Mikä on Power Apps-portaali?What is Power Apps portals?

Power Apps-kehittäjät voivat nyt luoda tehokkaan uudentyyppisen kokemuksen: ulkoisia sivustoja, joiden avulla organisaation ulkopuoliset käyttäjät voivat kirjautua sisään erilaisilla identiteeteillä, luoda ja tarkastella tietoja Common Data Service -ohjelmassa tai jopa selata sisältöä anonyymisti.Power Apps makers can now create a powerful new type of experience: external-facing websites that allow users outside their organizations to sign in with a wide variety of identities, create and view data in Common Data Service, or even browse content anonymously. Dynamics 365 -portaalien täydet ominaisuudet, joita on aiemmin tarjottu vain Dynamics 365 -malliin perustuvia sovelluksia varten, ovat nyt täysin itsenäisiä Power Appsin sisällä.The full capabilities of Dynamics 365 Portals, previously offered only as an add-on to model-driven apps in Dynamics 365, are now available completely standalone inside of Power Apps.

Nämä ominaisuudet sisältävät uudistetun end-to-end-kokemuksen, jonka avulla päättäjät voivat nopeasti luoda verkkosivuston ja mukauttaa sitä sivuihin, asetteluun ja sisältöön.These capabilities feature a revamped end-to-end experience for makers to quickly create a website and customize it with pages, layout, and content. Kehittäjät voivat käyttää sivumalleja uudelleen malleilla, lisätä lomakkeita ja näkymiä, joissa näyttää tärkeitä tietoja Common Data Service -järjestelmästä ja julkaista niitä käyttäjille.Makers can reuse page designs through templates, add forms and views to display key data from Common Data Service, and publish to users.

Huomautus

  • Power Apps -portaalit perustuvat Bootstrap 3.3.x -versioon tapahtumaportaalia lukuun ottamatta.Power Apps portals are based on Bootstrap 3.3.x with the exception of Event portal. Portaalikehittäjien ei pidä korvata Bootstrap 3:a muilla CSS-kirjastoilla, sillä joissakin skenaarioissa Power Apps -portaalit ovat riippuvaisia Bootstrap 3.3.x-versiosta.Portal developers should not replace Bootstrap 3 with other CSS libraries as some of the scenarios in Power Apps portals are dependent on Bootstrap 3.3.x.
  • Tietyissä kokemusissa saattaa ilmetä tunnettuja ongelmia.Certain experiences might have known issues. Nämä ongelmat on mainittu jäljempänä tässä asiakirjassa olevassa Tunnetut ongelmat -osassa.These issues are mentioned in the Known issues section later in this document.

Seuraavat vaiheetNext steps

Aloitusportaalin luominenCreating a starter portal

Katso myösSee also

Portaalin hallinta lisäasetuksetAdvanced portal administration

Portaalin lisämukautuksetAdvanced portal customization