docs.microsoft.com - Käyttöehdot

Ehtojen hyväksyntä

Microsoftin tarjoamat palvelut ovat seuraavien Käyttöehtojen (”Käyttöehdot”) alaisia. Microsoft pidättää oikeuden päivittää Käyttöehdot milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Käyttöehtojen uusin versio on luettavissa napsauttamalla sivuston alalaidassa olevaa Käyttöehdot-linkkiä.

Sivun alkuun

Palvelukuvaus

Microsoft tarjoaa WWW-ominaisuuksien verkostonsa avulla asiakkaalle mahdollisuuden käyttää useita erilaisia resursseja, joita ovat dokumentaatio, kehitystyökalut, latausalueet, viestintäfoorumit ja tuotetiedot (yhteisesti ”Palvelut”). Palvelut, mukaan lukien päivitykset, parannukset, uudet ominaisuudet ja uuden WWW-ominaisuuden lisääminen sivustoon, ovat Käyttöehtojen alaisia.

Sivun alkuun

Rajaus henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön

Ellei toisin ilmoiteta, Palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas ei saa siirtää tai myydä mitään Palveluista saamiaan tietoja, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluja ilman Microsoftin ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

Sivun alkuun

Tietosuoja ja henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Lisätietoja asiakkaan tietojen keräämisestä ja käytöstä on [Tietosuojalausekkeessa] (https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement) osoitteessa.

Sivun alkuun

Tässä sivustossa olevia ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Ohjelmisto, jonka voi ladata Palveluista (”Ohjelmisto”), on Microsoftin ja/tai sen toimittajien tekijänoikeuksin suojattua aineistoa. Ohjelmistojen käyttöön sovelletaan käyttöoikeussopimusta, jos sellainen toimitetaan ohjelman mukana tai jos se sisältyy Ohjelmistoon (”Käyttöoikeussopimus”). Loppukäyttäjä ei voi asentaa Ohjelmistoa, jonka mukana toimitetaan Käyttöoikeussopimus tai joka sisältää Käyttöoikeussopimuksen, ellei hän ensin hyväksy Käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Sellaisten kolmannen osapuolen komentosarjojen tai koodin, joihin on linkki tai joihin viitataan tässä sivustossa, käyttöoikeuden myöntää koodin omistava kolmas osapuoli, ei Microsoft.

Ohjelmisto on ladattavissa vain käyttäjille käyttöoikeussopimuksen mukaiseen käyttöön. Ohjelmiston kopiointi tai levittäminen, joka ei noudata Käyttöoikeussopimusta, on nimenomaisesti kielletty lain nojalla ja voi johtaa vakavaan rikos- ja siviilioikeudelliseen rangaistukseen. Sopimuksen rikkojia syytetään oikeudessa vakavimmalla mahdollisella syytteellä.

RAJOITTAMATTA AIEMMIN MAINITTUA, OHJELMISTON KOPIOINTI JOHONKIN TOISEEN PALVELIMEEN TAI SIJAINTIIN JÄLJENTÄMISTÄ TAI JAKELUA VARTEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY, ELLEI KYSEISTÄ OHJELMAA KOSKEVASSA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI SALLITA KOPIOINTIA TAI JAKELUA.

JOS OHJELMISTOLLA ON TAKUU, SE ON VAIN SOVELTUVAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAINEN. JOLLEI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA TOISIN ILMAISTA, MICROSOFT CORPORATION KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT, JOTKA KOSKEVAT OHJELMISTOA, MUKAAN LUKIEN ILMAISTUT, OLETETUT TAI LAKISÄÄTEISET TAKUUT JA EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MICROSOFT SAATTAA OSANA PALVELUJA TAI OHJELMISTOTUOTTEISSAAN TOIMITTAA SAATAVILLE KÄYTTÄJÄN AVUKSI TYÖKALUJA JA APUOHJELMIA KÄYTTÖÄ JA/TAI LATAAMISTA VARTEN. MICROSOFT EI TAKAA TÄLLAISTEN TYÖKALUJEN TAI APUOHJELMIEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIEN TULOSTEN VIRHEETTÖMYYTTÄ. PALVELUISSA TAI MICROSOFTIN OHJELMISTOTUOTTEISSA OLEVIA TYÖKALUJA JA APUOHJELMIA KÄYTTÄVIEN ON KUNNIOITETTAVA MUIDEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA.

RAJOITETUT OIKEUDET. Kaikille ohjelmistoille, jotka ladataan Palveluista Yhdysvaltojen, sen viranomaisten ja/tai sen toimeenpanevien elinten (”Yhdysvaltain hallitus”) käyttöön, myönnetään rajoitetut oikeudet. Se, miten Yhdysvaltain valtionhallinto saa käyttää tai kopioida ohjelmistoa tai paljastaa sitä, on soveltuvin osin Rights in Technical Data and Computer Software -klausuulin DFARS 252.227-7013 alakohdan (c)(1)(ii) tai Commercial Computer Software - Restricted Rights -klausuulin 48 CFR 52.227-19 alakohtien (c)(1) ja (2) rajoitusten alainen. Valmistaja on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A.

Sivun alkuun

Tässä sivustossa olevia Asiakirjoja koskeva ilmoitus

Tiettyjä asiakirjoja saattavat koskea nimenomaiset erilliset käyttöoikeusehdot. Siltä osin kuin ehdot ovat ristiriitaisia, sovelletaan ensisijaisesti nimenomaisia käyttöoikeusehtoja.

MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA ASIAKIRJOIHIN SISÄLTYVIEN TIETOJEN JA ASIAKIRJOIHIN LIITTYVÄN KUVA-AINEISTON, JOKA JULKAISTAAN PALVELUN OSANA MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN, SOPIVUUDESTA. KAIKKI KYSEISET ASIAKIRJAT JA LIITTYVÄ KUVA-AINEISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI NÄIHIN TIETOIHIN LIITTYVÄT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN NIMENOMAISESTI ILMAISTUT, OLETETUT JA LAISTA JOHTUVAT TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEKÄ TAKUUT SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUKSESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TUOTETTA TAI TIETOJEN JA LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ, KANTEEN AIHEESTA RIIPPUMATTA, OLIPA SE SITTEN SOPIMUKSEN VELVOITE, LAIMINLYÖNTI TAI MUU OIKEUDENVASTAINEN TOIMI, JOKA LIITTYY PALVELUSTA SAATAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN.

PALVELUISSA JULKAISTUT ASIAKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄ KUVA-AINEISTO SAATTAVAT SISÄLTÄÄ TEKNISIÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI PAINOVIRHEITÄ. TÄSSÄ OLEVIIN TIETOIHIN TEHDÄÄN AJOITTAIN MUUTOKSIA. MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT VOIVAT TEHDÄ TÄSSÄ KUVATTUIHIN TUOTTEISIIN JA/TAI OHJELMIIN PARANNUKSIA JA MUUTOKSIA MILLOIN TAHANSA.

Sivun alkuun

Tässä sivustossa olevia ohjelmistoja, asiakirjoja ja palveluja koskevat ilmoitukset

MICROSOFT TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TUOTETTA TAI TIETOJEN JA LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ, KANTEEN AIHEESTA RIIPPUMATTA, OLIPA SE SITTEN SOPIMUKSEN VELVOITE, LAIMINLYÖNTI TAI MUU OIKEUDENVASTAINEN TOIMI, JOKA LIITTYY OHJELMISTON TAI ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖÖN TAI LAATUUN, PALVELUJEN TARJOAMISEEN TAI NIIDEN TARJOAMATTA JÄTTÄMISEEN TAI PALVELUJEN TIETOIHIN.

Sivun alkuun

Jäsentili, salasana ja tietoturva

Jos asiakkaan on avattava tili jonkin palvelun myötä, asiakkaan on rekisteröidyttävä toimittamalla Microsoftille asianmukaisen rekisteröintikaavakkeen mukaiset ajantasaiset, täydelliset ja täsmälliset tiedot. Asiakas valitsee myös salasanan ja käyttäjätunnuksen. Asiakas on yksinomaisessa vastuussa salasanansa ja käyttäjätilinsä luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Asiakas on lisäksi yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätilin toiminnasta. Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi Microsoftille käyttäjätilin luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvaongelmista. Microsoft ei ole vastuussa mistään asiakkaan mahdollisesta tappiosta, joka on seurausta siitä, että joku muu kuin asiakas käyttää asiakkaan salasanaa tai käyttäjätiliä, asiakkaan tieten tai tietämättä. Asiakasta voidaan kuitenkin pitää vastuussa Microsoftin tai muun osapuolen kärsimistä tappioista, jotka johtuvat siitä, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt asiakkaan salasanaa tai käyttäjätiliä. Asiakas ei saa milloinkaan käyttää kenenkään toisen käyttäjätiliä ilman tilinomistajalta saatua lupaa.

Sivun alkuun

Ei laittomaan tai luvattomaan käyttöön

Asiakas saa käyttää Palveluja sillä ehdolla, ettei niitä käytetä mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai tarkoitukseen, jonka nämä ehdot tai ilmoitukset kieltävät. Asiakas ei saa käyttää Palveluja tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai heikentää jotakin Microsoftin palvelinta tai Microsoftin palvelimeen liitettyjä verkkoja tai tehdä niistä toimintakyvyttömiä tai joka voi häiritä palveluja käyttäviä muita osapuolia. Asiakas ei saa yrittää käyttää Palveluja, muiden käyttäjätilejä tai Microsoftin palvelimeen tai johonkin palveluun liitettyjä tietokonejärjestelmiä tai verkkoja luvattomasti hakkeroimalla, murtamalla salasanan tai muulla tavoin. Asiakas ei saa hankkia tai yrittää hankkia aineistoa tai tietoja keinoin, joita ei ole asiakkaalle nimenomaisesti tarjottu Palvelujen kautta.

Sivun alkuun

Palvelujen käyttäminen

Palveluihin saattaa kuulua sähköpostipalveluja, ilmoitusaluepalveluja, keskustelualueita, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia WWW-sivuja, kalentereita, valokuva-albumeita, tiedostosäilöjä ja/tai muita viestintä- tai yhteydenpitovälineitä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan viestintä muiden kanssa (yksittäin ”viestintäpalvelu” tai yhteisesti ”viestintäpalvelut”). Asiakas sitoutuu käyttämään viestintäpalveluita ainoastaan viestien tai asianmukaisten ja mahdollisesti kyseiseen viestintäpalveluun liittyvän aineiston postittamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Käyttäessään viestintäpalveluita asiakkaalla ei ole oikeutta mukaan lukien muun muassa

 • käyttää viestintäpalveluita kyselyihin, kilpailuihin, verkostomarkkinointiviesteihin, ketjukirjeisiin, roskapostiin, spämmäykseen tai kopioituihin tai luvattomiin viesteihin (kaupallisiin tai muunlaisiin)
 • halventaa, solvata, häiriköidä, häiritä tai uhkailla tai muulla tavoin loukata muiden oikeuksia (kuten yksityisyys- ja mainosoikeuksia)
 • julkaista, postittaa, ladata, levittää tai jaella sopimatonta, rienaavaa, herjaavaa, säädytöntä, siveetöntä tai laitonta keskustelunaihetta, nimeä, aineistoa tai tietoa
 • ladata tai muuten toimittaa saataville tiedostoja, jotka sisältävät immateriaalioikeudellisilla laeilla, mukaan lukien muun muassa tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaeilla (tai tietosuoja- ja mainosoikeuslaeilla), suojattuja kuvia, valokuvia, ohjelmistoja tai muuta aineistoa, ellei asiakas omista tai hallitse näitä oikeuksia tai ellei asiakas ole saanut tarvittavia lupia oikeuksien käyttämiseen
 • käyttää aineistoa tai tietoja, kuten kuvia tai valokuvia, jotka on toimitettu asiakkaan saataville Palvelujen kautta tavalla, joka rikkoo kenen tahansa osapuolen tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti-, liikesalaisuus- tai omistusoikeuksia
 • ladata tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, poisto-ohjelmia, viallisia tiedostoja tai muita samantapaisia ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka voivat haitata toisten osapuolten tietokoneen toimintaa tai vahingoittaa toisten omaisuutta
 • mainostaa tai tarjoutua myymään tai ostamaan tavaroita tai palveluita liiketoiminnan tarkoituksiin, elleivät viestintäpalvelut nimenomaisesti salli tällaisia viestejä
 • ladata mitään sellaista toisen viestintäpalvelujen käyttäjän lähettämää tiedostoa, jonka asiakas tietää olevan tai jonka asiakkaan kohtuullisesti tulisi tietää olevan sellainen tiedosto, jota ei voida laillisesti kopioida, esittää, suorittaa ja/tai jaella kyseisellä tavalla
 • väärentää tai poistaa mitään tekijänoikeuksien hallintaan liittyviä tietoja, kuten tekijöiden tietoja, oikeudellisia tai muita huomautuksia, kohteen omistajan ilmaisevia huomautuksia, ohjelmiston alkuperän tai lähteen ilmaisevia merkintöjä tai muuta ladattavassa tiedostossa olevaa aineistoa
 • rajoittaa tai estää toisten käyttäjien viestintäpalveluiden käyttöä tai hyödyntämistä
 • rikkoa käytösohjeita tai muita sääntöjä, joita voidaan soveltaa mihin tahansa tiettyyn viestintäpalveluun
 • kerätä millään tavalla tietoja muista, esimerkiksi sähköpostiosoitteita
 • rikkoa mitään sovellettavia lakeja tai määräyksiä
 • luoda väärää henkilöllisyyttä muiden harhauttamiseksi
 • käyttää, ladata tai muuten kopioida tai tarjota (maksutta tai maksullisena) yksittäisille henkilöille tai yhteisöille palvelujen käyttäjistä koottuja käyttäjähakemistoja tai muita käyttäjiin tai käyttöön liittyviä tietoja tai niiden osaa.

Microsoftilla ei ole mitään velvollisuutta valvoa viestintäpalveluita. Microsoft pidättää kuitenkin oikeuden tarkastella viestintäpalveluihin lähetettyä aineistoa ja poistaa aineistoa oman harkintansa mukaan. Microsoft pidättää oikeuden estää asiakkaan pääsy johonkin tai kaikkiin viestintäpalveluihin milloin tahansa, ilman ilmoitusta asiakkaalle ja mistä syystä tahansa.

Microsoft pidättää oikeuden, harkitessaan sen tarpeelliseksi, luovuttaa tietoja eteenpäin milloin tahansa lakien, määräysten, oikeusprosessien tai viranomaisten vaatimusten täyttämiseksi, sekä oikeuden muokata, kieltäytyä lähettämästä tai poistaa tietoja tai aineistoa kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaan.

Anna viestintäpalveluihin harkiten henkilökohtaisia tietoja itsestäsi tai lapsistasi. Microsoft ei valvo tai hyväksy viestintäpalveluiden sisältöä, viestejä tai tietoja, joten siksi Microsoft erityisesti kiistää kaiken vastuun, joka liittyy viestintäpalveluihin tai asiakkaan viestintäpalveluiden käytöstä aiheutuviin toimiin. Palveluja hallitsevat tai isännöivät henkilöt tai tahot eivät ole Microsoftin valtuuttamia edustajia, joten niiden näkökannat eivät välttämättä vastaa Microsoftin näkökantoja.

Viestintäpalveluihin ladattu aineisto saattaa olla lähetettyjen käyttö-, kopiointi- tai jakelurajoitusten alaista, joten asiakkaan vastuulla on noudattaa näitä rajoituksia ladatessaan aineistoa.

Sivun alkuun

Microsoftille toimitettu tai johonkin Microsoftin sivustoon lähetetty aineisto

Microsoft ei vaadi omistusoikeuksia asiakkaan Microsoftille luovuttamaan aineistoon (mukaan lukien palautteet ja ehdotukset) tai postita, lataa, syötä tai toimita aineistoa Palveluihin tai liittyviin palveluihin yleisön tai minkään julkisen tai yksityisen yhteisön saataville (yksittäin ”Lähetys” ja yhteisesti ”Lähetykset”). Kuitenkin postittamalla, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai lähettämällä (”Postittamalla”) Lähetyksensä asiakas myöntää Microsoftille, sen konserniyhtiöille ja välttämättömille Microsoftin myöntämien käyttöoikeuksien haltijoille luvan käyttää asiakkaan Lähetystä Internet-liiketoimintojensa yhteydessä (mukaan lukien rajoituksetta kaikki Microsoft-palvelut), mukaan lukien rajoituksetta käyttöoikeuden kopioida, levittää, välittää, esittää tai näyttää julkisesti, jäljentää, editoida, kääntää ja muokata asiakkaan Lähetystä, julkaista asiakkaan nimen Lähetyksen yhteydessä sekä oikeuden myöntää näitä oikeuksia edelleen kenelle tahansa Palvelujen tarjoajalle.

Asiakkaan Lähetyksen käytöstä ei tämän sopimuksen mukaisesti makseta mitään korvausta. Microsoftilla ei ole mitään velvollisuutta postittaa tai käyttää asiakkaan toimittamaa Lähetystä, ja Microsoftilla on oikeus poistaa asiakkaiden Lähetyksiä milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Postittamalla Lähetyksen asiakas takaa ja vakuuttaa omistavansa Lähetyksensä kaikki oikeudet tai muuten hallitsevansa niitä näiden Käyttöehtojen mukaisesti, mukaan lukien muun muassa kaikki Lähetysten tarjoamiseen, postittamiseen, lataamiseen, syöttämiseen tai lähettämiseen vaadittavat oikeudet.

Yllä mainittujen takuiden ja vastuiden lisäksi postittamalla kuvia tai valokuvia sisältävän tai muuten osittain tai kokonaan kuva-aineistosta koostuvan Lähetyksen (”Kuvat”) asiakas takaa ja on vastuussa siitä, että (a) asiakas omistaa näiden Kuvien tekijänoikeudet tai että tekijänoikeuksien omistaja on antanut asiakkaalle luvan käyttää Kuvia tai Kuvissa olevaa sisältöä ja/tai muita kuvia vastaavalla tavalla ja samaan tarkoitukseen kuin mitä asiakas käyttää Kuvia itse sekä näiden Käyttöehtojen ja Palvelujen mukaisesti, että (b) asiakkaalla on tarvittavat oikeudet myöntää näiden Käyttöehtojen mukaiset käyttöoikeudet ja siirto-oikeudet ja että (c) kukin mahdollisesti kuvissa esiintyvä henkilö on antanut luvan kuvien käyttöön näiden Käyttöehtojen mukaisesti, mukaan lukien muun muassa Kuvien jakeluun, julkiseen esittämiseen ja kopiointiin. Postittamalla Kuvia asiakas myöntää (a) kaikille yksityisen yhteisönsä jäsenille (tällaisen yksityisen yhteisön jäsenien käytettävissä olevan kunkin tällaisen Kuvan osalta) ja/tai (b) yleisölle (kunkin tällaisen Palveluissa olevan Kuvan osalta, joka on muualla kuin yksityisessä yhteisössä) luvan käyttää asiakkaan Kuvia näiden Käyttöehtojen mukaisesti Palveluiden käytön yhteydessä (mukaan lukien muun muassa tehdä tulosteita ja lahjaesineitä, jotka sisältävät näitä Kuvia) sekä mukaan lukien muun muassa ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja maksuttoman käyttöoikeuden kopioida, jakaa, välittää, esittää tai näyttää julkisesti, jäljentää, editoida, kääntää ja muokata asiakkaan Kuvia ilman, että asiakkaan nimi on liitetty kuviin, sekä oikeuden myöntää näitä oikeuksia edelleen kenelle tahansa palvelujen tarjoajalle. Edellä sanotun mukaisella tavalla myönnetyt käyttöoikeudet Kuviin päättyvät silloin, kun asiakas poistaa Kuvat kokonaan Palveluista, jos tällainen oikeuksien päättyminen ei vaikuta Kuvien yhteydessä myönnettyihin käyttöoikeuksiin, jotka on annettu ennen Kuvien poistamista. Asiakkaan Kuvien käytöstä ei makseta mitään korvausta.

Sivun alkuun

Tekijänoikeusrikkomusten ilmoitukset ja korvausmenettely

Yhdysvaltain lain kohdan Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) mukaisesti tekijänoikeusrikkomusilmoitukset tulee lähettää palveluntarjoajan määrittämälle edustajalle. KYSELYT, JOTKA EIVÄT LIITY SEURAAVAAN MENETTELYYN, EIVÄT SAA MITÄÄN VASTAUSTA.

Lisätietoja tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksista ja korvausmenettelyistä.

Sivun alkuun

Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

TÄMÄN ALUEEN LINKIT SIIRTÄVÄT KÄYTTÄJÄN POIS MICROSOFTIN SIVUSTOSTA. LINKITETYT SIVUSTOT EIVÄT OLE MICROSOFTIN HALLINNASSA, EIKÄ MICROSOFT OLE VASTUUSSA MINKÄÄN LINKITETYN SIVUSTON SISÄLLÖSTÄ, MISTÄÄN LINKITETYN SIVUN LINKISTÄ EIKÄ KYSEISTEN SIVUSTOJEN MUUTOKSISTA TAI PÄIVITYKSISTÄ. MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA VERKKOLÄHETYKSISTÄ TAI MUISTA LÄHETYKSISTÄ, JOTKA OVAT PERÄISIN LINKITETYISTÄ SIVUSTOISTA. MICROSOFT TARJOAA NÄMÄ LINKIT KÄYTTÄJÄN AVUKSI, EIKÄ LINKIN SISÄLTYMINEN TUOTTEESEEN VIITTAA SIIHEN, ETTÄ MICROSOFT MILLÄÄN TAVALLA TUKISI KYSEISTÄ SIVUSTOA.

Sivun alkuun

Pyytämättä lähetettävien ideoiden käytäntö

MICROSOFT TAI KUKAAN SEN TYÖNTEKIJÖISTÄ EI HYVÄKSY TAI HARKITSE PYYTÄMÄTTÄ LÄHETETTYJÄ IDEOITA, KUTEN IDEOITA UUSISTA MAINOSKAMPANJOISTA TAI MUISTA KAMPANJOISTA TAI UUSISTA TUOTTEISTA TAI TEKNIIKOISTA, PROSESSEISTA, AINEISTOSTA, MARKKINOINTISUUNNITELMISTA TAI UUSISTA TUOTENIMISTÄ. ÄLÄ LÄHETÄ MITÄÄN ALKUPERÄISIÄ TAIDETEOKSIA, NÄYTTEITÄ, DEMOJA TAI MUITA TEOKSIA. TÄMÄN KÄYTÄNNÖN AINOA TARKOITUS ON VÄLTTÄÄ MAHDOLLISIA VÄÄRINKÄSITYKSIÄ TAI KIISTOJA, KUN MICROSOFTIN TUOTTEET TAI MARKKINOINTISTRATEGIAT SAATTAVAT VAIKUTTAA SAMANLAISILTA KUIN MICROSOFTILLE LÄHETETYT IDEAT. ETHÄN SIIS LÄHETÄ PYYTÄMÄTTÄ IDEOITASI MICROSOFTILLE TAI KENELLEKÄÄN MICROSOFTILLA TYÖSKENTELEVÄLLE. JOS LÄHETÄT IDEOITASI HUOLIMATTA SIITÄ, ETTÄ MICROSOFT ON PYYTÄNYT, ETTEI IDEOITA JA AINEISTOA LÄHETETÄ, OTA HUOMIOON, ETTEI MICROSOFT TAKAA MILLÄÄN TAVOIN IDEOIDEN JA AINEISTON KÄSITTELYÄ LUOTTAMUKSELLISINA TAI TEKIJÄNOIKEUKSIN SUOJATTUNA.

Sivun alkuun