Power BI -sisällön jakaminen ulkoisille vieraskäyttäjille Azure AD B2B:n avullaDistribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B

Power BI on integroitu Azure Active Directory Business-to-Businessiin (Azure AD B2B), jotta Power BI -sisältöä voidaan jakaa turvallisesti organisaation ulkopuolisille vieraskäyttäjille säilyttäen samalla sisäisten tietojen hallinta.Power BI integrates with Azure Active Directory business-to-business (Azure AD B2B) to allow secure distribution of Power BI content to guest users outside your organization, while still maintaining control over the internal data.

Lisäksi voit myös sallia organisaation ulkopuolisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita organisaatiosi sisäistä sisältöä.Additionally, you can allow guest users outside your organization to edit and manage content within your organization.

Käytön salliminenEnable access

Varmista, että Jaa sisältöä ulkoisten käyttäjien kanssa -ominaisuus on käytössä Power BI -hallintaportaalissa, ennen kuin kutsut vieraskäyttäjiä.Make sure the Share content with external users feature is enabled in the Power BI admin portal before inviting guest users.

Lisäksi Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa -ominaisuus antaa sinun valita, kuka vieraskäyttäjä voi nähdä ja luoda sisältöä työtiloissa sekä myös selata organisaatiosi Power BI:tä.Additionally, the Allow external guest users to edit and manage content in the organization feature lets you select which guest user can see and create content in workspaces, including browsing your organization's Power BI.

Kenet voi kutsua?Who can you invite?

Voit kutsua vieraskäyttäjiä millä tahansa sähköpostiosoitteella, myös henkilökohtaisilla tileillä, kuten gmail.com, outlook.com tai hotmail.com.You can invite guest users with any email address, including personal accounts such as gmail.com, outlook.com, and hotmail.com. Azure AD B2B:ssä näitä osoitteita kutsutaan sosiaalisiksi käyttäjätiedoiksi.In Azure AD B2B, these addresses are called social identities.

Vieraskäyttäjien kutsuminenInvite guest users

Kutsuja edellytetään vain kun ulkoinen vieraskäyttäjä kutsutaan organisaatioon ensimmäisen kerran.Invitations are required only for the first time an external guest user is invited to your organization. Voit kutsua käyttäjiä kahdella tavalla: suunnitelluilla kutsuilla ja ad-hoc-kutsuilla.There are two ways to invite users: planned invites and ad-hoc invites.

Suunnitellut kutsutPlanned invites

Käytä suunniteltua kutsua, jos tiedät, keitä haluat kutsua.Use a planned invite if you know which users to invite. Voit lähettää kutsun Azure-portaalin tai PowerShellin avulla.You can send the invite using the Azure portal or PowerShell. Sinun on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja, jotta voit kutsua ihmisiä.You must be a tenant admin to invite people.

Näitä ohjeita noudattamalla voit lähettää kutsuja Azure-portaalissa.Follow these steps to send an invite in the Azure portal.

 1. Valitse Azure-portaalissa Azure Active Directory.In the Azure Portal, select Azure Active Directory.

 2. Valitse Hallinta, siirry kohtaan Käyttäjät > Kaikki käyttäjät > Uusi vieraskäyttäjä.Under Manage, go to Users > All users > New guest user.

  Azure AD -portaali - Uusi vieraskäyttäjä

 3. Kirjoita sähköpostiosoite ja henkilökohtainen viesti.Enter an email address and personal message.

  Azure AD -portaali - uuden vieraskäyttäjän kutsuviesti

 4. Valitse Kutsu.Select Invite.

Kutsuaksesi enemmän kuin yhden vieraskäyttäjän, käytä PowerShelliä.To invite more than one guest user, use PowerShell. Lisätietoja on artikkelissa Azure Active Directory B2B yhteistyökoodi and PowerShell-mallit.For more information, see Azure AD B2B collaboration code and PowerShell samples.

Vieraskäyttäjien tulee valita saapuneesta sähköpostikutsusta kohta Aloita.The guest user needs to select Get Started in the email invitation they receive. Vieraskäyttäjä lisätään tämän jälkeen vuokraajaan.The guest user is then added to the tenant.

Vieraskäyttäjän sähköpostikutsu

Ad-hoc -kutsuAd-hoc invites

Lähettääksesi kutsun milloin tahansa, lisää ulkoinen käyttäjä koontinäyttöösi tai raporttiisi jaetun käyttöliittymän kautta, tai sovelluksen käyttöoikeussivulta.To perform an invite at anytime, add the external user to your dashboard or report through the share UI, or your app through the access page. Seuraavassa esimerkki siitä, miten vieraskäyttäjän kutsuminen toimii sovelluksen kautta.Here is an example of what to do when inviting an external user to use an app.

Ulkopuolinen käyttäjä lisätään sovelluksen käyttöoikeus -listaan

Vieraskäyttäjä saa sähköpostin, jossa ilmoitetaan, että sovellus on jaettu hänen kanssaan.The guest user will receive an email indicating that the app has been shared with them.

Sovelluksen sähköposti jaetaan vieraskäyttäjälle

Vieraskäyttäjän tulee kirjautua sisään organisaatiossaan käyttämällä sähköpostiosoitteella.The guest user must sign in with their organization email address. Sisäänkirjautumisen jälkeen heitä pyydetään hyväksymään kutsu.They will be prompted to accept the invitation after signing in. Sisäänkirjautumisen jälkeen vieraskäyttäjä ohjataan sovelluksen sisällön luo.After sign in, the guest user is redirected to the app content. Jotta käyttäjä voi palata sovellukseen, hän voi lisätä linkin kirjanmerkkeihin tai tallentaa sähköpostin.To return to the app, they can bookmark the link or save the email.

KäyttöoikeudetLicensing

Vieraskäyttäjällä on oltava tarvittavat käyttöoikeudet, jotta hän voi tarkastella jaettua sisältöä.The guest user must have the proper licensing in place to view the content that was shared. Tähän on olemassa kolme vaihtoehtoa: Power BI Premiumin käyttäminen, Power BI Pro -käyttöoikeuden määrittäminen tai vieraan Power BI Pro -käyttöoikeuden käyttäminen.There are three options to accomplish this: use Power BI Premium; assign a Power BI Pro license; or use the guest's Power BI Pro license.

Kun käytät Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa -ominaisuutta, vieraskäyttäjät tarvitsevat Power BI Pro -käyttöoikeudet lisätäkseen sisältöä työtiloihin tai jakaakseen sisältöä toisille käyttäjille.When using the Allow external guest users to edit and manage content in the organization feature, guest users contributing content to workspaces or sharing content with others require a Power BI Pro license.

Power BI Premiumia käyttämälläUse Power BI Premium

Sovelluksen työtilan määrittäminen Power BI Premium -kapasiteettiin sallii vieraskäyttäjän käyttää sovellusta ilman Power BI Pro -käyttöoikeutta.Assigning the app workspace to Power BI Premium capacity enables the guest user to use the app without requiring a Power BI Pro license. Power BI Premium sallii sovellusten myös hyödyntää muita toimintoja, kuten parannettua päivitystaajuutta, varattua kapasiteettia sekä suuria malleja.Power BI Premium also enables apps to take advantage of other capabilities like increased refresh rates, dedicated capacity, and large model sizes.

Power BI Premiumia käyttämällä

Määritä Power BI Pro -käyttöoikeus vieraskäyttäjälleAssign a Power BI Pro license to guest user

Power BI Pro -käyttöoikeuden määrittäminen vuokraajan vieraskäyttäjälle sallii kyseisen vieraskäyttäjän tarkastella sisältöä.Assigning a Power BI Pro license to the guest user, within your tenant, allows that guest user to view content in the tenant.

Määritä Pro -käyttöoikeus vuokraajalta

Vieraskäyttäjä tuo oman Power BI Pro-käyttöoikeutensaGuest user brings their own Power BI Pro license

Vieraskäyttäjällä on jo vuokraajan Power BI Pro -käyttöoikeus.The guest user already has a Power BI Pro license assigned within their tenant.

Vieraskäyttäjä tuo oman käyttöoikeutensa

Vieraskäyttäjät, jotka voivat muokata ja hallita sisältöäGuest users who can edit and manage content

Kun käytät asetusta Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa, erikseen määritetyt vieraskäyttäjät saavat käyttää organisaatiosi Power BI:tä ja nähdä kaiken heille sallitun sisällön.When using the Allow external guest users to edit and manage content in the organization, the specified guest users get access to your orgnaizaiton's Power BI and see any content to which they have permission. He voivat käyttää aloitussivua, selata työtiloja, asentaa sovelluksia, joiden käyttöoikeuslistalla he ovat, ja lisätä sisältöä työtiloihin.They can access Home, browse workspaces, install apps that where they are on the access list, and contribute content to workspaces. He voivat luoda ja hallinnoida järjestelmänvalvojina uutta käyttökokemusta käyttäviä työtiloja.They can create or be an Admin of workspaces that use the new workspace experience. Noudatettavat rajoitukset on lueteltu osiossa Huomioon otettavat seikat ja rajoitukset.Some limitations apply and are listed in the Considerations and Limitations section.

Auta näitä käyttäjiä kirjautumaan Power BI:hin antamalla heille vuokraajan URL-osoite.To help these users login to Power BI, provide them with the Tenant URL. Etsi vuokraajan URL-osoite seuraavien vaiheiden mukaisesti.To find the tenant URL, follow these steps.

 1. Valitse Power BI -palvelun yläreunan valikosta ohje (?) ja sitten Tietoja Power BI:stä.In the Power BI service, in the top menu, select help (?) then About Power BI.

 2. Katso arvo kohdan Vuokraajan URL-osoite vierestä.Look for the value next to Tenant URL. Tämä on vuokraajan URL-osoite, jonka voit jakaa vieraskäyttäjille.This is the tenat URL you can share with your guest users.

Vuokraajan URL-osoite vieraskäyttäjille

Huomioitavat asiat ja rajoituksetConsiderations and Limitations

 • Ulkoisten B2B-vieraiden pääsy on lähtökohtaisesti rajattu pelkkään kuluttajasisältöön.By default, External B2B guests are limited to consumption of content only. Ulkoiset B2B-vieraat voivat tarkastella sovelluksia, koontinäyttöjä ja raportteja, viedä tietoja ja luoda sähköpostitilauksia koontinäytöille ja raporteille.External B2B guests can view apps, dashboards, reports, export data and create email subscriptions for dashboards and reports. He eivät pääse käsiksi työtilaan tai pysty julkaisemaan omaa sisältöään.They can't access workspaces or publish their own content. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske niitä vieraskäyttäjiä, joiden käyttöoikeus perustuu vuokraaja-asetukseen Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa.However, these restrictions do not apply to guest users who are allowed through the Allow external guest users to edit and manage content in the organization tenant setting.

 • Eräät käyttökokemukset eivät ole niiden käyttäjien saatavilla, joiden käyttöoikeus perustuu vuokraaja-asetukseen Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa.For guest users users enabled through the Allow external guest users to edit and manage content in the organization tenant setting, some experiences are not available to them. Jos he haluavat päivittää tai julkaista raportteja, heidän tulee käyttää Power BI -palvelun verkkokäyttöliittymää, mm. Nouda tiedot, Power Bi Desktop -tiedostojen lataamiseksi verkkoon.To update or publish reports, they need to use the Power BI service web UI, including Get Data to upload Power BI Desktop files. Seuraavia käyttökokemuksia ei tueta:The following experiences are not supported:

  • Suorajulkaisu Power BI Desktopista Power BI -palveluunDirect publishing from Power BI desktop to the Power BI service
  • Vieraskäyttäjät eivät voi käyttää Power BI Desktopia yhteyden muodostamiseksi Power BI -palvelussa sijaitseviin palvelutietojoukkoihinGuest users cannot use Power BI desktop to connect to service datasets in the Power BI service
  • Office 365 -ryhmiin sidotut perinteiset työtilat: Vieraskäyttäjät eivät voi luoda tällaisia työtiloja eivätkä hallita niitä järjestelmänvalvojina.Classic workspaces tied to Office 365 Groups: Guest user cannot create or be Admins of these workspaces. He voivat olla jäseniä.They can be members.
  • Ad hoc -kutsujen lähettämistä ei tueta työtilojen käyttöoikeusluetteloillaSending ad-hoc invites is not supported for workspace access lists
  • Power BI Publisher for Exceliä ei tueta vieraskäyttäjilläPower BI Publisher for Excel is not supported for guest users
  • Vieraskäyttäjät eivät voi asentaa Power BI Gatewaytä ja yhdistää sitä organisaatioosiGuest users cannot install a Power BI Gateway and connect it to your organization
  • Vieraskäyttäjät eivät voi asentaa sovelluksia julkaistaviksi koko organisaatiolleGuest users cannot install apps publish to the entire organization
  • Vieraskäyttäjät eivät voi käyttää, luoda, päivittää eivätkä asentaa organisaation sisältöpakettejaGuest users cannot use, create, update, or install organizational content packs
  • Vieraskäyttäjät eivät voi käyttää Analysoi Excelissä -toimintoaGuest users cannot use Analyze in Excel
  • Vieraskäyttäjiä ei voi mainita (@mentioned) kommentoitaessaGuest users cannot be @mentioned in commenting
  • Vieraskäyttäjät eivät voi käyttää pakettejaGuest users cannot use subscriptions
  • Vieraskäyttäjillä, jotka käyttävät tätä ominaisuutta, on oltava työpaikan tai oppilaitoksen tili.Guest users who use this capability should have a work or school account. Vieraskäyttäjät, jotka käyttävät henkilökohtaista tiliä, kokevat enemmän rajoituksia kirjautumisrajoitusten vuoksi.Guest users using Personal accounts will experience more limitations due ot sign-in restrictions.
 • Tämä ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä Power BI:n SharePoint Online -raportin verkko-osiossa.This feature is not currently available with the Power BI SharePoint Online report web part.

 • Eräät Active Directory -asetukset voivat rajoittaa ulkoisten vieraskäyttäjien toimintamahdollisuuksia yleisen organisaatiosi sisällä, ja tämä koskee myös Power BI -ympäristöäsi.There are Active Directory Settings that can limit what external guest users can do within your overall organization and that also apply to your Power BI environment. Seuraava dokumentaatio käsittelee asetuksia:The following documentation discusses the settings:

Seuraavat vaiheetNext steps

Tarkempia tietoja mm. siitä, miten rivitason suojaus toimii, löytyy teknisestä raportista: Power BI -sisällön jakaminen ulkoisille vieraskäyttäjille Azure AD B2B:n avulla.For more detailed information, including how row-level security works, check out the whitepaper: Distribute Power BI content to external guest users using Azure AD B2B.

Lisätietoja Azure AD B2B:stä on artikkelissa Mitä tarkoittaa Azure AD B2B -yhteistyö?.For information regarding Azure AD B2B, see What is Azure AD B2B collaboration?.