Power BI -sisällön jakaminen ulkoisille vieraskäyttäjille Azure AD B2B:n avullaDistribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B

Onko tästä sivusta apua?

Power BI on integroitu Azure Active Directory Business-to-Businessiin (Azure AD B2B), jotta Power BI -sisältöä voidaan jakaa turvallisesti organisaation ulkopuolisille vieraskäyttäjille säilyttäen samalla sisäisten tietojen hallinta.Power BI integrates with Azure Active Directory business-to-business (Azure AD B2B) to allow secure distribution of Power BI content to guest users outside your organization, while still maintaining control over the internal data.

Lisäksi voit myös sallia organisaation ulkopuolisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita organisaatiosi sisäistä sisältöä.Additionally, you can allow guest users outside your organization to edit and manage content within your organization.

Käytön salliminenEnable access

Varmista, että Jaa sisältöä ulkoisten käyttäjien kanssa -ominaisuus on käytössä Power BI -hallintaportaalissa, ennen kuin kutsut vieraskäyttäjiä.Make sure to enable the Share content with external users feature in the Power BI admin portal before inviting guest users.

Voit käyttää myös Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa -toimintoa.You can also use the Allow external guest users to edit and manage content in the organization feature. Sen avulla voit valita vieraskäyttäjän, joka voi tarkastella ja luoda sisältöä työtiloissa, esimerkiksi selata organisaatiosi Power BI:tä.It lets you select which guest user can see and create content in workspaces, including browsing your organization's Power BI.

Kenet voi kutsua?Who can you invite?

Voit kutsua vieraskäyttäjiä millä tahansa sähköpostiosoitteella, myös henkilökohtaisilla tileillä, kuten gmail.com, outlook.com tai hotmail.com.You can invite guest users with any email address, including personal accounts like gmail.com, outlook.com, and hotmail.com. Azure AD B2B:ssä näitä osoitteita kutsutaan sosiaalisiksi käyttäjätiedoiksi.Azure AD B2B calls these addresses social identities.

Vieraskäyttäjien kutsuminenInvite guest users

Vieraskäyttäjät tarvitsevat kutsun vain, kun kutsut heidät organisaatioosi ensimmäisen kerran.Guest users only require invitations the first time you invite them to your organization. Voit kutsua käyttäjiä kahdella tavalla: suunnitelluilla kutsuilla ja ad hoc -kutsuilla.There are two ways to invite users: planned invites and ad hoc invites.

Suunnitellut kutsutPlanned invites

Käytä suunniteltua kutsua, jos tiedät, keitä haluat kutsua.Use a planned invite if you know which users to invite. Voit lähettää kutsun Azure-portaalin tai PowerShellin avulla.You can send the invite using the Azure portal or PowerShell. Sinun on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja, jotta voit kutsua ihmisiä.You must be a tenant admin to invite people.

Näitä ohjeita noudattamalla voit lähettää kutsuja Azure-portaalissa.Follow these steps to send an invite in the Azure portal.

 1. Valitse Azure-portaalissa Azure Active Directory.In the Azure portal, select Azure Active Directory.

 2. Valitse Hallinta-kohdassa Käyttäjät > Kaikki käyttäjät > Uusi vieraskäyttäjä.Under Manage, select Users > All users > New guest user.

  Näyttökuva Azure-portaalista, jossa näkyy Uusi vieraskäyttäjän -asetus.

 3. Kirjoita sähköpostiosoite ja henkilökohtainen viesti.Enter an email address and personal message.

  Näyttökuva Azure AD -portaalin Uusi vieraskäyttäjä -valintaikkunasta.

 4. Valitse Kutsu.Select Invite.

Kutsuaksesi enemmän kuin yhden vieraskäyttäjän, käytä PowerShelliä.To invite more than one guest user, use PowerShell. Lisätietoja on artikkelissa Azure Active Directory B2B yhteistyökoodi and PowerShell-mallit.For more information, see Azure AD B2B collaboration code and PowerShell samples.

Vieraskäyttäjien tulee valita saapuneesta sähköpostikutsusta kohta Aloita.The guest user needs to select Get Started in the email invitation they receive. Vieraskäyttäjä lisätään tämän jälkeen vuokraajaan.The guest user is then added to the tenant.

Näyttökuva vieraskäyttäjän sähköpostikutsusta.

Ad hoc -kutsutAd hoc invites

Lähettääksesi ulkoiselle käyttäjälle kutsun milloin tahansa, lisää hänet koontinäyttöösi tai raporttiisi jaetun käyttöliittymän kautta tai sovelluksen käyttöoikeussivulta.To invite an external user at any time, add them to your dashboard or report through the share UI, or your app through the access page. Seuraavassa esimerkki siitä, miten vieraskäyttäjän kutsuminen toimii sovelluksen kautta.Here is an example of what to do when inviting an external user to use an app.

Näyttökuva vieraskäyttäjästä, joka on lisätty sovelluksen käyttöoikeuslistaan Power BI:ssä.

Vieraskäyttäjä saa sähköpostin, josta ilmenee että olet jakanut sovelluksen hänen kanssaan.The guest user will receive an email indicating that you shared the app with them.

Näyttökuva, jossa sovelluksen sähköposti jaetaan vieraskäyttäjälle

Vieraskäyttäjän tulee kirjautua sisään organisaatiossaan käyttämällä sähköpostiosoitteella.The guest user must sign in with their organization email address. Sisäänkirjautumisen jälkeen he saavat kehotuksen hyväksyä kutsun.They'll receive a prompt to accept the invitation after signing in. Sisäänkirjautumisen jälkeen sovellus aukeaa vieraskäyttäjälle.After sign in, the app opens for the guest user. Jotta käyttäjä voi palata sovellukseen, hän voi lisätä linkin kirjanmerkkeihin tai tallentaa sähköpostin.To return to the app, they can bookmark the link or save the email.

KäyttöoikeudetLicensing

Vieraskäyttäjällä on oltava tarvittavat käyttöoikeudet, jotta hän voi tarkastella jakamaasi sisältöä.The guest user must have the proper licensing in place to view the content that you shared. On kolme tapaa varmistaa, että käyttäjällä on tarvittava käyttöoikeus: Power BI Premiumin käyttäminen, Power BI Pro -käyttöoikeuden määrittäminen tai vieraan Power BI Pro -käyttöoikeuden käyttäminen.There are three ways to make sure the user has a proper license: use Power BI Premium, assign a Power BI Pro license, or use the guest's Power BI Pro license.

Kun käytät Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa -ominaisuutta, vieraskäyttäjät tarvitsevat Power BI Pro -käyttöoikeudet lisätäkseen sisältöä työtiloihin tai jakaakseen sisältöä toisille käyttäjille.When using the Allow external guest users to edit and manage content in the organization feature, guest users contributing content to workspaces or sharing content with others require a Power BI Pro license.

Power BI Premiumia käyttämälläUse Power BI Premium

Sovelluksen työtilan määrittäminen Power BI Premium -kapasiteettiin sallii vieraskäyttäjän käyttää sovellusta ilman Power BI Pro -käyttöoikeutta.Assigning the app workspace to Power BI Premium capacity lets the guest user use the app without requiring a Power BI Pro license. Power BI Premium sallii sovellusten myös hyödyntää muita toimintoja, kuten parannettua päivitystaajuutta, varattua kapasiteettia sekä suuria malleja.Power BI Premium also lets apps take advantage of other capabilities like increased refresh rates, dedicated capacity, and large model sizes.

Kaavio vieraskäyttäjän käyttökokemuksesta, Power BI Premium.

Määritä Power BI Pro -käyttöoikeus vieraskäyttäjälleAssign a Power BI Pro license to guest user

Power BI Pro -käyttöoikeuden määrittäminen vuokraajan vieraskäyttäjälle sallii kyseisen vieraskäyttäjän tarkastella sisältöä.Assigning a Power BI Pro license to the guest user, within your tenant, lets that guest user view content in the tenant.

Kaavio vieraskäyttäjän käyttökokemuksesta, Pro-käyttöoikeuden määrittäminen vuokraajasta.

Vieraskäyttäjä tuo oman Power BI Pro-käyttöoikeutensaGuest user brings their own Power BI Pro license

Vieraskäyttäjällä on jo vuokraajan Power BI Pro -käyttöoikeus.The guest user already has a Power BI Pro license assigned within their tenant.

Kaavio vieraskäyttäjän käyttökokemuksesta, oman käyttöoikeuden käyttäminen.

Vieraskäyttäjät, jotka voivat muokata ja hallita sisältöäGuest users who can edit and manage content

Kun käytät Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa -ominaisuutta, erikseen määritetyt vieraskäyttäjät saavat käyttää organisaatiosi Power BI:tä.When using the Allow external guest users to edit and manage content in the organization feature, the specified guest users get access to your organization's Power BI. He voivat nähdä kaiken heille sallitun sisällön.They can see any content to which they have permission. He voivat käyttää aloitussivua, selata työtiloja, asentaa sovelluksia, nähdä nimensä käyttöoikeusluettelossa, ja lisätä sisältöä työtiloihin.They can access Home, browse workspaces, install apps, see where they are on the access list, and contribute content to workspaces. He voivat luoda ja hallinnoida järjestelmänvalvojina uutta käyttökokemusta käyttäviä työtiloja.They can create or be an Admin of workspaces that use the new workspace experience. Käyttöön liittyy joitakin rajoituksia.Some limitations apply. Rajoitukset mainitaan Huomioitavat asiat ja rajoitukset -luettelossa.The Considerations and Limitations section list those restrictions.

Auta näitä käyttäjiä kirjautumaan Power BI:hin antamalla heille vuokraajan URL-osoite.To help these users sign in to Power BI, provide them with the Tenant URL. Etsi vuokraajan URL-osoite seuraavien vaiheiden mukaisesti.To find the tenant URL, follow these steps.

 1. Valitse Power BI -palvelun yläreunan valikosta ohje ( ? ) ja sitten Tietoja Power BI:stä.In the Power BI service, in the top menu, select help (?) then About Power BI.

 2. Katso arvo kohdan Vuokraajan URL-osoite vierestä.Look for the value next to Tenant URL. Arvo on vuokraajan URL-osoite, jonka voit jakaa vieraskäyttäjille.The value is the tenant URL you can share with your guest users.

  Näyttökuva Tietoja Power BI:stä -valintaikkunassa, jossa näkyy vieraskäyttäjän vuokraajan URL-osoite.

Huomioitavat asiat ja rajoituksetConsiderations and Limitations

 • Ulkoisten Azure AD B2B -vieraiden pääsy on lähtökohtaisesti rajattu pelkkään kuluttajasisältöön.By default, external Azure AD B2B limits guests to consumption of content only. Ulkoiset Azure AD B2B -vieraat voivat tarkastella sovelluksia, koontinäyttöjä ja raportteja, viedä tietoja ja luoda sähköpostitilauksia koontinäytöille ja raporteille.External Azure AD B2B guests can view apps, dashboards, reports, export data and create email subscriptions for dashboards and reports. He eivät pääse käsiksi työtilaan tai pysty julkaisemaan omaa sisältöään.They can't access workspaces or publish their own content. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske niitä vieraskäyttäjiä, joiden käyttöoikeus perustuu ominaisuuteen Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa.However, these restrictions don't apply to guest users who gain access through the Allow external guest users to edit and manage content in the organization feature.

 • Eräät käyttökokemukset eivät ole niiden käyttäjien saatavilla, joiden käyttöoikeus perustuu ominaisuuteen Salli ulkoisten vieraskäyttäjien muokata ja hallita sisältöä organisaatiossa.For guest users enabled through the Allow external guest users to edit and manage content in the organization feature, some experiences aren't available to them. Jos he haluavat päivittää tai julkaista raportteja, heidän tulee käyttää Power BI -palvelun verkkokäyttöliittymää, mm. Nouda tiedot, Power Bi Desktop -tiedostojen lataamiseksi verkkoon.To update or publish reports, they need to use the Power BI service web UI, including Get Data to upload Power BI Desktop files. Seuraavia käyttökokemuksia ei tueta:The following experiences aren't supported:

  • Suorajulkaisu Power BI Desktopista Power BI -palveluunDirect publishing from Power BI desktop to the Power BI service
  • Vieraskäyttäjät eivät voi käyttää Power BI Desktopia yhteyden muodostamiseksi Power BI -palvelussa sijaitseviin palvelutietojoukkoihinGuest users can't use Power BI desktop to connect to service datasets in the Power BI service
  • Office 365 -ryhmiin sidotut perinteiset työtilat:Classic workspaces tied to Office 365 Groups:
   • Vieraskäyttäjät eivät voi luoda tällaisia työtiloja eivätkä hallita niitä järjestelmänvalvojina.Guest user can't create or be Admins of these workspaces
   • Vieraskäyttäjät voivat olla jäseniä.Guest users can be members
  • Ad hoc -kutsujen lähettämistä ei tueta työtilojen käyttöoikeusluetteloilla.Sending ad hoc invites isn't supported for workspace access lists
  • Power BI Publisher for Exceliä ei tueta vieraskäyttäjillä.Power BI Publisher for Excel isn't supported for guest users
  • Vieraskäyttäjät eivät voi asentaa Power BI Gatewaytä ja yhdistää sitä organisaatioosi.Guest users can't install a Power BI Gateway and connect it to your organization
  • Vieraskäyttäjät eivät voi asentaa sovelluksia julkaistaviksi koko organisaatiolle.Guest users can't install apps publish to the entire organization
  • Vieraskäyttäjät eivät voi käyttää, luoda, päivittää eivätkä asentaa organisaation sisältöpaketteja.Guest users can't use, create, update, or install organizational content packs
  • Vieraskäyttäjät eivät voi käyttää Analysoi Excelissä -toimintoa.Guest users can't use Analyze in Excel
  • Vieraskäyttäjiä ei voi mainita (@mentioned) kommentoitaessa.Guest users can't be @mentioned in commenting
  • Vieraskäyttäjät eivät voi käyttää paketteja.Guest users can't use subscriptions
  • Vieraskäyttäjillä, jotka käyttävät tätä ominaisuutta, on oltava työpaikan tai oppilaitoksen tili.Guest users who use this capability should have a work or school account. Vieraskäyttäjät, jotka käyttävät henkilökohtaista tiliä, kokevat enemmän rajoituksia kirjautumisrajoitusten vuoksi.Guest users using Personal accounts will experience more limitations due to sign in restrictions.
 • Tämä ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä Power BI:n SharePoint Online -raportin verkko-osiossa.This feature isn't currently available with the Power BI SharePoint Online report web part.

 • Eräät Active Directory -asetukset voivat rajoittaa ulkoisten vieraskäyttäjien toimintamahdollisuuksia yleisen organisaatiosi sisällä.There are Active Directory Settings that can limit what external guest users can do within your overall organization. Tämä koskee myös Power BI -ympäristösi.That also applies to your Power BI environment. Seuraava dokumentaatio käsittelee asetuksia:The following documentation discusses the settings:

Seuraavat vaiheetNext steps

Tarkempia tietoja muun muassa siitä, miten rivitason suojaus toimii, löytyy teknisestä raportista: Power BI -sisällön jakaminen ulkoisille vieraskäyttäjille Azure AD B2B:n avulla.For more detailed info, including how row-level security works, check out the whitepaper: Distribute Power BI content to external guest users using Azure AD B2B.

Lisätietoja Azure AD B2B:stä on artikkelissa Mitä tarkoittaa Azure AD B2B -yhteistyö?.For information about Azure AD B2B, see What is Azure AD B2B collaboration?.