Pikatyönkulkujen esittelyIntroducing instant flows

Mitä ovat pikatyönkulut?What are instant flows?

Kaikilla meillä on varmaan monia toistuvia tehtäviä, jotka haluaisimme suorittaa vain yhtä painiketta napauttamalla.There are many repetitive tasks that we all wish we could run with just a tap of a button. Sinun täytyy ehkä esimerkiksi joskus lähettää nopeasti tiimillesi sähköpostia, jotta he muistavat osallistua tiimin päivittäiseen kokoukseen. Joskus taas saatat haluta luoda uuden Visual Studio Online -koontiversion koodistasi, kun olet saanut ilmoituksen, että päivälle ei ole enää suunniteltu uusia lisäyksiä.For example, you may need to quickly email your team to remind them to join the daily team sync, or you may want to start a new Visual Studio Online build of your code base after you've been notified that there are no more checkins planned for the day. Pikatyönkulkujen avulla voit suorittaa tällaisia tehtäviä ja monia muita tehtäviä napauttamalla vain painiketta mobiililaitteellasi.Instant flows allow you to accomplish these and many other tasks simply by tapping a button on your mobile device.

Huomautus: voit luoda pikatyönkulkuja joko mobiililaitteellasi tai Power Automatessa.Note You can create instant flows either from your mobile device or from Power Automate.
YleiskatsauskuvaOverview image

Miksi painikkeiden luominen on hyödyllistä?Why create buttons?

Kun luot painikkeita, voit suorittaa toistuvia tehtäviä helposti aikaan ja paikkaan katsomatta mobiililaitteellasi.Create buttons so that you can easily run repetitive tasks from anyplace, at anytime via your mobile device. Painikkeita suorittamalla säästät aikaa. Koska niiden suorittamat tehtävät ovat automatisoituja, niitä käyttämällä teet myös vähemmän virheitä kuin manuaalisesti.Executing buttons saves you time and, since the tasks they perform are automated, there will be less errors than if you manually did them.

Painikkeen luominenCreate a button

EdellytyksetPrerequisites

 • Tarvitset Flow-käyttöoikeuden.Access to Flow. Voit tarvittaessa pyytää sitä järjestelmänvalvojaltasi.Your administrator can provide you with access.
 • Tarvitset tilin, jolla on oikeudet käyttää painikkeen luomiseen tarvittavia liittimiä.An account with permissions to use the connectors to create your button. Jos haluat luoda esimerkiksi Dropboxia käyttävän painikkeen, tarvitset Dropbox-tilin.For example, you will need a Dropbox account in order to create a button that accesses Dropbox.

PortaalissaFrom the portal

Tässä ohjeartikkelissa luomme painikkeen, joka käynnistää Visual Studio Online (VSO) -koontiversion luomisen ja lähettää ilmoitukset, kun koontiversion luominen alkaa:In this walk-through, let's create a button that starts a Visual Studio Online (VSO) build and sends notifications to let you know when the build starts:

 1. Valitse avattava Näytetään-luettelo ja valitse siitä Painike-luokka.Select the Showing drop down list and choose the Button category. Tämä suodattaa näkyviin vain niiden mallien luettelon, joita voi käyttää pikatyönkuluissa.This filters the list of templates to only those that can be used in instant flows.
  Kuva, jossa näytetään luokatImage showing categories
 2. Valitse malliluettelosta Käynnistä uusi koontiversio VSO:ssa -malli.Select the Trigger a new build in VSO template from the list of templates.
  Kuva, jossa näytetään mallitImage showing templates
 3. Napsauta Käynnistä uusi koontiversio VSO:ssa -sivun Käytä tätä mallia -painiketta.Select the Use this template button on the Trigger a new build in VSO page.
  Kuva, jossa näytetään käytettävä malliImage showing template to use
 4. Jos et ole vielä kirjautunut, sinua pyydetään kirjautumaan tässä vaiheessa:If you aren't signed in, you'll be prompted to do so at this point:
  Kuva, jossa näytetään kirjautumisen asetukset
 5. Kun olet kirjautunut Flow'hun, sinua pyydetään kirjautumaan valitsemassasi mallissa käytettyihin liittimiin.After you've signed into Flow, you'll be prompted to sign into the connectors used in the template you've selected. Tässä esimerkissä valitsimme yllä vaiheessa 2 Käynnistä uusi koontiversio VSO:ssa -mallin, joten meidän täytyy kirjautua VSO:hon (ja kaikkiin muihin käyttämiisi liittimiin), jos et ole vielä kirjautunut:In this example, in step 2 above we selected the Trigger a new build in VSO template, so we have to sign into VSO (and any other connectors you are working with), if you're not already signed in:
  Kuva, jossa näytetään kirjautumispainikeImage showing sign in button
 6. Jos annat Power Automatelle oikeuden käyttää VSO-tiliäsi, valitse Hyväksy-painike.Select the Accept button if you agree to authorize Power Automate to access your VSO account.
  Kuva, jossa näytetään asetukset Visual Studio -tilisi käytön sallimiseksi Image showing options to authorize access to your Visual Studio account
  Huomautus: sinun täytyy antaa oikeudet kullekin liittimelle samalla tavalla.Note You'll need to authorize each connector similarly. Suunnittelutyökalun pitäisi näyttää tältä, kun olet valmis jatkamaan seuraavaan vaiheeseen.The designer should appear like this when you are ready to move on to the next step. Jatka napsauttamalla Jatka-painiketta:Select the Continue button to move on:
  Jatka-painikeContinue button
 7. Olet nyt valmis määrittämään sen koontiversion ominaisuudet, jonka haluat käynnistää:You are now ready to configure the properties for the build you wish to start:
  Ominaisuudet-näyttö
 8. Valitse tai anna uuden koontiversioon jonoon asettamisen kortissa tilin nimi, projektin nimi, koontiversiomääritelmän tunnus, lähdehaara ja halutessasi myös parametrit.Select or enter the Account name, Project name, Build definition Id, Source branch and optionally, Parameters, in the Queue a new build card:
  Uusi koontinäyttöNew build screen
 9. Määritä sitten palveluilmoituksen ominaisuudet Lähetä palveluilmoitus -kortissa.Next, configure the properties of the push notification on the Send a push notification card. Tämä palveluilmoitus on oletusarvoisesti määritetty lähettämään HTML-linkki verkkosivulle, jolla näytetään koontiversion tila:By default, this push notification is configured to send an HTML link to a Web page that displays the status of the build:
  PalveluilmoitusnäyttöPush notification screen
 10. Tallenna pikatyönkulku valitsemalla Luo työnkulku -painike: Luo työnkulku -painikeSelect the Create flow button to save your instant flow: Create flow button
 11. Sinun pitäisi nähdä pian tällainen ilmoitus toiminnon onnistumisesta:You should see this success message within a few moments:
  Onnistumisilmoitus

Onneksi olkoon, olet nyt luonut pikatyönkulun!Congratulations, you've created a instant flow! Voit nyt suorittaa tämän pikatyönkulun milloin ja missä tahansa Flow-sovelluksen Painikkeet-välilehdellä.You can now run this instant flow anytime, anyplace, from the Buttons tab in the Flow app. Kun painat painiketta, työnkulku suoritetaan.Simply press the "button" and it will run! Power Automate -mobiilisovellus on saatavilla Androidille, iOS:lle tai Windows Phonelle.The Power Automate mobile app is available for Android, iOS, or Windows Phone.

MobiililaitteellaFrom your mobile device

Huomautus

Näissä ohjeissa käytetään Android-laitteen näyttökuvia, mutta käyttöliittymä ja toiminnot ovat samankaltaisia myös iOS-laitteella.While this walk-through displays screens from an Android device, the screens and experience on an iOS device are similar.

Sovelluksessa:In the app:

 1. Valitse Selaa-välilehti ja siirry Painike-luokkaan.Select the Browse tab and scroll to the Button category.
  AloitusnäyttöLanding screen
 2. Napauta Näytä kaikki -linkkiä.Select the See all link. Näin näet kaikki käyttövalmiit painikemallit.This displays all ready-to-go button templates.
  Näytä kaikki -linkkiSee all link
 3. Valitse Lähetä sähköpostiviesti muistuttamaan tiimiäsi kokoukseen liittymisestä -malli.Select the Send an email to remind your team to join a meeting template
  Lähetä sähköpostiviesti muistuttamaan tiimiäsi kokoukseen liittymisestä -kuvaSend an email to remind your team to join a meeting image
 4. Napsauta sivun alareunan KÄYTÄ TÄTÄ MALLIA -linkkiä.Select the USE THIS TEMPLATE link, at the bottom of the page.
  KÄYTÄ TÄTÄ MALLIA -kuvaUSE THIS TEMPLATE image
 5. Sinun täytyy kirjautua kaikkiin tämän mallin käyttämiin palveluihin:You'll need to sign into all services that this template uses:
  Kirjaudu palveluihin tai päivitä palveluja -kuva
 6. Kun olet kirjautunut kaikkiin palveluihin, napauta Seuraava-linkkiä.Select the Next link after you've signed in to all services.
  Seuraava linkkiNext link
 7. Napauta Luo-linkkiä.Select the Create link. Tässä voit myös tarkistaa työnkulun ja tarvittaessa esimerkiksi muokata sähköpostia omiin tarpeisiisi sopivaksi.Here you can also review the flow and make any changes you require to personalize the email, for example.
  Luo linkkiCreate link
 8. Pikatyönkulku luodaan hetken kuluttua.After a few moments, the instant flow is created. Valitse NÄYTÄ OMA TYÖNKULKU:Select SEE MY FLOW:
  NÄYTÄ OMA TYÖNKULKU -kuvaSEE MY FLOW image
 9. Näet kaikki työnkulkusi Omat työnkulut -välilehdellä.View all your flows on the My flows tab
  Näytä kaikki työnkulut -kuvaView all flows image

Onneksi olkoon, olet nyt luonut pikatyönkulun!Congratulations, you've created a instant flow! Voit nyt suorittaa tämän pikatyönkulun milloin ja missä tahansa Flow-sovelluksen Painikkeet-välilehdellä.You can now run this instant flow anytime, anyplace, from the Buttons tab in the Flow app. Kun painat painiketta, työnkulku suoritetaan.Simply press the "button" and it will run! Flow-sovellus on tällä hetkellä saatavilla Android- ja iOS-mobiililaitteille.The Flow app is currently available on Android and iOS mobile devices.

Uusi pikatyönkulku -kuva

Pikatyönkulun käynnistäminenTrigger an instant flow

Nyt kun olet luonut pikatyönkulun, on aika suorittaa se.Now that you've created a instant flow, it's time to run it. Koska voit suorittaa pikatyönkulkuja vain Flow-sovelluksessa, varmista, että olet asentanut Flow-sovelluksen Android- tai iOS-mobiililaitteeseesi.Since you can only run instant flows from the Flow app, be sure you've installed Flow on your Android or iOS mobile device.

 1. Käynnistä nyt Flow-sovellus ja napauta sivun alareunan Painikkeet-välilehteä. Napauta sitten sen pikatyönkulun painiketta, jonka haluat käynnistää:Now, launch the flow app, tap the Buttons tab that's located at the bottom of the page, and tap the button that represents the instant flow you wish to trigger:
  Käynnistä työnkulkuTrigger the flow
 2. Näet edistymisen, kun työnkulkua suoritetaan:See the progress while the flow runs:
  Työnkulun suorittamisen kuva
 3. Lopussa sivu päivittyy, ja näet, että pikatyönkulku on suoritettu:Finally, the page updates, indicating that the instant flow has completed:
  Valmiin työnkulun kuva

Näin helppoa työnkulun suorittaminen on.That's all there is to running a flow.

Sinun pitäisi nyt saada palveluilmoitus siitä, että sähköposti on lähetetty.You should now receive the push notification, indicating that the email has been sent.

Pikatyönkulkujen suoritusten valvominenMonitor your instant flow runs

Voit valvoa pikatyönkulkuja Flow-sovelluksen Toiminta-välilehdessä:You can monitor instant flows from the Activity tab of the flow app:
Toiminta-välilehden kuvaActivity tab image

[!VIHJE]Napauttamalla mitä tahansa toimintoa voit tarkastella suorituksen tuloksia tarkemmin.Tap any activity to drill into the results of the run to learn about the run.

Toiminnan tietojen kuva

Pikatyönkulkujen hallintaManage instant flows

Voit hallita täysin pikatyönkulkujasi, joten voit ottaa painikkeita käyttöön ja poistaa ne käytöstä sekä muokata ja poistaa niitä missä ja milloin tahansa.You have full control of your instant flows so you can enable/disable, edit or delete a button anytime, anyplace. Voit aloittaa työnkulkujen hallinnan valitsemalla mobiilisovelluksessa tai Flow-portaalissa Omat työnkulut.From the mobile app or from the flow portal, select My flows to get started managing your flows.

Toimi Flow-sovelluksen Omat työnkulut -välilehdellä seuraavasti:On the My flows tab of the Flow app:

 1. Valitse se työnkulku, jota haluat hallita:Select the flow you wish to manage:
  Kaikki työnkulut -kuva

 2. Voit napauttaa mitä tahansa näistä toiminnoista sen mukaan, mitä haluat tehdä:You can tap any of these options, based on what you'd like to accomplish:
  Työnkulkujen hallintavaihtoehdot

  Jos haluat poistaa työnkulun, napauta Poista työnkulku.Tap Delete flow to delete a flow.

  Varoitus

  Koko suoritushistoria poistetaan, kun poistat työnkulun.All run history is deleted when you delete a flow.

  Työnkulun varoituskuvan poistaminen

  Napauta muutosten tallentamiseksi Päivitä, kun olet muokannut pikatyönkulkua:Tap Update after you are done editing a instant flow, to save your changes:
  Päivitä työnkulku -kuvaUpdate flow image

  Jos haluat tarkastella tietyn pikatyönkulun kaikkien suoritusten tuloksia, napauta Suoritushistoria.Tap Run history to see the results of all runs of a particular instant flow:
  Näytä suoritushistoriaView run history

  Jos poistat työnkulun käytöstä, se ei ole enää käytettävissä Painikkeet-välilehdellä:If you disable a flow, it will no longer be available on the Buttons tab:
  Käytöstä poistetut työnkulut eivät ole Painikkeet-välilehdelläDisabled flows are not on the buttons tab

Seuraavat vaiheetNext steps