Windows 10, sonraí diagnóiseacha ag an leibhéal sonraí diagnóiseacha IomlánWindows 10 diagnostic data for the Full diagnostic data level

Baineann sé le:Applies to:

 • Windows 10, leagan 1703Windows 10, version 1703

Bailíonn Microsoft sonraí diagnóiseacha Windows le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán, agus ag obair i gceart.Microsoft collects Windows diagnostic data to keep Windows up-to-date, secure, and operating properly. Cabhraíonn sé linn feabhas a chur ar Windows freisin agus, d'úsáideoirí a bhfuil "eispéiris shaincheaptha"casta air, is féidir é a úsáid le leideanna agus moltaí níos ábhartha a chur ar fáil chun táirgí Microsoft a oiriúnú do riachtanais an úsáideora.It also helps us improve Windows and, for users who have turned on “tailored experiences”, can be used to provide more relevant tips and recommendations to tailor Microsoft products to the user’s needs. Déantar cur síos san alt seo ar gach cineál de shonraí diagnóiseacha a bhailíonn Windows ag an leibhéal sonraí diagnóiseacha Iomlán (sonraí bailithe ag an leibhéal Bunúsach san áireamh), agus tugtar samplaí cuimsitheacha de na sonraí a bhailímid do gach cineál sonraí.This article describes all types diagnostic data collected by Windows at the Full diagnostic data level (inclusive of data collected at Basic), with comprehensive examples of data we collect per each type. Le breis cuntas mionsonraithe, teicniúil ar mhíreanna sonraí Bunúsacha a fháil, féach Windows 10, leagan 1709 Teagmhais agus réimsí diagnóiseacha ag an leibhéal Bunúsach agus Windows 10, leagan 1703 Teagmhais agus réimsí diagnóiseacha ag an leibhéal Bunúsach.For additional, detailed technical descriptions of Basic data items, see Windows 10, version 1709 Basic level diagnostic events and fields and Windows 10, version 1703 Basic level diagnostic events and fields.

Tá na sonraí arna gclúdach san alt seo grúpáilte de réir na gcatagóirí seo a leanas:The data covered in this article is grouped into the following categories:

 • Common Data (faisnéis cheanntáisc diagnóisice)Common Data (diagnostic header information)
 • Sonraí Gléis, Nascachta agus CumraíochtaDevice, Connectivity, and Configuration data
 • Sonraí Táirge agus Úsáid na SeirbhíseProduct and Service Usage data
 • Sonraí Táirge agus Feidhmíocht na SeirbhíseProduct and Service Performance data
 • Sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus FardalSoftware Setup and Inventory data
 • Sonraí na Staire BrabhsálaBrowsing History data
 • Sonraí maidir le Breacadh dúigh, Clóscríobh, agus Labhairt ChainteInking, Typing, and Speech Utterance data

Nóta

Bíonn formhór na sonraí diagnóiseacha sna chéad ceithre catagóirí.The majority of diagnostic data falls into the first four categories.

Common dataCommon data

Bíonn sonraí coiteanna sa cheanntásc i bhformhór na dteagmhas diagnóiseach:Most diagnostic events contain a header of common data:

Ainm na CatagóireCategory Name SamplaíExamples
Common DataCommon Data Faisnéis a chuirtear le formhór na dteagmhas diagnóiseach, más ábhartha agus ar fáil:Information that is added to most diagnostic events, if relevant and available:
 • Ainm an OS, leagan, tógáil, agus logchaighdeánOS name, version, build, and locale
 • ID an Úsáideora -- aitheantóir uathúil a bhaineann le Cuntas Microsoft an úsáideora (má úsáidtear ceann) nó le cuntas logánta.User ID -- a unique identifier associated with the user's Microsoft Account (if one is used) or local account. Ní bhailítear aitheantóir Chuntas Microsoft an úsáideora ó ghléasanna atá cumraithe chun sonraí diagnóiseacha Bunúsacha a sheoladhThe user's Microsoft Account identifier is not collected from devices configured to send Basic diagnostic data
 • ID Úsáideora XboxXbox UserID
 • An timpeallacht ónar logáil an teagmhas -- ID Feidhmchláir an fheidhmchláir nó an chomhpháirte a rinne an teagmhas a logáil, GUID an tSeisiúin.Environment from which the event was logged -- Application ID of app or component that logged the event, Session GUID. Úsáidtear le teagmhais a rianú thar tréimhse áirithe amhail an tréimhse nuair atá feidhmchlár ar rith nó an tréimhse idir gach bútáil OS.Used to track events over a given period of time such the period an app is running or between boots of the OS.
 • Ainm an teagmhais dhiagnóisigh, ID an Teagmhais, ETW cód oibríochta, leagan, síniú scéimre, eochairfhocail, agus bratachaThe diagnostic event name, Event ID, ETW opcode, version, schema signature, keywords, and flags
 • Faisnéis cheanntáisc HTTP, lena n-áirítear an seoladh IP.HTTP header information, including the IP address. Is éard atá sa seoladh IP seo ná an seoladh foinseach arna chur ar fáil ag ceanntásc paicéid an líonra agus a fhaightear trí sheirbhís iontógála diagnóisice.This IP address is the source address that’s provided by the network packet header and received by the diagnostics ingestion service.
 • IDanna éagsúla a úsáidtear chun teagmhais ghaolmhara a chomhghaolú agus a chur in ord lena chéile.Various IDs that are used to correlate and sequence related events together.
 • ID an Ghléis.Device ID. Ní ainm gléis a thug an t-úsáideoir ar an ngléas é seo, ach ID atá uathúil don ghléas sin.This is not the user provided device name, but an ID that is unique for that device.
 • Aicme gléis -- Deasc, Freastalaí, nó Fón pócaDevice class -- Desktop, Server, or Mobile
 • Am bailithe teagmhaisEvent collection time
 • Leibhéal diagnóiseach -- Bunúsach nó Iomlán, leibhéal Samplála -- le haghaidh sonraí sampláilte, cad é an leibhéal samplála atá roghnaithe don ghléas seoDiagnostic level -- Basic or Full, Sample level -- for sampled data, what sample level is this device opted into

Sonraí Gléis, Nascachta agus CumraíochtaDevice, Connectivity, and Configuration data

Áirítear le sonraí den chineál seo mionsonraí faoin ngléas, a chumraíocht agus a chumas nascachta, agus a stádas.This type of data includes details about the device, its configuration and connectivity capabilities, and status.

Ainm na CatagóireCategory Name SamplaíExamples
Airíonna an ghléisDevice properties Faisnéis faoin OS agus crua-earraí an ghléis mar shampla:Information about the OS and device hardware, such as:
 • OS - ainm an leagain, EagránOS - version name, Edition
 • Cineál na suiteála, stádas síntiúis, agus stádas dílis OSInstallation type, subscription status, and genuine OS status
 • Ailtireacht an phróiseálaí, luas, líon na gcór, déantóir, agus múnlaProcessor architecture, speed, number of cores, manufacturer, and model
 • Mionsonraí OEM -- déantóir, múnla, agus sraithuimhirOEM details --manufacturer, model, and serial number
 • Aitheantóir gléis agus sraithuimhir XboxDevice identifier and Xbox serial number
 • Firmware/BIOS-- cineál, déantóir, múnla, agus leaganFirmware/BIOS -- type, manufacturer, model, and version
 • Cuimhne -- cuimhne iomlán, cuimhne físe, luas, agus an méid cuimhne atá ar fáil tar éis don ghléas cuimhne a choimeádMemory -- total memory, video memory, speed, and how much memory is available after the device has reserved memory
 • Stóras -- toilleadh iomlán agus cineál dioscaStorage -- total capacity and disk type
 • Cadhnra -- toilleadh luchtaithe agus tacaíocht do InstantOnBattery -- charge capacity and InstantOn support
 • Cineál fonnaidh crua-earraí, dath, agus fachtóir foirmeHardware chassis type, color, and form factor
 • An meaisín fíorúil é seo?Is this a virtual machine?
Inniúlachtaí an ghléisDevice capabilities Faisnéis faoi inniúlachtaí sonracha an ghléis mar shampla:Information about the specific device capabilities such as:
 • Ceamara -- cibé an bhfuil ceamara tosaigh, ceamara cúil, nó an dá cheamara ag an ngléas.Camera -- whether the device has a front facing, a rear facing camera, or both.
 • Scáileán tadhaill -- an bhfuil scáileán tadhaill ag an ngléas?Touch screen -- does the device include a touch screen? Má tá, cé mhéid pointí tadhaill atá ann a bhfuil tacú ann dóibh?If so, how many hardware touch points are supported?
 • Inniúlachtaí an phróiseálaí -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW agus SSE2Processor capabilities -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW, and SSE2
 • Modúl Ardáin Iontaofa (TPM) – cibé an bhfuil sé ann agus má tá, cén leaganTrusted Platform Module (TPM) – whether present and what version
 • Crua-earraí fíorúlaithe -- cibé an bhfuil IOMMU ann, cibé an gcuimsíonn sé tacaíocht do SLAT, agus cibé an bhfuil fíorúlú cumasaithe sna dochtearraíVirtualization hardware -- whether an IOMMU is present, SLAT support, is virtualization enabled in the firmware
 • Guth – cibé an bhfuil tacú ann d'idirghníomhú ghutha agus líon na micreafón gníomhachVoice – whether voice interaction is supported and the number of active microphones
 • Líon na dtaispeáintí, taifigh, DPINumber of displays, resolutions, DPI
 • Cumais gan sreangWireless capabilities
 • Brath aghaidhe OEM nó ardáinOEM or platform face detection
 • Cobhsú físe OEM nó ardáin agus an leibhéal cáilíochta a socraíodhOEM or platform video stabilization and quality level set
 • Advanced Camera Capture mode, (HDR vs. LowLight) cur i bhfeidhm OEM vs. ardáin, dóchúlacht HDR, agus dóchúlacht Low LightAdvanced Camera Capture mode (HDR vs. LowLight), OEM vs. platform implementation, HDR probability, and Low Light probability
Sainroghanna agus socruithe an ghléisDevice preferences and settings Faisnéis faoi shocruithe an ghléis agus faoi shainroghanna úsáideora mar shampla:Information about the device settings and user preferences such as:
 • Socruithe Úsáideora – Córas, Gléas, Líonra & Idirlíon, Pearsantú, Cortana, Feidhmchláir, Cuntais, Am & Teanga, Imirt Cluichí, So-rochtaineacht, Príobháideacht, Nuashonrú & SlándáilUser Settings – System, Device, Network & Internet, Personalization, Cortana, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security
 • Ainm gléis arna chur ar fáil ag an úsáideoirUser-provided device name
 • Cibé an bhfuil an gléas comhcheangailte le fearann nó le néal-fearann (i.e. cuid de líonra arna bhainistiú ag cuideachta)Whether device is domain-joined, or cloud-domain joined (i.e. part of a company-managed network)
 • Léiriú haiseáilte ar an ainm fearainnHashed representation of the domain name
 • Socruithe agus stádas rollaithe MDM (bainistiú gléasanna móibíleacha)MDM (mobile device management) enrollment settings and status
 • BitLocker, Bútáil Shlán, socruithe criptiúcháin, agus stádasBitLocker, Secure Boot, encryption settings, and status
 • Socruithe agus stádas Windows UpdateWindows Update settings and status
 • Socruithe agus stádas Developer UnlockDeveloper Unlock settings and status
 • Roghanna maidir le feidhmchláir réamhshocraitheDefault app choices
 • Rogha maidir le brabhsálaí réamhshocraitheDefault browser choice
 • Réamhshocruithe teanga maidir le feidhmchlár, ionchuir, méarchlár, caint, agus taispeáintDefault language settings for app, input, keyboard, speech, and display
 • Socruithe nuashonraithe do App storeApp store update settings
 • ID na hEagraíochta Fiontair, ID TráchtálaEnterprise OrganizationID, Commercial ID
Forimeallaigh gléisDevice peripherals Faisnéis faoi fhorimeallaigh an ghléis mar shampla:Information about the device peripherals such as:
 • Ainm an fhorimeallaigh, múnla an ghléis, aicme, déantóir agus cur síosPeripheral name, device model, class, manufacturer and description
 • Staid an fhorimeallaigh ghléis, staid suiteála agus an tsuim sheiceálaPeripheral device state, install state, and checksum
 • Ainm an tiománaí, ainm pacáiste, leagan, agus déantóirDriver name, package name, version, and manufacturer
 • HWID - ID arna shainmhíniú ag díoltóir crua-earraí chun gléas a mheaitseáil le comhad INF tiománaíHWID - A hardware vendor defined ID to match a device to a driver INF file
 • Staid an tiománaí, cód na faidhbe, agus an tsuim sheiceálaDriver state, problem code, and checksum
 • Cibé an bhfuil an tiománaí i mód eithne, sínithe, agus méid na híomháWhether driver is kernel mode, signed, and image size
Faisnéis faoi líonra an ghléisDevice network info Faisnéis faoi chumraíocht líonra an ghléis mar shampla:Information about the device network configuration such as:
 • Cumais an chórais líonraNetwork system capabilities
 • Stádas nascachta logánta nó IdirlínLocal or Internet connectivity status
 • Seachfhreastalaí, geata, DHCP, mionsonraí DNS agus seoltaíProxy, gateway, DHCP, DNS details and addresses
 • Líonra íoctha nó saor in aiscePaid or free network
 • Cibé an bhfuil aithris déanta ar an tiománaí gan sreang, nó nach bhfuilWireless driver is emulated or not
 • Cumas ann do mhód pointe rochtanaAccess point mode capable
 • Déantóir an phointe rochtana, múnla, agus seoladh MACAccess point manufacturer, model, and MAC address
 • Leagan WDIWDI Version
 • Ainm na seirbhíse líonraithe tiománaíName of networking driver service
 • Mionsonraí Wi-Fi DirectWi-Fi Direct details
 • ID crua-earraí agus déantóir an ghléis Wi-FiWi-Fi device hardware ID and manufacturer
 • Comhairimh ar iarrachtaí ar scanadh Wi-Fi agus comhairimh ar na míreannaWi-Fi scan attempt counts and item counts
 • Cibé an bhfuil tacú ann do randamú MAC/an bhfuil sé cumasaithe, nó nach bhfuilMac randomization is supported/enabled or not
 • Líon na sruthanna spásúla agus na minicíochtaí cainéil a bhfuil tacú ann dóibhNumber of spatial streams and channel frequencies supported
 • Nascadh De Láimh nó Uathnascadh cumasaitheManual or Auto Connect enabled
 • Am agus toradh gach iarracht ar nascadhTime and result of each connection attempt
 • Stádas Mhód eitleáin agus iarrachtaíAirplane mode status and attempts
 • Tuairisc ar chomhéadan arna chur ar fáil ag an ndéantóirInterface description provided by the manufacturer
 • Rátaí aistrithe sonraíData transfer rates
 • Algartam sifirCipher algorithm
 • Aitheantóir Idirnáisiúnta Fón Póca (IMEI), agus Cód Tíre Fón Póca (MCCO)Mobile Equipment ID (IMEI) and Mobile Country Code (MCCO)
 • Oibreoir móibíleach agus ainm an tsoláthraí seirbhíseMobile operator and service provider name
 • SSIDs agus BSSIDs atá ar fáilAvailable SSIDs and BSSIDs
 • Cineál Seoladh IP -- IPv4 nó IPv6IP Address type -- IPv4 or IPv6
 • Céatadán agus athruithe maidir le Cáilíocht an ChomharthaSignal Quality percentage and changes
 • Ball te a bhrath agus an ráta rathúlachta leisHotspot presence detection and success rate
 • Feidhmíocht maidir le nasc TCPTCP connection performance
 • Ainmneacha gléasanna MiracastMiracast device names
 • Seoladh IP haiseáilteHashed IP address

Sonraí Táirge agus Úsáid na SeirbhíseProduct and Service Usage data

Áirítear leis an gcineál sonraí seo mionsonraí faoi úsáid an ghléis, an chórais oibriúcháin, na bhfeidhmchlár agus seirbhísí.This type of data includes details about the usage of the device, operating system, applications and services.

Ainm na CatagóireCategory Name SamplaíExamples
Úsáid feidhmchláirApp usage Faisnéis faoi Windows agus úsáid feidhmchláir mar shampla:Information about Windows and application usage such as:
 • Comhpháirt OS agus úsáid ghnéithe na bhfeidhmchlárOS component and app feature usage
 • Nascleanúint agus idirghníomhú an úsáideora le gnéithe feidhmchláir agus Windows.User navigation and interaction with app and Windows features. Is féidir go n-áireofar leis sin ionchur úsáideora, amhail an t-ainm ar aláram nua a socraíodh, roghanna úsáideora ar roghchlár, nó ceanáin an úsáideoraThis could potentially include user input, such as name of a new alarm set, user menu choices, or user favorites.
 • An t-am a rinneadh é agus comhaireamh ar lainseáil feidhmchlár/chomhpháirteanna, fad na húsáide, seisiún GUID, agus ID an phróisisTime of and count of app/component launches, duration of use, session GUID, and process ID
 • An t-am a chaith feidhmchlár i staideanna éagsúla – ar rith sa tulra nó sa chúlra, ina chodladh, nó idirghníomhú gníomhach leis an úsáideoir á fháilApp time in various states – running foreground or background, sleeping, or receiving active user interaction
 • Modh agus fad idirghníomhaithe leis an úsáideoir – cibé a d'úsáid an t-úsáideoir méarchlár, luch, peann, tadhall, caint, nó rialaitheoir cluichíochta, agus fad na tréimhse sinUser interaction method and duration – whether and length of time user used the keyboard, mouse, pen, touch, speech, or game controller
 • Pointe iontrála do lainseáil Cortana/an fáth leisCortana launch entry point/reason
 • Iarratais ar sheachadadh fógraí agus stádasNotification delivery requests and status
 • Feidhmchláir a úsáidtear chun eagarthóireacht a dhéanamh ar íomhánna agus físeáinApps used to edit images and videos
 • Staitisticí úsáide maidir le teachtaireachtaí SMS, MMS, V-Chárta, agus craolta ar phríomhlíne nó líne thánaisteachSMS, MMS, VCard, and broadcast message usage statistics on primary or secondary line
 • Staitisticí úsáide maidir le glaonna Isteach agus Amach agus Glórphost ar phríomhlíne nó líne thánaisteachIncoming and Outgoing calls and Voicemail usage statistics on primary or secondary line
 • Staitisticí maidir le fógraí éigeandála a fhaightear nó a thaispeántarEmergency alerts are received or displayed statistics
 • Cuardaigh inneachair laistigh d'fheidhmchlárContent searches within an app
 • Gníomhaíocht léitheoireachta -- an leabharmharcáil a úsáideadh, an phriontáil a úsáideadh, an leagan amach a athraíodhReading activity -- bookmarking used, print used, layout changed
Staid feidhmchláir nó táirgeApp or product state Faisnéis faoi Windows agus staid feidhmchláir mar shampla:Information about Windows and application state such as:
 • Roghchlár Tosaigh agus pionnaí TascbharraStart Menu and Taskbar pins
 • Stádas Ar líne/As líneOnline/Offline status
 • Staid ar lainseáil feidhmchláir –- le domhain-nasc, amhail lainseáil Groove le rian fuaime a sheinm, nó conradh comhroinnte amhail lainseáil MMS le pictiúr a chomhroinntApp launch state –- with deep-link such as Groove launched with an audio track to play, or share contract such as MMS launched to share a picture.
 • Imprisin pearsantaithe a seachadadhPersonalization impressions delivered
 • Cibé ar chliceáil an t-úsáideoir ar rialtáin UI nó spotaí teo, nó ar ainlíodh orthuWhether the user clicked or hovered on UI controls or hotspots
 • Bhí aiseolas úsáideora Is maith liom é, Ní maith liom é nó rátáil curtha ar fáilUser feedback Like or Dislike or rating was provided
 • Suíomh carait nó suíomh laistigh de dhoiciméid agus de chomhaid meán -- an méid léite i leabhar le linn seisiún amháin nó méid ama an amhráin a éisteadh leis.Caret location or position within documents and media files -- how much of a book has been read in a single session or how much of a song has been listened to.
Airíonna logála isteachLogin properties
 • Rath nó teip ar an logáil isteachLogin success or failure
 • Seisiúin logála isteach agus staidLogin sessions and state

Sonraí Táirge agus Feidhmíocht na SeirbhíseProduct and Service Performance data

Áirítear leis an gcineál sonraí seo mionsonraí faoi shláinte an ghléis, an chórais oibriúcháin, na bhfeidhmchlár agus na dtiománaithe.This type of data includes details about the health of the device, operating system, apps and drivers.

Ainm na CatagóireCategory Name Cur síos agus SamplaíDescription and Examples
Sláinte an ghléis agus sonraí tuairteálaDevice health and crash data Faisnéis faoi shláinte an ghléis agus na mbogearraí mar shampla:Information about the device and software health such as:
 • Cóid earráide agus teachtaireachtaí earráide, ainm agus ID an fheidhmchláir, agus an próiseas a thuairiscíonn an earráidError codes and error messages, name and ID of the app, and process reporting the error
 • An leabharlann DLL tuartha a bheith mar fhoinse na hearráide -- xyz.dllDLL library predicted to be the source of the error -- xyz.dll
 • Comhaid ginte ag an gcóras -- logaí feidhmchláir nó táirge agus comhaid rianaithe chun cabhrú le tuairteáil nó crochadh a dhiagnóisiú.System generated files -- app or product logs and trace files to help diagnose a crash or hang
 • Socruithe córais amhail eochracha clárlainneSystem settings such as registry keys
 • Comhaid ginte ag an úsáideoir – comhaid .doc, .ppt, .csv nuair a luaitear go bhféadfadh siad a bheith ina gcúis le tuairteáil nó crochadh.User generated files – .doc, .ppt, .csv files where they are indicated as a potential cause for a crash or hang
 • Mionsonraí agus comhairimh ar mhúchadh, ar chrochadh agus ar thuairteálacha atá mínormáltaDetails and counts of abnormal shutdowns, hangs, and crashes
 • Sonraí teipthe tuairteála – OS, comhpháirt OS, tiománaí, gléas, sonraí feidhmchláir 1ú agus 3ú páirtíCrash failure data – OS, OS component, driver, device, 1st and 3rd party app data
 • Dumpáil Tuairteála agus CrochtaCrash and Hang dumps
  • An staid taifeadta ar an gcuimhne ghníomhach ag pointe na tuairteála.The recorded state of the working memory at the point of the crash.
  • An chuimhne in úsáid ag an eithne ag pointe na tuairteála.Memory in use by the kernel at the point of the crash.
  • An chuimhne in úsáid ag an bhfeidhmchlár ag pointe na tuairteála.Memory in use by the application at the point of the crash.
  • An chuimhne fhisiciúil uile úsáidte ag Windows ag pointe na tuairteála.All the physical memory used by Windows at the point of the crash.
  • Aicme agus ainm na feidhme laistigh den mhodúl ar theip air.Class and function name within the module that failed.
Sonraí feidhmíochta agus iontaofachta an ghléisDevice performance and reliability data Faisnéis faoi fheidhmíocht an ghléis agus na mbogearraí mar shampla:Information about the device and software performance such as:
 • Fad ama idirghníomhuithe leis an gComhéadan Úsáideora -- amanna taispeána an Roghchláir tosaigh, amanna aistrithe táib an bhrabhsálaí, amanna aistrithe agus lainseála feidhmchláir, agus feidhmíocht agus iontaofacht maidir le Cortana agus Cuardach.User Interface interaction durations -- Start Menu display times, browser tab switch times, app launch and switch times, and Cortana and search performance and reliability.
 • Feidhmíocht an ghléis ar a chasadh air/as -- Bútáil an ghléis, múchadh, cumhacht air/as, amanna glasála/díghlasála, agus amanna fíordheimhnithe úsáideora (faid ama aitheanta méarloirg agus aghaidhe).Device on/off performance -- Device boot, shutdown, power on/off, lock/unlock times, and user authentication times (fingerprint and face recognition durations).
 • Freagrúlacht san fheidhmchlár -- an t-am a thógtar le haláram a shocrú, le roghchláir nascleanúna a rindreáil go hiomlán, leis an liosta léitheoireachta a shioncronú, le nascleanúint GPS a thosú, le pictiúr MMS a chur i gceangal, agus le hidirbheart Microsoft Store a chur i gcrích.In-app responsiveness -- time to set alarm, time to fully render in-app navigation menus, time to sync reading list, time to start GPS navigation, time to attach picture MMS, and time to complete a Microsoft Store transaction.
 • Freagrúlacht ar ionchur úsáideora – amanna glaoigh don mhéarchlár ar scáileán do theangacha difriúla, an t-am a thógtar le focail uathchríochnaithe a thaispeáint, agaí folaigh pinn nó tadhaill, aga folaigh maidir le haithint scríbhneoireachta go dtí focail, freagrúlacht léitheoir scáileáin an Reacaire, agus scór an CPU.User input responsiveness – onscreen keyboard invocation times for different languages, time to show auto-complete words, pen or touch latencies, latency for handwriting recognition to words, Narrator screen reader responsiveness, and CPU score.
 • UI agus feidhmíocht na meán agus tuislí/seinm go réidh -- ráta fráma athsheanma físeáin, tuislí fuaime, tuislí beochana (stadaireacht nuair a chuirtear Tosaigh ar bun), scór grafaicí, am chuig an gcéad fráma, seinn/cuir ar sos/stop/freagrúlacht ar chuardaigh, am le PDF a rindreáil, feidhmíocht maidir le físeán a fhís-sruthú go dinimiciúil ó OneDriveUI and media performance and glitches/smoothness -- video playback frame rate, audio glitches, animation glitches (stutter when bringing up Start), graphics score, time to first frame, play/pause/stop/seek responsiveness, time to render PDF, dynamic streaming of video from OneDrive performance
 • Achar diosca -- Spás diosca atá saor, coinníollacha nuair nach leor an chuimhne atá fágtha, agus scór diosca.Disk footprint -- Free disk space, out of memory conditions, and disk score.
 • Úsáid iomarcach na n-acmhainní – comhpháirteanna a théann i bhfeidhm ar fheidhmíocht nó ar shaolré cadhnra trí úsáid mhór an CPU le linn staideanna éagsúla scáileáin agus cumhachtaExcessive resource utilization – components impacting performance or battery life through high CPU usage during different screen and power states
 • Feidhmíocht tascanna cúlra -- amanna íoslódála, fad ama le haghaidh scanadh Windows Update, amanna scanta Chlár Frithvíreas Chosantóir Microsoft, amanna díbhlogtha diosca, amanna gabhála r-phost, tosú seirbhíse agus amanna trasdula staideanna, agus an t-am a thógtar le comhaid ar ghléas a innéacsú le haghaidh torthaí an chuardaighBackground task performance -- download times, Windows Update scan duration, Microsoft Defender Antivirus scan times, disk defrag times, mail fetch times, service startup and state transition times, and time to index on-device files for search results
 • Forimeallacha agus gléasanna -- amanna nasctha ghléas USB, an t-am a thógtar le taispeáint gan sreang a nascadh, amanna priontála, infhaighteacht líonra agus amanna nasctha (an t-am a thógtar le nascadh le Wi-Fi, le seoladh IP a fháil ó DHCP srl.), amanna fíordheimhnithe cárta cliste, uathghile agus a amanna freagartha ar thimpeallachtPeripheral and devices -- USB device connection times, time to connect to a wireless display, printing times, network availability and connection times (time to connect to Wi-Fi, time to get an IP address from DHCP etc.), smart card authentication times, automatic brightness environmental response times
 • Cumraíocht gléis -- amanna don chéad chumrú (an t-am le nuashonrúcháin a shuiteáil, feidhmchláir a shuiteáil, nascadh le líonra, srl.), an t-am a thógtar le go n-aithneofar gléasanna nasctha (printéir agus monatóir), agus an t-am a thógtar le Microsoft Account a shocrú.Device setup -- first setup experience times (time to install updates, install apps, connect to network etc.), time to recognize connected devices (printer and monitor), and time to setup Microsoft Account.
 • Cumhacht agus Saolré cadhnra – tarraingt chumhachta ag comhpháirt (Próiseas/CPU/GPU/Taispeáint), líon uair an chloig a bhíonn an scáileán as, mionsonraí faoi thrasdul staid chodlata, an teocht agus scóigeadh teirmeach, ídiú cadhnra i staid chumhachta (scáileán múchta nó scáileán air), próisis agus comhpháirteanna ag iarraidh cumhacht a úsáid agus an scáileán as, mionsonraí faoi uathghile, an t-am a bhíonn gléas plugáilte isteach in AC vs. cadhnra, trasdulta staid an chadhnraPower and Battery life – power draw by component (Process/CPU/GPU/Display), hours of screen off time, sleep state transition details, temperature and thermal throttling, battery drain in a power state (screen off or screen on), processes and components requesting power use during screen off, auto-brightness details, time device is plugged into AC vs. battery, battery state transitions
 • Freagrúlacht seirbhíse – URI na Seirbhíse, feidhmiú, aga folaigh, rathúlacht na seirbhíse/cóid earráide, agus prótacal.Service responsiveness - Service URI, operation, latency, service success/error codes, and protocol.
 • Croíbhuille diagnóiseach – comhartha rialta le sláinte an chórais diagnóisice a bhailíochtúDiagnostic heartbeat – regular signal to validate the health of the diagnostics system
ScannáinMovies Faisnéis faoi fheidhmiúlacht na húsáide scannán ar an ngléas.Information about movie consumption functionality on the device. Níl sé beartaithe leis seo amharc, éisteacht nó nósanna an úsáideora a ghabháil.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Leithead Físe, airde, pailéad dathanna, cineál ionchódaithe (comhbhrú), agus cineál criptiúcháinVideo Width, height, color pallet, encoding (compression) type, and encryption type
 • Treoracha faoin dóigh a ndéantar inneachar a sruthú don úsáideoir -- sruthú go réidh liosta na smután de chomhaid inneachair nach mór iad a chur le chéile leis an inneachar a sruthú ar bhonn thaifeach an scáileáin agus bandaleithidInstructions for how to stream content for the user -- the smooth streaming manifest of chunks of content files that must be pieced together to stream the content based on screen resolution and bandwidth
 • URL le haghaidh smután dhá shoicind d'inneachar sonrach má tharlaíonn earráidURL for a specific two second chunk of content if there is an error
 • Mionsonraí faoi mhód amhairc lánscáileáinFull screen viewing mode details
Ceol & TVMusic & TV Faisnéis faoin úsáid ceoil agus TV ar an ngléas.Information about music and TV consumption on the device. Níl sé beartaithe leis seo amharc, éisteacht nó nósanna an úsáideora a ghabháil.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • URL na seirbhíse i gcomhair amhráin atá á íoslódáil ón tseirbhís cheoil – bailithe nuair a tharlaíonn earráid chun aischur na seirbhíse a éascúService URL for song being downloaded from the music service – collected when an error occurs to facilitate restoration of service
 • Cineál inneachair (físeán, fuaim, fuaim mhórthimpeall)Content type (video, audio, surround audio)
 • Staitisticí faoi bhailiúchán na leabharlainne logánta meán -- líon na rianta a ceannaíodh, líon na seinnliostaíLocal media library collection statistics -- number of purchased tracks, number of playlists
 • Mímheaitseáil Réigiúin -- Réigiún OS an úsáideora agus réigiún Xbox LiveRegion mismatch -- User OS Region, and Xbox Live region
LéitheoireachtReading Faisnéis faoi fheidhmiúlacht na húsáide léitheoireachta ar an ngléas.Information about reading consumption functionality on the device. Níl sé beartaithe leis seo amharc, éisteacht nó nósanna an úsáideora a ghabháil.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Feidhmchlár a dhéanann rochtain ar inneachar agus stádas agus roghanna a úsáidtear chun leabhar Microsoft Store a oscailtApp accessing content and status and options used to open a Microsoft Store book
 • Teanga an leabhairLanguage of the book
 • An t-am a chaitear ag léamh inneachairTime spent reading content
 • Cineál inneachair agus mionsonraí faoin méid atá annContent type and size details
An Feidhmchlár GrianghraifPhotos App Faisnéis faoi úsáid grianghraf ar an ngléas.Information about photos usage on the device. Níl sé beartaithe leis seo amharc, éisteacht nó nósanna an úsáideora a ghabháil.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Sonraí faoi fhoinse an chomhaid -- logánta, Cárta SD, gléas líonra, agus OneDriveFile source data -- local, SD card, network device, and OneDrive
 • Taifeach íomhá & físeáin, fad físeáin, cineálacha méideanna comhaid, agus ionchódúImage & video resolution, video length, file sizes types and encoding
 • Amharc bailiúcháin nó úsáid a bhaint as an amharcóir lánscáileáin agus fad ama an amhaircCollection view or full screen viewer use and duration of view
Iarratas comhaid ar ghléasOn-device file query Faisnéis faoi ghníomhaíocht chuardaigh logánta ar an ngléas mar shampla:Information about local search activity on the device such as:
 • Cineál iarratais a eisíodh agus cineál innéacs (ConstraintIndex, SystemIndex)Kind of query issued and index type (ConstraintIndex, SystemIndex)
 • Líon na míreanna iarrtha agus aisghafaNumber of items requested and retrieved
 • Iarmhír comhadainm an toraidh cuardaigh a ndearna an t-úsáideoir idirghníomhú leisFile extension of search result user interacted with
 • Cineál na míre lainseáilte, iarmhír comhadainm, innéacs túsphointe, agus ID Feidhmchláir an fheidhmchláir a osclaíonn.Launched item kind, file extension, index of origin, and the App ID of the opening app.
 • Ainm an phróisis a ghlaonn ar an innéacsóir agus an méid ama a thógtar le freastal ar an iarratas.Name of process calling the indexer and time to service the query.
 • Hais den scóip cuardaigh (comhad, Outlook, OneNote, stair IE)A hash of the search scope (file, Outlook, OneNote, IE history)
 • Staid na n-innéacsanna (go hiomlán optamaithe, optamaithe i bpáirt, i mbun tógála)The state of the indices (fully optimized, partially optimized, being built)
CeannachPurchasing Faisnéis faoi na ceannacháin a rinneadh ar an ngléas mar shampla:Information about purchases made on the device such as:
 • ID an táirge, ID an eagráin agus URI an táirgeProduct ID, edition ID and product URI
 • Mionsonraí faoi thairiscint -- praghasOffer details -- price
 • Dáta/am a iarradh an t-ordúOrder requested date/time
 • Cineál cliaint Store -- gréasáin nó cliant dúchaisStore client type -- web or native client
 • Líon na gceannachán agus praghasPurchase quantity and price
 • Cineál íocaíochta -- cineál cárta creidmheasa agus PayPalPayment type -- credit card type and PayPal
TeidlíochtaíEntitlements Faisnéis faoi theidlíochtaí ar an ngléas mar shampla:Information about entitlements on the device such as:
 • Stádas síntiúis na seirbhíse agus earráidíService subscription status and errors
 • DRM agus mionsonraí faoi chearta ceadúnais --síntiús Groove nó ceadúnas ilsuiteálacha OSDRM and license rights details -- Groove subscription or OS volume license
 • ID Teidlíochta, ID léasa, agus ID pacáiste an phacáiste suiteálaEntitlement ID, lease ID, and package ID of the install package
 • Aisghairm ar TheidlíochtEntitlement revocation
 • Cineál ceadúnais (triail, as líne vs ar líne) agus fad amaLicense type (trial, offline vs online) and duration
 • Seisiún úsáide ceadúnaisLicense usage session

Sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus FardalSoftware Setup and Inventory data

Áirítear leis an gcineál sonraí seo suiteáil bogearraí agus faisnéis nuashonrúcháin ar an ngléas.This type of data includes software installation and update information on the device.

Ainm na CatagóireCategory Name Samplaí de ShonraíData Examples
Feidhmchláir Suiteáilte agus Stair SuiteálaInstalled Applications and Install History Faisnéis faoi na feidhmchláir, tiománaithe, pacáistí nuashonrúcháin, nó comhpháirteanna OS atá suiteáilte ar an ngléas mar shampla:Information about apps, drivers, update packages, or OS components installed on the device such as:
 • Ainm, ID nó Package Family Name a bhaineann le feidhmchlár, tiománaí, pacáiste nuashonrúcháin nó comhpháirtApp, driver, update package, or component’s Name, ID, or Package Family Name
 • Táirge, SKU, infhaighteacht, catalóg, inneachar agus IDanna na mBeartProduct, SKU, availability, catalog, content, and Bundle IDs
 • Comhpháirt OS, foilsitheoir feidhmchláir nó tiománaí, teanga, leagan agus cineál (Win32 nó UWP)OS component, app or driver publisher, language, version and type (Win32 or UWP)
 • Dáta suiteála, modh, agus comhadlann suiteála, comhaireamh ar iarrachtaí suiteálaInstall date, method, and install directory, count of install attempts
 • Cód phacáiste MSI agus cód táirgeMSI package code and product code
 • Leagan an OS bhunaidh ag am suiteálaOriginal OS version at install time
 • Suiteáil/nuashonrúchán úsáideora nó riarthóra nó éigeantachUser or administrator or mandatory installation/update
 • Cineál suiteála – suiteáil ghlan, deisiú, aischur, OEM, miondíola, uasghrádú agus nuashonrúchánInstallation type – clean install, repair, restore, OEM, retail, upgrade, and update
Faisnéis faoi nuashonrúchán gléisDevice update information Faisnéis faoi Windows Update mar shampla:Information about Windows Update such as:
 • Anailís ar Update Readiness' maidir le crua-earraí gléis, comhpháirteanna OS, feidhmchláir agus tiománaithe (dul chun cinn, stádas agus torthaí)Update Readiness analysis of device hardware, OS components, apps, and drivers (progress, status, and results)
 • Líon na nuashonrúchán is infheidhme, an tábhacht atá leo, cineálNumber of applicable updates, importance, type
 • Méid agus foinse na híoslódála nuashonrúcháin -- CDN nó piaraí LANUpdate download size and source -- CDN or LAN peers
 • Stádas agus cumraíocht i ndáil le moill ar uasghrádúDelay upgrade status and configuration
 • Díshuiteáil OS agus stádas tiontaithe ar ais agus comhaireamhOS uninstall and rollback status and count
 • Freastalaí Windows Update agus seirbhís URLWindows Update server and service URL
 • ID meaisín Windows UpdateWindows Update machine ID
 • Mionsonraí tógála Windows InsiderWindows Insider build details

Sonraí na Staire BrabhsálaBrowsing History data

Áirítear leis an gcineál sonraí seo mionsonraí faoi bhrabhsáil ghréasáin sna brabhsálaithe Microsoft.This type of data includes details about web browsing in the Microsoft browsers.

Ainm na CatagóireCategory Name Cur síos agus SamplaíDescription and Examples
Sonraí faoi bhrabhsálaí MicrosoftMicrosoft browser data Faisnéis faoi fheidhmíocht an Bharra seoltaí agus an bhosca cuardaigh ar an ngléas mar shampla:Information about Address bar and search box performance on the device such as:
 • Téacs a chlóscríobhtar sa bharra seoltaí agus sa bhosca cuardaighText typed in address bar and search box
 • Téacs roghnaithe do chuardach Cuir ceist ar CortanaText selected for Ask Cortana search
 • Am freagartha na seirbhíseService response time
 • Téacs uathchríochnaithe má bhí uathchríochnú annAuto-completed text if there was an auto-complete
 • Moltaí nascleanúna a cuireadh ar fáil bunaithe ar an stair logánta agus ceanáinNavigation suggestions provided based on local history and favorites
 • ID an BhrabhsálaíBrowser ID
 • URLanna (is féidir go n-áireofar téarmaí cuardaigh leis sin)URLs (which may include search terms)
 • Teideal an leathanaighPage title

Sonraí maidir le Breacadh dúigh Clóscríobh agus Labhairt ChainteInking Typing and Speech Utterance data

Bailíonn an cineál sonraí seo mionsonraí faoi ghnéithe ionchuir ar an ngléas a bhaineann leis an nguth, breacadh dúigh agus clóscríobh.This type of data gathers details about the voice, inking, and typing input features on the device.

Ainm na CatagóireCategory Name Cur síos agus SamplaíDescription and Examples
Guth, breacadh dúigh, agus clóscríobhVoice, inking, and typing Faisnéis faoi ghnéithe gutha, breactha dúigh agus clóscríofa mar shampla:Information about voice, inking and typing features such as:
 • An cineál pinn a úsáidtear (aibhsitheoir, gránbhiorach, peann luaidhe), dath pinn, airde agus leithead na stríce, agus an fad ama a úsáidtear éType of pen used (highlighter, ball point, pencil), pen color, stroke height and width, and how long it is used
 • Gotha pinn (cliceáil, cliceáil faoi dhó, peanáil, zúmáil, rothlú)Pen gestures (click, double click, pan, zoom, rotate)
 • Palm Touch comhordanáidí x, yPalm Touch x,y coordinates
 • Aga folaigh ionchuir, comharthaí pinn caillte, líon na bhfrámaí, stríoca, am dearbhaithe an chéad fráma, ráta samplálaInput latency, missed pen signals, number of frames, strokes, first frame commit time, sample rate
 • Na stríoca dúigh a breacadh, an téacs roimh phointe ionsáite an dúigh agus ina dhiaidh, téacs aitheanta a iontráladh, Teanga ionchuir - próiseáilte chun aitheantóirí, faisnéis seicheamhaithe, agus sonraí eile a bhaint (amhail seoltaí ríomhphoist agus uimhirluachanna) a d'fhéadfaí a úsáid chun an t-inneachar bunaidh a atógáil nó chun an t-ionchur a cheangal leis an úsáideoir.Ink strokes written, text before and after the ink insertion point, recognized text entered, Input language - processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and numeric values) which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user.
 • Ionchur téacs ó mhéarchláir ar scáileán Fhón póca Windows seachas ó réimsí pasfhocail agus ó sheisiúin príobháideacha - próiseáilte chun aitheantóirí, faisnéis seicheamhaithe, agus sonraí eile a bhaint (amhail seoltaí ríomhphoist agus uimhirluachanna) a d'fhéadfaí a úsáid chun an t-inneachar bunaidh a atógáil nó chun an t-ionchur a cheangal leis an úsáideoir.Text input from Windows Mobile on-screen keyboards except from password fields and private sessions - processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses, and numeric values) which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user.
 • Téacs ó thorthaí aitheanta cainte -- cóid toraidh agus téacs aitheantaText of speech recognition results -- result codes and recognized text
 • Teanga agus múnla an innill aitheanta, teanga na Cainte CóraisLanguage and model of the recognizer, System Speech language
 • ID an fheidhmchláir a úsáideann gnéithe cainteApp ID using speech features
 • Cibé an bhfuiltear ar an eolas gur leanbh é/í an t-úsáideoirWhether user is known to be a child
 • Muinín san aithint cainte agus an Rathúlacht/Teip uirthiConfidence and Success/Failure of speech recognition