Power BI -sisällön jakaminen ulkoisille vieraskäyttäjille Azure AD B2B:n avullaDistribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B

Power BI on integroitu Azure Active Directory Business-to-Businessiin (Azure AD B2B), jotta Power BI -sisältöä voidaan jakaa turvallisesti organisaation ulkopuolisille vieraskäyttäjille säilyttäen samalla sisäisten tietojen hallinta.Power BI integrates with Azure Active Directory business-to-business (Azure AD B2B) to allow secure distribution of Power BI content to guest users outside your organization, while still maintaining control over the internal data.

Käytön salliminenEnable access

Varmista, että Vienti- ja jakamisasetukset -ominaisuus on käytössä Power BI -hallintaportaalissa ennen vieraskäyttäjien kutsumista.Make sure the export and sharing settings feature is enabled in the Power BI admin portal before inviting guest users.

Kenet voi kutsua?Who can you invite?

Voit kutsua vieraskäyttäjiä millä tahansa sähköpostiosoitteella, myös henkilökohtaisilla tileillä, kuten gmail.com, outlook.com tai hotmail.com.You can invite guest users with any email address, including personal accounts such as gmail.com, outlook.com, and hotmail.com. Azure AD B2B:ssä näitä osoitteita kutsutaan sosiaalisiksi käyttäjätiedoiksi.In Azure AD B2B, these addresses are called social identities.

Vieraskäyttäjien kutsuminenInvite guest users

Kutsuja edellytetään vain kun ulkoinen vieraskäyttäjä kutsutaan organisaatioon ensimmäisen kerran.Invitations are required only for the first time an external guest user is invited to your organization. Voit kutsua käyttäjiä kahdella tavalla: suunnitelluilla kutsuilla ja ad-hoc-kutsuilla.There are two ways to invite users: planned invites and ad-hoc invites.

Suunnitellut kutsutPlanned invites

Käytä suunniteltua kutsua, jos tiedät, keitä haluat kutsua.Use a planned invite if you know which users to invite. Voit lähettää kutsun Azure-portaalin tai PowerShellin avulla.You can send the invite using the Azure portal or PowerShell. Sinun on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja, jotta voit kutsua ihmisiä.You must be a tenant admin to invite people.

Näitä ohjeita noudattamalla voit lähettää kutsuja Azure-portaalissa.Follow these steps to send an invite in the Azure portal.

 1. Valitse Azure-portaalissa Azure Active Directory.In the Azure Portal, select Azure Active Directory.

 2. Valitse Hallinta, siirry kohtaan Käyttäjät > Kaikki käyttäjät > Uusi vieraskäyttäjä.Under Manage, go to Users > All users > New guest user.

  Azure AD -portaali - Uusi vieraskäyttäjä

 3. Kirjoita sähköpostiosoite ja henkilökohtainen viesti.Enter an email address and personal message.

  Azure AD -portaali - uuden vieraskäyttäjän kutsuviesti

 4. Valitse Kutsu.Select Invite.

Kutsuaksesi enemmän kuin yhden vieraskäyttäjän, käytä PowerShelliä.To invite more than one guest user, use PowerShell. Lisätietoja on artikkelissa Azure Active Directory B2B yhteistyökoodi and PowerShell-mallit.For more information, see Azure AD B2B collaboration code and PowerShell samples.

Vieraskäyttäjien tulee valita saapuneesta sähköpostikutsusta kohta Aloita.The guest user needs to select Get Started in the email invitation they receive. Vieraskäyttäjä lisätään tämän jälkeen vuokraajaan.The guest user is then added to the tenant.

Vieraskäyttäjän sähköpostikutsu

Ad-hoc -kutsuAd-hoc invites

Lähettääksesi kutsun milloin tahansa, lisää ulkoinen käyttäjä koontinäyttöösi tai raporttiisi jaetun käyttöliittymän kautta, tai sovelluksen käyttöoikeussivulta.To perform an invite at anytime, add the external user to your dashboard or report through the share UI, or your app through the access page. Seuraavassa esimerkki siitä, miten vieraskäyttäjän kutsuminen toimii sovelluksen kautta.Here is an example of what to do when inviting an external user to use an app.

Ulkopuolinen käyttäjä lisätään sovelluksen käyttöoikeus -listaan

Vieraskäyttäjä saa sähköpostin, jossa ilmoitetaan, että sovellus on jaettu hänen kanssaan.The guest user will receive an email indicating that the app has been shared with them.

Sovelluksen sähköposti jaetaan vieraskäyttäjälle

Vieraskäyttäjän tulee kirjautua sisään organisaatiossaan käyttämällä sähköpostiosoitteella.The guest user must sign in with their organization email address. Sisäänkirjautumisen jälkeen heitä pyydetään hyväksymään kutsu.They will be prompted to accept the invitation after signing in. Sisäänkirjautumisen jälkeen vieraskäyttäjä ohjataan sovelluksen sisällön luo.After sign in, the guest user is redirected to the app content. Jotta käyttäjä voi palata sovellukseen, hän voi lisätä linkin kirjanmerkkeihin tai tallentaa sähköpostin.To return to the app, they can bookmark the link or save the email.

KäyttöoikeudetLicensing

Vieraskäyttäjällä on oltava tarvittavat käyttöoikeudet, jotta hän voi tarkastella jaettua sovellusta.The guest user must have the proper licensing in place to view the app that was shared. Tähän on olemassa kolme vaihtoehtoa: Power BI Premiumin käyttäminen, Power BI Pro -käyttöoikeuden määrittäminen tai vieraan Power BI Pro -käyttöoikeuden käyttäminen.There are three options to accomplish this: use Power BI Premium; assign a Power BI Pro license; or use the guest's Power BI Pro license.

Power BI Premiumia käyttämälläUse Power BI Premium

Sovelluksen työtilan määrittäminen Power BI Premium -kapasiteettiin sallii vieraskäyttäjän käyttää sovellusta ilman Power BI Pro -käyttöoikeutta.Assigning the app workspace to Power BI Premium capacity enables the guest user to use the app without requiring a Power BI Pro license. Power BI Premium sallii sovellusten myös hyödyntää muita toimintoja, kuten parannettua päivitystaajuutta, varattua kapasiteettia sekä suuria malleja.Power BI Premium also enables apps to take advantage of other capabilities like increased refresh rates, dedicated capacity, and large model sizes.

Power BI Premiumia käyttämällä

Määritä Power BI Pro -käyttöoikeus vieraskäyttäjälleAssign a Power BI Pro license to guest user

Power BI Pro -käyttöoikeuden määrittäminen vuokraajan vieraskäyttäjälle sallii kyseisen vieraskäyttäjän tarkastella sisältöä.Assigning a Power BI Pro license to the guest user, within your tenant, allows that guest user to view content in the tenant.

Määritä Pro -käyttöoikeus vuokraajalta

Vieraskäyttäjä tuo oman Power BI Pro-käyttöoikeutensaGuest user brings their own Power BI Pro license

Vieraskäyttäjällä on jo vuokraajan Power BI Pro -käyttöoikeus.The guest user already has a Power BI Pro license assigned within their tenant.

Vieraskäyttäjä tuo oman käyttöoikeutensa

Huomioitavat asiat ja rajoituksetConsiderations and Limitations

 • Ulkoisten B2B-vieraiden pääsy on rajattu pelkkään kuluttajasisältöön.External B2B guests are limited to consumption of content only. Ulkoiset B2B-vieraat voivat tarkastella sovelluksia, koontinäyttöjä ja raportteja, viedä tietoja ja luoda sähköpostitilauksia koontinäytöille ja raporteille.External B2B guests can view apps, dashboards, reports, export data and create email subscriptions for dashboards and reports. He eivät pääse käsiksi työtilaan tai pysty julkaisemaan omaa sisältöään.They can't access workspaces or publish their own content.

 • Tämä ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä Power BI -mobiilisovelluksissa.This feature is not currently available with the Power BI mobile apps. Jaettua Power BI -sisältöä voi tarkastella mobiililaitteella käyttämällä Azure AD B2B:ta selaimessa.On a mobile device, you can view Power BI content shared using Azure AD B2B in a browser.

 • Tämä ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä Power BI:n SharePoint Online -raportin verkko-osiossa.This feature is not currently available with the Power BI SharePoint Online report web part.

Seuraavat vaiheetNext steps

Tarkempia tietoja mm. siitä, miten rivitason suojaus toimii, löytyy teknisestä raportista: Power BI -sisällön jakaminen ulkoisille vieraskäyttäjille Azure AD B2B:n avulla.For more detailed information, including how row-level security works, check out the whitepaper: Distribute Power BI content to external guest users using Azure AD B2B.

Lisätietoja Azure AD B2B:stä on artikkelissa Mitä tarkoittaa Azure AD B2B -yhteistyö?.For information regarding Azure AD B2B, see What is Azure AD B2B collaboration?.