Käytäntöpäällikön Power BI -sisältö

Tässä aiheessa kuvataan, mitä kuuluu käytäntöpäällikön Microsoft Power BI -sisältöön. Siinä kuvataan, miten avaat Power BI -raportit. Lisäksi siinä kerrotaan sisältöpaketin rakentamisessa käytetystä tietomallista ja entiteeteistä.

Yleiskuvaus

Käytäntöpäällikön Power BI -sisältö on luotu käytäntö- ja projektipäälliköille. Se sisältää organisaatiossa käsiteltäviin projekteihin liittyviä tärkeitä mittareita. Koontinäyttö sisältää projektien ja liittyvien asiakkaiden yleiskatsauksen. Raporttitason suodatinta voidaan käyttää tiettyjen yritysten raportoinnissa. Tämä Power BI -sisältö hakee tietoja projektikirjanpidon koostemitoista.

Käytäntöpäällikön Power BI -sisältö sisältää viisi raporttisivua. Yksi sivu sisältää yleiskatsauksen ja neljällä sivulla on tietoja projektikustannuksista, tuotoista, ansaitun arvon hallinnasta ja eri dimensioiden mukaan eritellyistä tuntimittareista.

Kaikki sisällön summat näytetään järjestelmän valuutassa. Järjestelmän valuutta määritetään Järjestelmän parametrit -sivulla.

Power BI -sisällön käyttö

Käytäntöpäällikön Power BI -sisältö näkyy Projektinhallinta-työtilassa.

Raportit, jotka sisältyvät Power BI -sisältöön

Seuraavassa taulukossa on tietoja mittareista, jotka löytyvät käytäntöpäällikön Power BI -sisällön kultakin raporttisivulta.

Raporttisivu Mittarit
Projektien yleiskatsaus
 • Luodut projektit
 • Arvioidut projektit
 • Keskeneräiset projektit
 • Toteutunut tuotto asiakkaan mukaan
 • Budjetoitu käyttökate projektin mukaan
 • Ansaitun arvon hallinnan yleiskatsaus
Kustannus
 • Toteutunut vs. budjetoitu kustannus kuukauden mukaan
 • Toteutunut vs. budjetoitu kustannus vuoden mukaan
 • Toteutunut vs. budjetoitu kustannus luokan mukaan
 • Toteutunut kustannus tapahtumatyypin mukaan
Myyntituotto
 • Toteutunut tuotto kuukauden mukaan
 • Toteutunut tuotto postinumeron mukaan
 • Toteutunut vs. budjetoitu tuotto luokan mukaan
 • Toteutunut tuotto asiakkaan toimialan mukaan
Ansaitun arvon menetelmä Kustannusten ja aikataulutehokkuuden indeksi projektin mukaan
Tunnit
 • Toteutuneet laskutettavat käyttötunnit vs. toteutuneet laskutettavat rasitetunnit vs. budjetoidut tunnit
 • Toteutuneet laskutettavat käyttötunnit vs. toteutuneet laskutettavat rasitetunnit projektin mukaan
 • Toteutuneet laskutettavat käyttötunnit vs. toteutuneet laskutettavat rasitetunnit resurssin mukaan
 • Toteutuneiden laskutettavien tuntien suhdeluku projektin mukaan
 • Toteutuneiden laskutettavien tuntien suhdeluku resurssin mukaan

Kaikkien raporttien kaavioita ja ruutuja voi suodattaa sekä kiinnittää koontinäyttöön. Lisätietoja suodattamisesta ja kiinnittämisestä Power BI -ohjelmassa on kohdassa Koontinäytön luominen ja määrittäminen. Pohjana olevien tietojen vientitoiminnon avulla voit viedä visualisoinnin kokoamat pohjana olevat tiedot.

Tietomallin ja yksiköiden tiedot

Seuraavia tietoja käytetään käytäntöpäällikön Power BI -sisällön raporttisivujen täyttämiseen. Nämä tiedot esitetään koottuina mittauksina, joka vaiheistetaan yksikkösäilössä. Yksikkösäilö on analytiikkaa varten optimoitu Microsoft SQL Server -tietokanta. Lisätietoja on ohjeaiheessa yleiskatsaus Power BI:n integraatiosta yksikkökaupan kanssa.

Seuraavissa osissa käsitellään kussakin yksikössä käytössä olevat koostetut mitat.

Yksikkö: ProjectAccountingCube_ActualHourUtilization

Tietolähde: ProjEmplTrans

Tärkeät koostemitat Kenttä kuvaus
Todellinen laskutus - käyttötunnit Sum(ActualUtilizationBillableRate) Toteutuneiden laskutettujen käyttötuntien kokonaismäärä.
Todellinen laskutus - rasitetunnit Sum(ActualBurdenBillableRate) Toteutuneen kuormituksen kokonaismäärä.

Yksikkö: ProjectAccountingCube_Actuals

Tietolähde: ProjTransPosting

Tärkeät koostemitat Kenttä kuvaus
Todellinen tuotto Sum(ActualRevenue) Kaikkien tapahtumien kirjatun tuoton kokonaismäärä.
Toteutunut kustannus Sum(ActualCost) Kaikkien tapahtumatyyppien kirjattujen kustannusten kokonaismäärä.

Yksikkö: ProjectAccountingCube_Customer

Tietolähde: CustTable

Tärkeät koostemitat Kenttä kuvaus
Projektien lukumäärä COUNTA(ProjectAccountingCube_Projects[PROJECTS]) Käytettävissä olevien projektien määrä.

Yksikkö: ProjectAccountingCube_Forecasts

Tietolähde: ProjTransBudget

Tärkeät koostemitat Kenttä kuvaus
Budjetoitu kustannus Sum(BudgetCost) Kaikkien tapahtumatyyppien ennustettujen kustannusten kokonaismäärä.
Budjetoitu tuotto Sum(BudgetRevenue) Ennustetun jaksotetun tai laskutetun tuoton kokonaismäärä.
Budjetoitu käyttökate Sum(BudgetGrossMargin) Ennustetun kokonaistuoton summan ja ennustettujen kokonaiskustannusten summan välinen ero.

Yksikkö: ProjectAccountingCube_ProjectPlanCostsView

Tietolähde: Projekti

Tärkeät koostemitat Kenttä kuvaus
Suunniteltu kustannus Sum(SumOfTotalCostPrice) Kaikkien projektitapahtumatyyppien ja suunniteltujen tehtävien kokonaiskustannushinta-arviot.

Yksikkö: ProjectAccountingCube_Projects

Tietolähde: Projekti

Tärkeät koostemitat Kenttä kuvaus
Kustannustehokkuuden indeksi ProjectAccountingCube_Projects[Ansaittu arvo] ÷ ProjectAccountingCube_Projects[Valmiiden tehtävien toteutuneet kokonaiskustannukset] Toteutuneilla kokonaiskustannuksilla jaetun ansaitun kokonaisarvon laskelma.
Aikataulutehokkuuden indeksi ProjectAccountingCube_Projects[Ansaittu arvo] ÷ ProjectAccountingCube_Projects[Valmiiden tehtävien suunnitellut kokonaiskustannukset] Suunnitelluilla kokonaiskustannuksilla jaetun ansaitun kokonaisarvon laskelma.
Työn valmiusprosentti Työn valmiusprosentti = ProjectAccountingCube_Projects[Valmiiden tehtävien toteutuneet kokonaiskustannukset] ÷ (ProjectAccountingCube_Projects[Valmiiden tehtävien toteutuneet kokonaiskustannukset] + ProjectAccountingCube_Projects[Projektin suunnitellut kokonaiskustannukset] – ProjectAccountingCube_Projects[Valmiiden tehtävien suunnitellut kokonaiskustannukset]) Työn valmistumisprosentti yhteensä, joka perustuu projektin valmistuneiden tehtävien toteutuneisiin kokonaiskustannuksiin ja suunniteltuihin kustannuksiin.
Toteutunut lasketettavien tuntien suhde ProjectAccountingCube_Projects[Projektin toteutuneet laskutettavat käyttötunnit yhteensä] ÷ (ProjectAccountingCube_Projects[Projektin toteutuneet laskutettavat tunnit yhteensä] + ProjectAccountingCube_Projects[Projektin toteutuneet laskutettavat rasitetunnit yhteensä]) Toteutuneiden laskutettavien tuntien kokonaismäärä käyttötuntien ja rasitetuntien perusteella.
Ansaittu arvo ProjectAccountingCube_Projects[Projektin suunnitellut kokonaiskustannukset] × ProjectAccountingCube_Projects[Työn valmiusprosentti] Suunnitellut kokonaiskustannukset kerrottuna työn valmistumisprosentilla.

Yksikkö: ProjectAccountingCube_TotalEstimatedCosts

Tietolähde: ProjTable

Tärkeät koostemitat Kenttä kuvaus
Valmiin tehtävän suunniteltu kustannus Sum(TotalCostPrice) Kaikkien projektitapahtumatyyppien ja valmiiden tehtävien kokonaiskustannushinta-arviot.