Mikä on Power BI -raporttipalvelin?What is Power BI Report Server?

Power BI -raporttipalvelin on verkkoportaalilla varustettu paikallinen raporttipalvelin, jossa voit tarkastella ja hallinnoida raportteja ja suorituskykyilmaisimia.Power BI Report Server is an on-premises report server with a web portal in which you display and manage reports and KPIs. Se sisältää myös Power BI -raporttien, sivutettujen raporttien, mobiiliraporttien ja suorituskykyilmaisinten luomistyökalut.Along with it come the tools to create Power BI reports, paginated reports, mobile reports, and KPIs. Käyttäjät voivat käyttää näitä raportteja eri tavoilla: niitä voidaan tarkastella verkkoselaimessa tai mobiililaitteessa tai sähköpostiviesteinä.Your users can access those reports in different ways: viewing them in a web browser or mobile device, or as an email in their in-box.

Näyttökuvassa näkyy Power BI -raporttipalvelimen verkkoportaali.

Power BI -raporttipalvelimen vertailuComparing Power BI Report Server

Power BI -raporttipalvelin on vastaava kuin SQL Server Reporting Services ja Power BI -verkkopalvelu, mutta se toimii eri tavoilla.Power BI Report Server is similar to both SQL Server Reporting Services and the Power BI online service, but in different ways. Power BI -palvelun tavoin Power BI -raporttipalvelin isännöi Power BI -raportteja (.pbix), Excel-tiedostoja ja sivutettuja raportteja (.rdl).Like the Power BI service, Power BI Report Server hosts Power BI reports (.pbix), Excel files, and paginated reports (.rdl). Reporting Servicesin tavoin Power BI -raporttipalvelin on paikallinen palvelin.Like Reporting Services, Power BI Report Server is on premises. Power BI -raporttipalvelimen ominaisuudet ovat Reporting Servicesin yläjoukko: kaikki Reporting Servicesissä tehtävät toiminnot voidaan tehdä myös Power BI -raporttipalvelimessa Power BI -raporttien tuen ansiosta.Power BI Report Server features are a superset of Reporting Services: everything you can do in Reporting Services, you can do with Power BI Report Server, along with support for Power BI reports. Katso lisätietoja kohdasta Power BI -raporttipalvelimen ja Power BI -palvelun vertailu.See Comparing Power BI Report Server and the Power BI service for details.

Power BI -raporttipalvelimen käyttöoikeusLicensing Power BI Report Server

Power BI -raporttipalvelin on saatavana kahdella eri käyttöoikeudella: Power BI Premium ja SQL Server Enterprise Edition, jossa on SA-ylläpito.Power BI Report Server is available through two different licenses: Power BI Premium and SQL Server Enterprise Edition with Software Assurance. Lisätietoja on artikkelissa Microsoftin volyymikäyttöoikeudet.See Microsoft Volume Licensing for details. Power BI Premium -käyttöoikeudella voit luoda hybridiratkaisun, jossa yhdistyvät pilvi- ja paikallispalvelut.With a Power BI Premium license, you can create a hybrid deployment mixing cloud and on-premises.

Jos julkaiset Power BI -raportteja Power BI -raporttipalvelimeen, tarvitset myös Power BI Pro -käyttöoikeuden.If you publish Power BI reports to Power BI Report Server, you also need a Power BI Pro license. Et tarvitse Power BI Pro -käyttöoikeutta Power BI -raporttien tai Power BI -raporttipalvelimen tarkastelemiseen ja käyttämiseen.You don't need a Power BI Pro license to view and interact with Power BI reports on Power BI Report Server.

Huomautus

Power BI Premiumin osalta Power BI -raporttipalvelin sisältyy vain P-varastointiyksiköihin.For Power BI Premium, Power BI Report Server is only included with P SKUs. Se ei sisälly EM-varastointiyksiköihin.It is not included with EM SKUs.

VerkkoportaaliWeb portal

Power BI -raporttipalvelimen käyttöliittymä on nykyaikainen verkkoportaali, jota voit tarkastella missä tahansa nykyaikaisessa selaimessa.The entry point for Power BI Report Server is a secure web portal you can view in any modern browser. Täällä voit käyttää kaikkia raportteja ja suorituskykyilmaisimia.Here, you access all your reports and KPIs. Verkkoportaalin sisältö on järjestetty perinteiseen kansiohierarkiaan.The content on the web portal is organized in a traditional folder hierarchy. Kansioissa sisältö on ryhmitelty tyypin mukaan: Power BI -raportit, mobiiliraportit, sivutetut raportit, suorituskykyilmaisimet ja Excel-työkirjat.In your folders, content is grouped by type: Power BI reports, mobile reports, paginated reports, KPIs, and Excel workbooks. Jaetut tietojoukot ja jaetut tietolähteet ovat omissa kansioissaan, joissa niitä voidaan käyttää apuna raporttien luomisessa.Shared datasets and shared data sources are in their own folders, to use as building blocks for your reports. Voit merkitä suosikkisi ja tarkastella niitä yhdessä kansiossa.You tag favorites to view them in a single folder. Lisäksi voit luoda suorituskykyilmaisimia suoraan verkkoportaalista.And you create KPIs right in the web portal.

Valokuvassa näkyy kannettavan tietokone, jossa on näkyvissä Power BI -raporttipalvelimen verkkoportaali.

Käyttöoikeuksiesi mukaan voit hallita sisältöä verkkoportaalissa.Depending on your permissions, you can manage the content in the web portal. Voit ajastaa raporttien käsittelyn, käyttää raportteja pyynnöstä sekä tilata julkaistut raportit itsellesi.You can schedule report processing, access reports on demand, and subscribe to published reports. Voit myös käyttää verkkoportaalissa omia mukautettuja brändejäsi.You can also apply your own custom branding to your web portal.

Lisätietoja Power BI -raporttipalvelimen verkkoportaalista.More about the Power BI Report Server web portal.

Power BI -raportitPower BI reports

Voit luoda Power BI -raportteja (.pbix) raporttipalvelimelle optimoidulla Power BI Desktop -versiolla.You create Power BI reports (.pbix) with the version of Power BI Desktop optimized for the report server. Sitten voit julkaista ne ja tarkastella niitä verkkoportaalissa omassa ympäristössäsi.Then you publish them and view them in the web portal in your own environment.

Power BI -raportit Power BI -raporttipalvelimella

Power BI -raportti on usean perspektiivin tietomallinäkymä, jonka visualisoinnit edustavat eri havaintoja ja merkityksellisiä tietoja tietomallista.A Power BI report is a multi-perspective view into a data model, with visualizations that represent different findings and insights from that data model. Raportilla voi olla yksittäinen visualisointi tai sivuja, jotka ovat täynnä visualisointeja.A report can have a single visualization or pages full of visualizations. Roolisi mukaan voit lukea ja tutkia raportteja, tai voit luoda muille raportteja.Depending on your role, you may read and explore reports, or you may create them for others.

Lue Microsoft Power BI Desktopin asentamisesta.Read about installing Microsoft Power BI Desktop.

Sivutetut raportitPaginated reports

Sivutetut raportit (.rdl) ovat asiakirjatyylisiä, visualisointeja sisältäviä raportteja, joissa taulukot laajentuvat vaaka- ja pystysuunnassa kaikkien tietojen näyttämiseksi, sivulta toiselle jatkuen tarpeen mukaan.Paginated reports (.rdl) are document-style reports with visualizations, in which tables expand horizontally and vertically to display all their data, continuing from page to page as needed. Ne sopivat erinomaisesti pikselintarkasti täydellisesti aseteltuihin kiinteisiin raportteihin, jotka on optimoitu tulostettavaksi esimerkiksi PDF- tai Word-tiedostoina.They're great for generating fixed-layout, pixel-perfect documents optimized for printing, such as PDF and Word files.

Sivutetut raportit Power BI -raporttipalvelimella

Voit luoda sivutettuja raportteja käyttämällä raportin muodostinta tai Report Designeria SQL Server Data Tools (SSDT) -työkaluista.You can create paginated reports using Report Builder or Report Designer in SQL Server Data Tools (SSDT).

Reporting Servicesin mobiiliraportitReporting Services mobile reports

Mobiiliraportit yhdistyvät paikallisiin tietoihin ja niiden reagoiva asettelu sopeutuu eri laitteille ja näytön suunnan mukaisesti.Mobile reports connect to on-premises data and have a responsive layout that adapts to different devices and the different ways you hold them. Voit luoda ne SQL Serverin mobiiliraportin julkaisijalla.You create them with SQL Server Mobile Report Publisher.

Lisätietoa Reporting Servicesin mobiiliraporteista.More about Reporting Services mobile reports.

Raporttipalvelimen ohjelmointiominaisuudetReport Server programming features

Hyödynnä Power BI -raporttipalvelimen ohjelmointiominaisuudet, joiden avulla voit laajentaa ja mukauttaa raportteja. Ohjelmointirajapintojen kautta voit integroida niitä mukautettuihin sovelluksiin sekä laajentaa tietojen ja raporttien käsittelyä sovelluksissa.Take advantage of Power BI Report Server programming features to extend and customize your reports, with APIs to integrate or extend data and report processing in custom applications.

Lisää ohjeita raporttipalvelinkehittäjälle.More Report Server developer documentation.

Seuraavat vaiheetNext steps

Power BI -raporttipalvelimen asentaminenInstall Power BI Report Server
Raportin muodostimen lataaminenDownload Report Builder

Onko sinulla kysyttävää?More questions? Voit esittää kysymyksiä Power BI -yhteisössäTry asking the Power BI Community