Sql.Database

Syntaksi

Sql.Database(server as text, database as text, optional options as nullable record) as table

Tietoja

Palauttaa SQL Server -tietokannan SQL-taulukoiden, näkymien ja tallennettujen funktioiden taulukon database palvelimessa server. Portti voidaan valinnaisesti määrittää palvelimella kaksoispisteellä tai pilkulla eroteltuna. Valinnainen tietueparametri options voidaan määrittää ohjaamaan seuraavia asetuksia:

 • Query: Alkuperäinen tietojen noutamiseen käytettävä SQL-kysely. Jos kysely tuottaa useita tulosjoukkoja, palautetaan vain ensimmäinen.
 • CreateNavigationProperties: Looginen arvo (TRUE/FALSE), joka määrittää, muodostetaanko siirtymisominaisuudet palautetuille arvoille (oletusarvo on TRUE).
 • NavigationPropertyNameGenerator: Funktio, jota käytetään luomaan nimiä siirtymisominaisuuksille.
 • MaxDegreeOfParallelism: Luku, joka asettaa "maxdop"-kyselylauseen arvon luodussa SQL-kyselyssä.
 • CommandTimeout: Kesto, joka määrittää, miten pitkään palvelinpuolen kyselyn suorittaminen saa kestää, ennen kuin se peruutetaan. Oletusarvo on kymmenen minuuttia.
 • ConnectionTimeout: Kesto, joka määrittää, miten pitkään odotetaan, ennen kuin yritetään muodostaa yhteys palvelimeen. Oletusarvo on ohjainkohtainen.
 • HierarchicalNavigation: Looginen arvo (TRUE/FALSE), joka määrittää, tarkastellaanko taulukoita ryhmiteltyinä niiden rakenteiden nimien mukaan (oletusarvo on FALSE).
 • MultiSubnetFailover: Looginen arvo (true/false), joka asettaa "MultiSubnetFailover"-ominaisuuden arvon yhteysmerkkijonossa (oletusarvo on false).
 • UnsafeTypeConversions: Looginen arvo (true/false), joka arvon ollessa "true" yrittää taittaa tyypin muunnokset, jotka voisivat epäonnistua ja aiheuttaa koko kyselyn epäonnistumisen. Ei suositella yleiseen käyttöön.
 • ContextInfo: Binaariarvo, jota käytetään määrittämään CONTEXT_INFO ennen kunkin komennon suorittamista.
 • OmitSRID: Looginen arvo (true/false), joka arvon ollessa "true" poistaa SRID-kohteen, kun se tuottaa Well-Known Text -arvon geometria- ja paikkatietotyypeistä.

Tietueparametriksi määritetään esimerkiksi [option1 = value1, option2 = value2...] tai [Query = "select ..."].