Definir campos de resumo que combinan valores

Os campos de resumo axudan aos usuarios a obter información sobre datos monitorando métricas clave empresariais. Un campo de resumo contén un valor total computado sobre os rexistros relacionados cun rexistro especificado. Isto inclúe entidades normais e entidades de actividade, como correos electrónicos e compromisos.

En escenarios máis complexos, pode agregar datos sobre a xerarquía dos rexistros. Como administrador ou personalizador, pode definir campos de resumo utilizando as ferramentas de personalización en Power Apps sen necesidade de escribir código.

Vantaxes e características dos campos de resumo

As vantaxes e características dos campos de resumo inclúen as seguintes:

 • A edición visual é fácil. Pode crear campos de resumo a través do Editor de Campo, igual que cando crea un campo normal.
 • Gran selección de funcións globais Pode agregar datos utilizando as seguintes funcións: SUM, COUNT, MIN, MAX e AVG.
 • Soporte completo de filtro para total. Pode definir varios filtros para a entidade de orixe ou entidade relacionada ao configurar varias condicións.
 • Integración directa coa interface de usuario. Pode incluír campos de resumo en formularios, visualizacións, gráficas e informes.
 • Os campos de resumo son compoñentes da solución. Pode transportar facilmente os campos de resumo como compoñentes entre ambientes e distribuílos en solucións.
 • Os campos de resumo e os campos calculados compleméntanse. Pode usar un campo de resumo como parte do campo calculado, e viceversa.
 • Pode configurar campos de resumo para usar controis personalizados.

Algúns exemplos de campos de resumo inclúen:

 • Ingresos estimados totais de oportunidades abertas dunha conta
 • Ingresos estimados totais de oportunidades abertas en todas as contas da xerarquía
 • Ingresos estimados totais das oportunidades incluíndo oportunidades secundarias
 • Valor estimado total de clientes potenciais cualificados xerados por unha campaña
 • Número de casos abertos de prioridade alta en todas as contas da xerarquía
 • Primeira hora de creación de todos os casos abertos de alta prioridade dunha conta

Cada campo de resumo crea dous campos accesorios con padróns de sufixo <fieldname>_date e <fieldname>_state. O campo _date contén datos de data e hora e o campo _state contén datos de números enteiros. O campo _state ten os seguintes valores:

Value Estado Descrición
0 NotCalculated O valor do campo aínda non se calculou.
1 Calculado O valor do campo calculouse segundo a última hora de actualización no campo _date.
2 OverflowError O cálculo de valor de campo resultou en erro de desbordamento.
3 OtherError Houbo un fallo no cálculo de valor de campo debido a un erro interno. A seguinte execución do traballo de cálculo probablemente o corrixirá.
4 RetryLimitExceeded O cálculo de valor de campo non se puido enviar porque o número máximo de reintentos para calcular o valor excedeuse debido ao alto número de conflitos periódicos e de bloqueo.
5 HierarchicalRecursionLimitReached O cálculo de valor de campo non se puido enviar porque se alcanzou o límite de profundidade de xerarquía máximo para o cálculo.
6 LoopDetected O cálculo de valor de campo non se puido enviar porque se detectou un bucle recursivo na xerarquía do rexistro.

Cálculos de Resumo

O resumos son calculados por traballos do sistema programados que executan de forma asíncrona en segundo plano. Ten que ser un administrador para ver e xestionar traballos de resumo.

Visualizar tarefas de resumo

Para visualizar tarefas de resumo:

 1. Ao visualizar a Solución predefinida de Common Data Services edite o URL, eliminando todo despois de dynamics.com e actualice a páxina.
 2. Na área Configuración, seleccione Sistema > Traballos do sistema.
  Navegar a traballos do sistema
 3. No selector de visualizacións, escolla Traballos do sistema periódicos.
 4. Para localizar rapidamente un traballo relevante, pode filtrar por tipo de Traballo do sistema: Cálculo masivo do campo de resumo ou Cálculo do campo de resumo.

Cálculo masivo do campo de resumo

O Cálculo masivo do campo de resumo é un traballo periódico, creado por un campo de resumo. Execútase unha vez, despois de crear ou actualizar un campo de resumo. O traballo recalcula o valor do campo de resumo especificado en todos os rexistros existentes que conteñen este campo. Por defecto, o traballo executarase 12 horas despois de crear ou actualizar un campo. Despois de concluír a tarefa, está automaticamente programada para executarse aproximadamente dentro de 10 anos. Se se modificou o campo, restablecerase a tarefa para executarse de novo 12 horas despois da actualización. O retardo de 12 horas é necesario para asegurarse de que se executa o Cálculo masivo do campo de resumo durante as horas non operativas do ambiente. É recomendable que un administrador axuste a hora de inicio dun traballo de Cálculo masivo do campo de resumo despois de crear ou modificar o campo de resumo, de tal xeito que se executa durante horas non operativas. Por exemplo, unha boa hora para executar o traballo é medianoite, para garantir un eficiente procesamento dos campos de resumo.

Cálculo do campo de resumo

O Cálculo do campo de resumo é un traballo periódico que realiza cálculos incrementais de todos os campos de resumo nos rexistros existentes para unha determinada entidade. Só hai un traballo de Cálculo do campo de resumo por entidade. Os cálculos incrementais indican que o traballo de Cálculo de campo de resumo procesa os rexistros que se crearon, actualizaron ou eliminaron unha vez que o último traballo de Cálculo masivo de campo de resumo acabou de executarse. A configuración de periodicidade máxima predefinida é unha hora. O traballo créase automaticamente cando se crea o primeiro campo de resumo nunha entidade e elimínase cando se crea o último campo de resumo.

Opción de recalcular en liña

O campo de resumo do formulario mostra unha imaxe de calculadora, un valor de resumo e a hora do último cálculo. Para recalcular, seleccione a imaxe da calculadora e logo seleccione o botón Recalcular que aparece.

Campo de resumo no formulario de conta

Hai algúns considerations que debería ter en conta cando utiliza a opción de recalcular en liña (actualizar manualmente no formulario):

 • Ten que ter privilexios de Escrita na entidade e dereitos de acceso de Escritura no rexistro de orixe en que está a solicitar Actualizar. Por exemplo, se vai calcular os ingresos estimados das oportunidades abertas dunha conta, non ten que ter privilexios de Escrita na entidade da oportunidade, só na entidade da conta.
 • Esta opción só está dispoñible no modo en liña. Non pode usalo mentres traballa sen conexión.
 • O número máximo de rexistros durante a actualización do resumo está limitado a 50.000 rexistros. No caso do resumo xerárquico, isto aplícase aos rexistros relacionados en toda a xerarquía. Se se excede o límite, é posible que vexa unha mensaxe de erro: Non se poden realizar os cálculos en liña porque se alcanzou o límite de 50.000 cálculos de rexistros relacionados. Este límite non se aplica, cando o resumo se recalcula automaticamente polos traballos do sistema.
 • A profundidade da xerarquía máxima está limitada a 10 para o rexistro de orixe. Se se excede o límite, é posible que vexa unha mensaxe de erro: Non se poden realizar os cálculos en liña porque se alcanzou o límite de 10 rexistros de orixe na profundidade da xerarquía. Este límite non se aplica, cando o resumo se recalcula automaticamente polos traballos do sistema.

Modificar a periodicidade dun traballo de resumo

Como administrador do sistema, pode modificar o padrón de periodicidade do traballo de resumo, adiar, colocar en pausa ou retomar o traballo de resumo. No entanto, non se pode cancelar ou eliminar unha tarefa de resumo.

Para colocar en pausa, adiar, retomar ou modificar o modelo de periodicidade, debe visualizar os traballos do sistema. Máis información Visualizar Traballos de resumo

Na barra de navegación, escolla Accións e seleccione a acción que desexa.

Para o traballo de Cálculo masivo do campo de resumo, as seleccións dispoñibles son: Retomar, Adiar e Deter.

Para o traballo de Cálculo do campo de resumo, as seleccións dispoñibles son: Modicar periodicidade, Retomar, Adiar e Deter.

Exemplos

Botémoslle unha ollada a varios exemplos do campo de resumo. Xuntaremos datos para un rexistro de rexistros relacionados, sen utilizar xerarquía e utilizándoa. Tamén xuntaremos datos para un rexistro das actividades relacionadas e actividades relacionadas cun rexistro de forma indirecta mediante a entidade ActivityParty. En cada exemplo, definiremos o campo de resumo a través do Editor de Campo. Para abrir o Editor de Campo, abra o explorador de solucións e expanda Compoñentes > Entidades. Seleccione a entidade que desexa e seleccione Campos. Elixa Nova. No editor, forneza a información necesaria para o campo, incluíndo o Tipo de Campo e o Tipo de Datos. No Tipo de Campo, seleccione Resumo, despois de seleccionar o tipo de datos. Os tipos de datos que inclúen números decimales ou enteiros, moeda e data e hora. Escolla o botón Editar xunto ao Tipo de Campo. Isto lévao ao editor de definición de campo de resumo. A definición do campo de resumo consta de tres seccións: Entidade de Orixe, entidade Relacionada e Agregado

 • Na sección entidade de Orixe, especifique a entidade para a que se definiu o campo de resumo e se se xunta sobre a xerarquía. Pode engadir filtros con varias condicións para especificar os rexistros na xerarquía que desexa utilizar para o resumo.

 • Na sección entidade Relacionada, especifique a entidade sobre a que se xunta. Esta sección é opcional cando escolle o resumo sobre a xerarquía da entidade de orixe. Pode engadir filtros con varias condicións para especificar que rexistros relacionados desexa utilizar para o cálculo. Por exemplo, pode incluír os ingresos de oportunidades abertas con ingresos anuais maiores de $1000.

 • Na sección Total, especifique a medida que desexa computar. Pode escoller funcións de total dispoñibles, como SUMA, RECONTO, MÍN., MÁX. ou AVG.

Neste exemplo, a xerarquía non se utiliza. O total estimado de ingresos calcúlase para unha conta, das oportunidades abertas relacionadas.

Agregar os ingresos estimados para unha conta

Total de datos dun rexistro desde os rexistros secundarios, sobre a xerarquía

Neste exemplo, calculalamos os ingresos totais estimados dunha oportunidade incluíndo oportunidades secundarias, sobre a xerarquía.

Ingresos estimados agregado, xerarquía de oportunidade

Neste exemplo, calculamos os ingresos totais estimados de oportunidade abertas de todas as contas, sobre a xerarquía.

Ingresos estimados agregados na xerarquía de conta

Neste exemplo, calculamos o tempo total investido e facturado de todas as actividades relacionadas cunha conta. Isto pode incluír tempo investido no teléfono, en compromisos ou en actividades personalizadas.

En versións anteriores, podíase definir un campo de resumo para unha actividade individual, como unha chamada telefónica, fax ou compromiso. Pero para conseguir o resultado exemplo mostrado a continuación, tiña que ter o total dos datos usando os campos calculados. Agora, pode facer que todo nun único paso ao definir un campo de resumo para a entidade de Actividade.

Resumo de todas as actividades dunha conta

Neste exemplo, contamos o número total de correos electrónicos enviados a unha conta, onde a conta aparece na liña "Para Destinatario" ou "Cc Destinatario" do correo electrónico. Isto faise especificando o Tipo de Participación en FILTROS para a entidade participante na actividade na definición do campo de resumo. Se non utiliza filtraxe, todos os tipos de participación dispoñibles para unha actividade utilízanse no cálculo.

Para obter máis información sobre a entidade participante na actividade e os tipos de participación dispoñibles para unha actividade determinada, consulte MSDN: entidade participante na actividade

Resumir actividades relacionadas e participantes na actividade

Neste exemplo, calculamos os ingresos medios estimados de todas as oportunidades relacionadas cunha conta.

Taxa de ingresos estimados en Dynamics 365

O seguinte exemplo mostra como calcular os ingresos medios estimados das oportunidades relacionadas sobre unha xerarquía de contas. Uns ingresos medios estimado pódense ver en cada nivel na xerarquía.

Taxa de ingresos estimados en Dynamics 365

Considerations do campo de Resumo

Debe ter en conta determinadas condicións e restriccións cando traballa con campos de resumo:

 • Pode definir un máximo de 100 campos de resumo para a organización e un máximo de 10 campos de resumo por entidade.
 • Un fluxo de traballo non pode ser desencadeado polas actualizacións do campo de resumo.
 • Unha condición de espera de fluxo de traballo non pode usar un campo de resumo.
 • Un resumo do campo de resumo non é compatible.
 • Un resumo non pode facer referencia a un campo calculado que utiliza outro campo calculado, incluso se todos os campos do outro campo calculado se encontran na entidade actual.
 • O resumo só pode aplicar filtros para a entidade de orixe ou entidades relacionadas, campos simples ou campos calculados non complexos.
 • Se se pode realizar un resumo sobre entidades relacionadas coa relación de 1: n. Non se pode realizar un resumo sobre as relacións de N.N.
 • Non se pode realizar un resumo sobre a relación de 1:N para a entidade de Actividade ou a entidade do participante Na Actividade.
 • A regras de negocio, fluxos de traballo e campos calculados sempre utilizan o último valor calculado do campo de resumo.
 • Agrégase un campo de resumo en contexto de usuario do sistema. Todos os usuarios poden ver o mesmo valor de campo de resumo. Pode controlar a visibilidade do campo de resumo coa seguranza de nivel de campo (FLS) restrinxindo quen pode acceder ao campo de resumo. Máis información: Seguranza de nivel de campo para controlar o acceso.

Precisión de arredondamento

Se a precisión do campo total é maior que a precisión do campo de resumo, a precisión do campo total arredóndanse á precisión do campo de resumo, antes de realizar a agregación. Para ilustrar este comportamento, miremos un exemplo específico. Supoñamos que o campo de resumo na entidade da conta, para calcular os ingresos totais estimados das oportunidades relacionados, ten unha precisión de dous puntos decimais. O est. O campo Ingresos na entidade de oportunidade é o campo total coa precisión de catro puntos decimais. No noso exemplo, a conta ten dúas oportunidades relacionadas. A suma total dos ingresos estimados total calcúlase da seguinte maneira:

 1. Estimado Ingresos para a primeira oportunidade: $1000,0041
 2. Estimado Ingresos para a segunda oportunidade: $2000,0044
 3. Suma total de estimado Ingresos: 1000,00 $ + 2000,00 $ = 3000,00 $

Como pode ver, o arredondamento de precisión a dous puntos decimais no campo total faise antes de que se realice a suma.

Comportamento diferente das grades asociadas

Algúns formularios de entidades, como Conta ou Contacto, conteñen as grades asociadas de forma predefinida. Por exemplo, un formulario de Conta inclúe Contactos, Casos, Oportunidades e outras grades. Algúns dos rexistros mostrados nas grades do formulario de Conta están directamente relacionados co rexistro da conta; outros, de forma indirecta, mediante as relacións con outros rexistros. En comparación, o campo de resumo total usa só relacións directas definidas explicitamente na definición do campo de resumo. Non se consideran outras relacións. Para ilustrar a diferenza en comportamento, fixémonos no seguinte exemplo.

 1. A conta A1 ten un contacto primario, P1. O caso C1 está asociado á conta A1 (C1.campo de cliente = A1) e o caso C2 está asociado ao contacto P1 (C2.campo de cliente = P1).
 2. A grade Casos no formulario Conta para o rexistro A1, mostra dous casos, C1 e C2.
 3. O campo de resumo na entidade da conta, chamado Número total de casos, utilízase para contar os casos asociados á conta.
 4. Na definición do campo de resumo da conta, indicamos os casos que teñen a relación de Cliente coa conta. Despois da agregación, o número total de casos é igual a 1 (caso C1). O caso C2 non está incluído no total, que está directamente relacionado co contacto, non coa conta, e non se pode definir explicitamente na definición do campo de resumo da conta. Como resultado, o número total de casos devolto pola operación de resumo non coincide co número de casos mostrados na grade Casos.

Consulte tamén

Crear e editar campos
Definir campos calculados
Comportamento e formato do campo de data e hora
Definir e consultar datos relacionados xerarquicamente
Vídeo: Campos de resumo e calculados
Vídeo: uso de Power BI