Merkityksellisten tietojen luominen automaattisesti Power BI:lläGenerate data insights automatically with Power BI

Etkö tiedä, mistä aloittaisit uuden tietojoukon kanssa?Have a new dataset and not quite sure where to start? Tarvitsetko koontinäytön nopeasti?Need to build a dashboard quickly? Haluatko koontitietoja, jotka ovat ehkä jääneet huomaamatta?Want to look for insights you may have missed?

Saat nopeita merkityksellisiä tietoja ja voit luoda tietoihin perustuvia mielenkiintoisia, vuorovaikutteisia visualisointeja.Run quick insights to generate interesting interactive visualizations based on your data. Nopeat merkitykselliset tiedot voidaan suorittaa koko tietojoukolle (nopeat tiedot) tai tietylle koontinäytön ruudulle (suodatetut tiedot).Quick insights can be run on an entire dataset (quick insights) or on a specific dashboard tile (scoped insights). Voit suorittaa merkitykselliset tiedot jopa toisiin merkityksellisiin tietoihin!You can even run insights on an insight!

Huomautus

Merkitykselliset tiedot eivät toimi DirectQueryllä – ne toimivat vain Power BI:hin ladatuilla tiedoilla.Insights doesn't work with DirectQuery - it only works with data uploaded to Power BI.

Merkityksellisiä tietoja -ominaisuus on perustuu kasvavaan edistyneiden analyysialgoritmien joukkoon, jota kehitetään yhdessä Microsoft Researchin kanssa. Sen avulla entistä useammat ihmiset voivat saada merkityksellisiä tietoja tiedoistaan uusilla ja intuitiivisilla tavoilla.The insights feature is built on a growing set of advanced analytical algorithms developed in conjunction with Microsoft Research that we’ll continue to use to allow more people to find insights in their data in new and intuitive ways.

Nopeiden merkityksellisten tietojen suorittaminen tietojoukkoonRun quick insights on a dataset

Katso, kuinka Amanda suorittaa nopeat merkitykselliset tiedot tietojoukkoon, avaa merkityksellisen tiedon tarkastelutilassa, kiinnittää yhden tiedoista ruutuna koontinäytölleen ja hakee sitten merkityksellisiä tietoja koontinäytön ruudusta.Watch Amanda run quick insights on a dataset, open an insight in Focus mode, pin one of these insights as a tile on her dashboard, and then get insights for a dashboard tile.

Nyt on sinun vuorosi.Now it's your turn. Tutustu merkityksellisiin tietoihin toimittajan laatuanalyysimallin avulla.Explore insights using the Supplier Quality Analysis sample.

 1. Valitse Tietojoukot-välilehdeltä kolme pistettä (...) ja valitse Hae merkitykselliset tiedot.From the Datasets tab, select the ellipses (...) and choose Get insights.

  Tietojoukot-välilehti

  kolmen pisteen valikko

 2. Power BI hakee tietojoukostasi trendejä erilaisten algoritmien avulla.Power BI uses various algorithms to search for trends in your dataset.

  Haetaan merkityksellisiä tietoja -valintaikkuna

 3. Merkitykselliset tietosi ovat valmiit muutamassa sekunnissa.Within seconds, your insights are ready. Näytä visualisoinnit valitsemalla Tarkastele merkityksellisiä tietoja.Select View insights to display visualizations.

  onnistumisilmoitus

  Huomautus

  Joistain tietojoukoista ei voi luoda merkityksellisiä tietoja, koska tiedot eivät ole tilastollisesti merkittäviä.Some datasets can't generate insights because the data isn't statistically significant. Saat lisätietoja tutustumalla ohjeartikkeliin Tietojen optimointi merkityksellisiä tietoja varten.To learn more, see Optimize your data for insights.

 4. Visualisoinneissa näytetään erityinen nopeat merkitykselliset tiedot -pohja, jossa on enintään 32 erillistä merkityksellisiä tietoja sisältävää korttia.The visualizations display in a special Quick Insights canvas with up to 32 separate insight cards. Jokaisessa kortissa on taulukko tai kaavio sekä lyhyt kuvaus.Each card has a chart or graph plus a short description.

  Nopeat merkitykselliset tiedot -pohja

Vuorovaikutus merkityksellisten tietojen korttien kanssaInteract with the insight cards

kiinnitä-kuvake

 1. Osoita korttia ja lisää visualisointi koontinäyttöön valitsemalla kiinnityskuvake.Hover over a card and select the pin icon to add the visualization to a dashboard.

 2. Osoita korttia, valitse kolme pistettä (...) ja valitse Näytä merkitykselliset tiedot.Hover over a card, select the ellipses (...) and choose View insights. Merkitykselliset tiedot avataan koko näytölle.This opens the insight fullscreen.

  Merkitykselliset tiedot koko näytöllä

 3. Tarkastelutilassa voit:In Focus mode you can:

  • suodattaa visualisointeja.Filter the visualizations. Voit tarkastella suodattimia valitsemalla oikeasta yläkulmasta nuolen, joka laajentaa Suodattimet-ruudun.To display the filters, in the top right corner, select the arrow to expand the Filters pane. merkitykselliset tiedot- ja suodatinvalikko laajennettunainsight an Filters menu expanded

  • Kiinnitä merkityksellisten tietojen kortti koontinäyttöön valitsemalla kiinnitä-kuvake tai Kiinnitä visualisointi.Pin the insight card to a dashboard by selecting the pin pin icon icon or Pin visual.

  • Merkityksellisten tietojen suorittaminen korttiin.Run insights on the card itself. Tätä kutsutaan usein tietojen suodattamiseksi.This is often referred to as scoped insights. Valitse oikeasta yläkulmasta hehkulamppukuvake Hanki merkityksellisiä tietoja -kuvake tai Hae merkityksellisiä tietoja.In the top-right corner, select the lightbulb icon Get insights icon or Get insights.

   valikkopalkki, jossa näkyy Hae merkityksellisiä tietoja -kuvake

   Merkitykselliset tiedot näytetään vasemmalla ja uudet kortit, joiden tiedot peruvat pelkästään kyseisiin merkityksellisiin tietoihin, näytetään oikealla.The insight displays on the left and new cards, based solely on the data in that single insight, display along the right.

   suodatetut merkitykselliset tiedot

 4. Voit palata alkuperäiseen merkityksellisten tietojen pohjaan valitsemalla vasemmasta yläkulmasta Poistu tarkastelutilasta.To return to the original insights canvas, in the top-left corner, select Exit Focus mode.

Merkityksellisten tietojen suorittaminen koontinäytön ruudulleRun insights on a dashboard tile

Sen sijaan, että hakisit merkityksellisiä tietoja koko tietojoukosta, tarkenna hakuasi yksittäisen koontinäytön ruudun luomiseen käytettyihin tietoihin.Instead of searching for insights against an entire dataset, narrow your search to the data used to create a single dashboard tile. Tätäkin kutsutaan usein tietojen suodattamiseksi.This too is often referred to as scoped insights.

 1. Avaa koontinäyttö.Open a dashboard.

 2. Osoita ruutua.Hover over a tile. Valitse kolme pistettä (...) ja sitten Näytä merkitykselliset tiedot.select the ellipses (...), and choose View insights. Ruutu avautuu tarkastelutilassa ja merkityksellisten tietojen kortit näytetään oikealla.The tile opens in Focus mode with the insights cards displayed along the right.

  Tarkastelutila

 3. Herättivätkö yksittäiset merkitykselliset tiedot kiinnostuksesi?Does one insight pique your interest? Tutustu asiaan tarkemmin valitsemalla kyseinen kortti.Select that insight card to dig further. Valitut merkitykselliset tiedot näytetään vasemmalla ja uudet kortit, joiden tiedot peruvat pelkästään kyseisiin merkityksellisiin tietoihin, näytetään oikealla.The selected insight appears on the left and new insight cards, based solely on the data in that single insight, display along the right.

 4. Jatka tietoihin tutustumista. Kun löydät mielenkiintoisia merkityksellisiä tietoja, kiinnitä se koontinäyttöösi valitsemalla Kiinnitä visualisointi oikeasta yläkulmasta.Continue digging into your data, and when you find an interesting insight, pin it to your dashboard by selecting Pin visual from the top-right corner.

Seuraavat vaiheetNext steps

Jos omistat tietojoukon, optimoi se nopeita merkityksellisiä tietoja vartenIf you own a dataset, optimize it for Quick Insights

Lue lisätietoja nopeiden merkityksellisten tietojen tyypeistäLearn about the types of Quick Insights available

Onko sinulla muuta kysyttävää?More questions? Kokeile Power BI -yhteisöäTry the Power BI Community