Teagmhais agus réimsí sonraí diagnóiseacha Windows 10 bailithe trín pholasaí sonraí diagnóiseacha feabhsaithe a theorannúWindows 10 diagnostic data events and fields collected through the limit enhanced diagnostic data policy

Baineann feidhm leis doApplies to

 • Windows 10, leagan 1709 agus leaganacha níos déanaíWindows 10, version 1709 and newer

Tábhachtach

Tá na réitigh Ullmhacht Uasghrádaithe agus Sláinte Gléis de Windows Analytics le baint ar an 31 Eanáir, 2020.The Upgrade Readiness and Device Health solutions of Windows Analytics are being retired on January 31, 2020. Beidh tacaíocht ar fáil doUpdate Compliance i gcónaí.Update Compliance will continue to be supported. Do thuilleadh eolais, amharc Windows Analytics retirement on January 31, 2020.For more information, see Windows Analytics retirement on January 31, 2020.

Tá tuairiscí Anailísíocht Bharr Deisce cumhachtaithe ag sonraí diagnóiseacha nach bhfuil san áireamh sa leibhéal Bunúsach.Desktop Analytics reports are powered by diagnostic data not included in the Basic level.

I Windows 10, leagan 1709, thug muid isteach gné nua:"Limit Enhanced diagnostic data to the minimum required by Windows Analytics".In Windows 10, version 1709, we introduced a new feature: "Limit Enhanced diagnostic data to the minimum required by Windows Analytics". Agus an ghné seo cumasaithe, déantar teagmhais sonraí diagnóiseacha an chórais oibriúcháin a bhíonn ar leibhéal Feabhsaithe a theorannú chuig na sonraí a ndéantar cur síos orthu thíos, agus chuig siúd amháin.When enabled, this feature limits the operating system diagnostic data events included in the Enhanced level to only those described below. Tabhair faoi deara go n-áirítear freisin ar leibhéal Feabhsaithe tuairiscí tuairteála teoranta, nach bhfuil cur síos déanta orthu thíos.Note that the Enhanced level also includes limited crash reports, which are not described below. Do thuilleadh eolas ar an leibhéal Feabhsaithe, amharc Configure Windows diagnostic data in your organization.For more information on the Enhanced level, see Configure Windows diagnostic data in your organization.

Le deireadh Windows Analytics, leanfaidh an polasaí seo leis ag fáil tacaíocht ó Anailísíocht Bharr Deisce ach ní bheidh sonraí diagnóiseacha bainteach le Office san áireamh.With the retirement of Windows Analytics, this policy will continue to be supported by Desktop Analytics, but will not include Office related diagnostic data.

KernelProcess.AppStateChangeSummaryKernelProcess.AppStateChangeSummary

Déanann an teagmhas seo achoimre ar úsáid feidhmchláir agus tréithe feidhmíochta le cuidiú le Microsoft feidhmíocht agus iontaofacht a fheabhsú.This event summarizes application usage and performance characteristics to help Microsoft improve performance and reliability. Úsáideann eagraíochtaí an teagmhas seo le Anailísíocht Bharr Deisce le léargas a fháil ar iontaofacht feidhmchláir.Organizations can use this event with Desktop Analytics to gain insights into application reliability.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CommitChargeAtExit_Sum: Iomlán dearbhú luchta na cuimhne le haghaidh próisis ar a scorCommitChargeAtExit_Sum: Total memory commit charge for a process when it exits
 • CommitChargeAtExit_Sum: Iomlán dearbhú luchta na buaic-chuimhne le haghaidh próisis ar a scorCommitChargePeakAtExit_Sum: Total peak memory commit charge for a process when it exits
 • ContainerId: ID Coimeádáin Stóras Aonraithe an FhreastalaíContainerId: Server Silo Container ID
 • CrashCount: Líon na dtuairteanna le haghaidh ásc próisisCrashCount: Number of crashes for a process instance
 • CycleCountAtExit_Sum: Iomlán na gciogal próiseálaí le haghaidh próisis tar éis dó scorCycleCountAtExit_Sum: Totalprocessor cycles for a process when it exited
 • ExtraInfoFlags: Bratacha a léiríonn staideanna inmheánacha na logálaExtraInfoFlags: Flags indicating internal states of the logging
 • GhostCount_Sum: Líon iomlán na n-ásc inar stop an feidhmchlár ag freagairtGhostCount_Sum: Total number of instances where the application stopped responding
 • HandleCountAtExit_Sum: Iomlán an áirimh hanla le haghaidh próisis ar a scorHandleCountAtExit_Sum: Total handle count for a process when it exits
 • HangCount_Max: Uaslíon na gcrochadh a braitheadhHangCount_Max: Maximum number of hangs detected
 • HangCount_Sum: Líon iomlán na gcrochadh feidhmchláir a braitheadhHangCount_Sum: Total number of application hangs detected
 • HardFaultCountAtExit_Sum: Líon iomlán na lochtanna leathanaigh chrua a braitheadh le haghaidh próisis ar a scorHardFaultCountAtExit_Sum: Total number of hard page faults detected for a process when it exits
 • HeartbeatCount: Líon Croíbhuillí logáilte don achoimre seoHeartbeatCount: Heartbeats logged for this summary
 • HeartbeatSuspendedCount: Líon Croíbhuillí logáilte don achoimre seo sa chás gur cuireadh an próiseas ar fionraíHeartbeatSuspendedCount: Heartbeats logged for this summary where the process was suspended
 • LaunchCount: Líon na n-ásc próisis a tosaíodhLaunchCount: Number of process instances started
 • LicenseType: Coimeádta d'úsáid amach anseoLicenseType: Reserved for future use
 • ProcessDurationMS_Sum: Fad ama iomlán na n-ásc próisis cloig bhallaProcessDurationMS_Sum: Total duration of wall clock process instances
 • CycleCountAtExit_Sum: Iomlán na léamha IO le haghaidh próisis tar éis dó scorReadCountAtExit_Sum: Total IO reads for a process when it exited
 • CycleCountAtExit_Sum: Iomlán an mhéid léimh IO le haghaidh próisis tar éis dó scorReadSizeInKBAtExit_Sum: Total IO read size for a process when it exited
 • ResumeCount: Líon na n-uaireanta a atosaíodh ar ásc próisisResumeCount: Number of times a process instance has resumed
 • RunningDurationMS_Sum: Iomlán an aga fónaimhRunningDurationMS_Sum: Total uptime
 • SuspendCount: Líon na n-uaireanta ar cuireadh ásc próisis ar fionraíSuspendCount: Number of times a process instance was suspended
 • TargetAppId: Aitheantóir feidhmchláirTargetAppId: Application identifier
 • TargetAppType: Cineál feidhmchláirTargetAppType: Application type
 • TargetAppVer: Leagan an fheidhmchláirTargetAppVer: Application version
 • TerminateCount: Líon na n-uaireanta ar cuireadh deireadh leis an bpróiseasTerminateCount: Number of times a process terminated
 • CycleCountAtExit_Sum: Líon iomlán na scríobhanna IO le haghaidh próisis tar éis dó scorWriteCountAtExit_Sum: Total number of IO writes for a process when it exited
 • CycleCountAtExit_Sum: Méid iomlán na scríobhanna IO le haghaidh próisis tar éis dó scorWriteSizeInKBAtExit_Sum: Total size of IO writes for a process when it exited

Microsoft.Office.TelemetryEngine.IsPreLaunchMicrosoft.Office.TelemetryEngine.IsPreLaunch

Is infheidhme le haghaidh fheidhmchláir Office UWP.Applicable for Office UWP applications. Déantar an teagmhas seo a adhnadh nuair a tosaítear feidhmchlár den chéad uair tar éis uasghrádaithe/suiteála ón siopa.This event is fired when an office application is initiated for the first-time post upgrade/install from the store. Seo cuid de na sonraí diagnóisice bunúsacha, a úsáidtear cé acu an seisiún lainseála é seisiún faoi leith nó nach ea.This is part of basic diagnostic data, used to track whether a particular session is launch session or not.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.SessionIdProvider.OfficeProcessSessionStartMicrosoft.Office.SessionIdProvider.OfficeProcessSessionStart

Seolann an teagmhas seo faisnéis bhunúsach maidir le tús seisiúin nua Office.This event sends basic information upon the start of a new Office session. Úsáidtear seo chun líon na seisiún uathúil a choncthas ar ghléas faoi leith a chomhaireamh.This is used to count the number of unique sessions seen on a given device. Úsáidtear seo mar theagmhais croíbhuille chun a chinntiú go bhfuil an feidhmchlár ag rith ar ghléas nó nach bhfuil.This is used as a heartbeat event to ensure that the application is running on a device or not. Lena chois sin, úsáidtear é mar chomhartha criticiúil d'iontaofacht foriomlán an fheidhmchláir.In addition, it serves as a critical signal for overall application reliability.

 • AppSessionGuid: ID an tseisiúin a mhapálann chuig próiseas an fheidhmchláirAppSessionGuid: ID of the session which maps to the process of the application
 • processSessionId ID an tseisiúin a mhapálann chuig próiseas an fheidhmchláirprocessSessionId: ID of the session which maps to the process of the application

Microsoft.Office.TelemetryEngine.SessionHandOffMicrosoft.Office.TelemetryEngine.SessionHandOff

Is infheidhme le haghaidh fheidhmchláir Win32.Applicable to Win32 Office applications. Cuidíonn an teagmhas seo linn a thuiscint cé acu ar cruthaíodh seisiún nua chun teagmhas oscailte comhaid de thionscnamh úsáideora a láimhseáil.This event helps us understand whether there was a new session created to handle a user-initiated file open event. Faisnéis chriticiúil diagnóisice é seo a úsáidtear chun comhartha iontaofachta a dhíorthú agus a chinntiú go bhfuil an feidhmchlár ag obair mar a bhfuiltear ag súil leis.It is a critical diagnostic information that is used to derive reliability signal and ensure that the application is working as expected.

 • appVersionBuild: An tríú cuid de leagan an fheidhmchláir *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part Build version of the application ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • childSessionID: Id an tseisiúin a cruthaíodh chun oscailt comhaid de thionscnaimh an úsáideora a láimhseáilchildSessionID: Id of the session that was created to handle the user initiated file open
 • parentSessionId: ID den seisiún a bhí ag rith cheana féinparentSessionId: ID of the session that was already running

Microsoft.Office.CorrelationMetadata.UTCCorrelationMetadataMicrosoft.Office.CorrelationMetadata.UTCCorrelationMetadata

Bailíonn seo meiteashonraí Office trí UTC chun comparáid a dhéanamh le sonraí comhionanna trí phíblíne teileamhéadrachta Office chun ceartas agus iomláine na sonraí a sheiceáil.Collects Office metadata through UTC to compare with equivalent data collected through the Office telemetry pipeline to check correctness and completeness of data.

 • abConfigs: Liosta de na gnéithe atá cumasaithe don seisiún seoabConfigs: List of features enabled for this session
 • abFlights: Liosta de na gnéithe atá cumasaithe don seisiún seoabFlights: List of features enabled for this session
 • AppSessionGuid: ID an tseisiúinAppSessionGuid: ID of the session
 • appVersionBuild: An tríú cuid de leagan an fheidhmchláir *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part Build version of the application ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRevision: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRevision: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • audienceGroup: Seo cuid de dhaoine taobh istigh nó den táirgeachtaudienceGroup: Is this part of the insiders or production
 • audienceId: ID an socraithe lucht féachanaaudienceId: ID of the audience setting
 • channel An bhfuil tú páirteach i gcainéal leathbhliantúil nó cainéal dírithe leathbhliantúil?channel: Are you part of Semi annual channel or Semi annual channel-Targeted?
 • deviceClass: An gléas deisce nó móibíleach é seo?deviceClass: Is this a desktop or a mobile?
 • impressionId: Cad iad na gnéithe bhí ar fáil duit sa seisiún seoimpressionId: What features were available to you in this session
 • languageTag: Teanga an fheidhmchláirlanguageTag: Language of the app
 • officeUserID: Aitheantóir uathúil atá ceangailte leis an tsuiteáil Office ar ghléas faoi leith.officeUserID: A unique identifier tied to the office installation on a particular device.
 • osArchitecture: An ríomhaire 32 giotán nó 64 giotán é seo?osArchitecture: Is the machine 32 bit or 64 bit?
 • osEnvironment: An feidhmchlár win32 nó UWP é seo?osEnvironment: Is this a win32 app or a UWP app?
 • osVersionString: Leagan an chórais oibriúcháinosVersionString: Version of the OS
 • sessionID ID an tseisiúinsessionID: ID of the session

Microsoft.Office.ClickToRun.UpdateStatusMicrosoft.Office.ClickToRun.UpdateStatus

Is infheidhme le haghaidh fheidhmchláir Win32.Applicable to all Win32 applications. Cabhraíonn seo linn stádas phróiseas nuashonraithe foireann feidhmchláir Office a thuiscint (Rath nó teip agus sonraí earráide).Helps us understand the status of the update process of the office suite (Success or failure with error details).

 • build Leagan an fheidhmchláirbuild: App version
 • channel An bhfuil seo ina chuid den SAC nó SAC-T?channel: Is this part of SAC or SAC-T?
 • errorCode: Cén earráid a tharla le linn na phróisis uasghrádaithe?errorCode: What error occurred during the upgrade process?
 • errorMessage: Cén teachtaireacht earráide a bhí ann le linn na phróisis uasghrádaithe?errorMessage: what was the error message during the upgrade process?
 • status: An raibh rath leis an uasghrádú nó nach raibh?status: Was the upgrade successful or not?
 • targetBuild: Cén leagan feidhmchlár a rabhamar ag iarraidh uasghrádú chuige?targetBuild: What app version were we trying to upgrade to?

Microsoft.Office.TelemetryEngine.FirstIdleMicrosoft.Office.TelemetryEngine.FirstIdle

Adhntar an teagmhas seo nuair a bhíonn an t-inneall teileamhéadrachta i bhfeidhmchlár Office réidh chun teileamhéadracht a sheoladh.This event is fired when the telemetry engine within an office application is ready to send telemetry. Úsáidtear seo chun a thuiscint cé acu an bhfuil fadhbanna leis an teileamhéadracht.Used for understanding whether there are issues in telemetry.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.TelemetryEngine.FirstProcessedMicrosoft.Office.TelemetryEngine.FirstProcessed

Adhntar an teagmhas seo nuair a bhíonn rialacha nó liosta teagmhas nach mór dúinn a bhailiú próiseáilte ag an inneall teileamhéadrachta i bhfeidhmchlár Office.This event is fired when the telemetry engine within an office application has processed the rules or the list of events that we need to collect. Úsáidtear seo chun a thuiscint cé acu an bhfuil fadhbanna leis an teileamhéadracht.Used for understanding whether there are issues in telemetry.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.TelemetryEngine.FirstRuleRequestMicrosoft.Office.TelemetryEngine.FirstRuleRequest

Adhntar an teagmhas seo nuair a bhíonn an chéad riail nó liosta rialacha nach mór d'fheidhmchlár a sheoladh faighte ag an inneall teileamhéadrachta i bhfeidhmchlár Office.This event is fired when the telemetry engine within an office application has received the first rule or list of events that need to be sent by the app. Úsáidtear seo chun a thuiscint cé acu an bhfuil fadhbanna leis an teileamhéadracht.Used for understanding whether there are issues in telemetry.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.TelemetryEngine.InitMicrosoft.Office.TelemetryEngine.Init

Adhntar an teagmhas seo nuair a bhíonn an t-inneall teileamhéadrachta i bhfeidhmchlár Office tosaithe nó nach bhfuil.This event is fired when the telemetry engine within an office application has been initialized or not. Úsáidtear seo chun a thuiscint cé acu an bhfuil fadhbanna leis an teileamhéadracht.Used for understanding whether there are issues in telemetry.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.TelemetryEngine.ResumeMicrosoft.Office.TelemetryEngine.Resume

Adhntar an teagmhas seo nuair a atosaíonn an feidhmchlár ó staid néil.This event is fired when the application resumes from sleep state. Úsáidtear seo chun a thuiscint an bhfuil fadhbanna le saolré an fheidhmchláir.Used for understanding whether there are issues in the application life-cycle.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • maxSequenceIdSeen: Cé mhéad teagmhas a bhí sa seisiún seo go dtí seo?maxSequenceIdSeen: How many events from this session have seen so far?
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • rulesSubmittedBeforeResume: Cé mhéad teagmhas a cuireadh isteach sula tosaíodh an próiseas arís?rulesSubmittedBeforeResume: How many events were submitted before the process was resumed?
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.TelemetryEngine.RuleRequestFailedMicrosoft.Office.TelemetryEngine.RuleRequestFailed

Adhntar an teagmhas seo nuair a theipeann ar fheidhmchlár Office rialacha a fháil ina bhfuil liosta na dteagmhas teileamhéadrachta.This event is fired when the telemetry engine within an office application fails to retrieve the rules containing the list of telemetry events. Úsáidtear seo chun a thuiscint cé acu an bhfuil fadhbanna leis an teileamhéadracht.Used for understanding whether there are issues in telemetry.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.TelemetryEngine.RuleRequestFailedDueToClientOfflineMicrosoft.Office.TelemetryEngine.RuleRequestFailedDueToClientOffline

Adhntar an teagmhas seo nuair a theipeann ar fheidhmchlár Office rialacha a fháil ina bhfuil liosta na dteagmhas teileamhéadrachta, nuair bhíonn an gléas as líne.This event is fired when the telemetry engine within an office application fails to retrieve the rules containing the list of telemetry events, when the device is offline. Úsáidtear seo chun a thuiscint cé acu an bhfuil fadhbanna leis an teileamhéadracht.Used for understanding whether there are issues in telemetry.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.TelemetryEngine.ShutdownCompleteMicrosoft.Office.TelemetryEngine.ShutdownComplete

Adhntar an teagmhas seo nuair a bhíonn rialacha nó liosta teagmhas nach mór dúinn a bhailiú próiseáilte ag an inneall teileamhéadrachta i bhfeidhmchlár Office.This event is fired when the telemetry engine within an office application has processed the rules or the list of events that we need to collect. Úsáideach chun tuiscint a fháil ar cé acu an bhfuil tuairteáil faoi leith ag tarlú le linn múchadh feidhmchláir, agus más féidir sonraí a chailliúint dá bharr.Useful for understanding whether a particular crash is happening during an app-shutdown, and could potentially lead in data loss or not.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • maxSequenceIdSeen: Cé mhéad teagmhas a bhí sa seisiún seo go dtí seo?maxSequenceIdSeen: How many events from this session have seen so far?
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • rulesSubmittedBeforeResume: Cé mhéad teagmhas a cuireadh isteach sula tosaíodh an próiseas arís?rulesSubmittedBeforeResume: How many events were submitted before the process was resumed?
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.TelemetryEngine.ShutdownStartMicrosoft.Office.TelemetryEngine.ShutdownStart

Adhntar an teagmhas seo nuair a bhíonn an t-inneall laistigh d'fheidhmchlár díthosaithe , agus go bhfuil an feidhmchlár á mhúchadh.This event is fired when the telemetry engine within an office application been uninitialized, and the application is shutting down. Úsáideach chun tuiscint a fháil ar cé acu an bhfuil tuairteáil faoi leith ag tarlú le linn múchadh feidhmchláir, agus más féidir sonraí a chailliúint dá bharr.Useful for understanding whether a particular crash is happening during an app-shutdown, and could potentially lead in data loss or not.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • rulesSubmittedBeforeResume: Cé mhéad teagmhas a cuireadh isteach sula tosaíodh an próiseas arís?rulesSubmittedBeforeResume: How many events were submitted before the process was resumed?
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session

Microsoft.Office.TelemetryEngine.SuspendCompleteMicrosoft.Office.TelemetryEngine.SuspendComplete

Adhntar an teagmhas seo nuair a bhíonn rialacha nó liosta teagmhas nach mór dúinn a bhailiú próiseáilte ag an inneall teileamhéadrachta i bhfeidhmchlár Office.This event is fired when the telemetry engine within an office application has processed the rules or the list of events that we need to collect. Úsáidtear seo chun a thuiscint cé acu an bhfuil fadhbanna leis an teileamhéadracht.Used for understanding whether there are issues in telemetry.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • maxSequenceIdSeen: Cé mhéad teagmhas a bhí sa seisiún seo go dtí seo?maxSequenceIdSeen: How many events from this session have seen so far?
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • rulesSubmittedBeforeResume: Cé mhéad teagmhas a cuireadh isteach sula tosaíodh an próiseas arís?rulesSubmittedBeforeResume: How many events were submitted before the process was resumed?
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session
 • SuspendType: An cineál cur ar fionraíSuspendType: Type of suspend

Microsoft.Office.TelemetryEngine.SuspendStartMicrosoft.Office.TelemetryEngine.SuspendStart

Adhntar an teagmhas seo nuair a chuireann an feidhmchlár oifige an t-athrú saolré de réir feidhmchláir.This event is fired when the office application suspends as per app life-cycle change. Úsáidtear seo chun a thuiscint an bhfuil fadhbanna le saolré an fheidhmchláir.Used for understanding whether there are issues in the application life-cycle.

 • appVersionBuild: An tríú cuid den leagan *. .XXXXX.appVersionBuild: Third part of the version ..XXXXX.*
 • appVersionMajor: An chéad chuid den leagan X...*appVersionMajor: First part of the version X...*
 • appVersionMinor: An dara cuid den leagan .X.*appVersionMinor: Second part of the version .X..*
 • appVersionRev: An ceathrú cuid den leagan *. ..XXXXXappVersionRev: Fourth part of the version ..*.XXXXX
 • maxSequenceIdSeen: Cé mhéad teagmhas a bhí sa seisiún seo go dtí seo?maxSequenceIdSeen: How many events from this session have seen so far?
 • officeUserID: Seo ID na suiteála a bhaineann leis an ngléas.officeUserID: This is an ID of the installation tied to the device. Ní mhapálann seo chuig úsáideoir faoi leithIt does not map to a particular user
 • rulesSubmittedBeforeResume: Cé mhéad teagmhas a cuireadh isteach sula tosaíodh an próiseas arís?rulesSubmittedBeforeResume: How many events were submitted before the process was resumed?
 • SessionID: ID an tseisiúinSessionID: ID of the session
 • SuspendType: An cineál cur ar fionraíSuspendType: Type of suspend

Microsoft.OSG.OSS. CredProvFramework.ReportResultStopMicrosoft.OSG.OSS.CredProvFramework.ReportResultStop

Léiríonn an teagmhas seo toradh na hiarrachta ar úsáideoir a fhíordheimhniú le soláthraí faisnéise aitheantais.This event indicates the result of an attempt to authenticate a user with a credential provider. Cuidíonn sé le Microsoft iontaofacht logáil isteach a fheabhsú.It helps Microsoft to improve logon reliability. Ag baint úsáid as an teagmhas le Anailísíocht Bharr Deisce is féidir cuidiú le heagraíochtaí monatóireacht agus feabhsú a dhéanamh ar mhodhanna éagsúla (mar shampla, bithmhéadrach) ar ghléasanna bainistithe.Using this event with Desktop Analytics can help organizations monitor and improve logon success for different methods (for example, biometric) on managed devices.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CredTileProviderId: ID an tSoláthraí Faisnéise AitheantaisCredTileProviderId: ID of the Credential Provider
 • IsConnectedUser: Bratach a léiríonn cibé an bhfuil úsáideoir nasctha nó nach bhfuilIsConnectedUser: Flag indicating whether a user is connected or not
 • IsPLAPTile: Bratach a léiríonn cibé an mbaineann an tíl aitheantais seo le soláthraí rochtana réamh-logáil isteach nó nach mbaineannIsPLAPTile: Flag indicating whether this credential tile is a pre-logon access provider or not
 • IsRemoteSession: Bratach a léiríonn cibé an seisiún cianda é an seisiún seo nó nach bhfuilIsRemoteSession: Flag indicating whether the session is remote or not
 • IsV2CredProv: Bratach a léiríonn cibé an soláthraí aitheantais de V2 atá ann nó nach bhfuilIsV2CredProv: Flag indicating whether the credential provider of V2 or not
 • OpitonalStatusText: Téacs stádaisOpitonalStatusText: Status text
 • ProcessImage: Cosán íomhá chuig an bpróiseasProcessImage: Image path to the process
 • ProviderId: ID an tSolathraí Faisnéise AitheantaisProviderId: Credential provider ID
 • ProviderStatusIcon: Léiríonn cé acu de na híocóin stádais ar chóir a thaispeáintProviderStatusIcon: Indicates which status icon should be displayed
 • ReturnCode: Aschur an fheidhm ReportResultReturnCode: Output of the ReportResult function
 • SessionId: Aitheantóir seisiúinSessionId: Session identifier
 • Sign-in error status: Stádas na hearráide sínithe isteachSign-in error status: The sign-in error status
 • SubStatus: Fo-stádas na hearráide sínithe isteachSubStatus: Sign-in error sub-status
 • UserTag: Cuntas ar líon na n-uaireanta a roghnaigh úsáideoir soláthraíUserTag: Count of the number of times a user has selected a provider

Microsoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChangeMicrosoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChange

Cuireann an teagmhas seo an athrú idir staideanna córais oibriúcháin (m.sh., Air, As, Codladh, etc.).This event denotes the transition between operating system states (e.g., On, Off, Sleep, etc.). Trín teagmhas seo a úsáid le Anailísíocht Bharr Deisce, is féidir le heagraíochtaí monatóireacht a dhéanamh ar iontaofacht agus feidmíocht do ghléasanna bainistithe.By using this event with Desktop Analytics, organizations can use this to monitor reliability and performance of managed devices

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AcPowerOnline: Más "FÍOR" é, tá an gléas ag úsáid cumhacht AC.AcPowerOnline: If "TRUE," the device is using AC power. Más "BRÉAGACH" é, tá an gléas ag úsáid cumhacht cadhnra.If "FALSE," the device is using battery power.
 • ActualTransitions: Líon na dtrasdulta idir staideanna an chórais oibriúcháin ón mbútáil córais dheiridhActualTransitions: The number of transitions between operating system states since the last system boot
 • BatteryCapacity: Toilleadh uasta an chadhnra in mWhBatteryCapacity: Maximum battery capacity in mWh
 • BatteryCharge: Luchtú reatha an chadhnra mar chéatadán den tomhas iomlánBatteryCharge: Current battery charge as a percentage of total capacity
 • BatteryDischarging: Bratach a léiríonn cibé an bhfuil an cadhnra ag díluchtú nó ag luchtúBatteryDischarging: Flag indicating whether the battery is discharging or charging
 • BootId: Líon iomlán bútála ó suiteáladh an córas oibriúcháinBootId: Total boot count since the operating system was installed
 • BootTimeUTC: Dáta agus am i ndáil le teagmhas áirithe bútála (a aithnítear trí BootId)BootTimeUTC: Date and time of a particular boot event (identified by BootId)
 • EnergyChangeV2: Luach alaghraif in mWh a léiríonn athrú in úsáid chumhachtaEnergyChangeV2: A snapshot value in mWh reflecting a change in power usage
 • EnergyChangeV2Flags: Bratacha le haghaidh comhthéacs EnergyChangeV2 a sholéiriúEnergyChangeV2Flags: Flags for disambiguating EnergyChangeV2 context
 • EventSequence: Uimhir sheicheamhach a úsáidtear le críochnúlacht na sonraí a mheasEventSequence: A sequential number used to evaluate the completeness of the data
 • LastStateTransition: ID an trasdula deiridh i staid an chóras oibriúcháinLastStateTransition: ID of the last operating system state transition
 • LastStateTransition: ID an trasdula deiridh i bhfo-staid an chóras oibriúcháinLastStateTransitionSub: ID of the last operating system sub-state transition
 • StateDurationMS: Líon milleasoicind a caitheadh i staid deiridh an chórais oibriúcháinStateDurationMS: Number of milliseconds spent in the last operating system state
 • LastStateTransition: ID na staide córais oibriúchán a bhfuil an córas i mbun trasdula chuigeStateTransition: ID of the operating system state the system is transitioning to
 • LastStateTransition: ID na fo-staide córais oibriúchán a bhfuil an córas i mbun trasdula chuigeStateTransitionSub: ID of the operating system sub-state the system is transitioning to
 • TotalDurationMS: Am iomlán (sa mhilleasoicind) a caitheadh sna staideanna uile ón mbútáil dheiridhTotalDurationMS: Total time (in milliseconds) spent in all states since the last boot
 • TotalUptimeMS: Am iomlán (sa mhilleasoicind) a bhí an gléas i staideanna Aga fónaimh nó Ar rith ón mbútáil dheiridh.TotalUptimeMS: Total time (in milliseconds) the device was in Up or Running states since the last boot
 • TransitionsToOn: Líon na dtrasdulta chuig an staid Casta Air ón mbútáil dheiridhTransitionsToOn: Number of transitions to the Powered On state since the last boot
 • UptimeDeltaMS: Am iomlán (sa mhilleasoicind) a cuireadh le hAga fónaimh ón teagmhas deiridhUptimeDeltaMS: Total time (in milliseconds) added to Uptime since the last event

Microsoft.Windows.LogonController.LogonAndUnlockSubmitMicrosoft.Windows.LogonController.LogonAndUnlockSubmit

Seoltar mionsonraí faoin úsáideoir atá ag iarraidh logáil isteach chuig an ngléas nó ag iarraidh é a dhíghlasáil.Sends details of the user attempting to sign into or unlock the device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • isSystemManagedAccount: Léiríonn sé má bhíonn cuntas an úsáideora faoi Bhainistiú CóraisisSystemManagedAccount: Indicates if the user's account is System Managed
 • isUnlockScenario: Bratach a léiríonn cibé an teagmhas Logáil isteach atá ann nó teagmhas DíghlasáilisUnlockScenario: Flag indicating whether the event is a Logon or an Unlock
 • userType: Léirítear an cineál úsáideora: 0 = anaithnid; 1 = áitiúil; 2 = Úsáideoir fhearainn Active Directory; 3 = Cuntas Microsoft; 4 = Úsáideoir Active Directory AzureuserType: Indicates the user type: 0 = unknown; 1 = local; 2 = Active Directory domain user; 3 = Microsoft Account; 4 = Azure Active Directory user

Microsoft.Windows.LogonController.SignInFailureMicrosoft.Windows.LogonController.SignInFailure

Seoltar sonraí faoi aon chóid earráide a braitheadh le linn síniú isteach teipthe.Sends details about any error codes detected during a failed sign-in.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ntsStatus: Stádas chód earráide NTSTATUS a chuirtear ar ais ó iarracht ar shíniú isteachntsStatus: The NTSTATUS error code status returned from an attempted sign-in
 • ntsStatus: Fo-stádas chód earráide NTSTATUS a chuirtear ar ais ó iarracht ar shíniú isteachntsSubstatus: The NTSTATUS error code sub-status returned from an attempted sign-in

Microsoft.Windows.Security.Biometrics.Service.BioServiceActivityCaptureMicrosoft.Windows.Security.Biometrics.Service.BioServiceActivityCapture

Léiríonn sé gur cuireadh gabháil bithmhéadrach i gcomparáid le teimpléid aitheantaIndicates that a biometric capture was compared to known templates

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • captureDetail: Toradh ó ghabháil bhithmhéadrach, cibé acu meaitseáilte le rollú, nó le hearráidcaptureDetail: Result of biometric capture, either matched to an enrollment or an error
 • captureSuccessful: Léiríonn sé cibé ar éirigh le gabháil bhithmhéadrach a mheaitseáil, nó nár éirigh.captureSuccessful: Indicates whether a biometric capture was successfully matched or not
 • hardwareId: ID an bhraiteora a bhailigh an ghabháil bhithmhéadrachhardwareId: ID of the sensorthat collected the biometric capture
 • isSecureSensor: Bratach a léiríonn cibé an raibh braiteoir bithmhéadrach i mód slándála feabhsaitheisSecureSensor: Flag indicating whether a biometric sensor was in enhanced security mode
 • isTrustletRunning: Léiríonn sé cibé an bhfuil comhpháirt slándála feabhsaithe ar rith faoi láthairisTrustletRunning: Indicates whether an enhanced security component is currently running
 • isVsmCfg: Bratach a léiríonn cibé an bhfuil mód slán fíorúil cumraithe nó nach bhfuilisVsmCfg: Flag indicating whether virtual secure mode is configured or not

Microsoft.Windows.Security.Winlogon.SystemBootStopMicrosoft.Windows.Security.Winlogon.SystemBootStop

Bútáil an chórais curtha i gcrích.System boot has completed.

Tá an réimse seo a leanas ar fáil:The following field is available:

 • ticksSinceBoot: Fad ama theagmhas na bútála (milleasoicind)ticksSinceBoot: Duration of boot event (milliseconds)

Microsoft.Windows.Shell.Desktop.LogonFramework.AllLogonTasksMicrosoft.Windows.Shell.Desktop.LogonFramework.AllLogonTasks

Déanann an teagmhas ar an ghnás logáil isteach le cuidiú le Microsoft feidhmíocht agus iontaofacht a fheabhsú.This event summarizes the logon procedure to help Microsoft improve performance and reliability.Trín teagmhas seo a úsáid le Anailísíocht Bharr Deisce is féidir le heagraíochtaí fadhbanna logáil isteach ar ghléasanna bainistithe a aithint.By using this event with Desktop Analytics organizations can help identify logon problems on managed devices.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • isAadUser: Léiríonn sé cibé an bhfuil an logáil isteach reatha le haghaidh cuntas Active Directory AzureisAadUser: Indicates whether the current logon is for an Azure Active Directory account
 • isDomainUser: Léiríonn sé cibé an bhfuil an logáil isteach reatha le haghaidh cuntas fearainnisDomainUser: Indicates whether the current logon is for a domain account
 • isMSA: Léiríonn sé cibé an bhfuil an logáil isteach reatha le haghaidh Chuntas MicrosoftisMSA: Indicates whether the current logon is for a Microsoft Account
 • logonOptimizationFlags: Bratacha a léiríonn socruithe don seisiún logála isteach seo maidir le hoptamúlogonOptimizationFlags: Flags indicating optimization settings for this logon session
 • logonTypeFlags: Bratacha a léiríonn an cineál logála isteach (an chéad logáil isteach vs. logáil isteach níos déanaí)logonTypeFlags: Flags indicating logon type (first logon vs. a later logon)
 • systemManufacturer: Déantóir an ghléissystemManufacturer: Device manufacturer
 • systemProductName: Ainm táirge an ghléissystemProductName: Device product name
 • wilActivity: Léiríonn sé earráidí sa tasc chun cabhrú le Microsoft feabhas a chur ar iontaofacht.wilActivity: Indicates errors in the task to help Microsoft improve reliability.

Microsoft.Windows.Shell.Desktop.LogonFramework.LogonTaskMicrosoft.Windows.Shell.Desktop.LogonFramework.LogonTask

Déanann an teagmhas seo cur síos ar thascanna córais atá ina gcuid den seicheamh logáil isteach an úsáideora agus a chabhraíonn le Microsoft feabhas a chur ar iontaofacht.This event describes system tasks which are part of the user logon sequence and helps Microsoft to improve reliability.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • isStartWaitTask: Bratach a léiríonn cibé an dtosaíonn an tasc ar thasc cúlraisStartWaitTask: Flag indicating whether the task starts a background task
 • isWaitMethod: Bratach a léiríonn go bhfuil an tasc ag feitheamh ar thasc chúlraisWaitMethod: Flag indicating the task is waiting on a background task
 • logonTask: Léiríonn sé an chéim logála isteach atá ar siúl faoi láthairlogonTask: Indicates which logon step is currently occurring
 • wilActivity: Léiríonn sé earráidí sa tasc chun cabhrú le Microsoft feabhas a chur ar iontaofacht.wilActivity: Indicates errors in the task to help Microsoft improve reliability.

Microsoft.Windows.Shell.Explorer.DesktopReadyMicrosoft.Windows.Shell.Explorer.DesktopReady

Túsú curtha i gcrích.Initialization of Explorer is complete.

Microsoft-Windows-Security-EFS-EDPAudit-ApplicationLearning.EdpAuditLogApplicationLearningMicrosoft-Windows-Security-EFS-EDPAudit-ApplicationLearning.EdpAuditLogApplicationLearning

I gcás gléis atá faoi réir pholasaí Chosaint Faisnéise Windows, gintear teagmhais foghlama nuair a thagann feidhmchlár ar theorainn pholasaí (mar shampla, iarracht ar dhoiciméad oibre a oscailt le feidhmchlár pearsanta).For a device subject to Windows Information Protection policy, learning events are generated when an app encounters a policy boundary (for example, trying to open a work document from a personal app). Cabhraíonn na teagmhais seo leis an riarthóir WIP rialacha an pholasaí a choigeartú agus cosc a chur ar chur isteach ar an úsáideoir nach bhfuil gá leis.These events help the WIP administrator tune policy rules and prevent unnecessary user disruption.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • actiontype: Léiríonn sé cineál na rochtana acmhainne a bhí á thriail ag an bhfeidhmchlár (mar shampla, doiciméad áitiúil vs. acmhainn líonra a oscailt) nuair a tháinig sé ar theorainn pholasaí.actiontype: Indicates what type of resource access the app was attempting (for example, opening a local document vs. a network resource) when it encountered a policy boundary. Úsáideach do riarthóirí Chosaint Faisnéise Windows le rialacha polasaí a choigeartú.Useful for Windows Information Protection administrators to tune policy rules.
 • appIdType:, Bunaithe ar chineál an fheidhmchláir, léiríonn sé seo cineál na rialach feidhmchláir nach foláir do riarthóir Chosaint Faisnéise Windows a chruthú don fheidhmchlár seo.appIdType: Based on the type of application, this indicates what type of app rule a Windows Information Protection administrator would need to create for this app.
 • appname: An feidhmchlár a chuir an teagmhas ar siúlappname: App that triggered the event
 • stádas: Léiríonn sé cibé ar tharla earráidí le linn na dteagmhas foghlama WIPstatus: Indicates whether errors occurred during WIP learning events

Win32kTraceLogging.AppInteractivitySummaryWin32kTraceLogging.AppInteractivitySummary

Déanann seo achoimre ar cén feidhmchlár windows atá in úsáid (mar shampla, bíodh fócas agat) le cuidiú le Microsoft comhoiriúnacht agus taithí úsáideora a fheabhsú.Summarizes which app windows are being used (for example, have focus) to help Microsoft improve compatibility and user experience. Cuidíonn sé le heagraíochtaí (trí Anailísíocht Bharr Deisce a úsáid) le hiontaofacht agus feidhmíocht do ghléasanna bainistithe a thuiscint agus a fheabhsú chomh maith.Also helps organizations (by using Desktop Analytics) to understand and improve application reliability on managed devices.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AggregationDurationMS: Fad ama iarbhír na tréimhse comhbhailiúcháin (sa mhilleasoicind)AggregationDurationMS: Actual duration of aggregation period (in milliseconds)
 • AggregationFlags: Bratacha a chuireann socruithe comhbhailiúcháin in iúlAggregationFlags: Flags denoting aggregation settings
 • AggregationDurationMS: Fad ama ceaptha don tréimhse comhbhailiúcháin (sa mhilleasoicind)AggregationPeriodMS: Intended duration of aggregation period (in milliseconds)
 • AggregationStartTime: Dáta agus am tosaigh an chomhbhailiúcháin AppInteractivityAggregationStartTime: Start date and time of AppInteractivity aggregation
 • AppId: ID an Fheidhmchláir le haghaidh úsáideAppId: Application ID for usage
 • AppSessionId: GUID a shainaithníonn seisiún úsáide an fheidhmchláirAppSessionId: GUID identifying the application's usage session
 • AppVersion: Leagan den fheidhmchlár a chuir an teagmhas seo faoi dearaAppVersion: Version of the application that produced this event
 • AudioInMS: Fad ama na gabhála fuaime (sa mhilleasoicind)AudioInMS: Audio capture duration (in milliseconds)
 • AudioInMS: Fad ama na hathsheanma fuaime (sa mhilleasoicind)AudioOutMS: Audio playback duration (in milliseconds)
 • BackgroundMouseSec: Léiríonn sé go raibh teagmhas ainlithe luiche agus an feidhmchlár sa chúlraBackgroundMouseSec: Indicates that there was a mouse hover event while the app was in the background
 • BitPeriodMS: Fad na tréimhse a léirítear le InFocusBitmapBitPeriodMS: Length of the period represented by InFocusBitmap
 • CommandLineHash: Hais líne na n-orduitheCommandLineHash: A hash of the command line
 • CompositionDirtyGeneratedSec: Léiríonn sé an méid ama (sa soicind) ar lena linn a thuairiscigh an feidhmchlár gníomhach go raibh nuashonrú aigeCompositionDirtyGeneratedSec: Represents the amount of time (in seconds) during which the active app reported that it had an update
 • CompositionDirtyPropagatedSec: Am iomlán (sa soicind) ar comharthaíodh nuashonruithe ag próiseas ar leithligh, a raibh gnéithe amhairc óstáilte i bhfeidhmchlár aigeCompositionDirtyPropagatedSec: Total time (in seconds) that a separate process with visuals hosted in an app signaled updates
 • CompositionRenderedSec: Am (sa soicind) ar rindreáladh inneachar feidhmchláirCompositionRenderedSec: Time (in seconds) that an app's contents were rendered
 • EventSequence: [tuilleadh faisnéise de dhíth]EventSequence: [need more info]
 • FocusLostCount: Líon na n-uaireanta ar chaill feidhmchlár fócas le linn na tréimhse comhbhailiúcháinFocusLostCount: Number of times that an app lost focus during the aggregation period
 • GameInputSec: Am (sa soicind) a raibh ionchur úsáideora ann le rialaitheoir cluichíochtaGameInputSec: Time (in seconds) there was user input using a game controller
 • HidInputSec: Am (sa soicind) a raibh ionchur úsáideora ann le gléasanna nach rialaitheoir cluichíochta iadHidInputSec: Time (in seconds) there was user input using devices other than a game controller
 • InFocusBitmap: Sraith giotán a léiríonn feidhmchlár a bhfuil fócas aige agus atá ag cailleadh fócaisInFocusBitmap: Series of bits representing application having and losing focus
 • InFocusDurationMS: Am iomlán (sa mhilleasoicind) a raibh fócas ag an bhfeidhmchlárInFocusDurationMS: Total time (in milliseconds) the application had focus
 • InputSec: Líon iomlán soicindí a raibh ionchur úsáideora ar bith ann lena linnInputSec: Total number of seconds during which there was any user input
 • InteractiveTimeoutPeriodMS: Am iomlán (sa mhilleasoicind) ar cuireadh seisiúin idirghníomhaithe as feidhm de bharr neamhghníomhaíochtaInteractiveTimeoutPeriodMS: Total time (in milliseconds) that inactivity expired interactivity sessions
 • KeyboardInputSec: Líon iomlán soicindí a raibh ionchur eochairchláir ann lena linnKeyboardInputSec: Total number of seconds during which there was keyboard input
 • MonitorFlags: Bratacha a léiríonn úsáid monatóirí aonair ag feidhmchlárMonitorFlags: Flags indicating app use of individual monitor(s)
 • MonitorHeight: Líon na bpicteilíní ingearacha i dtaifeach monatóra an óstaigh feidhmchláirMonitorHeight: Number of vertical pixels in the application host monitor resolution
 • MonitorWidth: Líon na bpicteilíní cothrománach i dtaifeach monatóra an óstaigh feidhmchláirMonitorWidth: Number of horizontal pixels in the application host monitor resolution
 • MouseInputSec: Líon iomlán soicindí a raibh ionchur luiche ann lena linnMouseInputSec: Total number of seconds during which there was mouse input
 • NewProcessCount: Líon na bpróiseas nua a chuireann leis an gcomhbhailiúcháinNewProcessCount: Number of new processes contributing to the aggregate
 • PartATransform_AppSessionGuidToUserSid: Bratach a mbíonn tionchar aige ar an gcaoi a dtógfar codanna eile den teagmhasPartATransform_AppSessionGuidToUserSid: Flag which influences how other parts of the event are constructed
 • PenInputSec: Líon iomlán soicindí a raibh ionchur pinn ann lena linnPenInputSec: Total number of seconds during which there was pen input
 • SpeechRecognitionSec: Líon iomlán soicindí d'aithint cainteSpeechRecognitionSec: Total number of seconds of speech recognition
 • SummaryRound: Uimhir incriminteach a léiríonn an babhta (baisc) atá á choimriúSummaryRound: Incrementing number indicating the round (batch) being summarized
 • TargetAsId: Bratach a mbíonn tionchar aige ar an gcaoi a dtógfar codanna eile den teagmhasTargetAsId: Flag which influences how other parts of the event are constructed
 • TotalUserOrDisplayActiveDurationMS: Am iomlán a bhí an úsáideoir nó an taispeáint gníomhach (sa mhilleasoicind)TotalUserOrDisplayActiveDurationMS: Total time the user or the display was active (in milliseconds)
 • TouchInputSec: Líon iomlán soicindí a raibh ionchur tadhaill ann lena linnTouchInputSec: Total number of seconds during which there was touch input
 • UserActiveDurationMS: Am iomlán a bhí an úsáideoir gníomhach, gach modh ionchuir san áireamhUserActiveDurationMS: Total time that the user was active including all input methods
 • UserActiveTransitionCount: Líon na dtrasdulta isteach go gníomhaíocht úsáideora agus amach aistiUserActiveTransitionCount: Number of transitions in and out of user activity
 • UserOrDisplayActiveDurationMS: Am iomlán ar úsáid an t-úsáideoir an taispeáintUserOrDisplayActiveDurationMS: Total time the user was using the display
 • ViewFlags: Bratacha a léiríonn airíonna i ndáil le hamharc feidhmchláir (mar shampla, cibé an bhfuil amharc speisialta VR ann nó nach bhfuil)ViewFlags: Flags denoting properties of an app view (for example, special VR view or not)
 • WindowFlags: Bratacha a léiríonn airíonna ama rite i ndáil le fuinneog feidhmchláirWindowFlags: Flags denoting runtime properties of an app window
 • WindowHeight: Líon na bpicteilíní ingearacha i bhfuinneog an fheidhmchláirWindowHeight: Number of vertical pixels in the application window
 • WindowWidth: Líon na bpicteilíní cothrománacha i bhfuinneog an fheidhmchláirWindowWidth: Number of horizontal pixels in the application window

AthbhreithnitheRevisions

PartA_UserSid baintePartA_UserSid removed

In athbhreithniú ar an liosta seo roimhe seo sonraí go raibh réimse dar teideal PartA_UserSid mar bhall den teagmhas Microsoft.Windows.LogonController.LogonAndUnlockSubmit.A previous revision of this list stated that a field named PartA_UserSid was a member of the event Microsoft.Windows.LogonController.LogonAndUnlockSubmit. Bhí sé sin mícheart.This was incorrect. Rinneadh an liosta a nuashonrú chun léiriú nach raibh aon réimse den sórt sin sa teagmhas.The list has been updated to reflect that no such field is present in the event.

Teagmhais Office atá curtha leisOffice events added

In Windows 10, leagan 1809 (infheidhme freisin maidir le leaganacha 1709 agus 1803 a thosaíonn le KB 4462932 agus KB 4462933 faoi seach), cuireadh 16 teagmhas leis, a dhéanann tuairisc ar lainseáil agus infhaighteacht fheidhmchlár Office.In Windows 10, version 1809 (also applies to versions 1709 and 1803 starting with KB 4462932 and KB 4462933 respectively), 16 events were added, describing Office app launch and availability. Cuireadh na teagmhais seo leis le cruinneas na sonraí Office i Windows Analytics a fheabhsú.These events were added to improve the precision of Office data in Windows Analytics.

Nóta

Ní bheidh sonraí office curtha ar fáil a thuilleadh trín pholasaí seo in Anailísíocht Bharr Deisce.Office data will no longer be provided through this policy in Desktop Analytics.

Teagmhais CertAnalytics bainteCertAnalytics events removed

I Windows 10, leagan 1809 (baineann sé le leaganacha 1709 agus 1803 chomh maith ag tosú le KB 4462932 and KB 4462933 faoi seach), 3 baineadh teagmhais "CertAnalytics", toisc nach bhfuil siad de dhíth níos mó d'Anailísíocht Bharr Deisce.In Windows 10, version 1809 (also applies to versions 1709 and 1803 starting with KB 4462932 and KB 4462933 respectively), 3 "CertAnalytics" events were removed, as they are no longer required for Desktop Analytics.

Nóta

Is féidir leat Amharcóir Sonraí Diagnóiseacha Windows a úsáid le scrúdú agus athbhreithniú a dhéanamh ar theagmhais agus a réimsí mar atá sonraithe san ábhar seo.You can use the Windows Diagnostic Data Viewer to observe and review events and their fields as described in this topic.