Bainistigh naisc ó chomhpháirteanna chóras oibriúcháin Windows 10 le Seirbhísí MicrosoftManage connections from Windows 10 operating system components to Microsoft services

Baineann sé leApplies to

 • Windows 10 Enterprise, leagan 1607 agus leaganacha níos déanaíWindows 10 Enterprise, version 1607 and newer
 • Windows Server 2016Windows Server 2016
 • Windows Server 2019Windows Server 2019

Déanann an t-alt seo cur síos ar na naisc líonra a dhéanann comhpháirteanna Windows 10 le Microsoft agus na Socruithe Windows, na Polasaithe Grúpa agus na socruithe clárlainne atá ar fáil do Ghairmithe TF chun cabhrú le bainistiú na sonraí a roinntear le Microsoft.This article describes the network connections that Windows 10 components make to Microsoft and the Windows Settings, Group Policies and registry settings available to IT Professionals to help manage the data shared with Microsoft. Má theastaíonn uait naisc ó Windows chuig Seirbhísí Microsoft a íoslaghdú, nó socruithe príobháideachais a chumrú, tá roinnt socruithe le cur san áireamh.If you want to minimize connections from Windows to Microsoft services, or configure privacy settings, there are a number of settings for consideration. Mar shampla, is féidir leat sonraí diagnóiseacha a chumrú chuig an leibhéal is ísle don leagan Windows atá agat agus measúnú a dhéanamh ar na naisc eile a chruthaíonn Windows le Seirbhísí Microsoft, ar mhian leat iad a chasadh as ag baint úsáide as na treoracha san alt seo.For example, you can configure diagnostic data to the lowest level for your edition of Windows and evaluate other connections Windows makes to Microsoft services you want to turn off using the instructions in this article. Cé gur féidir naisc líonra le Microsoft a íoslaghdú, is iomaí cúis atá leis na cumarsáidí seo a chumasú de réir réamhshocraithe, cosúil le sainmhínithe bogearraí mailíseacha a nuashonrú agus liostaí reatha aisghairm na ndeimhnithe a chothabháil.While it is possible to minimize network connections to Microsoft, there are many reasons why these communications are enabled by default, such as updating malware definitions and maintaining current certificate revocation lists. Cabhraíonn na sonraí seo linn eispéireas pearsantaithe slán, iontaofa agus suas chun dáta a chur ar fáil.This data helps us deliver a secure, reliable, and up-to-date experience.

Soláthraíonn Microsoft a Bonnlíne Tráchta Teoranta le haghaidh Tráchta Teoranta pacáiste a ligfidh do d'eagraíocht na socruithe clúdaithe sa doiciméad seo a chumrú go tapa chun naisc ó Windows 10 a shrianadh go Microsoft.Microsoft provides a Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline package that will allow your organization to quickly configure the settings covered in this document to restrict connections from Windows 10 to Microsoft. Tá Bonnlíne Theoranta ar Thrácht Theoranta Windows bunaithe ar Teimpléad Riaracháin Polasaí Grúpa fheidhmiúlacht agus tá treoracha breise sa phacáiste a íoslódálann ar an dóigh le gléasanna a úsáid i d'eagraíocht.The Windows Restricted Traffic Limited Baseline is based on Group Policy Administrative Template functionality and the package you download contains further instructions on how to deploy to devices in your organization. Ós rud é gur féidir le cuid de na socruithe feidhmiúlacht agus cumraíocht slándála do ghléis a laghdú, sula n-úsáidtear bunlíne Bonnlíne Tráchta Srianta Windows déan cinnte go roghnaíonn tú cumraíocht na socruithe cearta do do thimpeallacht agus déan cinnte go bhfuil Windows agus Cosantóir Windows cothrom le dáta.Since some of the settings can reduce the functionality and security configuration of your device, before deploying Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline make sure you choose the right settings configuration for your environment and ensure that Windows and Windows Defender are fully up to date. Má theipeann ort é sin a dhéanamh, d'fhéadfadh earráidí nó iompar gan choinne a bheith mar thoradh air.Failure to do so may result in errors or unexpected behavior. Níor chóir duit an pacáiste seo a asbhaint chuig an bhfillteán windows\system32 toisc nach gcuirtear i bhfeidhm i gceart é.You should not extract this package to the windows\system32 folder because it will not apply correctly.

Tábhachtach

 • Is féidir an leagan in-íoslódáilte Windows 10, leagan 1903 scripteanna/réamhsocruithe a úsáid ar Windows 10, leagan gléasanna 1909.The downloadable Windows 10, version 1903 scripts/settings can be used on Windows 10, version 1909 devices.
 • Tá na críochphointí Tráchta Ceadaithe liostaithe anseo: Trácht CeadaitheThe Allowed Traffic endpoints are listed here: Allowed Traffic
  • Ní féidir trácht líonra an CRL (Liosta Cúlghairme Deimhnithe) agus OCSP (Prótacal Stádas Teastais Ar Líne) a dhíchumasú agus beidh sé fós le feiceáil i rianta líonra.CRL (Certificate Revocation List) and OCSP (Online Certificate Status Protocol) network traffic cannot be disabled and will still show up in network traces. Déantar seiceálacha CRL agus OCSP chuig na húdaráis eisiúna deimhnithe.CRL and OCSP checks are made to the issuing certificate authorities. Tá Microsoft ar cheann de na húdaráis seo.Microsoft is one of these authorities. Tá a lán údarás eile ann chomh maith cosúil le DigiCert, Thawte, Google, Symantec agus VeriSign.There are many others such as DigiCert, Thawte, Google, Symantec, and VeriSign.
 • Ar chúiseanna slándála, tá sé tábhachtach a bheith cúramach agus cinneadh á dhéanamh ar na socruithe a chumrú toisc go dtig gléas nach bhfuil chomh slán a bheith mar thoradh orthu.For security reasons, it is important to take care in deciding which settings to configure as some of them may result in a less secure device. I measc samplaí de shuíomhanna ar féidir cumraíocht gléas nach bhfuil chomh slán a bheith mar thoradh orthu tá: Windows Update, Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe, agus Cosantóir Windows.Examples of settings that can lead to a less secure device configuration include: Windows Update, Automatic Root Certificates Update, and Windows Defender. Dá réir sin, ní mholaimid aon cheann de na gnéithe seo a dhíchumasú.Accordingly, we do not recommend disabling any of these features.
 • Moltar gléas a atosú tar éis athrú a dhéanamh ar an gcumraíocht.It is recommended that you restart a device after making configuration changes to it.
 • Ní oibríonn na naisc Cabhair agus Tabhair Aiseolas dúinn a thuilleadh nuair a bhíonn Bunlíne feidhmiúlachta teoranta Windows do thrácht shrianta curtha i bhfeidhm.The Get Help and Give us Feedback links no longer work after the Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline is applied.

Rabhadh

 • Má ritheann úsáideoir an t-ordú Athshocraigh an ríomhaire seo (Socruithe -> Nuashonrú & slándáil -> Athshlánú) leis an rogha Coinnigh mo chomhaid (nó an rogha Bain gach rud), caithfear socruithe Bhunlíne um Fheidhmiúlacht Theoranta Tráchta Shrianta Windows a chur i bhfeidhm arís chun an gléas a athshrianadh.If a user executes the Reset this PC command (Settings -> Update & Security -> Recovery) with the Keep my files option (or the Remove Everything option) the Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline settings will need to be re-applied in order to re-restrict the device. D’fhéadfadh go dtarlódh trácht amach sa tréimhse roimh shocruithe Bhunlíne um Fheidhmiúlacht Theoranta Tráchta Shrianta Windows a chur i bhfeidhm arís.Egress traffic may occur prior to the re-application of the Restricted Traffic Limited Functionality Baseline settings.
 • Chun srian éifeachtach a chur le gléas (an chéad uair nó ina dhiaidh sin), moltar duit an pacáiste socruithe do Bhonnlíne fheidhmiúlacht theoranta an tráchta shrianta a chur i bhfeidhm i mód as líne.To restrict a device effectively (first time or subsequently), it is recommended to apply the Restricted Traffic Limited Functionality Baseline settings package in offline mode.
 • D’fhéadfadh trácht amach tarlú nuair a dhéanfaí nuashonrú nó uasghrádú ar Windows.During update or upgrade of Windows, egress traffic may occur.

Chun úsáid a bhaint as bainistíocht gléas Microsoft Intune néal-bhunaithe chun trácht a shrianadh, féach le do thoil ar Bainistigh naisc ó chomhpháirteanna córais oibriúcháin Windows 10 go Seirbhísí Microsoft ag úsáid Freastalaí MDM Microsoft IntuneTo use Microsoft Intune cloud based device management for restricting traffic please refer to the Manage connections from Windows 10 operating system components to Microsoft services using Microsoft Intune MDM Server

Déanaimid ár ndícheall i gcónaí an doiciméadúchán atá againn a fheabhsú agus cuirimid fáilte roimh d’aiseolas.We are always striving to improve our documentation and welcome your feedback. Is féidir leat aiseolas a sheoladh trí theagmháil a dhéanamh le telmhelp@microsoft.com.You can provide feedback by contacting telmhelp@microsoft.com.

Roghanna bainistíochta do gach socrúManagement options for each setting

Tá na comhpháirteanna a dhéanann naisc líonra le Seirbhísí Microsoft de réir réamhshocraithe liostaithe sna rannáin seo a leanas.The following sections list the components that make network connections to Microsoft services by default. Is féidir leat na socruithe seo a chumrú chun na sonraí a sheoltar chuig Microsoft a rialú.You can configure these settings to control the data that is sent to Microsoft. Chun cosc a chur ar Windows sonraí a sheoladh chuig Microsoft, cumraigh sonraí diagnóiseacha ag an leibhéal Slándála, cas as sonraí diagnóiseacha Chosantóir Windows agus tuairisciú MSRT agus cas as na naisc seo go léirTo prevent Windows from sending any data to Microsoft, configure diagnostic data at the Security level, turn off Windows Defender diagnostic data and MSRT reporting, and turn off all of these connections

Socruithe do leagan Windows 10 EnterpriseSettings for Windows 10 Enterprise edition

Déanann an tábla a leanas roghanna bainistíochta a liostáil do gach socrú, ag tosú le leagan 1607 Windows 10 Enterprise.The following table lists management options for each setting, beginning with Windows 10 Enterprise version 1607.

SocrúSetting UIUI Polasaí GrúpaGroup Policy ClárlannRegistry
1. Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe1. Automatic Root Certificates Update Ticmharc Ticmharc
2. Cortana agus Cuardaigh2. Cortana and Search Ticmharc Ticmharc
3. Dáta & Am3. Date & Time Ticmharc Ticmharc Ticmharc
4. Aisghabháil meiteashonraí gléis4. Device metadata retrieval Ticmharc Ticmharc
5. Aimsigh Mo Ghléas5. Find My Device Ticmharc Ticmharc Ticmharc
6. Sruthú clófhoirne6. Font streaming Ticmharc Ticmharc
7. Leaganacha Insider Preview7. Insider Preview builds Ticmharc Ticmharc Ticmharc
8. Internet Explorer8. Internet Explorer Ticmharc Ticmharc
9. Bainisteoir Ceadúnais9. License Manager Ticmharc
10. Tíleanna beo10. Live Tiles Ticmharc Ticmharc
11. Sioncronú ríomhphost11. Mail synchronization Ticmharc Ticmharc
12. Cuntas Microsoft12. Microsoft Account Ticmharc
13. Microsoft Edge13. Microsoft Edge Ticmharc Ticmharc
14. Táscaire Stádais Nasc Líonra14. Network Connection Status Indicator Ticmharc Ticmharc
15. Mapaí as líne15. Offline maps Ticmharc Ticmharc Ticmharc
16. OneDrive16. OneDrive Ticmharc Ticmharc
17. Feidhmchláir réamhshuiteáilte17. Preinstalled apps Ticmharc
18. Socruithe > Príobháideacht18. Settings > Privacy
    18.1 Ginearálta    18.1 General Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.2 Suíomh    18.2 Location Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.3 Ceamara    18.3 Camera Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.4 Micreafón    18.4 Microphone Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.5 Fógraí    18.5 Notifications Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.6 Caint    18.6 Speech Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.7 Faisnéis chuntais    18.7 Account info Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.8 Teagmhálaithe    18.8 Contacts Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.9 Féilire    18.9 Calendar Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.10 Stair glaonna    18.10 Call history Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.11 Ríomhphost    18.11 Email Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.12 Seoladh Teachtaireachtaí    18.12 Messaging Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.13 Glaonna fóin    18.13 Phone calls Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.14 Raidiónna    18.14 Radios Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.15 Gléasanna eile    18.15 Other devices Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.16 Aiseolas agus diagnóisic    18.16 Feedback & diagnostics Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.17 Feidhmchláir chúlra    18.17 Background apps Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.18 Gluaiseacht    18.18 Motion Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.19 Tascanna    18.19 Tasks Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.20 Diagnóisic feidhmchláir    18.20 App Diagnostics Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.21 Breacadh dúigh & Clóscríobh    18.21 Inking & Typing Ticmharc Ticmharc
    18.22 Stair Gníomhaíochta    18.22 Activity History Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.23 Gníomhachtú Gutha    18.23 Voice Activation Ticmharc Ticmharc Ticmharc
19. Ardán Cosanta Bogearraí19. Software Protection Platform Ticmharc Ticmharc
20. Sláine stórais20. Storage Health Ticmharc Ticmharc
21. Sioncronaigh do shocruithe21. Sync your settings Ticmharc Ticmharc Ticmharc
22. Teredo22. Teredo Ticmharc Ticmharc
23. Wi-Fi Sense23. Wi-Fi Sense Ticmharc Ticmharc Ticmharc
24. Cosantóir Windows24. Windows Defender Ticmharc Ticmharc
25. Spotsolas Windows25. Windows Spotlight Ticmharc Ticmharc Ticmharc
26. Microsoft Store26. Microsoft Store Ticmharc Ticmharc
27. Feidhmchláir do shuíomhanna gréasáin27. Apps for websites Ticmharc Ticmharc
28. Barrfheabhsú soláthair28. Delivery Optimization Ticmharc Ticmharc Ticmharc
29. Windows Update29. Windows Update Ticmharc Ticmharc

Socruithe i gcomhair Windows Server 2016 le hEispéireas DeisceSettings for Windows Server 2016 with Desktop Experience

Féach an tábla seo a leanas i gcomhair achoimre ar shocruithe bainistíochta Windows Server 2016 le hEispéireas Deisce.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2016 with Desktop Experience.

SocrúSetting UIUI Polasaí GrúpaGroup Policy ClárlannRegistry
1. Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe1. Automatic Root Certificates Update Ticmharc Ticmharc
2. Cortana agus Cuardaigh2. Cortana and Search Ticmharc Ticmharc
3. Dáta & Am3. Date & Time Ticmharc Ticmharc Ticmharc
4. Aisghabháil meiteashonraí gléis4. Device metadata retrieval Ticmharc Ticmharc
6. Sruthú clófhoirne6. Font streaming Ticmharc Ticmharc
7. Leaganacha Insider Preview7. Insider Preview builds Ticmharc Ticmharc Ticmharc
8. Internet Explorer8. Internet Explorer Ticmharc Ticmharc
10. Tíleanna beo10. Live Tiles Ticmharc Ticmharc
12. Cuntas Microsoft12. Microsoft Account Ticmharc
14. Táscaire Stádais Nasc Líonra14. Network Connection Status Indicator Ticmharc Ticmharc
16. OneDrive16. OneDrive Ticmharc Ticmharc
18. Socruithe > Príobháideacht18. Settings > Privacy
19. Ardán cosanta bogearraí19. Software Protection Platform Ticmharc Ticmharc
22. Teredo22. Teredo Ticmharc Ticmharc
24. Cosantóir Windows24. Windows Defender Ticmharc Ticmharc
26. Microsoft Store26. Microsoft Store Ticmharc Ticmharc
27. Feidhmchláir do shuíomhanna gréasáin27. Apps for websites Ticmharc Ticmharc
29. Windows Update29. Windows Update Ticmharc Ticmharc

Socruithe i gcomhair Windows Server 2016 Server CoreSettings for Windows Server 2016 Server Core

Féach an tábla seo a leanas i gcomhair achoimre ar shocruithe bainistíochta Windows Server 2016 Server Core.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2016 Server Core.

SocrúSetting Polasaí GrúpaGroup Policy ClárlannRegistry
1. Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe1. Automatic Root Certificates Update Ticmharc Ticmharc
3. Dáta & Am3. Date & Time Ticmharc Ticmharc
6. Sruthú clófhoirne6. Font streaming Ticmharc Ticmharc
14. Táscaire Stádais Nasc Líonra14. Network Connection Status Indicator Ticmharc Ticmharc
19. Ardán Cosanta Bogearraí19. Software Protection Platform Ticmharc Ticmharc
22. Teredo22. Teredo Ticmharc Ticmharc
24. Cosantóir Windows24. Windows Defender Ticmharc Ticmharc
29. Windows Update29. Windows Update Ticmharc Ticmharc

Socruithe i gcomhair Windows Server 2016 Nano ServerSettings for Windows Server 2016 Nano Server

Féach an tábla seo a leanas i gcomhair achoimre ar shocruithe bainistíochta Windows Server 2016 Nano Server.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2016 Nano Server.

SocrúSetting ClárlannRegistry
1. Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe1. Automatic Root Certificates Update Ticmharc
3. Dáta & Am3. Date & Time Ticmharc
22. Teredo22. Teredo Ticmharc
29. Windows Update29. Windows Update Ticmharc

Socruithe Windows Server 2019Settings for Windows Server 2019

Féach ar an tábla seo a leanas do achoimre ar shocruithe bainistíochta Windows Server 2019.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2019.

SocrúSetting UIUI Polasaí GrúpaGroup Policy ClárlannRegistry
1. Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe1. Automatic Root Certificates Update Ticmharc Ticmharc
2. Cortana agus Cuardaigh2. Cortana and Search Ticmharc Ticmharc
3. Dáta & Am3. Date & Time Ticmharc Ticmharc Ticmharc
4. Aisghabháil meiteashonraí gléis4. Device metadata retrieval Ticmharc Ticmharc
5. Aimsigh Mo Ghléas5. Find My Device Ticmharc Ticmharc Ticmharc
6. Sruthú clófhoirne6. Font streaming Ticmharc Ticmharc
7. Leaganacha Insider Preview7. Insider Preview builds Ticmharc Ticmharc Ticmharc
8. Internet Explorer8. Internet Explorer Ticmharc Ticmharc
10. Tíleanna beo10. Live Tiles Ticmharc Ticmharc
11. Sioncronú ríomhphost11. Mail synchronization Ticmharc Ticmharc
12. Cuntas Microsoft12. Microsoft Account Ticmharc
13. Microsoft Edge13. Microsoft Edge Ticmharc Ticmharc
14. Táscaire Stádais Nasc Líonra14. Network Connection Status Indicator Ticmharc Ticmharc
15. Mapaí as líne15. Offline maps Ticmharc Ticmharc Ticmharc
16. OneDrive16. OneDrive Ticmharc Ticmharc
17. Feidhmchláir réamhshuiteáilte17. Preinstalled apps Ticmharc
18. Socruithe > Príobháideacht18. Settings > Privacy
    18.1 Ginearálta    18.1 General Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.2 Suíomh    18.2 Location Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.3 Ceamara    18.3 Camera Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.4 Micreafón    18.4 Microphone Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.5 Fógraí    18.5 Notifications Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.6 Caint    18.6 Speech Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.7 Faisnéis chuntais    18.7 Account info Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.8 Teagmhálaithe    18.8 Contacts Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.9 Féilire    18.9 Calendar Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.10 Stair glaonna    18.10 Call history Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.11 Ríomhphost    18.11 Email Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.12 Seoladh Teachtaireachtaí    18.12 Messaging Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.13 Glaonna fóin    18.13 Phone calls Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.14 Raidiónna    18.14 Radios Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.15 Gléasanna eile    18.15 Other devices Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.16 Aiseolas agus diagnóisic    18.16 Feedback & diagnostics Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.17 Feidhmchláir chúlra    18.17 Background apps Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.18 Gluaiseacht    18.18 Motion Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.19 Tascanna    18.19 Tasks Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.20 Diagnóisic feidhmchláir    18.20 App Diagnostics Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.21 Breacadh dúigh & Clóscríobh    18.21 Inking & Typing Ticmharc Ticmharc
    18.22 Stair Gníomhaíochta    18.22 Activity History Ticmharc Ticmharc Ticmharc
    18.23 Gníomhachtú Gutha    18.23 Voice Activation Ticmharc Ticmharc Ticmharc
19. Ardán Cosanta Bogearraí19. Software Protection Platform Ticmharc Ticmharc
20. Sláine stórais20. Storage Health Ticmharc Ticmharc
21. Sioncronaigh do shocruithe21. Sync your settings Ticmharc Ticmharc Ticmharc
22. Teredo22. Teredo Ticmharc Ticmharc
23. Wi-Fi Sense23. Wi-Fi Sense Ticmharc Ticmharc Ticmharc
24. Cosantóir Windows24. Windows Defender Ticmharc Ticmharc
25. Spotsolas Windows25. Windows Spotlight Ticmharc Ticmharc Ticmharc
26. Microsoft Store26. Microsoft Store Ticmharc Ticmharc
27. Feidhmchláir do shuíomhanna gréasáin27. Apps for websites Ticmharc Ticmharc
28. Barrfheabhsú soláthair28. Delivery Optimization Ticmharc Ticmharc Ticmharc
29. Windows Update29. Windows Update Ticmharc Ticmharc

Cumraíocht na socruitheHow to configure each setting

Bain úsáid as na rannáin seo a leanas chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi chumraíocht na socruithe.Use the following sections for more information about how to configure each setting.

1. Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe1. Automatic Root Certificates Update

Dearadh an chomhpháirt ‘Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe’ chun scrúdú uathoibríoch a dhéanamh ar liosta na n-údarás iontaofa ar Windows Update chun féachaint an bhfuil nuashonrú ar fáil.The Automatic Root Certificates Update component is designed to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Cumraíocht an Nuashonraithe uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe.For more information, see Automatic Root Certificates Update Configuration. Is féidir leat Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnithe a chasadh as, ach moltar duit gan é sin a dhéanamh toisc go gcuireann sé cosc freisin ar liosta na ndeimhnithe diúltaithe agus ar liosta na rialacha pionnála a nuashonrú.Although not recommended, you can turn off Automatic Root Certificates Update, which also prevents updates to the disallowed certificate list and the pin rules list.

Rabhadh

Mura ndéantar fréamhdheimhnithe a íoslódáil go huathoibríoch tá seans ann nach mbeidh an gléas ábalta ceangal le suíomhanna áirithe Gréasáin.By not automatically downloading the root certificates the device may not be able to connect to some websites.

I gcomhair Windows 10, Windows Server 2016 le hEispéireas Deisce agus Windows Server 2016 Server Core:For Windows 10, Windows Server 2016 with Desktop Experience, and Windows Server 2016 Server Core:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Córas > Bainistíocht cumarsáide Idirlín > Socruithe cumarsáide Idirlín > Cas as Nuashonrú uathoibríoch ar fhréamhdheimhnitheEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Internet Communication Management > Internet Communication Settings > Turn off Automatic Root Certificates Update

  -agus--and-

 1. Téigh chuig Cumraíocht ríomhaire > Socruithe Windows > Socruithe slándála > Eochairpholasaithe poiblí.Navigate to Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Public Key Policies.
 2. Cliceáil faoi dhó ar Socruithe bailíochtaithe chosán an deimhnithe.Double-click Certificate Path Validation Settings.
 3. Ar an táb Aisghabháil líonra, roghnaigh an ticbhosca Sainigh na socruithe polasaí seo.On the Network Retrieval tab, select the Define these policy settings check box.
 4. Glan an ticbhosca Nuashonraigh deimhnithe i gClár Fréamhdheimhnithe Microsoft go huathoibríoch (molta), agus ansin cliceáil ar OK.Clear the Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (recommended) check box, and then click OK.

-nó--or-

 • Cruthaigh an cosán clárlainne HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot agus ansin cuir socrú clárlainne REG_DWORD leis, ainmnithe DisableRootAutoUpdate, a bhfuil luach 1 air.Create the registry path HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot and then add a REG_DWORD registry setting, named DisableRootAutoUpdate, with a value of 1.

  -agus--and-

 1. Téigh chuig Cumraíocht ríomhaire > Socruithe Windows > Socruithe slándála > Eochairpholasaithe poiblí.Navigate to Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Public Key Policies.
 2. Cliceáil faoi dhó ar Socruithe bailíochtaithe chosán an deimhnithe.Double-click Certificate Path Validation Settings.
 3. Ar an táb Aisghabháil líonra, roghnaigh an ticbhosca Sainigh na socruithe polasaí seo.On the Network Retrieval tab, select the Define these policy settings check box.
 4. Glan an ticbhosca Nuashonraigh deimhnithe i gClár Fréamhdheimhnithe Microsoft go huathoibríoch (molta), agus ansin cliceáil ar OK.Clear the Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (recommended) check box, and then click OK.

Ar Windows Server 2016 Nano Server:On Windows Server 2016 Nano Server:

 • Cruthaigh an cosán clárlainne HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot agus ansin cuir socrú clárlainne REG_DWORD leis, ainmnithe DisableRootAutoUpdate, a bhfuil luach 1 air.Create the registry path HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot and then add a REG_DWORD registry setting, named DisableRootAutoUpdate, with a value of 1.

Nóta

Faoi láthair, tá an trácht líonra CRL agus OCSP ina Thrácht Ceadaithe agus taispeánfar í i rianta líonra go fóill.CRL and OCSP network traffic is currently Allowed Traffic and will still show up in network traces. Déantar seiceálacha CRL agus OCSP chuig na húdaráis eisiúna deimhnithe.CRL and OCSP checks are made to the issuing certificate authorities. Is údarás eisiúna deimhnithe é Microsoft, ach tá a lán údarás eile ann chomh maith, cosúil le DigiCert, Thawte, Google, Symantec agus VeriSign.Microsoft is one of them, but there are many others, such as DigiCert, Thawte, Google, Symantec, and VeriSign.

Bain úsáid as Polasaí Grúpa chun socruithe Cortana a bhainistiú.Use Group Policies to manage settings for Cortana. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Cortana, Cuardaigh agus príobháideacht: CCanna.For more info, see Cortana, Search, and privacy: FAQ.

2.1 Polasaithe Grúpa Cortana agus Cuardaithe2.1 Cortana and Search Group Policies

Is féidir oibiachtaí Pholasaí Grúpa Cortana a aimsiú faoi Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Cuardaigh.Find the Cortana Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Search.

PolasaíPolicy Cur síosDescription
Ceadaigh do CortanaAllow Cortana Roghnaigh cibé an gceadófar do Cortana suiteáil agus rith ar an ngléas.Choose whether to let Cortana install and run on the device.

Díchumasaigh an polasaí seo chun Cortana a chasadh as.Disable this policy to turn off Cortana.
Ceadaigh do Cortana agus Cuardaigh an suíomh a úsáidAllow search and Cortana to use location Roghnaigh cibé an féidir le Cortana agus Cuardaigh torthaí cuardaigh atá feasach ar shuíomh a sholáthar.Choose whether Cortana and Search can provide location-aware search results.

Díchumasaigh an polasaí seo chun rochtain ar an bhfaisnéis suímh a bhacadh i gcomhair Cortana.Disable this policy to block access to location information for Cortana.
Ná ceadaigh cuardach GréasáinDo not allow web search Roghnaigh cibé an ndéanfar an Gréasán a chuardach ó Chuardach deisce Windows.Choose whether to search the web from Windows Desktop Search.

Cumasaigh an polasaí seo chun an rogha an tIdirlíon a chuardach ó Cortana a bhaint.Enable this policy to remove the option to search the Internet from Cortana.
Ná cuardaigh an Gréasán agus ná taispeáin torthaí Gréasáin i gCuardaighDon't search the web or display web results in Search Roghnaigh cibé an ndéanfar an Gréasán a chuardach ó Cortana.Choose whether to search the web from Cortana.

Enable an polasaí seo le stop a chur le léiriú fiosrúcháin gréasáin agus torthaí in Cuardach.Enable this policy to stop web queries and results from showing in Search.

Thig leat na Polasaithe Grúpa a chur i bhfeidhm ag baint leas as na heochracha clárlainne a leanas:You can also apply the Group Policies using the following registry keys:

PolasaíPolicy Cosán ClárlainneRegistry Path
Ceadaigh do CortanaAllow Cortana HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: AllowCortanaREG_DWORD: AllowCortana
Luach: 0Value: 0
Ceadaigh do Cortana agus cuardaigh an suíomh a úsáidAllow search and Cortana to use location HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: AllowSearchToUseLocationREG_DWORD: AllowSearchToUseLocation
Luach: 0Value: 0
Ná ceadaigh cuardach gréasáinDo not allow web search HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: DisableWebSearchREG_DWORD: DisableWebSearch
Luach: 1Value: 1
Ná cuardaigh an gréasán agus ná taispeáin torthaí gréasáin i gCuardaighDon't search the web or display web results in Search HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: ConnectedSearchUseWebREG_DWORD: ConnectedSearchUseWeb
Luach: 0Value: 0

Tábhachtach

Ag baint úsáide as an eagarthóir Polasaí Grúpa tá na céimeanna seo de dhíth go gach leagan tacaithe de Windows 10, áfach níl siad de dhíth do ghléasanna atá ag rith Windows 10 leagan 1607 nó Windows Server 2016.Using the Group Policy editor these steps are required for all supported versions of Windows 10, however they are not required for devices running Windows 10, version 1607 or Windows Server 2016.

 1. Fairsingigh Cumraíocht ríomhaire > Socruithe Windows > Socruithe slándála > Balla Dóiteáin Chosantóir Windows le hardslándáil > Balla Dóiteáin Chosantóir Windows le hardslándáil - <ainm LDAP>, agus ansin cliceáil ar Rialacha amach.Expand Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Windows Defender Firewall with Advanced Security > Windows Defender Firewall with Advanced Security - <LDAP name>, and then click Outbound Rules.

 2. Deaschliceáil ar Rialacha amach, agus ansin cliceáil ar Riail nua.Right-click Outbound Rules, and then click New Rule. Tosóidh Draoi na rialacha nua amach.The New Outbound Rule Wizard starts.

 3. Ar an leathanach Cineál rialach, cliceáil ar Ríomhchlár, agus ansin cliceáil ar Ar aghaidh.On the Rule Type page, click Program, and then click Next.

 4. Ar an leathanach Ríomhchlár, cliceáil ar An cosán ríomhchláir seo, clóscríobh %windir%\systemapps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe, agus ansin cliceáil ar Ar aghaidh.On the Program page, click This program path, type %windir%\systemapps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe, and then click Next.

 5. Ar an leathanach Gníomh, cliceáil ar Cuir bac ar an nasc, agus ansin cliceáil ar Ar aghaidh.On the Action page, click Block the connection, and then click Next.

 6. Ar an leathanach Próifíl, cinntigh go bhfuil na ticbhoscaí Fearann, Príobháideach agus Poiblí roghnaithe, ansin cliceáil ar Ar aghaidh.On the Profile page, ensure that the Domain, Private, and Public check boxes are selected, and then click Next.

 7. Ar an leathanach Ainm, clóscríobh ainm don riail, cosúil le Cumraíocht bhalla dóiteáin Cortana, ansin cliceáil ar Críochnaigh.On the Name page, type a name for the rule, such as Cortana firewall configuration, and then click Finish.

 8. Deaschliceáil ar an riail nua, cliceáil ar Airíonna agus ansin cliceáil ar Prótacail agus poirt.Right-click the new rule, click Properties, and then click Protocols and Ports.

 9. Bain úsáid as an bhfaisnéis seo chun an leathanach Prótacail agus poirt a chumrú, ansin cliceáil ar OK.Configure the Protocols and Ports page with the following info, and then click OK.

  • Cineál prótacail: roghnaigh TCP.For Protocol type, choose TCP.

  • Do Port logánta: roghnaigh Gach Port.For Local port, choose All Ports.

  • Do Port cianda: roghnaigh Gach port.For Remote port, choose All ports.

-nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne nua REG_SZ darb ainm {0DE40C8E-C126-4A27-9371-A27DAB1039F7} i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\FirewallRules agus socraigh é ar luach de v2.25|Action=Block|Active=TRUE|Dir=Out|Protocol=6|App=%windir%\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\searchUI.exe|Name=Block outbound Cortana|Create a new REG_SZ registry setting named {0DE40C8E-C126-4A27-9371-A27DAB1039F7} in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\FirewallRules and set it to a value of v2.25|Action=Block|Active=TRUE|Dir=Out|Protocol=6|App=%windir%\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\searchUI.exe|Name=Block outbound Cortana|

Má dhéanann d’eagraíocht an trácht líonra a thástáil, ná bain úsáid as seachfhreastalaí líonra toisc nach gcuireann Balla Dóiteáin Windows bac ar thrácht seachfhreastalaí.If your organization tests network traffic, do not use a network proxy as Windows Firewall does not block proxy traffic. Bain úsáid as anailíseoir tráchta líonra ina ionad.Instead, use a network traffic analyzer. Bunaithe ar do riachtanais, tá a lán anailíseoirí tráchta líonra ar fáil atá saor in aisce.Based on your needs, there are many network traffic analyzers available at no cost.

3. Dáta & Am3. Date & Time

Is féidir leat Windows a chosc ón am a shocrú go huathoibríoch.You can prevent Windows from setting the time automatically.

 • Chun an ghné a chasadh as san UI: Socruithe > Am & Teanga > Dáta & am > Socraigh an t-am go huathoibríochTo turn off the feature in the UI: Settings > Time & language > Date & time > Set time automatically

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_SZ i HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type le luach NoSync.Create a REG_SZ registry setting in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type with a value of NoSync.

Ina dhiaidh sin, cumraigh na rudaí seo:After that, configure the following:

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Seirbhís Ama Windows > Soláthróirí Ama > Cumasaigh Cliant NTP WindowsDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Windows Time Service > Time Providers > Enable Windows NTP Client

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD darb ainm Cumasaithe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient agus socraigh é ar 0 (náid).Create a new REG_DWORD registry setting named Enabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient and set it to 0 (zero).

4. Aisghabháil meiteashonraí gléis4. Device metadata retrieval

Chun cosc a chur ar Windows meiteashonraí gléis a aisghabháil ón Idirlíon:To prevent Windows from retrieving device metadata from the Internet:

 • Cumasaigh Polasaí an Ghrúpa: Cumraíocht Ríomhaireachta > Teimpléid Riaracháin > Córas > Suiteáil Gléas > Cuir cosc ar aisghabháil meiteashonraí gléis ón Idirlíon.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Device Installation > Prevent device metadata retrieval from the Internet.

  -nó--or -

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD darb ainm PreventDeviceMetadataFromNetwork i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata agus socraigh é ar 1 (aon).Create a new REG_DWORD registry setting named PreventDeviceMetadataFromNetwork in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata and set it to 1 (one).

5. Aimsigh Mo Ghléas5. Find My Device

Chun Aimsigh mo ghléas a chasadh as:To turn off Find My Device:

 • Cas As an ghné sa UI trí dhul chuig Socruithe -> Nuashonrú & Slándáil -> Aimsigh Mo Ghléas, cliceáil ar an gcnaipe Athraithe, agus socraigh an luach ar Casta asTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Update & Security -> Find My Device, click the Change button, and set the value to Off

  -nó--or-

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Aimsigh mo Ghléas > Cas Air/As Aimsigh mo ghléasDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Template > Windows Components > Find My Device > Turn On/Off Find My Device

  -nó--or-

 • Is féidir leat socrú nua clárlainne REG_DWORD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FindMyDevice\AllowFindMyDevice chuig 0 (náid).You can also create a new REG_DWORD registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FindMyDevice\AllowFindMyDevice to 0 (zero).

6. Sruthú clófhoirne6. Font streaming

Is féidir clófhoirne ar cuid de Windows iad, ach nach bhfuil siad stóráilte ar an ngléas logánta, a íoslódáil ar éileamh.Fonts that are included in Windows but that are not stored on the local device can be downloaded on demand.

Má tá Windows 10, leagan 1607, Windows Server 2016, nó leagan níos déanaí á rith agat:If you're running Windows 10, version 1607, Windows Server 2016, or later:

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Líonra > Clófhoirne > Cumasaigh soláthraithe clófhoirne.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Network > Fonts > Enable Font Providers.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\EnableFontProviders chuig 0 (náid).Create a new REG_DWORD registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\EnableFontProviders to 0 (zero).

Nóta

I ndiaidh duit an polasaí seo a chur i bhfeidhm, caithfidh tú an gléas a atosú le héifeacht a thabhairt dó.After you apply this policy, you must restart the device for it to take effect.

7. Leaganacha Insider Preview7. Insider Preview builds

Cuireann clár Windows Insider Preview ar do chumas tionchar a imirt ar thodhchaí Windows, bheith páirteach sa phobal, agus na leaganacha Windows 10 a eisítear a rochtain go luath.The Windows Insider Preview program lets you help shape the future of Windows, be part of the community, and get early access to releases of Windows 10. Stopann an socrú seo cumarsáid leis an tseirbhís Windows Insider Preview a sheiceálann i gcomhair leaganacha nua.This setting stops communication with the Windows Insider Preview service that checks for new builds. Baineann leaganacha Windows Insider Preview le Windows 10 amháin agus níl siad ar fáil i gcomhair Windows Server 2016.Windows Insider Preview builds only apply to Windows 10 and are not available for Windows Server 2016.

Nóta

Má dhéanann tú gléas, atá cumraithe chun naisc ó Windows chuig Seirbhísí Microsoft (is é sin gléas atá cumraithe do Trácht Srianta) a íoslaghdú, a uasghrádú chuig leagan Windows Insider Preview, socrófar Aiseolas agus Diagnóisic ag Iomlán go huathoibríoch.If you upgrade a device that is configured to minimize connections from Windows to Microsoft services (that is, a device configured for Restricted Traffic) to a Windows Insider Preview build, the Feedback & Diagnostic setting will automatically be set to Full. Cé go mbeadh an chuma air i dtús báire go bhfuil an leibhéal Bunúsach roghnaithe i gcomhair na sonraí diagnóiseacha, roghnófar an socrú Iomlán cúpla uair an chloig tar éis an UI a athnuachan nó an meaisín a athbhútáil.Although the diagnostic data level may initially appear as Basic, a few hours after the UI is refreshed or the machine is rebooted, the setting will become Full.

Chun leaganacha Insider Preview a chasadh as i gcomhair leagan Windows 10 a eisíodh:To turn off Insider Preview builds for a released version of Windows 10:

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiúchán Sonraí agus Leaganacha Réamhamhairc > Scoránaigh rialú úsáideora ar leaganacha Insider.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Toggle user control over Insider builds.

Chun leaganacha Insider Preview i gcomhair Windows 10 a chasadh as:To turn off Insider Preview builds for Windows 10:

Nóta

Má tá leagan réamhamhairc de Windows 10 á rith agat, caithfidh tú tiontú ar ais go dtí leagan eisiúna chun leaganacha Insider Preview a chasadh as.If you're running a preview version of Windows 10, you must roll back to a released version before you can turn off Insider Preview builds.

 • Cas as an ghné san UI: Socruithe > Nuashonrú agus slándáil > Clár Windows Insider > Cuir stop le leaganacha Insider Preview.Turn off the feature in the UI: Settings > Update & security > Windows Insider Program > Stop Insider Preview builds.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa Scoránaigh rialú úsáideora ar leaganacha Insider faoi Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiúchán Sonraí agus Leaganacha RéamhamhaircEnable the Group Policy Toggle user control over Insider builds under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD darb ainm AllowBuildPreview HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds le luach de 0 (náid)Create a new REG_DWORD registry setting named AllowBuildPreview in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds with a value of 0 (zero)

8. Internet Explorer8. Internet Explorer

Nóta

Agus tú ag iarraidh Internet Explorer a úsáid ar aon eagrán de Windows Server, bí ar an eolas go bhfuil srianta á bhforfheidhmiú ag Cumraíocht Slándála Feabhsaithe (ESC).When attempting to use Internet Explorer on any edition of Windows Server be aware there are restrictions enforced by Enhanced Security Configuration (ESC). Baineann na Polasaithe Grúpa agus na hEochracha Clárlainne seo a leanas le cásanna idirghníomhacha úsáideora seachas leis an gnáthchás tráchta díomhaoin.The following Group Policies and Registry Keys are for user interactive scenarios rather than the typical idle traffic scenario. Aimsigh na hoibiachtaí Pholasaí Grúpa Internet Explorer faoi Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Internet Explorer agus déan na socruithe seo:Find the Internet Explorer Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer and make these settings:

PolasaíPolicy Cur SíosDescription
Cas air Suíomhanna MoltaTurn on Suggested Sites Roghnaigh cibé an féidir le fostaí Suíomhanna Molta a chumrú.Choose whether an employee can configure Suggested Sites.
Socraigh Luach go: DíchumasaitheSet Value to: Disabled
Is féidir leat é seo a chasadh as freisin san UI ach an ticbhosca Roghanna Idirlín > Ardsocruithe > Cumasaigh suíomhanna molta a ghlanadh.You can also turn this off in the UI by clearing the Internet Options > Advanced > Enable Suggested Sites check box.
Ceadaigh do sheirbhísí Microsoft moltaí breisithe a sholáthar nuair a bhíonn an t-úsáideoir ag clóscríobh sa bharra seoltaíAllow Microsoft services to provide enhanced suggestions as the user types in the Address Bar Roghnaigh cibé an féidir le fostaí moltaí breisithe a chumrú, a chuirtear i láthair d’fhostaithe nuair a bhíonn siad ag clóscríobh sa Bharra Seoltaí.Choose whether an employee can configure enhanced suggestions, which are presented to the employee as they type in the Address Bar.
Socraigh Luach go: DíchumasaitheSet Value to: Disabled
Cas as an ghné uathchríochnaithe do sheoltaí gréasáinTurn off the auto-complete feature for web addresses Roghnaigh cibé an ndéanann uathchríochnú meaitseanna féideartha a mholadh nuair a bhíonn fostaithe ag clóscríobh seoltaí Gréasáin sa Bharra Seoltaí.Choose whether auto-complete suggests possible matches when employees are typing web address in the Address Bar.
Socraigh Luach go: CumasaitheSet Value to: Enabled
Is féidir leat é seo a chasadh as freisin san UI ach an ticbhosca Roghanna Idirlín > Ardsocruithe > Bain úsáid as Uathchríochnú inlíne i mBarra Seoltaí Internet Explorer agus Oscail Dialóg’ a ghlanadh.You can also turn this off in the UI by clearing the Internet Options > Advanced > Use inline AutoComplete in the Internet Explorer Address Bar and Open Dialog check box.
Cas as geo-shuíomh brabhsálaíTurn off browser geolocation Roghnaigh cibé an féidir le suíomhanna Gréasáin sonraí suímh a iarradh ó Internet Explorer.Choose whether websites can request location data from Internet Explorer.
Socraigh Luach go: CumasaitheSet Value to: Enabled
Cuir cosc ar riar SmartScreen Chosantóir WindowsPrevent managing Windows Defender SmartScreen Roghnaigh cibé an dtig le fostaithe an SmartScreen Chosantóir Windows a riar in Internet Explorer.Choose whether employees can manage the Windows Defender SmartScreen in Internet Explorer.
Set Value to: Enabled agus ansin socraigh Select Windows Defender SmartScreen mode ar Off.Set Value to: Enabled and then set Select Windows Defender SmartScreen mode to Off.
Eochair ChlárlainneRegistry Key Cosán ClárlainneRegistry path
Cas air Suíomhanna MoltaTurn on Suggested Sites HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Suggested SitesHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Suggested Sites
REG_DWORD: CumasaitheREG_DWORD: Enabled
Socraigh Luach go: 0Set Value to: 0
Ceadaigh do Sheirbhísí Microsoft moltaí breisithe a sholáthar nuair a bhíonn an t-úsáideoir ag clóscríobh sa bharra seoltaíAllow Microsoft services to provide enhanced suggestions as the user types in the Address Bar HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet ExplorerHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer
REG_DWORD: AllowServicePoweredQSAREG_DWORD: AllowServicePoweredQSA
Socraigh Luach go: 0Set Value to: 0
Cas as an ghné uathchríochnaithe do sheoltaí gréasáinTurn off the auto-complete feature for web addresses HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoCompleteHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete
REG_SZ: AutoSuggestREG_SZ: AutoSuggest
Socraigh Luach go: nílSet Value to: no
Cas as geo-shuíomh brabhsálaíTurn off browser geolocation HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\GeolocationHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Geolocation
REG_DWORD: PolicyDisableGeolocationREG_DWORD: PolicyDisableGeolocation
Socraigh Luach go: 1Set Value to: 1
Cuir cosc ar riar SmartScreen Chosantóir WindowsPrevent managing Windows Defender SmartScreen HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilterHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter
REG_DWORD: EnabledV9REG_DWORD: EnabledV9
Socraigh Luach go: 0Set Value to: 0

Tá níos mó oibiachtaí Pholasaí Grúpa eile atá úsáidte ag Internet Explorer:There are more Group Policy objects that are used by Internet Explorer:

CosánPath PolasaíPolicy Cur síosDescription
Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Internet Explorer > Amharc comhoiriúnachta > Cas as Amharc comhoiriúnachtaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Compatibility View > Turn off Compatibility View Múch Amharc Comhoiriúnachta.Turn off Compatibility View. Roghnaigh cibé an féidir le fostaí fadhbanna taispeána suíomh gréasáin a d'fhéadfadh sé nó sí teacht orthu agus iad ag brabhsáil a dheisiú.Choose whether an employee can fix website display problems that he or she may encounter while browsing.
Socraigh go: Cumasaithe.Set to: Enabled
Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Internet Explorer > Painéal Rialúcháin Idirlín > Leathanach ArdsocruitheComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Advanced Page Cas as an ghné flípeála ar aghaidh le tuar leathanaighTurn off the flip ahead with page prediction feature Roghnaigh cibé an féidir le fostaí svaidhpeáil trasna an scáileáin nó cliceáil ar aghaidh chun dul chuig an gcéad leathanach réamhluchtaithe suímh ghréasáin eile.Choose whether an employee can swipe across a screen or click forward to go to the next pre-loaded page of a website.
Socraigh go: Cumasaithe.Set to: Enabled
Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Fothaí RSSComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > RSS Feeds Cas as an sioncronú cúlra i gcomhair fothaí agus Sceallaí GréasáinTurn off background synchronization for feeds and Web Slices Roghnaigh cibé an n-úsáidfear sioncronú cúlra i gcomhair fothaí agus Slisní Gréasáin.Choose whether to have background synchronization for feeds and Web Slices.
Socraigh go: CumasaitheSet to: Enabled
Cumraíocht Ríomhaireachta > Teimpléid Riaracháin > Painéal Rialúcháin > Ceadaigh Leideanna Ar LíneComputer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Allow Online Tips Ceadaigh Leideanna Ar LíneAllow Online Tips Cumasaíonn nó díchumasaíonn aisghabháil leideanna agus cabhair ar líne don aip Socruithe.Enables or disables the retrieval of online tips and help for the Settings app.
Socraigh go: Díchumasaithe.Set to: Disabled

Is féidir leat eochracha Clárlainne a úsáid freisin chun na polasaithe seo a shocrú.You can also use Registry keys to set these policies.

Eochair ChlárlainneRegistry Key Cosán clárlainneRegistry path
Roghnaigh cibé an féidir le fostaithe Amharc Comhoiriúnachta a chumrú.Choose whether employees can configure Compatibility View. HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulationHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulation
REG_DWORD: DisableSiteListEditingREG_DWORD: DisableSiteListEditing
Socraigh Luach go 1Set Value to 1
Cas as an ghné flípeála ar aghaidh le tuar leathanaighTurn off the flip ahead with page prediction feature HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\FlipAheadHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\FlipAhead
REG_DWORD: CumasaitheREG_DWORD: Enabled
Socraigh Luach go 0Set Value to 0
Cas as an sioncronú cúlra i gcomhair fothaí agus Sceallaí GréasáinTurn off background synchronization for feeds and Web Slices HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\FeedsHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Feeds
REG_DWORD: BackgroundSyncStatusREG_DWORD: BackgroundSyncStatus
Socraigh Luach go 0Set Value to 0
Ceadaigh Leideanna Ar LíneAllow Online Tips HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ExplorerHKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
REG_DWORD: AllowOnlineTipsREG_DWORD: AllowOnlineTips
Socraigh Luach go 0Set Value to 0

Chun amharc ar shonraí a chasadh as tríd an leathanach SocruitheTo turn off the home page:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Úsáideora > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Internet Explorer > Díchumasaigh socruithe an leathanaigh bhaile a athrú, agus socraigh é go about:blank.Enable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Disable changing home page settings, and set it to about:blank

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne nua REG_SZ atá ainmnithe Leathanach Tosaigh i HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main le a about:blankCreate a new REG_SZ registry setting named Start Page in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main with a about:blank

  -agus --and -

 • Cruthaigh socrú clárlainne nua REG_DWORD atá ainmnithe HomePage i HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel le a 1 (aon)Create a new REG_DWORD registry setting named HomePage in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel with a 1 (one)

Chun an Draoi Chéad Rith a chumrú:To configure the First Run Wizard:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Úsáideora > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Internet Explorer > Cuir cosc ar rith an Draoi Chéad Rith, agus socraigh é ag Téigh go díreach chuig an leathanach baileEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Prevent running First Run wizard, and set it to Go directly to home page

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne nua REG_DWORD atá ainmnithe DisableFirstRunCustomize i HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main le a 1 (aon)Create a new REG_DWORD registry setting named DisableFirstRunCustomize in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main with a 1 (one)

Le hiompar an táib nua a chumrú:To configure the behavior for a new tab:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Úsáideora > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Internet Explorer > Sonraigh iompraíocht réamhshocraithe i gcomhair táib nua, agus socraigh é ag about:blankEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Specify default behavior for a new tab, and set it to about:blank

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne nua REG_DWORD atá ainmnithe NewTabPageShow i HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing le a 0 (náid)Create a new REG_DWORD registry setting named NewTabPageShow in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing with a 0 (zero)

8.1 Bacadh rialtán ActiveX8.1 ActiveX control blocking

Déanann bacadh rialtán ActiveX liosta nua rialtáin ActiveX atá imithe as feidhm, ar cheart iad a bhacadh, a íoslódáil go tréimhsiúil.ActiveX control blocking periodically downloads a new list of out-of-date ActiveX controls that should be blocked.

Is féidir leat é seo a chasadh as mar seo a leanas:You can turn this off by:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Úsáideora > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Internet Explorer > Gnéithe Slándála > Bainistíocht Ríomhchlár Forlíontach > Cas as íoslódáil Uathoibríoch VersionList ActiveXEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Security Features > Add-on Management > Turn off Automatic download of the ActiveX VersionList

-nó--or-

 • Athraigh an socrú clárlainne REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\VersionManager\DownloadVersionList go 0 (náid).Changing the REG_DWORD registry setting HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\VersionManager\DownloadVersionList to 0 (zero).

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Bacadh rialtán ActiveX atá imithe as feidhm.For more info, see Out-of-date ActiveX control blocking.

9. Bainisteoir Ceadúnais9. License Manager

Is féidir leat trácht a bhaineann le Bainisteoir Ceadúnais a chasadh as ach na hiontrálacha clárlainne seo a leanas a shocrú:You can turn off License Manager related traffic by setting the following registry entry:

 • Cuir luach REG_DWORD leis Tosaigh chun HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LicenseManager agus socraigh an luach go 4Add a REG_DWORD value named Start to HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LicenseManager and set the value to 4

 • Is ar mhaithe leis an tseirbhís a dhíchumasú atá an luach 4.The value 4 is to disable the service. Seo na roghanna atá ar fáil leis an gclárlann a shocrú:Here are the available options to set the registry:

  • 0x00000000 = Bútáil0x00000000 = Boot

  • 0x00000001 = Córas0x00000001 = System

  • 0x00000002 = Uathoibríoch0x00000002 = Automatic

  • 0x00000003 = Lámhleabhar0x00000003 = Manual

  • 0x00000004 = Díchumasaithe0x00000004 = Disabled

10. Tíleanna beo10. Live Tiles

Chun Tíleanna beo a chasadh as:To turn off Live Tiles:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Roghchlár tosaigh agus Tascbharra > Fógraí > Cas As fógraí úsáide líonraEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar > Notifications > Turn Off notifications network usage

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe NoCloudApplicationNotification i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications le luach de 1 (aon)Create a REG_DWORD registry setting named NoCloudApplicationNotification in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications with a value of 1 (one)

In Windows 10 Mobile, caithfidh tú na tíleanna atá pionnáilte le Tosaigh a dhíphionnáil freisin.In Windows 10 Mobile, you must also unpin all tiles that are pinned to Start.

11. Sioncronú ríomhphost11. Mail synchronization

Chun sioncronú ríomhphost a chasadh as do chuntais Microsoft atá cumraithe ar ghléas:To turn off mail synchronization for Microsoft Accounts that are configured on a device:

 • In Socruithe > Cuntais > Do ríomhphost agus cuntais, bain aon chuntais Microsoft nasctha.In Settings > Accounts > Your email and accounts, remove any connected Microsoft Accounts.

  -nó--or-

 • Bain aon chuntais Microsoft den fheidhmchlár Ríomhphoist.Remove any Microsoft Accounts from the Mail app.

Chun an feidhmchlár Ríomhphost Windows a chasadh as:To turn off the Windows Mail app:

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD dá ngairtear ManualLaunchAllowed i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mail le luach 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named ManualLaunchAllowed in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mail with a value of 0 (zero).

12. Cuntas Microsoft12. Microsoft Account

Bain úsáid as an socrú thíos le cosc a chur ar chumarsáid le seirbhís fíordheimhnithe néil chuntas Microsoft.Use the below setting to prevent communication to the Microsoft Account cloud authentication service. D’fhéadfadh a lán feidhmchlár agus comhpháirteanna córais a bhíonn ag brath ar an bhfíordheimhniú chuntas Microsoft a bhfeidhmiúlacht a chailleadh.Many apps and system components that depend on Microsoft Account authentication may lose functionality. D’fhéadfadh sé sin tarlú ar bhealaí gan choinne i gcásanna áirithe.Some of them could be in unexpected ways. Mar shampla, ní dhéanfaidh Windows Update nuashonruithe gné a thairiscint do ghléasanna a ritheann Windows 10 1709 nó níos airde a thuilleadh.For example, Windows Update will no longer offer feature updates to devices running Windows 10 1709 or higher. Féach Níl nuashonruithe gné á dtairiscint fad atá nuashonruithe eile ar fáil.See Feature updates are not being offered while other updates are.

Chun Cúntóir Sínithe Isteach chuntas Microsoft a dhíchumasú:To disable the Microsoft Account Sign-In Assistant:

 • Athraigh an socrú clárlainne REG_DWORD Tosaigh i HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wlidsvc chuig luach de 4.Change the Start REG_DWORD registry setting in HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wlidsvc to a value of 4.

13. Microsoft Edge13. Microsoft Edge

Bain úsáid as Polasaithe Grúpa chun socruithe Microsoft Edge a bhainistiú.Use Group Policies to manage settings for Microsoft Edge. Féach Microsoft Edge agus príobháideachas: CCanna agus Cumraigh socruithe polasaí Microsoft Edge ar Windows le haghaidh tuilleadh faisnéise.For more info, see Microsoft Edge and privacy: FAQ and Configure Microsoft Edge policy settings on Windows.

13.1 Polasaithe Grúpa Microsoft Edge13.1 Microsoft Edge Group Policies

Is féidir oibiachtaí Pholasaí grúpa Microsoft Edge a aimsiú faoi Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Microsoft Edge.Find the Microsoft Edge Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Edge.

PolasaíPolicy Cur SíosDescription
Ceadaigh moltaí an liosta anuas Barra seoltaíAllow Address bar drop-down list suggestions Roghnaigh cibé ar chóir an liosta anuas barra seoltaí a thaispeáintChoose whether to show the address bar drop-down list
Socraigh go Díchumasaithe.Set to Disabled
Ceadaigh nuashonruithe cumraíochta do Leabharlann na leabharAllow configuration updates for the Books Library Roghnaigh cibé an ndéantar nuashonruithe cumraíochta do Leabharlann na Leabhar.Choose whether configuration updates are done for the Books Library.
Socraigh go Díchumasaithe.Set to Disabled
Cumraigh UathlíonadhConfigure Autofill Roghnaigh cibé an féidir le fostaithe uathlíonadh a úsáid ar shuíomhanna Gréasáin.Choose whether employees can use autofill on websites.
Socraigh go Díchumasaithe.Set to Disabled
Cumraigh ‘Gan Rianú’Configure Do Not Track Roghnaigh cibé an féidir le fostaithe ceanntásca Ná Rianaigh a sheoladh.Choose whether employees can send Do Not Track headers.
Socraigh go CumasaitheSet to Enabled
Cumraigh an Bainisteoir pasfhocalConfigure Password Manager Roghnaigh cibé an féidir le fostaithe pasfhocail a shábháil go logánta ar a gcuid gléasanna.Choose whether employees can save passwords locally on their devices.
Socraigh go Díchumasaithe.Set to Disabled
Cumraigh moltaí cuardaigh sa Bharra SeoltaíConfigure search suggestions in Address Bar Roghnaigh cibé an dtaispeántar moltaí cuardaigh sa Bharra Seoltaí.Choose whether the Address Bar shows search suggestions.
Socraigh go Díchumasaithe.Set to Disabled
Cumraigh Scagaire SmartScreen Chosantóir Windows (Windows 10, leagan 1703)Configure Windows Defender SmartScreen (Windows 10, version 1703) Roghnaigh cibé an mbíonn SmartScreen Chosantóir Windows casta air nó casta as.Choose whether Windows Defender SmartScreen is turned on or off.
Socraigh go Díchumasaithe.Set to Disabled
Ceadaigh inneachar Gréasáin ar an leathanach Táb NuaAllow web content on New Tab page Roghnaigh cibé an dtaispeántar leathanach táib nua.Choose whether a new tab page appears.
Socraigh go Díchumasaithe.Set to Disabled
Cumraigh leathanaigh TosaitheConfigure Start pages Roghnaigh an leathanach Tosaithe do ghléasanna atá ceangailte le fearann.Choose the Start page for domain-joined devices.
Cumasaithe agus Socraithe ar <about:blank>Enabled and Set this to <about:blank>
Cuir cosc ar an leathanach Céad Rith oscailt ar Microsoft EdgePrevent the First Run webpage from opening on Microsoft Edge Roghnaigh cibé an féidir le fostaithe an leathanach Gréasáin First Run a fheiceáil.Choose whether employees see the First Run webpage.
Socraigh go: Cumasaithe.Set to: Enable
Ceadaigh Liosta Comhoiriúnachta MicrosoftAllow Microsoft Compatibility List Roghnaigh cibé ar chóir Liosta Comhoiriúnachta Microsoft a úsáid i Microsoft Edge.Choose whether to use the Microsoft Compatibility List in Microsoft Edge.
Socraigh go: Díchumasaithe.Set to: Disabled

Nó, is féidir leat na heochracha Clárlainne seo a leanas a chumrú mar a luaitear:Alternatively, you can configure the following Registry keys as described:

Eochair ChlárlainneRegistry Key Cosán clárlainneRegistry path
Ceadaigh moltaí an liosta anuas Barra SeoltaíAllow Address Bar drop-down list suggestions HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUIHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUI
REG_DWORD ainm: ShowOneBoxREG_DWORD name: ShowOneBox
Socraigh go 0Set to 0
Ceadaigh nuashonruithe cumraíochta do Leabharlann na LeabharAllow configuration updates for the Books Library HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BooksLibraryHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BooksLibrary
REG_DWORD ainm: AllowConfigurationUpdateForBooksLibraryREG_DWORD name: AllowConfigurationUpdateForBooksLibrary
Socraigh go 0Set to 0
Cumraigh uathlíonadhConfigure Autofill HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_SZ ainm: Úsáid FormSuggestREG_SZ name: Use FormSuggest
Luach: NílValue : No
Cumraigh ‘Gan Rianú’Configure Do Not Track HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_DWORD ainm: DoNotTrackREG_DWORD name: DoNotTrack
REG_DWORD: 1REG_DWORD: 1
Cumraigh an Bainisteoir pasfhocalConfigure Password Manager HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_SZ ainm: FormSuggest PasswordsREG_SZ name: FormSuggest Passwords
REG_SZ: NílREG_SZ: No
Cumraigh moltaí cuardaigh sa Bharra SeoltaíConfigure search suggestions in Address Bar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\SearchScopesHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\SearchScopes
REG_DWORD name: ShowSearchSuggestionsGlobalREG_DWORD name: ShowSearchSuggestionsGlobal
Luach: 0Value: 0
Cumraigh SmartScreen Chosantóir Windows (Windows 10, leagan 1703)Configure Windows Defender SmartScreen (Windows 10, version 1703) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilterHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilter
REG_DWORD ainm: EnabledV9REG_DWORD name: EnabledV9
Luach: 0Value: 0
Ceadaigh inneachar Gréasáin ar an leathanach Táb NuaAllow web content on New Tab page HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUIHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUI
REG_DWORD ainm: AllowWebContentOnNewTabPageREG_DWORD name: AllowWebContentOnNewTabPage
Luach: 0Value: 0
Cumraigh leathanaigh Bhaile chorparáideachaConfigure corporate Home pages HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Internet SettingsHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Internet Settings
REG_SZ ainm: ProvisionedHomePagesREG_SZ name: ProvisionedHomePages
Luach: <about:blank>Value: <about:blank>
Cuir cosc ar an leathanach Céad Rith oscailt ar Microsoft EdgePrevent the First Run webpage from opening on Microsoft Edge HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_DWORD ainm: PreventFirstRunPageREG_DWORD name: PreventFirstRunPage
Luach: 1Value: 1
Roghnaigh cibé an féidir le fostaithe Amharc Comhoiriúnachta a chumrú.Choose whether employees can configure Compatibility View. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BrowserEmulationHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BrowserEmulation
REG_DWORD: MSCompatibilityModeREG_DWORD: MSCompatibilityMode
Luach: 0Value: 0

Chun liosta iomlán a fháil de pholasaithe Microsoft Edge, féach Polasaithe atá ar fáil i gcomhair Microsoft Edge.For a complete list of the Microsoft Edge policies, see Available policies for Microsoft Edge.

14. Táscaire Stádais Nasc Líonra14. Network Connection Status Indicator

Braitheann an Táscaire Stádais Naisc Líonra (NCSI) stádas na nascacht Idirlín agus an líonra chorparáidigh.Network Connection Status Indicator (NCSI) detects Internet connectivity and corporate network connectivity status. Seolann NCSI iarratas DNS agus fiosrú HTTP chuig http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt chun a fháil amach an féidir leis an ngléas cumarsáid a dhéanamh leis an Idirlíon.NCSI sends a DNS request and HTTP query to http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt to determine if the device can communicate with the Internet. Féach an Blag Líonraithe Microsoft chun níos mó a fhoghlaim.See the Microsoft Networking Blog to learn more.

I leaganacha de Windows 10 roimh leagan 1607 agus Windows Server 2016, an URL a bhí ann ná http://www.msftncsi.com/ncsi.txt.In versions of Windows 10 prior to version 1607 and Windows Server 2016, the URL was http://www.msftncsi.com/ncsi.txt.

Is féidir leat NCSI a chasadh as ach ceann de na rudaí seo a dhéanamh:You can turn off NCSI by doing one of the following:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Bainistíocht Cumarsáide Idirlín > Socruithe Cumarsáide Idirlín > Cas as tástálacha gníomhacha ar Tháscaire Stádais Naisc Líonra WindowsEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Internet Communication Management > Internet Communication Settings > Turn off Windows Network Connectivity Status Indicator active tests

Nóta

I ndiaidh duit an polasaí seo a chur i bhfeidhm, caithfidh tú an gléas a atosú le héifeacht a thabhairt don socrú polasaí.After you apply this policy, you must restart the device for the policy setting to take effect.

-nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe NoActiveProbe i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetworkConnectivityStatusIndicator le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named NoActiveProbe in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetworkConnectivityStatusIndicator with a value of 1 (one).

15. Mapaí as líne15. Offline maps

Is féidir leat an cumas mapaí as líne a íoslódáil agus a nuashonrú a chasadh as.You can turn off the ability to download and update offline maps.

 • Cas as an ghné san UI ach dul chuig Socruithe -> Feidhmchláir -> Mapaí as líne -> Nuashonruithe mapaí agus an lasc Nuashonraigh mapaí go huathoibríoch a athrú chuig AsTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Apps -> Offline maps -> Map updates, toggle the Automatically update maps switch to Off

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Mapaí > Cas as Íoslódáil agus Nuashonrú Uathoibríoch na Sonraí MapaEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Maps > Turn off Automatic Download and Update of Map Data

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe AutoDownloadAndUpdateMapData i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps le luach de 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named AutoDownloadAndUpdateMapData in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps with a value of 0 (zero).

  -agus--and-

 • I Windows 10, leagan 1607 agus leaganacha níos déanaí, Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Mapaí > Cas as an trácht líonra gan iarraidh ar leathanach socruithe na Mapaí As LíneIn Windows 10, version 1607 and later, Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Maps > Turn off unsolicited network traffic on the Offline Maps settings page

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe AllowUntriggeredNetworkTrafficOnSettingsPage i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps le luach de 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named AllowUntriggeredNetworkTrafficOnSettingsPage in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps with a value of 0 (zero).

16. OneDrive16. OneDrive

Chun OneDrive a chasadh as i d’eagraíocht:To turn off OneDrive in your organization:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > OneDrive > Cuir cosc ar úsáid OneDrive i gcomhair stóras comhadEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive > Prevent the usage of OneDrive for file storage

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisableFileSyncNGSC i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named DisableFileSyncNGSC in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive with a value of 1 (one).

  -agus--and-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire>Teimpléid Riaracháin>Comhpháirteanna Windows>OneDrive>Cuir cosc ar OneDrive trácht líonra a ghiniúint go dtí go síníonn an t-úsáideoir isteach i OneDrive (Cumasaigh)Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive > Prevent OneDrive from generating network traffic until the user signs in to OneDrive (Enable)

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe PreventNetworkTrafficPreUserSignIn i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive le luach de 1 (aon)Create a REG_DWORD registry setting named PreventNetworkTrafficPreUserSignIn in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive with a value of 1 (one)

17. Feidhmchláir réamhshuiteáilte17. Preinstalled apps

Faigheann roinnt feidhmchlár réamhshuiteáilte a gcuid inneachair sula n-osclaítear iad chun eispéireas iontach a chinntiú.Some preinstalled apps get content before they are opened to ensure a great experience. Is féidir leat na feidhmchláir seo a bhaint ach na céimeanna sa rannán seo a úsáid.You can remove these using the steps in this section.

Chun an feidhmchlár Nuachta a bhaint:To remove the News app:

 • Deaschliceáil ar an bhfeidhmchlár in Tosaigh, agus ansin cliceáil ar Díshuiteáil.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -nó--or-

Tábhachtach

Má tá aon cheisteanna agat leis na horduithe seo, atosaigh an córas agus bain triail as na scripteanna arís.If you have any issues with these commands, restart the system and try the scripts again.

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingNews"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingNews"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.BingNews | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingNews | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár Aimsire a bhaint:To remove the Weather app:

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingWeather"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingWeather"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.BingWeather | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingWeather | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár Airgid a bhaint:To remove the Money app:

 • Deaschliceáil ar an bhfeidhmchlár in Tosaigh, agus ansin cliceáil ar Díshuiteáil.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -nó--or-

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingFinance"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingFinance"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.BingFinance | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingFinance | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár Spórt a bhaint:To remove the Sports app:

 • Deaschliceáil ar an bhfeidhmchlár in Tosaigh, agus ansin cliceáil ar Díshuiteáil.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -nó--or-

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingSports"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingSports"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.BingSports | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingSports | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár Twitter a bhaint:To remove the Twitter app:

 • Deaschliceáil ar an bhfeidhmchlár in Tosaigh, agus ansin cliceáil ar Díshuiteáil.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -nó--or-

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "*.Twitter"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "*.Twitter"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage *.Twitter | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage *.Twitter | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár XBOX a bhaint:To remove the XBOX app:

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.XboxApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.XboxApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.XboxApp | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.XboxApp | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár Sway a bhaint:To remove the Sway app:

 • Deaschliceáil ar an bhfeidhmchlár in Tosaigh, agus ansin cliceáil ar Díshuiteáil.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -nó--or-

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.Sway"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.Sway"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.Office.Sway | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.Office.Sway | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár OneNote a bhaint:To remove the OneNote app:

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.OneNote"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.OneNote"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.Office.OneNote | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.Office.OneNote | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár ‘Faigh Office’ a bhaint:To remove the Get Office app:

 • Deaschliceáil ar an bhfeidhmchlár in Tosaigh, agus ansin cliceáil ar Díshuiteáil.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -nó--or-

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftOfficeHub"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftOfficeHub"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftOfficeHub | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftOfficeHub | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár ‘Faigh Skype’ a bhaint:To remove the Get Skype app:

 • Deaschliceáil ar an bhfeidhmchlár Skype in Tosaigh, agus ansin cliceáil ar Díshuiteáil.Right-click the Sports app in Start, and then click Uninstall.

  -nó--or-

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.SkypeApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.SkypeApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.SkypeApp | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.SkypeApp | Remove-AppxPackage

Chun an feidhmchlár Nótaí Greamaitheacha a bhaint:To remove the Sticky notes app:

 • Bain an feidhmchlár do chuntais nua úsáideora.Remove the app for new user accounts. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftStickyNotes"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftStickyNotes"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -agus--and-

 • Bain an feidhmchlár don úsáideoir reatha.Remove the app for the current user. Ó leid ordaithe ardaithe, rith an t-ordú Windows PowerShell seo: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftStickyNotes | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftStickyNotes | Remove-AppxPackage

18. Socruithe > Príobháideacht18. Settings > Privacy

Bain úsáid as Socruithe > Príobháideacht chun roinnt socruithe a d’fhéadfadh a bheith tábhachtach do d’eagraíocht a chumrú.Use Settings > Privacy to configure some settings that may be important to your organization. Ach amháin an leathanach Aiseolais agus Diagnóisice, ní mór na socruithe seo a chumrú do gach cuntas úsáideora a shíníonn isteach ar an ríomhaire.Except for the Feedback & Diagnostics page, these settings must be configured for every user account that signs into the PC.

18.1 Ginearálta18.1 General

Áirítear le Ginearálta na roghanna nach dtagann faoi réimsí eile.General includes options that don't fall into other areas.

Roghanna Windows 10, leagan 1703Windows 10, version 1703 options

Chun casadh as Lig d’fheidhmchláir ID fógraíochta a úsáid chun fógraí a dhéanamh níos spéisiúla bunaithe ar úsáid na bhfeidhmchlár agat (má chastar é seo as, athshocrófar an ID):To turn off Let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app usage (turning this off will reset your ID):

Nóta

Nuair a chastar as an ghné seo san UI, castar as an ID fógraíochta. Ní dhéantar é a athshocrú amháin.When you turn this feature off in the UI, it turns off the advertising ID, not just resets it.

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Próifílí Úsáideora > Cas as an ID fógraíochta.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > User Profiles > Turn off the advertising ID.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe Cumasaithe i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo le luach de 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named Enabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo with a value of 0 (zero).

  -agus--and-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisabledByGroupPolicy i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named DisabledByGroupPolicy in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo with a value of 1 (one).

Chun casadh as Lig do shuíomhanna Gréasáin inneachar atá ábhartha go háitiúil a sholáthar tríd an liosta teangacha a rochtain:To turn off Let websites provide locally relevant content by accessing my language list:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe HttpAcceptLanguageOptOut i HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile le luach de 1.Create a new REG_DWORD registry setting named HttpAcceptLanguageOptOut in HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile with a value of 1.

Chun casadh as Lig do Windows lainseálacha feidhmchlár a rianú chun torthaí cuardaigh agus Tosaigh a fheabhsú:To turn off Let Windows track app launches to improve Start and search results:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe Start_TrackProgs i HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced le luach 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named Start_TrackProgs in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced with value of 0 (zero).

Windows Server 2016 agus Windows 10, leagan 1607 agus roghanna roimhe sinWindows Server 2016 and Windows 10, version 1607 and earlier options

Chun casadh as Lig d’fheidhmchláir m’ID fógraíochta a úsáid i gcomhair eispéireas thar raon feidhmchlár (má chastar é seo as, athshocrófar an ID):To turn off Let apps use my advertising ID for experiences across apps (turning this off will reset your ID):

Nóta

Nuair a chastar as an ghné seo san UI, castar as an ID fógraíochta. Ní dhéantar é a athshocrú amháin.When you turn this feature off in the UI, it turns off the advertising ID, not just resets it.

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Próifílí Úsáideora > Cas as an ID fógraíochta.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > User Profiles > Turn off the advertising ID.

-nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe Cumasaithe i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo le luach de 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named Enabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo with a value of 0 (zero).

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisabledByGroupPolicy i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named DisabledByGroupPolicy in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo with a value of 1 (one).

Le casadh as Turn on Windows Defender SmartScreen to check web content (URLs) that Microsoft Store apps use:To turn off Turn on Windows Defender SmartScreen to check web content (URLs) that Microsoft Store apps use:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe EnableWebContentEvaluation i HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost le luach de 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named EnableWebContentEvaluation in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost with a value of 0 (zero).

Chun casadh as Seol faisnéis chuig Microsoft faoin gcaoi a bhíonn mé ag scríobh chun an chlóscríbhneoireacht agus scríobh a fheabhsú sa todhchaí:To turn off Send Microsoft info about how I write to help us improve typing and writing in the future:

Nóta

Má tá an leibhéal diagnóisice sonraí socraithe ag BunúsachSlándáil, casfar é seo as go huathoibríoch.If the diagnostic data level is set to either Basic or Security, this is turned off automatically.

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

Chun casadh as Lig do shuíomhanna Gréasáin inneachar atá ábhartha go háitiúil a sholáthar tríd an liosta teangacha a rochtain:To turn off Let websites provide locally relevant content by accessing my language list:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe HttpAcceptLanguageOptOut i HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile le luach de 1.Create a new REG_DWORD registry setting named HttpAcceptLanguageOptOut in HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile with a value of 1.

Le casadh as Lig d’fheidhmchláir ar mo ghléasanna eile feidhmchláir a oscailt agus lean le heispéiris ar an ngléas seo:To turn off Let apps on my other devices open apps and continue experiences on this device:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Córas > Polasaí Grúpa > Lean le heispéiris ar an ngléas seo.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Group Policy > Continue experiences on this device.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe EnableCdp i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System le luach de 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named EnableCdp in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero).

Chun casadh as Lig d’fheidhmchláir ar mo ghléasanna eile Bluetooth a úsáid chun feidhmchláir a oscailt agus lean le heispéiris ar an ngléas seo:To turn off Let apps on my other devices use Bluetooth to open apps and continue experiences on this device:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

18.2 Suíomh18.2 Location

Sa réimse Suíomh, is féidir leat a roghnú cibé an mbíonn rochtain ag gléasanna ar bhraiteoirí a bhaineann le suíomh áirithe agus cad iad na feidhmchláir a mbíonn rochtain acu ar shuíomh an ghléis.In the Location area, you choose whether devices have access to location-specific sensors and which apps have access to the device's location.

Chun Suíomh an ghléis seo a chasadh as:To turn off Location for this device:

 • Cliceáil ar an gcnaipe Athraigh san UI.Click the Change button in the UI.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Suíomh agus Braiteoirí > Cas an suíomh as.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Location and Sensors > Turn off location.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisableLocation i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named DisableLocation in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors with a value of 1 (one).

Chun ** a chasadh as, cuir ar a gcumas d’aipeanna rochtain a fháil ar do shuíomh**:To turn off Allow apps to access your location:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Feidhmchláir > Lig d’fheidhmchláir Windows an suíomh a rochtain agus socraigh an bosca Roghnaigh socruithe le Diúltiú a Fheidhmiú.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access location and set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe i LetAppsAccessLocation i HKEY_LOCAL_MACHINE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessLocation in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Chun Stair suíomhanna a chasadh as:To turn off Location history:

 • Bain úsáid as an gcnaipe Glan san UI chun an stair a léirscriosadh.Erase the history using the Clear button in the UI.

Chun Roghnaigh feidhmchláir ar féidir leo do shuíomh a úsáid a chasadh as:To turn off Choose apps that can use your location:

 • Cas as gach feidhmchlár san UI.Turn off each app using the UI.

18.3 Ceamara18.3 Camera

Sa réimse Ceamara, is féidir leat na feidhmchláir a roghnú a mbíonn rochtain acu ar cheamara an ghléis.In the Camera area, you can choose which apps can access a device's camera.

Chun Lig d’fheidhmchláir mo cheamara a úsáid a chasadh as:To turn off Let apps use my camera:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows an ceamara a rochtainApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access the camera

  • Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessCamera i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessCamera in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Chun Roghnaigh feidhmchláir ar féidir leo do cheamara a úsáid a chasadh as:To turn off Choose apps that can use your camera:

 • Cas as an ghné san UI i gcomhair gach feidhmchláir.Turn off the feature in the UI for each app.

18.4 Micreafón18.4 Microphone

Sa réimse Micreafón, is féidir leat na feidhmchlár a roghnú a mbíonn rochtain acu ar mhicreafón an ghléis.In the Microphone area, you can choose which apps can access a device's microphone.

Chun Lig d’fheidhmchláir mo mhicreafón a úsáid a chasadh as:To turn off Let apps use my microphone:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows an micreafón a rochtainApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access the microphone

  • Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessMicrophone i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessMicrophone in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

Chun Roghnaigh feidhmchláir ar féidir leo do mhicreafón a úsáid a chasadh as:To turn off Choose apps that can use your microphone:

 • Cas as an ghné san UI i gcomhair gach feidhmchláir.Turn off the feature in the UI for each app.

18.5 Fógraí18.5 Notifications

Chun úsáid líonra fógraí a chasadh as:To turn off notifications network usage:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Roghchlár tosaigh agus Tascbharra > Fógraí > Cas as Fógraí úsáide líonraEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar > Notifications > Turn off Notifications network usage

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe NoCloudApplicationNotification i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications le luach de 1 (aon)Create a REG_DWORD registry setting named NoCloudApplicationNotification in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications with a value of 1 (one)

Sa réimse Fógraí, is féidir leat a roghnú freisin cén feidhmchláir a mbíonn rochtain acu ar fhógraí.In the Notifications area, you can also choose which apps have access to notifications.

Chun Lig d’fheidhmchláir m’fhógraí a rochtain a chasadh as:To turn off Let apps access my notifications:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows fógraí a rochtainApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access notifications

  • Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessNotifications i HKEY_LOCAL_MACHINE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessNotifications in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

18.6 Caint18.6 Speech

Sa limistéar Caint, is féidir leat an fheidhmiúlacht a chumrú mar sin:In the Speech area, you can configure the functionality as such:

Chun deachtú do ghuth a chasadh as, labhairt le Cortana agus le haipeanna eile, agus chun seoladh do ionchur gutha a chosc chuig seirbhísí Cainte Microsoft:To turn off dictation of your voice, speaking to Cortana and other apps, and to prevent sending your voice input to Microsoft Speech services:

 • Scoránaigh na Socruithe -> Príobháideacht -> Caint -> Aithint cainte ar líne aistrigh go Casta AsToggle the Settings -> Privacy -> Speech -> Online speech recognition switch to Off

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Painéal Rialúcháin > Roghanna Réigiúnacha agus Teanga > Lig d'úsáideoirí seirbhís aitheanta caintea ar líne a chumasúDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Regional and Language Options > Allow users to enable online speech recognition services

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD darb ainm HasAccepted i HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech_OneCore\Settings\OnlineSpeechPrivacy le luach de 0 (náid)Create a REG_DWORD registry setting named HasAccepted in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech_OneCore\Settings\OnlineSpeechPrivacy with a value of 0 (zero)

Má tá Windows 10, leagan 1703 suas go Windows 10, leagan 1803, is féidir leat nuashonruithe ar na múnlaí aithint cainte agus shintéis cainte a chasadh as:If you're running at Windows 10, version 1703 up to and including Windows 10, version 1803, you can turn off updates to the speech recognition and speech synthesis models:

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Caint > Ceadaigh nuashonrú uathoibríoch ar shonraí cainteDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Speech > Allow automatic update of Speech Data

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe AllowSpeechModelUpdate i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Speech le luach de 0 (náid)Create a REG_DWORD registry setting named AllowSpeechModelUpdate in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Speech with a value of 0 (zero)

18.7 Faisnéis chuntais18.7 Account info

Sa réimse Faisnéis chuntais, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir a mbíonn rochtain acu ar d’ainm, do phictiúr agus an fhaisnéis chuntais eile.In the Account Info area, you can choose which apps can access your name, picture, and other account info.

Chun Lig d’fheidhmchláir m’ainm, mo phictiúr agus an fhaisnéis chuntais eile a rochtain a chasadh as:To turn off Let apps access my name, picture, and other account info:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows an fhaisnéis chuntais a rochtainApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access account information

  • Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessAccountInfo i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessAccountInfo in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Chun Roghnaigh na feidhmchláir ar féidir leo d’fhaisnéis chuntais a rochtain a chasadh as:To turn off Choose the apps that can access your account info:

 • Cas as an ghné san UI i gcomhair gach feidhmchláir.Turn off the feature in the UI for each app.

18.8 Teagmhálaithe18.8 Contacts

Sa réimse Teagmhálaithe, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir a mbíonn rochtain acu ar liosta teagmhálaithe fostaí.In the Contacts area, you can choose which apps can access an employee's contacts list.

Chun Roghnaigh feidhmchláir ar féidir leo teagmhálaithe a rochtain a chasadh as:To turn off Choose apps that can access contacts:

 • Cas as an ghné san UI i gcomhair gach feidhmchláir.Turn off the feature in the UI for each app.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows teagmhálaithe a rochtainApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access contacts

  • Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne darbh ainm LetAppsAccessContacts in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach do 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessContacts in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.9 Féilire18.9 Calendar

Sa réimse Féilire, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir a mbíonn rochtain acu ar fhéilire fostaí.In the Calendar area, you can choose which apps have access to an employee's calendar.

Chun Lig d’fheidhmchláir m’fhéilire a rochtain a chasadh as:To turn off Let apps access my calendar:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows an féilire a rochtainApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access the calendar. Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessCalendar i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessCalendar in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Chun Roghnaigh feidhmchláir ar féidir leo an féilire a rochtain a chasadh as:To turn off Choose apps that can access calendar:

 • Cas as an ghné san UI i gcomhair gach feidhmchláir.Turn off the feature in the UI for each app.

18.10 Stair glaonna18.10 Call history

Sa réimse Stair glaonna, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir a mbíonn rochtain acu ar stair glaonna fostaí.In the Call history area, you can choose which apps have access to an employee's call history.

Chun Lig d’fheidhmchláir mo stair glaonna a rochtain a chasadh as:To turn off Let apps access my call history:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows an stair glaonna a rochtainApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access call history

  • Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessCallHistory i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessCallHistory in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.11 Ríomhphost18.11 Email

Sa réimse Ríomhphost, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir ar féidir leo ríomhphoist a rochtain agus a sheoladh.In the Email area, you can choose which apps have access and can send email.

Chun Lig d’fheidhmchláir ríomhphoist a rochtain agus a sheoladh a chasadh as:To turn off Let apps access and send email:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows ríomhphoist a rochtainApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access email

  • Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessEmail i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessEmail in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.12 Cur Teachtaireachtaí18.12 Messaging

Sa réimse Cur Teachtaireachtaí, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir ar féidir leo teachtaireachtaí a léamh nó a sheoladh.In the Messaging area, you can choose which apps can read or send messages.

Chun Lig d’fheidhmchláir teachtaireachtaí a léamh nó a sheoladh (téacs nó MMS) a chasadh as:To turn off Let apps read or send messages (text or MMS):

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows cur teachtaireachtaí a rochtainApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access messaging

  • Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessMessaging i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessMessaging in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Chun Roghnaigh feidhmchláir ar féidir leo teachtaireachtaí a léamh nó a sheoladh a chasadh as:To turn off Choose apps that can read or send messages:

 • Cas as an ghné san UI i gcomhair gach feidhmchláir.Turn off the feature in the UI for each app.

Chun Sioncronú Teachtaireachtaí a chasadh asTo turn off Message Sync

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe AllowMessageSync i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Messaging agus socraigh luach de 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named AllowMessageSync in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Messaging and set the value to 0 (zero).

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Cuir TeachtaireachtaíApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Messaging

  • Socraigh an Ceadaigh Néalsioncronú Seirbhís Teachtaireachtaí ar Díchumasaithe.Set the Allow Message Service Cloud Sync to Disable.

18.13 Glaonna fóin18.13 Phone calls

Sa réimse Glaonna fóin, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir ar féidir leo glaonna fóin a dhéanamh.In the Phone calls area, you can choose which apps can make phone calls.

Chun Lig d’fheidhmchláir glaonna fóin a dhéanamh a chasadh as:To turn off Let apps make phone calls:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Feidhmchláir > Lig d’fheidhmchláir Windows glaonna fóin a dhéanamh agus socraigh an bosca Roghnaigh socruithe le Diúltú a Fheidhmiú.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps make phone calls and set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessPhone i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessPhone in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Chun Roghnaigh feidhmchláir ar féidir leo glaonna fóin a dhéanamh a chasadh as:To turn off Choose apps that can make phone calls:

 • Cas as an ghné san UI i gcomhair gach feidhmchláir.Turn off the feature in the UI for each app.

18.14 Raidiónna18.14 Radios

Sa réimse Raidiónna, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir ar féidir leo raidió gléis a chasadh air nó as.In the Radios area, you can choose which apps can turn a device's radio on or off.

Chun Lig d’fheidhmchláir raidiónna a rialú a chasadh as:To turn off Let apps control radios:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Feidhmchláir > Lig d’fheidhmchláir Windows raidiónna agus socraigh an bosca Roghnaigh socruithe le Diúltú a Fheidhmiú.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps control radios and set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessRadios i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessRadios in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Chun Roghnaigh feidhmchláir ar féidir leo raidiónna a rialú a chasadh as:To turn off Choose apps that can control radios:

 • Cas as an ghné san UI i gcomhair gach feidhmchláir.Turn off the feature in the UI for each app.

18.15 Gléasanna eile18.15 Other devices

Sa réimse Gléasanna eile, is féidir leat a roghnú an féidir le gléasanna nach bhfuil péireáilte le ríomhairí, amhail Xbox One, faisnéis a chomhroinnt agus a shioncronú.In the Other Devices area, you can choose whether devices that aren't paired to PCs, such as an Xbox One, can share and sync info.

Chun casadh as Lig d’fheidhmchláir faisnéis a chomhroinnt agus a shioncronú go huathoibríoch le gléasanna gan sreang nach bpéireálann go sainráite le do ríomhaire, táibléad nó fón:To turn off Let apps automatically share and sync info with wireless devices that don't explicitly pair with your PC, tablet, or phone:

 • Múch an ghné sa Chomhéadan trí dhul chuig Socruithe> Príobháideacht > Gléasanna Eile > "Déan cumarsáid le feistí neamhdheimhnithe.Turn off the feature in the UI by going to Settings > Privacy > Other devices > "Communicate with unpaired devices. Lig d’fheidhmchláir faisnéis a chomhroinnt agus a shioncronú go huathoibríoch le gléasanna gan sreang nach bpéireálann go sainráite le do ríomhaire, táibléad nó fón "agus Cas AS é:Let apps automatically share and sync info with wireless devices that don't explicitly pair with your PC, tablet, or phone" and Turn it OFF.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Feidhmchláir > Lig d’fheidhmchláir Windows cumarsáid a dhéanamh le gléasanna díphéireáilte agus socraigh an bosca Roghnaigh socruithe le Diúltú a Fheidhmiú.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps communicate with unpaired devices and set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsSyncWithDevices i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsSyncWithDevices in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Chun casadh as Lig d’fheidhmchláir do ghléasanna iontaofa (crua-earraí atá nasctha agat cheana féin, nó a sholáthraítear le do ríomhaire, táibléad nó fón) a úsáid:To turn off Let your apps use your trusted devices (hardware you've already connected, or comes with your PC, tablet, or phone):

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Feidhmchláir > Lig d’fheidhmchláir Windows gléasanna iontaofa a rochtain agus socraigh an bosca Roghnaigh socruithe le Diúltú a Fheidhmiú.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access trusted devices and set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsAccessTrustedDevices i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessTrustedDevices in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.16 Aiseolas agus diagnóisic18.16 Feedback & diagnostics

Sa réimse Aiseolas agus Diagnóisic, is féidir leat a roghnú cén chomh minic is a n-iarrtar aiseolas uait agus cá mhéad faisnéise diagnóisice agus úsáide a sheoltar chuig Microsoft.In the Feedback & Diagnostics area, you can choose how often you're asked for feedback and how much diagnostic and usage information is sent to Microsoft. Má tá tú ag lorg inneachair faoi cad is brí le gach leibhéal sonraí diagnóiseacha, agus conas an leibhéal a chumrú i d’eagraíocht, féach Sonraí diagnóiseacha Windows a chumrú i d’eagraíocht.If you're looking for content on what each diagnostic data level means and how to configure it in your organization, see Configure Windows diagnostic data in your organization.

Chun a mhinic is a n-iarrfadh Windows aiseolas uait a athrú:To change how frequently Windows should ask for my feedback:

Nóta

Ní bhaineann minicíocht an aiseolais ach le haiseolas a chuireann an t-úsáideoir le chéile. Ní bhaineann sí leis na sonraí diagnóisice agus úsáide a sheoltar ón ngléas.Feedback frequency only applies to user-generated feedback, not diagnostic and usage data sent from the device.

 • Bain úsáid as an liosta anuas san UI chun athrú ó Go huathoibríoch (Molta).To change from Automatically (Recommended), use the drop-down list in the UI.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiúchán Sonraí agus Leaganacha Réamhamhairc > Ná taispeáin fógraí aiseolaisEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Do not show feedback notifications

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe DoNotShowFeedbackNotifications i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named DoNotShowFeedbackNotifications in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection with a value of 1 (one).

  -nó--or-

 • Cruthaigh na heochracha clárlainne (cineál REG_DWORD):Create the registry keys (REG_DWORD type):

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\PeriodInNanoSecondsHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\PeriodInNanoSeconds

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\NumberOfSIUFInPeriodHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\NumberOfSIUFInPeriod

   Bunaithe ar na socruithe seo:Based on these settings:

   SocrúSetting PeriodInNanoSecondsPeriodInNanoSeconds NumberOfSIUFInPeriodNumberOfSIUFInPeriod
   Go huathoibríochAutomatically Scrios an socrú clárlainneDelete the registry setting Scrios an socrú clárlainneDelete the registry setting
   RiamhNever 00 00
   I gcónaíAlways 100000000100000000 Scrios an socrú clárlainneDelete the registry setting
   Uair amháin sa láOnce a day 864000000000864000000000 11
   Uair amháin sa tseachtainOnce a week 60480000000006048000000000 11

Chun an leibhéal sonraí diagnóisice agus úsáide a athrú a sheoltar nuair a roghnaíonn tú Seol do shonraí gléis chuig Microsoft:To change the level of diagnostic and usage data sent when you Send your device data to Microsoft:

 • Cliceáil ar an rogha BunúsachIomlán.Click either the Basic or Full options.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Data Collection And Preview Builds\Allow Telemetry agus socraigh é ar luach de 0.Enable the Group Policy: Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Data Collection And Preview Builds\Allow Telemetry and set it to a value of 0.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection\AllowTelemetry le luach 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection\AllowTelemetry with a value of 0.

Nóta

Má bhaintear úsáid as an bPolasaí Grúpa nó Clárlann chun an rogha Slándáil a chumrú, ní léireofar an luach san UI.If the Security option is configured by using Group Policy or the Registry, the value will not be reflected in the UI. Níl an rogha Slándáil ar fáil ach i leagan Windows 10 Enterprise.The Security option is only available in Windows 10 Enterprise edition.

Chun sonraí diagnóisice a úsáid chun eispéiris shaincheaptha agus leideanna agus moltaí ábhartha a chasadh as:To turn off tailored experiences with relevant tips and recommendations by using your diagnostics data:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cumasaigh Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Inneachar Néil > Múch eispéireas saincheaptha MicrosoftEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Microsoft consumer experiences

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisableWindowsConsumerFeatures i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent le luach de 1Create a REG_DWORD registry setting named DisableWindowsConsumerFeatures in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1

  -agus--and-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Úsáideora > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Inneachar Néil > Ná húsáid sonraí diagnóisice i gcomhair eispéireas saincheapthaEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Do not use diagnostic data for tailored experiences

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisableTailoredExperiencesWithDiagnosticData i HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent le luach de 1Create a REG_DWORD registry setting named DisableTailoredExperiencesWithDiagnosticData in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1

18.17 Feidhmchláir chúlra18.17 Background apps

Sa réimse Feidhmchláir chúlra, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir a rithfidh sa chúlra.In the Background Apps area, you can choose which apps can run in the background.

Chun Lig d’fheidhmchláir rith sa chúlra a chasadh as:To turn off Let apps run in the background:

 • I leathanach socruithe Feidhmchláir chúlra, socraigh Lig d’fheidhmchláir rith sa chúlra ag As.In the Background apps settings page, set Let apps run in the background to Off.

  -nó--or-

 • I leathanach socruithe Feidhmchláir chúlra, cas as an ghné i gcomhair gach feidhmchláir.In the Background apps settings page, turn off the feature for each app.

-nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa (i bhfeidhm i Windows 10, leagan 1703 amháin agus níos airde amháin): Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Feidhmchláir > Lig d’fheidhmchláir Windows rith sa chúlra agus socraigh an bosca Roghnaigh socrú chun Diúltiú a Fheidhmiú.Enable the Group Policy (only applicable for Windows 10 version 1703 and above): Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps run in the background and set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsRunInBackground i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsRunInBackground in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

Nóta

B'fhéidir nach bhfeidhmeodh roinnt aipeanna, Cortana agus Cuardach san áireamh, mar a bheifí ag súil leo Lig do apps rith sa chúlra chun Diúltú a Fheidhmiú.Some apps, including Cortana and Search, might not function as expected if you set Let apps run in the background to Force Deny.

18.18 Gluaiseacht18.18 Motion

Sa réimse Gluaiseacht, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir a mbíonn rochtain acu ar do shonraí gluaiseachta.In the Motion area, you can choose which apps have access to your motion data.

Chun casadh as Lig do Windows agus do d’fheidhmchláir do shonraí gluaiseachta a úsáid agus do stair ghluaiseachta a bhailiú:To turn off Let Windows and your apps use your motion data and collect motion history:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Feidhmchláir > Lig d’fheidhmchláir Windows gluaiseacht a rochtain agus socraigh an Réamhshocrú do gach feidhmchlár go Diúltú a FheidhmiúEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access motion and set the Default for all apps to Force Deny

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe i LetAppsAccessMotion i HKEY_LOCAL_MACHINE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessMotion in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.19 Tascanna18.19 Tasks

Sa réimse Tascanna, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir a mbíonn rochtain acu ar do thascanna.In the Tasks area, you can choose which apps have access to your tasks.

Chun é seo a chasadh as:To turn this off:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cuir an Polasaí Grúpa i bhfeidhm: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht feidhmchlár > Lig d’fheidhmchláir Windows tascanna a rochtain.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access Tasks. Socraigh an bosca Roghnaigh socrú ag Fórsáil an diúltú.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe i LetAppsAccessTasks i HKEY_LOCAL_MACHINE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessTasks in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.20 Diagnóisic feidhmchlár18.20 App Diagnostics

Sa réimse Diagnóisic feidhmchlár, is féidir leat a roghnú cén feidhmchláir a mbíonn rochtain acu ar d’fhaisnéis diagnóisice.In the App diagnostics area, you can choose which apps have access to your diagnostic information.

Chun é seo a chasadh as:To turn this off:

 • Cas as an ghné san UI.Turn off the feature in the UI.

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Feidhmchláir > Lig d’fheidhmchláir Windows faisnéis dhiagnóisice faoi fheidhmchláir eile a rochtainEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access diagnostic information about other apps

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe LetAppsGetDiagnosticInfo i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le luach de 2 (dó).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsGetDiagnosticInfo in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.21 Breacadh dúigh & Clóscríobh18.21 Inking & Typing

Sa limistéar Breacadh dúigh & Clóscríobh, is féidir leat an fheidhmiúlacht a chumrú mar sin:In the Inking & Typing area you can configure the functionality as such:

Cas bailiú sonraí dúigh & Clóscríobh as:To turn off Inking & Typing data collection:

 • Sa UI téigh chuig Socruithe -> Príobháideacht -> Diagnóisic & Aiseolas -> Breacadh dúigh & Clóscríobh agus cas go MúchtaIn the UI go to Settings -> Privacy -> Diagnostics & Feedback -> Improve inking and typing and turn it to Off

  -NÓ--OR-

  Díchumasaigh an Polasaí Grúpa:Cumraíocht Ríomhaire Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Ionchur téacs > Feabhsaigh aithint breachta dúigh agus clóscríbhneoireachtaDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Text Input > Improve inking and typing recognition

  -agus--and-

  Díchumasaighan Polasaí Grúpa:**Cumraíocht úsáideora > Teimpléid Riaracháin > Painéal Rialúcháin >Roghanna réigiúnacha agus teanga > Patrúin lámhscríbhneoireachta > Cas as an fhoghlaim uathoibríoch **Disable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Regional and Language Options > Handwriting personalization > Turn off automatic learning

  -NÓ--OR-

 • Socraigh socrú clárlann REG_DWORD RestrictImplicitTextCollection in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization ag value of 1 (one)Set RestrictImplicitTextCollection registry REG_DWORD setting in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization to a value of 1 (one)

  -agus--and-

 • Socraigh socrú clárlann REG DWORD RestrictImplicitInkCollection in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization ag value of 1 (one)Set RestrictImplicitInkCollection registry REG_DWORD setting in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization to a value of 1 (one)

18.22 Stair Gníomhaíochta18.22 Activity History

Sa limistéar Stair Gníomhaíochta, is féidir leat rianú a chasadh AS ar do Stair Gníomhaíochta.In the Activity History area, you can choose turn Off tracking of your Activity History.

Chun é seo a chasadh as sa UI:To turn this Off in the UI:

 • Cas As an ghné sa UI trí dhul chuig Socruithe -> Príobháideachas -> Stair Ghníomhaíochta agus díthiceáil an Stóráil mo stair ghníomhaíochta ar an ngléas seo AGUS díthiceáil an Seol mo Stair ghníomhaíochta chuig Microsoft ticbhoscaíTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Privacy -> Activity History and un-checking the Store my activity history on this device AND unchecking the Send my activity History to Microsoft checkboxes

-NÓ--OR-

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Polasaithe OS ainmnithe Cumasaíonn sé Fotha GníomhaíochtaDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > OS Policies named Enables Activity Feed

  -agus--and-

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Polasaithe OS ainmnithe Ceadaigh foilsiú Gníomhaíochtaí ÚsáideoraDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > OS Policies named Allow publishing of User Activities

  -agus--and-

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Polasaithe OS > ainmnithe Ceadaigh uaslódáil de Ghníomhaíochtaí ÚsáideoraDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > OS Policies > named Allow upload of User Activities

-NÓ--OR-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe EnableActivityFeed i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System le luach de 0 (náid)Create a REG_DWORD registry setting named EnableActivityFeed in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero)

  -agus--and-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe PublishUserActivities i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System le luach de 0 (náid)Create a REG_DWORD registry setting named PublishUserActivities in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero)

  -agus--and-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe UploadUserActivities i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System le luach de 0 (náid)Create a REG_DWORD registry setting named UploadUserActivities in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero)

18.23 Gníomhachtú Gutha18.23 Voice Activation

Sa limistéar Voice activation, is féidir leat roghnú cumas an fheidhmchláir éisteacht amach do eochairfhocal Gutha a chasadh As.In the Voice activation area, you can choose turn Off apps ability to listen for a Voice keyword.

Chun é seo a chasadh as sa UI:To turn this Off in the UI:

 • Cas As sa UI trí dhul go Socruithe -> Príobháideacht -> Gníomhachtú gutha agus scoránaigh As an Lig do na feidhmchláir gníomhachtú gutha a úsáid AGUS scoránaigh freisin As an Lig do na feidhmchláir gníomhachtú Gutha nuair atá an gléas seo faoi ghlasTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Privacy -> Voice activation and toggle Off the Allow apps to use voice activation AND also toggle Off the Allow apps to use voice activation when this device is locked

-NÓ--OR-

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Fheidhmchláir > ainmnithe **Lig d’fheidhmchláir Windows gníomhachtú le guth ** agus socraigh an bosca Roghnaigh socrú ar Fórsáil an diúltúEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > named Let Windows apps activate with voice and set the Select a setting box to Force Deny

  -agus--and-

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Príobháideacht Fheidhmchláir > ainmnithe Lig d’fheidhmchláir Windows gníomhachtú le guth nuair atá an córas faoi ghlassocraigh an bosca sin go ** Fórsáil an diúltú**Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > named Let Windows apps activate with voice while the system is locked box to Force Deny

-NÓ--OR-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD darb ainm LetAppsActivateWithVoice i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le value of 2 (two)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsActivateWithVoice in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

  -agus--and-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD darb ainm LetAppsActivateWithVoiceAboveLock i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy le value of 2 (two)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsActivateWithVoiceAboveLock in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

19. Ardán Cosanta Bogearraí19. Software Protection Platform

Is féidir le custaiméirí fiontraíochta a gcuid stádas gníomhachtaithe Windows a bhainistiú le ceadúnú ilsuiteálacha ag baint úsáid as an bhFreastalaí Bainistíochta Eochracha san áitreabh.Enterprise customers can manage their Windows activation status with volume licensing using an on-premises Key Management Server. Is féidir leat díliostáil ó shonraí gníomhachtaithe cliaint KMS a sheoladh chuig Microsoft ach ceann de na rudaí seo a dhéanamh:You can opt out of sending KMS client activation data to Microsoft automatically by doing one of the following:

I gcomhair Windows 10:For Windows 10:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Ardán Cosanta Bogearraí > Cas as Bailíochtú AVS Ar Líne Cliaint KMSEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Software Protection Platform > Turn off KMS Client Online AVS Validation

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe NoGenTicket i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named NoGenTicket in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform with a value of 1 (one).

Do Windows Server 2019 nó níos déanaí:For Windows Server 2019 or later:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Ardán Cosanta Bogearraí > Cas as Bailíochtú AVS Ar Líne Cliaint KMSEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Software Protection Platform > Turn off KMS Client Online AVS Validation

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe NoGenTicket i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named NoGenTicket in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform with a value of 1 (one).

Windows Server 2016For Windows Server 2016:

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe NoAcquireGT i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named NoAcquireGT in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform with a value of 1 (one).

Nóta

Mar gheall ar shaincheist aitheanta ní oibríonn an polasaí grúpa Cas as Bailíochtú AVS Ar Líne Cliaint KMS mar a ba chóir ar Windows Server 2016, caithfear an luach NoAcquireGT a shocrú ina ionad.Due to a known issue the Turn off KMS Client Online AVS Validation group policy does not work as intended on Windows Server 2016, the NoAcquireGT value needs to be set instead. Beidh stádas gníomhachtaithe Windows bailí ar feadh tréimhse comhleanúnaí de 180 lá, le seiceálacha gach seachtain ar an stádas gníomhachtaithe chuig an KMS.The Windows activation status will be valid for a rolling period of 180 days with weekly activation status checks to the KMS.

20. Sláine stórais20. Storage health

Is féidir le custaiméirí Enterprise nuashonruithe ar an Múnla tuair maidir le teip diosca a bhainistiú.Enterprise customers can manage updates to the Disk Failure Prediction Model.

I gcomhair Windows 10:For Windows 10:

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Sláinte Stórais > Ceadaigh íoslódáil nuashonruithe ar an Múnla Tuartha Teip DioscaDisable this Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Storage Health > Allow downloading updates to the Disk Failure Prediction Model

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD darb ainm AllowDiskHealthModelUpdates i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\StorageHealth le luach de 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named AllowDiskHealthModelUpdates in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\StorageHealth with a value of 0.

21. Sioncronaigh do shocruithe21. Sync your settings

Is féidir leat a rialú an ndéantar do shocruithe a shioncronú:You can control if your settings are synchronized:

 • San UI: Socruithe > Cuntais > Sioncronú do shocruitheIn the UI: Settings > Accounts > Sync your settings

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire>Teimpléid Riaracháin>Comhpháirteanna Windows>Sioncrónaigh do shocruithe>Ná sioncrónaigh. Fág an ticbhosca "Ceadaigh d'úsáideoirí sioncrónú a chasadh ar" díthiceáilte.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Sync your settings > Do not sync. Leave the "Allow users to turn syncing on" checkbox unchecked.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisableSettingSync i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync le luach de 2 (dó) agus ceann eile ainmnithe DisableSettingSyncUserOverride i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync le luach de 1 (aon).Create a REG_DWORD registry setting named DisableSettingSync in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync with a value of 2 (two) and another named DisableSettingSyncUserOverride in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync with a value of 1 (one).

Chun néalshioncronú Cur Teachtaireachtaí a chasadh as:To turn off Messaging cloud sync:

Nóta

Ní ghabhann aon pholasaí grúpa leis an eochair chlárlainne seo.There is no Group Policy corresponding to this registry key.

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe CloudServiceSyncEnabled i HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Messaging agus socraigh é ar luach 0 (náid) air.Create a REG_DWORD registry setting named CloudServiceSyncEnabled in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Messaging and set to a value of 0 (zero).

22. Teredo22. Teredo

Is féidir leat Teredo a dhíchumasú ach Polasaí Grúpa nó an t-ordú netsh.exe a úsáid.You can disable Teredo by using Group Policy or by using the netsh.exe command. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Teredo, féach Prótacal Idirlín leagan 6, Teredo, agus teicneolaíochtaí gaolmhara.For more info on Teredo, see Internet Protocol Version 6, Teredo, and Related Technologies.

Nóta

Má dhéanann tú Teredo a dhíchumasú, ní oibreoidh roinnt gnéithe cluichíochta XBOX ná Barrfheabhsú soláthair (le piaráil ghrúpa nó Idirlín).If you disable Teredo, some XBOX gaming features and Delivery Optimization (with Group or Internet peering) will not work.

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Líonra > Socruithe TCPIP > Teicneolaíochtaí Trasdula IPv6 > Socraigh Stádas Teredo agus socraigh é ar Stádas Díchumasaithe.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Network > TCPIP Settings > IPv6 Transition Technologies > Set Teredo State and set it to Disabled State.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_SZ ainmnithe Teredo_State i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition le luach de Díchumasaithe.Create a new REG_SZ registry setting named Teredo_State in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition with a value of Disabled.

23. Wi-Fi Sense23. Wi-Fi Sense

Tábhachtach

Ag tosú le Windows 10, leagan 1803, níl Wi-Fi Sense ar fáil a thuilleadh.Beginning with Windows 10, version 1803, Wi-Fi Sense is no longer available. Ní bhaineann an rannán seo a leanas ach le Windows 10, leagan 1709 agus roimhe sin.The following section only applies to Windows 10, version 1709 and prior. Féach le do thoil Ag nascadh le baill the Wi-Fi a oscailt i Windows 10 le haghaidh tuilleadh sonraí.Please see Connecting to open Wi-Fi hotspots in Windows 10 for more details.

Is féidir Wi-Fi Sense a úsáid chun gléasanna a cheangal go huathoibríoch le baill the aitheanta agus le líonraí gan sreang a chomhroinn teagmhálaithe an duine.Wi-Fi Sense automatically connects devices to known hotspots and to the wireless networks the person’s contacts have shared with them.

Chun casadh as Ceangail le baill the oscailte atá molta agus Ceangail le líonraí a chomhroinn mo theagmhálaithe:To turn off Connect to suggested open hotspots and Connect to networks shared by my contacts:

 • Múch an ghné sa UI i Socruithe> Líonra & Idirlíon> Wi-FiTurn off the feature in the UI in Settings > Network & Internet > Wi-Fi

  -nó--or-

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Líonra > Seirbhís WLAN > Socruithe WLAN > Ceadaigh do Windows ceangal go huathoibríoch le baill the oscailte, le líonraí a chomhroinn teagmhálaithe agus le baill the a thairgeann seirbhísí íoctha.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Network > WLAN Service > WLAN Settings > Allow Windows to automatically connect to suggested open hotspots, to networks shared by contacts, and to hotspots offering paid services.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe AutoConnectAllowedOEM i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config le luach de 0 (náid).Create a new REG_DWORD registry setting named AutoConnectAllowedOEM in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config with a value of 0 (zero).

Nuair a bhíonn sé casta as, taispeántar socruithe Wi-Fi Sense ar an scáileán Socruithe Wi-Fi go fóill, ach ní bhíonn siad feidhmeach agus ní bhíonn fostaí ábalta iad a rialú.When turned off, the Wi-Fi Sense settings still appear on the Wi-Fi Settings screen, but they’re non-functional and they can’t be controlled by the employee.

24. Cosantóir Windows24. Windows Defender

Is féidir leat dícheangal ó Sheirbhís chosanta Microsoft in aghaidh bogearraí mailíseacha.You can disconnect from the Microsoft Antimalware Protection Service.

Tábhachtach

Céimeanna Riachtanacha SULA socraítear an Polasaí Grúpa Cosantóir Windows nó RegKey ar Windows 10 version 1903Required Steps BEFORE setting the Windows Defender Group Policy or RegKey on Windows 10 version 1903

 1. Cinntigh go bhfuil Windows agus Cosantóir Windows suas chun dáta go hiomlán.Ensure Windows and Windows Defender are fully up to date.
 2. Cuardaigh an Roghchlár tosaigh do "Cosaint Gabhála" trí chliceáil ar an deilbhín cuardaigh taobh leis an gcnaipe Windows Start.Search the Start menu for "Tamper Protection" by clicking on the search icon next to the Windows Start button. Ansin scrolláil síos go dtí an Cosaint Ghabhála agus déan é a chasadh As.Then scroll down to the Tamper Protection toggle and turn it Off. Ligfidh sé seo duit an eochair Chlárlainne a athrú agus cead a thabhairt don Pholasaí Grúpa Polasaí an socrú a dhéanamh.This will allow you to modify the Registry key and allow the Group Policy to make the setting. Nó, is féidir leat dul chuig Socruithe Slándála Windows -> Cosaint ar víris & bagairtí, cliceáil ar nasc Bainistithe Socruithe agus ansin scrolláil síos chuig scoránú Chosaint Gabhála len é a shocrú ar As.Alternatively, you can go to Windows Security Settings -> Virus & threat protection, click on Manage Settings link and then scroll down to the Tamper Protection toggle to set it to Off.
 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Clár Frithvíreas Chosantóir Microsoft > MAPS > Cláraigh le Microsoft MAPS agus ansin roghnaigh Díchumasaithe ón mbosca anuas darb ainm Cláraigh le Microsoft MAPSEnable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > MAPS > Join Microsoft MAPS and then select Disabled from the drop-down box named Join Microsoft MAPS

-NÓ--OR-

 • Bain úsáid as an gclárlann chun an luach REG_DWORD HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SpyNetReporting a shocrú ag 0 (náid).Use the registry to set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SpyNetReporting to 0 (zero).

  -agus--and-

 • Scrios an socrú clárlainne ainmnithe i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Updates.Delete the registry setting named in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Updates.

Is féidir leat stopadh de shamplaí comhaid a sheoladh chuig Microsoft.You can stop sending file samples back to Microsoft.

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Clár Frithvíreas Chosantóir Microsoft > MAPS > Seol samplaí comhaid nuair is gá anailís bhreise a dhéanamh go Ná seol riamh.Enable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > MAPS > Send file samples when further analysis is required to Never Send.

  -nó--or-

 • Bain úsáid as an gclárlann chun an luach REG_DWORD HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SubmitSamplesConsent a shocrú ag 2 (dó) do Ná Seol Riamh.Use the registry to set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SubmitSamplesConsent to 2 (two) for Never Send.

Is féidir leat stopadh de Nuashonruithe Sainmhínithe a íoslódáil:You can stop downloading Definition Updates:

Nóta

Is é an cosán don Pholasaí Grúpa do 1809 agus tiomsúcháin níos luaithe ná Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Clár Frithvíreas Chosantóir Microsoft > Nuashonruithe SínitheThe Group Policy path for 1809 and earlier builds is Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Signature Updates

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Clár Frithvíreas Chosantóir Microsoft > Nuashonruithe Faisnéise Slándála > Sainigh ord na bhfoinsí chun nuashonruithe sainmhínithe a íoslódáil agus socraigh é ag FileShares.Enable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Security Intelligence Updates > Define the order of sources for downloading definition updates and set it to FileShares.

  -agus--and-

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhphátireanna Windows > Clár Frithvíreas Chosantóir Microsoft > Nuashonrauithe Faisnéise Slándála > Sainigh ord na bhfoinsí chun nuashonruithe sainmhínithe a íoslódáil gus socraigh é ag rud ar bith.Disable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Security Intelligence Updates > Define file shares for downloading definition updates and set it to Nothing.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_SZ ainmnithe FallbackOrder i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Updates le luach de FileShares.Create a new REG_SZ registry setting named FallbackOrder in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates with a value of FileShares.

  -agus--and-

 • Bain an socrú clárlainne DefinitionUpdateFileSharesSources má's ann dó faoi HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature UpdatesRemove the DefinitionUpdateFileSharesSources reg value if it exists under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates

Is féidir leat Sonraí diagnóiseacha Uirlis Tuairiscithe Bogearraí Mailíseacha (MSRT) a chasadh as:You can turn off Malicious Software Reporting Tool (MSRT) diagnostic data:

 • Socraigh an luach REG_DWORD HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\MRT\DontReportInfectionInformation ar 1.Set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\MRT\DontReportInfectionInformation to 1.

Nóta

Níl aon pholasaí grúpa ann chun sonraí diagnóiseacha ón Uirlis Tuairiscithe Bogearraí Mailíseacha a chasadh as.There is no Group Policy to turn off the Malicious Software Reporting Tool diagnostic data.

Is féidir leat Fógraí Feabhsaithe a chasadh as mar seo a leanas:You can turn off Enhanced Notifications as follows:

 • Socraigh sa UI: Socruithe -> Nuashonrú & Slándáil -> Slándáil Windows -> Cosaint Víreas & Bagairt -> Bainistigh Socraithe Cosanta Víris & Bagart > scrolláil síos chuig an mbun d'Fhógraí, cliceáil Socruithe Fógraí Athraithe -> Fógraí -> cliceáil Bainistigh Fógraí -> Múch Fógraí GinearáltaSet in the UI: Settings -> Update & Security -> Windows Security -> Virus & Threat Protection -> Virus & Threat Protection Manage Settings -> scroll to bottom for Notifications, click Change Notifications Settings -> Notifications -> click Manage Notifications -> Turn off General Notifications

  -nó--or-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa Múch fógraí feabhsaithe faoi Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Clár Frithvíreas Chosantóir Microsoft > Tuairisciú.Enable the Group Policy Turn off enhanced notifications under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Reporting.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_SZ ainmnithe DisableEnhancedNotifications i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Reporting le luach de 1.Create a new REG_SZ registry setting named DisableEnhancedNotifications in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Reporting to a value of 1.

24.1 SmartScreen Chosantóir Windows24.1 Windows Defender SmartScreen

Le SmartScreen Chosantóir Windows a dhíchumasú:To disable Windows Defender SmartScreen:

I bPolasaí Grúpa, cumraigh:In Group Policy, configure:

 • Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > SmartScreen Chosantóir Windows > Taiscéalaí > Cumraigh SmartScreen Chosantóir Windows le bheith DíchumasaitheComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender SmartScreen > Explorer > Configure Windows Defender SmartScreen to be Disabled

  -agus--and-

 • Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Taiscéalaí Comhaid > Cumraigh SmartScreen Chosantóir Windows : DíchumasaitheComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > File Explorer > Configure Windows Defender SmartScreen : Disable

  -agus--and-

 • Cumraíocht Ríomhaire> Teimpléid Riaracháin> Comhpháirteanna Windows> SmartScreen Chosantóir Windows > Taiscéalaí > Cumraigh rialú suiteála feidhmchláir : Cumasaigh, agus roghnaigh Cas moltaí feidhmchláir asComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender SmartScreen > Explorer > Configure app install control : Enable, and select Turn off app recommendations

-NÓ--OR-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD ainmnithe EnableSmartScreen i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System le luach de 0 (náid).Create a REG_DWORD registry setting named EnableSmartScreen in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero).

  -agus--and-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD darb ainm ConfigureAppInstallControlEnabled i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen le luach de 1.Create a REG_DWORD registry setting named ConfigureAppInstallControlEnabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen with a value of 1.

  -agus--and-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne SZ darb ainm ConfigureAppInstallControl i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen le luach de Áit ar bith.Create a SZ registry setting named ConfigureAppInstallControl in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen with a value of Anywhere.

25. Spotsolas Windows25. Windows Spotlight

Soláthraíonn Spotsolas Windows gnéithe cosúil le híomhánna cúlra agus téacs difriúil ar an scáileán glasáilte, feidhmchláir mholta, fógraí chuntas Microsoft agus leideanna Windows.Windows Spotlight provides features such as different background images and text on the lock screen, suggested apps, Microsoft account notifications, and Windows tips. Is féidir leat é a rialú ach an comhéadan úsáideora nó Polasaí Grúpa a úsáid.You can control it by using the user interface or Group Policy.

Má tá Windows 10, leagan 1607, nó leagan níos déanaí á rith agat, ní mór duit:If you're running Windows 10, version 1607 or later, you need to:

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa a leanas Cumraíocht Úsáideora > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Inneachar Néil > Cas gach gné Spotsolas Windows asEnable the following Group Policy User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off all Windows spotlight features

  Nóta

  Is gá é seo a dhéanamh 15 nóiméad ar a mhéad tar éis Windows 10 a shuiteáil.This must be done within 15 minutes after Windows 10 is installed. Nó is féidir íomhá a chruthú leis an socrú seo.Alternatively, you can create an image with this setting.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisableWindowsSpotlightFeatures i HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent le luach de 1 (aon).Create a new REG_DWORD registry setting named DisableWindowsSpotlightFeatures in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1 (one).

-AGUS--AND-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa seo a leanas Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Painéal Rialúcháin > Pearsanú > Ná taispeáin an Scáileán GlasálaEnable the following Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Do not display the Lock Screen

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe NoLockScreen i HKEY_Local_Machine\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization le luach de 1 (aon)Create a new REG_DWORD registry setting named NoLockScreen in HKEY_Local_Machine\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization with a value of 1 (one)

-AGUS--AND-

 • Cumraigh é seo a leanas sna Socruithe UI:Configure the following in Settings UI:

  • Pearsanú > Scáileán Glasála > Cúlra > Spotsolas Windows, roghnaigh cúlra eile, agus cas as Faigh fíricí spraíúla, leideanna, cleasa agus tuilleadh ar do scáileán glasáilte.Personalization > Lock screen > Background > Windows spotlight, select a different background, and turn off Get fun facts, tips, tricks and more on your lock screen

  • Pearsanú > Tosaigh > Taispeáin moltaí in Tosaigh ó am go ham.Personalization > Start > Occasionally show suggestions in Start

  • Córas > Fógraí agus gníomhartha > Taispeáin dom leideanna faoi Windows.System > Notifications & actions > Show me tips about Windows

  -nó--or-

 • Cuir na Polasaithe Grúpa i bhfeidhm:Apply the Group Policies:

  • Cumasaigh an Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Painéal Rialúcháin > Pearsanú > Fórsáil íomhá réamhshocraithe shonrach don scáileán glasáilte agus íomhá logáil isteach Polasaí GrúpaEnable the Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Force a specific default lock screen image and logon image Group Policy.
   • Cuir C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg leis mar an láthair sa Cosán don íomhá scáileáin glasála áitiúil bosca.Add C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg as the location in the Path to local lock screen image box.

   • Seiceáil an ticbhosca Cas as fíricí spraíúla, leideanna, cleasa agus tuilleadh ar an scáileán glasáilte.Check the Turn off fun facts, tips, tricks, and more on lock screen check box.

    Nóta

    Is gá an polasaí a chur i bhfeidhm sula logáiltear isteach don chéad uair chun go dtiocfaidh sé seo i bhfeidhm.This will only take effect if the policy is applied before the first logon. Más rud é nach féidir leat an polasaí Fórsáil íomhá réamhshocraithe shonrach don scáileán glasáilte a chur i bhfeidhm sula logáiltear isteach ar an ngléas don chéad uair, is féidir leat Cumasú a dhéanamh ar an bpolasaí Na taispeáin an scáileán glasála faoi Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Painéal Rialúcháin > PearsanúIf you cannot apply the Force a specific default lock screen image policy before the first logon to the device, you can Enable the Do not display the lock screen policy under Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization

    Nó is féidir leat socrú nua clárlainne REG_SZ a chruthú ainmnithe LockScreenImage i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization le luach C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg agus cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe LockScreenOverlaysDisabled a chruthú in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization le luach de 1 (aon).Alternatively, you can create a new REG_SZ registry setting named LockScreenImage in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization with a value of C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg and create a new REG_DWORD registry setting named LockScreenOverlaysDisabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization with a value of 1 (one).

    An Polasaí Grúpa don LockScreenOverlaysDisabled ná regkey Cuir scáileán glasála réamhshocraithe agus íomhá logála sonrach i bhfeidhm atá faoi Painéal Rialúcháin Pearsanú.The Group Policy for the LockScreenOverlaysDisabled regkey is Force a specific default lock screen and logon image that is under Control Panel Personalization.

  -AGUS--AND-

  • Socraigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Inneachar Néil > Ná taispeáin leideanna Windows go CumasaitheSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Do not show Windows tips to Enabled

   -nó--or-

  • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisableSoftLanding i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent le luach de 1 (aon)Create a new REG_DWORD registry setting named DisableSoftLanding in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1 (one)

  -AGUS--AND-

  • Socraigh an Polasaí Grúpa Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Inneachar Néil > Cas as eispéiris tomhaltóra Microsoft go CumasaitheSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Microsoft consumer experiences to Enabled

   -nó--or-

  • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe DisableWindowsConsumerFeatures i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent le luach de 1 (aon)Create a new REG_DWORD registry setting named DisableWindowsConsumerFeatures in HKEY_LOCAL_MACHINE_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1 (one)

Rialaíonn an socrú polasaí seo cibé an dtagann an scáileán glasála aníos d'úsáideoirí.This policy setting controls whether the lock screen appears for users. Ba chóir go mbeidh an Polasaí Grúpa scáileáin ghlasála socraithe ar Chumasaigh le cosc a chur ar an scáileán glasála teacht aníos.The Do not display the lock screen Group Policy should be set to Enable to prevent the lock screen from being displayed. Cumraíocht Ríomhaire an Ghrúpa\Teimpléid riaracháin\Painéal Rialúcháin\Pearsanú!Ná taispeáin an scáileán glasála.The Group Computer Configuration\Administrative templates\Control Panel\Personalization!Do not display the lock screen.

Má chumasaíonn tú an socrú polasaí seo, feicfidh úsáideora nach bhfuil orthu CTRL + ALT + DEL a bhrú sula logálann siad isteach a dtíl roghnaithe i ndiaidh dóibh a ríomhaire a ghlasáil.If you enable this policy setting, users that are not required to press CTRL + ALT + DEL before signing in will see their selected tile after locking their PC.

Má dhíchumasaíonn tú an socrú polasaí seo nó mura gcumraíonn tú é, feicfidh úsáideora nach bhfuil orthu CTRL + ALT + DEL a bhrú sula logálann siad isteach scáileán glasála i ndiaidh dóibh a ríomhaire a ghlasáil.If you disable or do not configure this policy setting, users that are not required to press CTRL + ALT + DEL before signing in will see a lock screen after locking their PC. Ní mór dóibh an scáileán glasála a ruaigeadh le tadhall, an méarchlár, nó trí é a tharraingt leis an luchóg.They must dismiss the lock screen using touch, the keyboard, or by dragging it with the mouse.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Spotsolas Windows ar an scáileán glasáilte.For more info, see Windows Spotlight on the lock screen.

26. Microsoft Store26. Microsoft Store

Is féidir leat an cumas chun feidhmchláir ó Microsoft Store atá réamhshuiteáilte nó íoslódáilte a lainseáil, a chasadh as.You can turn off the ability to launch apps from the Microsoft Store that were preinstalled or downloaded. Casfar as freisin nuashonruithe uathoibríocha ar fheidhmchláir, agus díchumasófar Microsoft Store.This will also turn off automatic app updates, and the Microsoft Store will be disabled. Lena chois sin, ní féidir cuntais ríomhphoist nua a chruthú trí chliceáil ar Socruithe > Cuntais > Cuntais ríomhphoist agus feidhmchláir > Cuir cuntas leis.In addition, new email accounts cannot be created by clicking Settings > Accounts > Email & app accounts > Add an account. Ar Windows Server 2016, cuirfidh sé seo bac ar ghlaonna Microsoft Store ó fheidhmchláir uilíocha Windows.On Windows Server 2016, this will block Microsoft Store calls from Universal Windows Apps.

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Store > Díchumasaigh gach feidhmchlár ó Microsoft Store.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Store > Disable all apps from Microsoft Store.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe i DisableStoreApps HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore le luach de 1 (aon).Create a new REG_DWORD registry setting named DisableStoreApps in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore with a value of 1 (one).

-AGUS--AND-

 • Cumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Store > Cas as Íoslódáil agus Suiteáil Uathoibríoch Nuashonruithe.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Store > Turn off Automatic Download and Install of updates.

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú nua clárlainne REG_DWORD ainmnithe AutoDownload i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore le luach 2 (dó).Create a new REG_DWORD registry setting named AutoDownload in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore with a value of 2 (two).

27. Feidhmchláir do shuíomhanna gréasáin27. Apps for websites

Is féidir leat feidhmchláir i gcomhair suíomhanna Gréasáin a chasadh as. Cuirfidh sé seo cosc ar chustaiméirí, a thugann cuairt ar shuíomhanna Gréasáin atá cláraithe leis an bhfeidhmchlár bainteach, an feidhmchlár a lainseáil go díreach.You can turn off apps for websites, preventing customers who visit websites that are registered with their associated app from directly launching the app.

 • Díchumasaigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Polasaí Grúpa > Cumraigh an nascadh Gréasáin go feidhmchláir le láimhseálaithe URIDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Group Policy > Configure web-to-app linking with URI handlers

  -nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne REG_DWORD nua ainmnithe EnableAppUriHandlers i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System le luach de 0 (náid).Create a new REG_DWORD registry setting named EnableAppUriHandlers in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero).

28. Barrfheabhsú soláthair28. Delivery Optimization

Déanann Barrfheabhsú soláthair nuashonruithe Windows, feidhmchláir Microsoft Store, Office agus inneachar eile ó Microsoft a íoslódáil.Delivery Optimization is the downloader of Windows updates, Microsoft Store apps, Office and other content from Microsoft. Chomh maith leis sin, is féidir le Barrfheabhsú soláthair rudaí a íoslódáil ó fhoinsí eile de bhreis ar Microsoft. Cabhraíonn sé seo leat an méid bandaleithid a laghdú a bhíonn ag teastáil chun ríomhairí na heagraíochta a choimeád cothrom le dáta nó nuair a bhíonn nasc Idirlín teoranta nó neamhiontaofa agat.Delivery Optimization can also download from sources in addition to Microsoft, which not only helps when you have a limited or unreliable Internet connection, but can also help you reduce the amount of bandwidth needed to keep all of your organization's PCs up-to-date. Má tá Barrfheabhsú soláthair idir piaraí casta air agat, bíonn na ríomhairí ar an líonra ábalta nuashonruithe agus feidhmchláir a sheoladh chuig ríomhairí eile ar an líonra logánta más rud é gur roghnaigh tú é sin, nó chuig ríomhairí ar an Idirlíon.If you have Delivery Optimization Peer-to-Peer option turned on, PCs on your network may send and receive updates and apps to other PCs on your local network, if you choose, or to PCs on the Internet.

De réir réamhshocraithe, ní bhainfidh ríomhairí ar a bhfuil Windows 10 á rith úsáid as an mBarrfheabhsú soláthair ach amháin chun nuashonruithe a fháil i gcomhair ríomhairí agus feidhmchlár ar an líonra logánta.By default, PCs running Windows 10 will only use Delivery Optimization to get and receive updates for PCs and apps on your local network.

Bain úsáid as UI, Polasaí Grúpa, nó Eochracha Clárlainne chun an Barrfheabhsú Soláthair a chumrú.Use the UI, Group Policy, or Registry Keys to set up Delivery Optimization.

I Windows 10 leagan 1607 agus os a cionn is féidir leat an trácht líonra a stopadh a bhaineann le Seirbhís néil an Bharrfheabhsaithe soláthair ach Mód Íoslódála a shocrú ag Mód simplí (99) mar a thuairiscítear thíos.In Windows 10 version 1607 and above you can stop network traffic related to Delivery Optimization Cloud Service by setting Download Mode to Simple Mode (99), as described below.

28.1 Socruithe > Nuashonrú agus slándáil28.1 Settings > Update & security

Is féidir leat an UI Socruithe a úsáid chun Barrfheabhsú soláthair idir piaraí a chumrú.You can set up Delivery Optimization Peer-to-Peer from the Settings UI.

 • Gabh chuig Socruithe > Nuashonrú agus slándáil > Windows Update > Ardroghanna > Roghnaigh an chaoi a sholáthraítear nuashonruithe.Go to Settings > Update & security > Windows Update > Advanced options > Choose how updates are delivered.

28.2 Polasaithe Grúpa maidir le Barrfheabhsú soláthair28.2 Delivery Optimization Group Policies

Is féidir leat oibiachtaí an Pholasaí Grúpa maidir le Barrfheabhsú soláthair a aimsiú faoi Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Barrfheabhsú soláthair.You can find the Delivery Optimization Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Delivery Optimization.

PolasaíPolicy Cur síosDescription
Mód íoslódálaDownload Mode Cuireann sé seo ar do chumas na háiteanna a roghnú a fhaigheann nó a sheolann an Barrfheabhsú soláthair nuashonruithe agus feidhmchláir, lena n-áirítearLets you choose where Delivery Optimization gets or sends updates and apps, including
 • Ceann ar bith.None. Casann sé seo an Barrfheabhsú soláthair as.Turns off Delivery Optimization.

 • Grúpa.Group. Faigheann nó seolann sé seo nuashonruithe agus feidhmchláir chuig ríomhairí ar an bhfearann logánta líonra céanna.Gets or sends updates and apps to PCs on the same local network domain.

 • Idirlíon.Internet. Faigheann nó seolann sé seo nuashonruithe agus feidhmchláir chuig ríomhairí ar an Idirlíon.Gets or sends updates and apps to PCs on the Internet.

 • LAN.LAN. Faigheann nó seolann sé seo nuashonruithe agus feidhmchláir chuig ríomhairí ar an NAT céanna amháin.Gets or sends updates and apps to PCs on the same NAT only.

 • Simplí.Simple. Mód simplí íoslódála gan aon phiaráil.Simple download mode with no peering.

 • Seachthreo.Bypass. Bain úsáid as BITS seachas as Barrfheabhsú soláthair Windows Update.Use BITS instead of Windows Update Delivery Optimization. Socraithe ar Sheachthreo chun trácht a shrianadh.Set to Bypass to restrict traffic.

ID an GhrúpaGroup ID Cuireann sé seo ar do chumas ID an Ghrúpa a sholáthar a chuireann teorainn leis na ríomhairí ar féidir nuashonruithe agus feidhmchláir a chomhroinnt.Lets you provide a Group ID that limits which PCs can share apps and updates.
Tabhair faoi deara: Ba cheart don ID seo a bheith ina GUID.Note: This ID must be a GUID.
Uasaois na taisceMax Cache Age Cuireann sé seo ar do chumas an t-uasaga ama (i soicindí) a shonrú ar féidir comhad a choinneáil i dtaisce an Bharrfheabhsú soláthair.Lets you specify the maximum time (in seconds) that a file is held in the Delivery Optimization cache.
Is é an luach réamhshocraithe ná 259200 soicind (3 lá).The default value is 259200 seconds (3 days).
Uasmhéid na taisceMax Cache Size Cuireann sé seo ar do chumas uasmhéid an taisce a shonrú mar chéatadán de mhéid an diosca.Lets you specify the maximum cache size as a percentage of disk size.
Is é an luach réamhshocraithe ná 20, .i. 20% den diosca.The default value is 20, which represents 20% of the disk.
Bandaleithead uasta uaslódálaMax Upload Bandwidth Cuireann sé seo ar do chumas an bandaleithead uasta uaslódála (in KB/soicind) a shonrú a mbaineann gléas úsáid as thar raon na gníomhaíochta comhthráthaí uaslódála.Lets you specify the maximum upload bandwidth (in KB/second) that a device uses across all concurrent upload activity.
Is é an 0 an luach réamhshocraithe, rud a chiallaíonn go bhfuil bandaleithead gan teorainn ann.The default value is 0, which means unlimited possible bandwidth.

Féach Tagairt an Bharrfheabhsaithe soláthair chun liosta uileghabhálach de pholasaithe an Bharrfheabhsaithe soláthair a rochtain.For a comprehensive list of Delivery Optimization Policies, see Delivery Optimization Reference.

28.3 Barrfheabhsú Soláthair28.3 Delivery Optimization

 • Cumasaigh polasaí grúpa an Mhóid íoslódála faoi Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Barrfheabhsú soláthair agus socraigh an Mód Íoslódála ag “Mód simplí (99)” chun cosc a chur ar thrácht idir piaraí agus ar thrácht ar ais chuig Seirbhís néil an Bharrfheabhsaithe soláthair.Enable the Download Mode Group Policy under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Delivery Optimization and set the Download Mode to "Simple Mode (99)" to prevent traffic between peers as well as traffic back to the Delivery Optimization Cloud Service.

-nó--or-

 • Cruthaigh socrú clárlainne nua REG_DWORD ainmnithe DODownloadMode i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization ar luach de 99 (nócha a naoi).Create a new REG_DWORD registry setting named DODownloadMode in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization to a value of 99 (Ninety-nine).

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Bharrfheabhsú soláthair i gcoitinne, féach Barrfheabhsú soláthair Windows Update: CCanna.For more info about Delivery Optimization in general, see Windows Update Delivery Optimization: FAQ.

Is féidir le gairmithe IT faisnéis faoi Bharrfheabhsú soláthair a rochtain anseo: [Nuashonruithe Bharrfheabhsú soláthair le haghaidh Windows 10] (https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization)).For IT Professionals, information about Delivery Optimization is available here: [Delivery Optimization for Windows 10 updates] (https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization).

29. Windows Update29. Windows Update

Is féidir leat Windows Update a chasadh as ach na hiontrálacha clárlainne seo a leanas a shocrú:You can turn off Windows Update by setting the following registry entries:

 • Cuir luach REG_DWORD ainmnithe DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations le 2HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate agus socraigh an luach ag 1.Add a REG_DWORD value named DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and set the value to 1.

  -agus--and-

 • Cuir luach REG_DWORD ainmnithe DisableWindowsUpdateAccess le HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate agus socraigh an luach ag 1.Add a REG_DWORD value named DisableWindowsUpdateAccess to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and set the value to 1.

  -agus--and-

 • Cuir luach REG_SZ darb ainm WUServer le HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate agus cinntigh go bhfuil sé folamh le carachtar spáis " ".Add a REG_SZ value named WUServer to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and ensure it is blank with a space character " ".

  -agus--and-

 • Cuir luach REG_SZ darb ainm WUStatusServer le HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate agus cinntigh go bhfuil sé folamh le carachtar spáis " ".Add a REG_SZ value named WUStatusServer to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and ensure it is blank with a space character " ".

  -agus--and-

 • Cuir luach REG_SZ darb ainm UpdateServiceUrlAlternate le HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate agus cinntigh go bhfuil sé folamh le carachtar spáis " ".Add a REG_SZ value named UpdateServiceUrlAlternate to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and ensure it is blank with a space character " ".

  -agus--and-

 • Cuir luach REG_DWORD darb ainm UseWUServer le HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU agus socraigh an luach ag 1.Add a REG_DWORD value named UseWUServer to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU and set the value to 1.

-NÓ--OR-

 • Socraigh an Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Windows Update > Ná ceangail le haon suíomhanna Idirlín Windows Update ar CumasaitheSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Do not connect to any Windows Update Internet locations to Enabled

  -agus--and-

 • Socraigh Polasaí Grúpa: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Córas > Bainistíocht Cumarsáide Idirlín > Socruithe Cumarsáide Idirlín > Cas as an rochtain ar ghnéithe uile Windows Update go CumasaitheSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > System > Internet Communication Management > Internet Communication Settings > Turn off access to all Windows Update features to Enabled

  -agus--and-

 • Socraigh an Polasaí Grúpa Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Windows Update > Sonraigh suíomh seirbhíse nuashonraithe inlíon Microsoft go Cumasaithe agus deimhnigh go bhfuil na socruithe Rogha uilig (Seirbhís Nuashonraithe Inlíon, Freastalaí Staitisticí Inlíon, Freastalaí Íoslódála Eile) socraithe ar " "Set the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Specify intranet Microsoft update service location to Enabled and ensure all Option settings (Intranet Update Service, Intranet Statistics Server, Alternate Download Server) are set to " "

  -agus--and-

 • Socraigh an Polasaí Grúpa Cumraíocht Úsáideora > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Windows Update > Bain an rochtain chun gach gné de Windows Update a úsáid go Cumasaithe agus ansin socraigh Cumraíochtaí Ríomhaire go 0 (náid).Set the Group Policy User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Remove access to use all Windows Update features to Enabled and then set Computer Configurations to 0 (zero).

Is féidir leat nuashonruithe uathoibríocha a chasadh as leis an mhéid a leana a dhéanamh.You can turn off automatic updates by doing the following. Níl sé seo molta.This is not recommended.

 • Cuir luach REG_DWORD ainmnithe AutoDownload le HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsStore\WindowsUpdate agus socraigh an luach ag 5.Add a REG_DWORD value named AutoDownload to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsStore\WindowsUpdate and set the value to 5.

Maidir le heisiúintí de chuid Windows 10 ón tSín, tá Regkey amháin eile breise le socrú chun trácht a chosc:For China releases of Windows 10 there is one additional Regkey to be set to prevent traffic:

 • Cuir luach REG_DWORD ainmnithe HapDownloadEnableds le HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LexiconUpdate\loc_0804 agus socraigh an luach ag 0.Add a REG_DWORD value named HapDownloadEnabled to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LexiconUpdate\loc_0804 and set the value to 0.

Liosta trácht ceadaithe do Bhunlíne um Fheidhmiúlacht Theoranta Tráchta Shrianta WindowsAllowed traffic list for Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline

Críochphointí tráchta ceadaitheAllowed traffic endpoints
activation-v2.sls.microsoft.com/*activation-v2.sls.microsoft.com/*
crl.microsoft.com/pki/crl/*crl.microsoft.com/pki/crl/*
ocsp.digicert.com/*ocsp.digicert.com/*
www.microsoft.com/pkiops/*www.microsoft.com/pkiops/*

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Bainistíocht nuashonraithe gléis agus Úsáid Polasaí Grúpa chun nuashonruithe uathoibríocha a chumrú.To learn more, see Device update management and Configure Automatic Updates by using Group Policy.