nimi ja päringu teenindamiseks kuluv aegName of process calling the indexer and the amount of time to service the query
 • Otsingu ulatuse räsiväärtus (fail, Outlook, OneNote või IE ajalugu).A hash of the search scope (file, Outlook, OneNote, or IE history). Indeksite olek (täielikult optimeeritud, osaliselt optimeeritud või koostamisel)The state of the indices (fully optimized, partially optimized, or being built)

Õiguste alamtüüp: teave seadme õiguste kohtaEntitlements sub-type: Information about entitlements on the device

 • Teenuse tellimuse olek ja tõrkedService subscription status and errors
 • DRM-i ja litsentsi õiguste üksikasjad – Groove'i tellimus või operatsioonisüsteemi hulgilitsentsDRM and license rights details -- Groove subscription or operating system volume license
 • Installipaketi õiguse ID, rendi ID ja paketi IDEntitlement ID, lease ID, and package ID of the install package
 • Õiguse tühistamineEntitlement revocation
 • Litsentsi tüüp (prooviversioon, võrgust väljas või võrgus) ja kestusLicense type (trial, offline versus online) and duration
 • Litsentsikasutuse seanssLicense usage session

Tarkvara installi- ja laoandmedSoftware Setup and Inventory data

Seda tüüpi andmed sisaldavad seadme tarkvara installimise ja värskenduste teavet.This type of data includes software installation and update information on the device. Tarkvara häälestamise ja laoseisuandmed on standardi ISO/IEC 19944:2017 jaotise 8.2.3.2.4 Teenusevõimaluse vaadeldav kasutus alamtüüp.Software Setup and Inventory Data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Tarkvara installi- ja laoandmete andmekasutusData Use for Software Setup and Inventory data

Diagnostika jaoksFor Diagnostics:
Microsoft kasutab Windows 10 pseudonüümiga tarkvara installi ja laoandmeid, et pakkuda ja täiustada operatsioonisüsteemi Windows 10 ja seotud Microsofti tooteid ja teenuseid.Pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Näide.For example:

 • Andmeid seadmesse installitud konkreetsete draiverite kohta kasutatakse, et mõista, kas mõned riistavara või draiveri ühilduvuse probleemid võiksid blokeerida või viivitada Windows Update'i.Data about the specific drivers that are installed on a device is used to understand whether there are any hardware or driver compatibility issues which should block or delay a Windows update.
 • Andmeid allalaadimise alguse ja lõpu kohta seadmes võidakse kasutada allalaadimisprobleemidest arusaamiseks ja nende lahendamiseks.Data about when a download starts and finishes on a device is used to understand and address download problems.
 • Andmeid seadmesse installitud konkreetsete Microsoft Store'i rakenduste kohta kasutatakse, et teha kindlaks, milliseid rakenduse värskendusi seadmele pakkuda.Data about the specific Microsoft Store apps that are installed on a device is used to determine which app updates to provide to the device.
 • Andmeid seadmesse installitud ründevaratõrje kohta kasutatakse ründevaratõrje edastusvektoritest arusaamiseks.Data about the antimalware installed on a device is used to understand malware transmissions vectors.

(Valikulised) kohandatud funktsioonidWith (optional) Tailored experiences:
Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga tarkvara häälestamise ja laoandmete isikupärastamiseks, soovitamiseks ja pakkumiseks Windows 10 kasutajatele.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga tarkvara häälestamise ja laoandmeid muude tootjate Windowsi rakenduste, teenuste, riistvara ja välisseadmete reklaamimiseks Windows 10 kasutajatele.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Näide.For example:

 • Andmeid seadmesse installitud konkreetsete rakenduste kohta kasutatakse soovituste andmiseks sarnaste või täiendavate Microsoft Store'i rakenduste kohta.Data about the specific apps that are installed on a device is used to provide recommendations for similar or complementary apps in the Microsoft Store.

Tarkvara installi- ja lao andmetüübi andmekirjeldusData Description for Software Setup and Inventory data type

Installitud rakenduste ja installi ajaloo alamtüüp: teave rakenduste, draiverite, värskenduspakettide või seadmesse installitud operatsioonisüsteemikomponentide kohta, näiteks järgmised andmedInstalled applications and install history sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Rakenduse, draiveri, värskenduspaketi või komponendi nimi, ID või paketipere nimiApp, driver, update package, or component’s Name, ID, or Package Family Name
 • Toote, SKU, kättesaadavuse, kataloogi, sisu ja kogumi ID-dProduct, SKU, availability, catalog, content, and Bundle IDs
 • Operatsioonisüsteemi komponendi, rakenduse või draiveri avaldaja, keel, versiooni ja tüüp (Win32 või UWP)Operating system component, app or driver publisher, language, version and type (Win32 or UWP)
 • Installimiskuupäev, -meetod ja -kataloog ja installikatsete arvInstall date, method, install directory, and count of install attempts
 • MSI paketi ja toote koodMSI package and product code
 • Operatsioonisüsteemi algversioon installimise ajalOriginal operating system version at install time
 • Kasutaja, administraator või kohustuslik installimine või värskendamineUser, administrator, or mandatory installation or update
 • Installi tüüp – puhas install, parandamine, taastamine, OEM, jaemüük, täiendus või värskendusInstallation type -- clean install, repair, restore, OEM, retail, upgrade, or update

Seadme värskenduste teabe alamtüüp: teave rakenduste, draiverite, värskenduspakettide või seadmesse installitud operatsioonisüsteemikomponentide kohta, näiteks järgmised andmedDevice update information sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Seadme riistvara, operatsioonisüsteemi komponentide, rakenduste ja draiverite analüüs värskenduseks valmisoleku seisukohast (edenemine, olek ja tulemused)Update Readiness analysis of device hardware, operating system components, apps, and drivers (progress, status, and results)
 • Kohaldatavate rakenduste arv, olulisus, tüüpNumber of applicable updates, importance, and type
 • Värskenduse allalaadimise suurus ja allikas – CDN-i või LAN-i partneridUpdate download size and source -- CDN or LAN peers
 • Versiooniuuenduse viivituse olek ja konfiguratsioonDelay upgrade status and configuration
 • Operatsioonisüsteemi desinstalli ja tagasipööramiste olek ja arvOperating system uninstall and rollback status and count
 • Windows Update’i serveri ja teenuse URLWindows Update server and service URL
 • Windows Update’i arvuti IDWindows Update machine ID
 • Windows Insideri redaktsiooni üksikasjadWindows Insider build details

Sirvimisajaloo andmedBrowsing History data

Seda tüüpi andmeid sisaldavad üksikasju Microsofti brauserites veebi sirvimise kohta.This type of data includes details about web browsing in the Microsoft browsers. Sirvimisajaloo andmed vastavad standardi ISO/IEC 19944:2017 jaotisele 8.2.3.2.8 Kliendipoolne sirvimisajalugu.Browsing History data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.8 Client side browsing history.

Sirvimisajaloo andmete andmekasutusData Use for Browsing History data

Diagnostika jaoksFor Diagnostics:
Microsoft kasutab Windows 10 pseudonüümiga sirvimisajaloo andmeid, et pakkuda ja täiustada operatsioonisüsteemi Windows 10 ja seotud Microsofti tooteid ja teenuseid.Pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Näide.For example:

 • Andmeid selle kohta, millal dialoogiboksi Blokeeri sisu kuvatakse, kasutatakse blokeeritud sisu uurimiseks.Data about when the Block Content dialog box has been shown is used for investigations of blocked content.
 • Andmeid potentsiaalselt väärkasutatud või pahatahtlike domeenide kohta kasutatakse Microsoft Edge'i ja Windows Defender SmartScreeni värskenduste tegemiseks, et hoiatada kasutajaid nende domeenide eest.Data about potentially abusive or malicious domains is used to make updates to Microsoft Edge and Windows Defender SmartScreen to warn users about the domain.
 • Andmeid selle kohta, millal aadressiriba kasutatakse navigeerimiseks, kasutatakse funktsiooni Soovitatud saidid täiustamiseks ja navigeerimisest tõusetuvate aadressiprobleemidest aru saamiseks.Data about when the Address bar is used for navigation purposes is used to improve the Suggested Sites feature and to understand and address problems arising from navigation.
 • Andmeid selle kohta, millal veebimärkmete seanss käivitatakse, kasutatakse veebimärkmete funktsiooni populaarsete domeenide ja URL-ide mõõtmiseks.Data about when a Web Notes session starts is used to measure popular domains and URLs for the Web Notes feature.
 • Andmeid selle kohta, millal kasutaja muudab vaikeavalehte, kasutatakse selleks, et mõõta millised vaikeavalehed on kõige populaarsemad ja kui tihti kasutajad muudavad vaikeavalehte.Data about when a default Home page is changed by a user is used to measure which default Home pages are the most popular and how often users change the default Home page.

(Valikulised) kohandatud funktsioonidWith (optional) Tailored experiences:
Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga sirvimisajalooandmete isikupärastamiseks, soovitamiseks ja pakkumiseks Windows 10 kasutajatele.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Kui kasutaja on seadmes lubanud kohandatud funktsioonid, kasutab Microsoft Windows 10 pseudonüümiga sirvimisajaloo andmeid muude tootjate Windowsi rakenduste, teenuste, riistvara ja välisseadmete reklaamimiseks Windows 10 kasutajatele.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Näide.For example:

 • Kui kasutaja on sirvides avanud seotud veebisaidi, võime soovitada ühilduva rakenduse allalaadimist Microsoft Store'ist.We may recommend that a user download a compatible app from the Microsoft Store if they have browsed to the related website. Näiteks kui kasutaja kasutab Facebooki veebisaiti, siis võime soovitada Facebooki rakendust.For example, if a user uses the Facebook website, we may recommend the Facebook app.

Sirvimisajaloo andmetüübi andmete kirjeldusData Description for Browsing History data type

Microsofti brauseri andmete alamtüüp: teave aadressiriba ja otsinguvälja jõudluse kohta seadmes, näiteks järgmised andmedMicrosoft browser data sub-type: Information about Address bar and Search box performance on the device

 • Aadressiribale ja otsinguväljale tipitud tekstText typed in Address bar and Search box
 • Otsingu Küsi Cortanalt jaoks valitud tekstText selected for an Ask Cortana search
 • Teenuse reaktsiooniaegService response time
 • Automaatselt sisestatud tekst, kui automaattekst oli lubatudAuto-completed text, if there was an auto-complete
 • Kohaliku ajaloo ja lemmikute põhjal pakutud navigeerimissoovitusedNavigation suggestions provided based on local history and favorites
 • Brauseri IDBrowser ID
 • URL-id (võivad sisaldada otsingutermineid)URLs (may include search terms)
 • Lehe pealkiriPage title

Tindipliiatsi kasutuse, tippimise ja kõne kuuldavale toomise andmedInking Typing and Speech Utterance data

Seda tüüpi andmed koguvad andmeid häälsisestuse, tindipliiatsi kasutuse ja tippimise funktsioonide kohta seadmes.This type of data gathers details about the voice, inking, and typing input features on the device. Tindipliiatsi kasutus, tippimine ja kõne kuuldavaks tegemine on standardi ISO/IEC 19944:2017 jaotise 8.2.3.2.1 Lõppkasutaja isiku tuvastamist võimaldav teave alamtüüp.Inking, Typing and Speech Utterance data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.1 End User Identifiable information.

Tindipliiatsi kasutuse, tippimise ja kõne kuuldavale toomise andmetüübi andmekasutusData Use for Inking, Typing, and Speech Utterance data

Diagnostika jaoksFor Diagnostics:
Microsoft kasutab Windows 10 anonüümseid tindipliiatsi kasutuse, tippimise ja kõne kuuldavaks tegemise andmeid Microsofti toodete ja teenuste loomuliku keele võimaluste täiustamiseks.Anonymized Inking, Typing, and Speech Utterance data from Windows 10 is used by Microsoft to improve natural language capabilities in Microsoft products and services. Näide.For example:

 • Andmeid õigekirjaveaga sõnade ja nende teise sõnaga asendamise kohta kontekstimenüüst kasutatakse õigekirjafunktsiooni täiustamiseks.Data about words marked as spelling mistakes and replaced with another word from the context menu is used to improve the spelling feature.
 • Andmeid alternatiivsete sõnade kohta, mis kuvatakse ja mille kasutaja valis pärast paremklõpsamist, kasutatakse sõnasoovitusfunktsiooni täiustamiseks.Data about alternate words shown and selected by the user after right-clicking is used to improve the word recommendation feature.
 • Andmeid automaatselt parandatud sõnade kohta, mille kasutaja muutis tagasi algseks sõnaks, kasutatakse parandada automaatkorrektuuri funktsiooni täiustamiseks.Data about auto-corrected words that were restored back to the original word by the user is used to improve the auto-correct feature.
 • Andmeid selle kohta, kas Jutustaja tuvastas ja tundis ära puuteliigutuse, kasutataks puuteliigutuse äratundmise täiustamiseks.Data about whether Narrator detected and recognized a touch gesture is used to improve touch gesture recognition.
 • Andmeid käsitiskirja paneelilt saadetud käsitsikirja näidiste kohta kasutatakse selleks, et aidata Microsoftil käsitsikirjatuvastust täiustada.Data about handwriting samples sent from the Handwriting Panel is used to help Microsoft improve handwriting recognition.

(Valikulised) kohandatud funktsioonidWith (optional) Tailored experiences:

Microsoft ei kasuta Windowsi tindipliiatsi kasutuse, tippimise ja kõne kuuldavale toomise andmeid kohandatud funktsioonide jaoks.Microsoft doesn't use Windows Inking, Typing, and Speech Utterance data for Tailored experiences.

Tindipliiatsi kasutuse, tippimise ja kõne kuuldavale toomise andmetüübi andmekirjeldusData Description for Inking, Typing, and Speech Utterance data type

Häälsisestuse, tindipliiatsi kasutamise ja tippimise alamtüüp: teave häälsisestuse, tindipliiatsi kasutuse ja tippimise funktsioonide kohtaVoice, inking, and typing sub-type: Information about voice, inking and typing features

 • Kasutatud pliiatsi tüüp (marker, pastapliiats või pliiats), pliiatsi värv, vajutusel kõrgus ja laius ja kasutamise aegType of pen used (highlighter, ball point, or pencil), pen color, stroke height and width, and how long it is used
 • Pliiatsiliigutused (klõps, topeltklõps, panoraamliigutus, suumimine või pööramine)Pen gestures (click, double click, pan, zoom, or rotate)
 • Puutesisestuse X- ja Y-koordinaadidPalm Touch x,y coordinates
 • Sisestuse latentsus, vastuseta jäänud pliiatsisignaalid, kaadrite arv, tinditõmbed, esimese kaadri kinnitamisaeg ja diskreetimissagedusInput latency, missed pen signals, number of frames, strokes, first frame commit time, and sample rate
 • Kirjutatud tindipliiatsijooned, tekst enne ja pärast tindijoone järjepunkti, sisestatud tuvastatud tekst, sisestuskeel – nendest andmetest eemaldatakse töötlemise järel identifikaatorid, järjestuse teave ning muud andmed (nt nimed, meiliaadressid ja arvväärtused), mida saab kasutada algse sisu taastamiseks või sisestusteabe kasutajaga sidumiseks.Ink strokes written, text before and after the ink insertion point, recognized text entered, input language -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and - numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Windows 10 Mobile’i ekraaniklaviatuuril sisestatud tekst, välja arvatud parooliväljad ja eraseansid – nendest andmetest eemaldatakse töötlemise järel identifikaatorid, järjestuse teave ning muud andmed (nt nimed, meiliaadressid ja arvväärtused), mida saab kasutada algse sisu taastamiseks või sisestusteabe kasutajaga sidumiseks.Text input from Windows 10 Mobile on-screen keyboards, except from password fields and private sessions -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Kõnetuvastuse tulemuste tekst – tulemuse koodid ja tuvastatud tekstText of speech recognition results -- result codes and recognized text
 • Tuvasti keel ja mudel ning süsteemi kõnefunktsiooni keelLanguage and model of the recognizer and the System Speech language
 • Kõnefunktsioone kasutava rakenduse IDApp ID using speech features
 • Kas kasutaja on teadaolevalt lapsWhether user is known to be a child
 • Kõnetuvastus usaldusväärsus ja õnnestumine või nurjumineConfidence and success or failure of speech recognition

ISO/IEC 19944:2017 – eriterminoloogiaISO/IEC 19944:2017-specific terminology

Selles jaotises on toodud standardi ISO/IEC 19944:2017 kohased eridefinitsioonid kasutamiseks ning selles artiklis kasutatud täpsustite identifikaatorite kustutamine.This section provides the ISO/IEC 19944:2017-specific definitions for use and de-identification qualifiers used in this article.

PakkumineProvide

ISO/IEC 19944:2017 Viide: 9.3.2 PakkumineISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.2 Provide

Microsofti toote või teenuse määratud andmekategooria kasutamine kirjeldatud teenuse kaitsmiseks, sh (i) toote või teenuse tõrkeotsing ja probleemide lahendamine või (ii) toote- või teenusevärskenduste pakkumine.Use of a specified data category by a Microsoft product or service to protect and provide the described service, including, (i) troubleshoot and fix issues with the product or service or (ii) provide product or service updates.

TäiustamineImprove

ISO/IEC 19944:2017 Viide: 9.3.3 PakkumineISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.3 Improve

Määratud andmekategooria kasutamine Microsofti toote- või teenusekvaliteedi parandamiseks või tõstmiseks.Use of a specified data category to improve or increase the quality of a Microsoft product or service. Need täiustused võivad olla saadaval lõppkasutajatele.Those improvements may be available to end users.

IsikupärastaminePersonalize

ISO/IEC 19944:2017 Viide: 9.3.4 IsikupärastamineISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

Määratud andmekategooriate kasutamine mis tahes Microsofti toote või teenuse kohandatud keskkonna loomiseks lõppkasutajale.Use of the specified data categories to create a customized experience for the end user in any Microsoft product or service.

SoovitamineRecommend

ISO/IEC 19944:2017 Viide: 9.3.4 IsikupärastamineISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

"Soovitamine" tähendab konkreetse andmekategooria kasutamist lõppkasutaja kasutuskogemuse isikupärastamiseks (9.3.4), soovitades Microsofti tooteid või teenuseid, mida saab kasutada ilma ostu tegemata või raha maksmata.“Recommend” means use of the specified data categories to Personalize (9.3.4) the end user’s experience by recommending Microsoft products or services that can be accessed without the need to make a purchase or pay money.

Määratud andmekategooriate kasutamine annab soovitusi Microsofti toodete ja teenuste kohta, mida lõppkasutaja saab kasutada, kui soovitus (i) vastab selle toote ja teenuse kontekstile, milles see esineb; (ii) saab kasutada ilma ostu tegemata või raha maksmata ja (iii) Microsoft ei saa paigutuse eest hüvitist.Use of the specified data categories give recommendations about Microsoft products or services the end user may act on where the recommendation is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears, (ii) that can be accessed without the need to make a purchase or pay money, and (iii) Microsoft receives no compensation for the placement.

PakkumusOffer

ISO/IEC 19944:2017 Viide: 9.3.5 Pakkumuse täiendused või asendustoodeISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.5 Offer upgrades or upsell

Vihjab, et andmete allikaks on Microsofti tooted või teenused ja pakutavad täiendused on pärit Microsofti toodetest ja teenustest, mis vastavad praeguste võimaluste kontekstile.Implies the source of the data is Microsoft products and services, and the upgrades offered come from Microsoft products and services that are relevant to the context of the current capability. Pakkumise sihtrühm on Microsofti kliendid.The target audience for the offer is Microsoft customers.

Eriti määratud andmekategooriate kasutamine pakkumise tegemiseks või sellise Microsofti toote või teenuse uue võimaluse või mahutavuse müümine, (i) mille kontekst vastab tootele või teenusele, milles see esineb; (ii) mille tulemusena Microsoft saab tulevikus tõenäoliselt täiendavat tulu lõppkasutajalt ja (iii) Microsoft ei saa paigutuse eest mingit tasu.Specifically, use of the specified data categories to make an offer or upsell new capability or capacity of a Microsoft product or service which is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears; (ii) likely to result in additional future revenue for Microsoft from end user; and (iii) Microsoft receives no consideration for placement.

ReklaamiminePromote

ISO/IEC 19944:2017 Viide: 9.3.6 Turustamine/reklaamimine/reklaamISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.6 Market/advertise/promote

Määratud andmekategooriate kasutamine toote või teenuse reklaamimiseks autori Microsofti tootes ja teenuses või tooteid või teenuseid.Use of the specified data categories to promote a product or service in or on a first-party Microsoft product or service.

Andmetuvastuse täpsustiData identification qualifiers

Siin on andmetuvastuse täpsusti loend ja ISO/IEC 19944:2017 viide:Here are the list of data identification qualifiers and the ISO/IEC 19944:2017 reference: