SAML-jogkivonatok jogcímeinek referenciája

A Microsoft Identitásplatform különböző típusú biztonsági jogkivonatokat bocsát ki az egyes hitelesítési folyamatok feldolgozása során. Ez a dokumentum az SAML 2.0-jogkivonatok formátumát, biztonsági jellemzőit és tartalmát ismerteti.

Jogcímek SAML-jogkivonatokban

Name Egyenértékű JWT-jogcím Leírás Példa
Célközönség aud A jogkivonat kívánt címzettje. A jogkivonatot fogadó alkalmazásnak ellenőriznie kell, hogy a célközönség értéke helyes-e, és el kell utasítania a más célközönségnek szánt jogkivonatokat. <AudienceRestriction>
<Audience>
https://contoso.com
</Audience>
</AudienceRestriction>
Hitelesítési időpont A hitelesítés megtörténtének dátumát és időpontját rögzíti. <AuthnStatement AuthnInstant="2011-12-29T05:35:22.000Z">
Hitelesítési módszer amr Azonosítja a jogkivonat tulajdonosának hitelesítését. <AuthnContextClassRef>
http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/authenticationmethod/password
</AuthnContextClassRef>
Utónév given_name Megadja a felhasználó első vagy "megadott" nevét a Azure AD felhasználói objektumon beállított módon. <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<AttributeValue>Frank<AttributeValue>
Csoportok groups Olyan objektumazonosítókat biztosít, amelyek a tárgy csoporttagságait jelölik. Ezek az értékek egyediek (lásd az objektumazonosítót), és biztonságosan használhatók a hozzáférés kezeléséhez, például az erőforrásokhoz való hozzáférés engedélyezésének kikényszerítéséhez. A csoportok jogcímében szereplő csoportok alkalmazásonként vannak konfigurálva az alkalmazásjegyzék "groupMembershipClaims" tulajdonságán keresztül. A null érték az összes csoportot kizárja, a "SecurityGroup" érték csak az Active Directory biztonságicsoport-tagságokat tartalmazza, az "Összes" érték pedig mind a biztonsági csoportokat, mind a Microsoft 365 terjesztési listákat.

Megjegyzések:
Ha a felhasználó által használt csoportok száma túllép egy korlátot (SAML esetén 150, JWT esetén 200), akkor a rendszer hozzáad egy túlhasználati jogcímet a felhasználó csoportlistáját tartalmazó Graph végpontra mutató jogcímforrásokhoz.
<Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groups">
<AttributeValue>07dd8a60-bf6d-4e17-8844-230b77145381</AttributeValue>
Csoporttúllépés mutatója groups:src1 A jogkivonathoz nem korlátozott, de túl nagy jogkivonat-kérelmek esetén a felhasználó teljes csoportlistájára mutató hivatkozás jelenik meg. Az SAML esetében ez a jogcím helyett új jogcímként lesz hozzáadva groups .

Megjegyzések:
A Azure AD Graph API a Microsoft Graph API váltja fel. Az egyenértékű végpontról további információt a következő felhasználóban talál: getMemberObjects.
<Attribute Name=" http://schemas.microsoft.com/claims/groups.link">
<AttributeValue>https://graph.windows.net/{tenantID}/users/{userID}/getMemberObjects<AttributeValue>
Identitásszolgáltató idp A jogkivonat alanyát hitelesítő identitásszolgáltatót adja meg. Ez az érték megegyezik a Kiállítói jogcím értékével, kivéve, ha a felhasználói fiók más bérlőben van, mint a kiállító. <Attribute Name=" http://schemas.microsoft.com/identity/claims/identityprovider">
<AttributeValue>https://sts.windows.net/cbb1a5ac-f33b-45fa-9bf5-f37db0fed422/<AttributeValue>
Kibocsátva iat A jogkivonat kiállításának időpontját tárolja. Gyakran használják a jogkivonatok frissességének mérésére. <Assertion ID="_d5ec7a9b-8d8f-4b44-8c94-9812612142be" IssueInstant="2014-01-06T20:20:23.085Z" Version="2.0" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
Kiállító iss Azonosítja a jogkivonatot összeállító és visszaküldött biztonsági jogkivonat-szolgáltatást (STS). A Azure AD visszaadott jogkivonatokban a kiállító sts.windows.net. A kiállító jogcímértékének GUID azonosítója a Azure AD könyvtár bérlőazonosítója. A bérlőazonosító a címtár nem módosítható és megbízható azonosítója. <Issuer>https://sts.windows.net/cbb1a5ac-f33b-45fa-9bf5-f37db0fed422/</Issuer>
Vezetéknév family_name Megadja a felhasználó vezetéknevét, vezetéknevét vagy családi nevét a Azure AD felhasználói objektumban meghatározott módon. <Attribute Name=" http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname">
<AttributeValue>Miller<AttributeValue>
Name unique_name A jogkivonat alanyát azonosító, ember által olvasható értéket ad meg. Ez az érték nem garantáltan egyedi a bérlőn belül, és csak megjelenítési célokra szolgál. <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name">
<AttributeValue>frankm@contoso.com<AttributeValue>
Objektumazonosító oid Egy objektum egyedi azonosítóját tartalmazza Azure AD. Ez az érték nem módosítható, és nem rendelhető újra és nem használható fel újra. Az objektumazonosítóval azonosíthat egy objektumot a lekérdezésekben, hogy Azure AD. <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectidentifier">
<AttributeValue>528b2ac2-aa9c-45e1-88d4-959b53bc7dd0<AttributeValue>
Szerepkörök roles Az összes olyan alkalmazásszerepkört jelöli, amelyet a tárgy közvetlenül és közvetetten is kapott csoporttagságon keresztül, és a szerepköralapú hozzáférés-vezérlés kényszerítésére használható. Az alkalmazásszerepkörök alkalmazásonként vannak meghatározva az appRoles alkalmazásjegyzék tulajdonságán keresztül. Az value egyes alkalmazásszerepkörök tulajdonsága a szerepkör-jogcímben megjelenő érték. <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role">
Tárgy sub Azonosítja azt a rendszerbiztonsági tagot, amelyről a jogkivonat adatokat állít be, például egy alkalmazás felhasználóját. Ez az érték nem módosítható, és nem rendelhető hozzá újra és nem használható fel újra, így az engedélyezési ellenőrzések biztonságos végrehajtására használható. Mivel a tárgy mindig jelen van a jogkivonatokban a Azure AD problémák, javasoljuk, hogy használja ezt az értéket egy általános célú engedélyezési rendszerben.
SubjectConfirmation nem jogcím. Ismerteti a jogkivonat tárgyának ellenőrzését. Bearer A azt jelzi, hogy a tulajdonost a jogkivonat birtokában megerősítik.
<Subject>
<NameID>S40rgb3XjhFTv6EQTETkEzcgVmToHKRkZUIsJlmLdVc</NameID>
<SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer" />
</Subject>
Bérlőazonosító tid Nem módosítható, nem újrafelhasználható azonosító, amely azonosítja a jogkivonatot kibocsátó címtárbérlőt. Ez az érték több-bérlős alkalmazások bérlőspecifikus címtár-erőforrásainak eléréséhez használható. Ezzel az értékkel azonosíthatja például a bérlőt a Graph API hívásában. <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/tenantid">
<AttributeValue>cbb1a5ac-f33b-45fa-9bf5-f37db0fed422<AttributeValue>
Jogkivonat élettartama nbf, exp A jogkivonat érvényességi idejét határozza meg. A jogkivonatot érvényesítő szolgáltatásnak ellenőriznie kell, hogy az aktuális dátum a jogkivonat élettartama alatt van-e, ellenkező esetben el kell utasítania a jogkivonatot. A szolgáltatás a jogkivonat élettartam-tartományán túl akár öt percig is lehetővé teheti, hogy figyelembe veszi a Azure AD és a szolgáltatás közötti időeltéréseket. <Conditions
NotBefore="2013-03-18T21:32:51.261Z"
NotOnOrAfter="2013-03-18T22:32:51.261Z"
>

SAML-tokenminta

Ez egy tipikus SAML-jogkivonat mintája.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<t:RequestSecurityTokenResponse xmlns:t="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust">
  <t:Lifetime>
    <wsu:Created xmlns:wsu="https://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2014-12-24T05:15:47.060Z</wsu:Created>
    <wsu:Expires xmlns:wsu="https://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2014-12-24T06:15:47.060Z</wsu:Expires>
  </t:Lifetime>
  <wsp:AppliesTo xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy">
    <EndpointReference xmlns="https://www.w3.org/2005/08/addressing">
      <Address>https://contoso.onmicrosoft.com/MyWebApp</Address>
    </EndpointReference>
  </wsp:AppliesTo>
  <t:RequestedSecurityToken>
    <Assertion xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" ID="_3ef08993-846b-41de-99df-b7f3ff77671b" IssueInstant="2014-12-24T05:20:47.060Z" Version="2.0">
      <Issuer>https://sts.windows.net/b9411234-09af-49c2-b0c3-653adc1f376e/</Issuer>
      <ds:Signature xmlns:ds="https://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="https://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
          <ds:SignatureMethod Algorithm="https://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
          <ds:Reference URI="#_3ef08993-846b-41de-99df-b7f3ff77671b">
            <ds:Transforms>
              <ds:Transform Algorithm="https://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
              <ds:Transform Algorithm="https://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
            </ds:Transforms>
            <ds:DigestMethod Algorithm="https://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
            <ds:DigestValue>cV1J580U1pD24hEyGuAxrbtgROVyghCqI32UkER/nDY=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue>j+zPf6mti8Rq4Kyw2NU2nnu0pbJU1z5bR/zDaKaO7FCTdmjUzAvIVfF8pspVR6CbzcYM3HOAmLhuWmBkAAk6qQUBmKsw+XlmF/pB/ivJFdgZSLrtlBs1P/WBV3t04x6fRW4FcIDzh8KhctzJZfS5wGCfYw95er7WJxJi0nU41d7j5HRDidBoXgP755jQu2ZER7wOYZr6ff+ha+/Aj3UMw+8ZtC+WCJC3yyENHDAnp2RfgdElJal68enn668fk8pBDjKDGzbNBO6qBgFPaBT65YvE/tkEmrUxdWkmUKv3y7JWzUYNMD9oUlut93UTyTAIGOs5fvP9ZfK2vNeMVJW7Xg==</ds:SignatureValue>
        <KeyInfo xmlns="https://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
          <X509Data>
            <X509Certificate>MIIDPjCCAabcAwIBAgIQsRiM0jheFZhKk49YD0SK1TAJBgUrDgMCHQUAMC0xKzApBgNVBAMTImFjY291bnRzLmFjY2Vzc2NvbnRyb2wud2luZG93cy5uZXQwHhcNMTQwMTAxMDcwMDAwWhcNMTYwMTAxMDcwMDAwWjAtMSswKQYDVQQDEyJhY2NvdW50cy5hY2Nlc3Njb250cm9sLndpbmRvd3MubmV0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAkSCWg6q9iYxvJE2NIhSyOiKvqoWCO2GFipgH0sTSAs5FalHQosk9ZNTztX0ywS/AHsBeQPqYygfYVJL6/EgzVuwRk5txr9e3n1uml94fLyq/AXbwo9yAduf4dCHTP8CWR1dnDR+Qnz/4PYlWVEuuHHONOw/blbfdMjhY+C/BYM2E3pRxbohBb3x//CfueV7ddz2LYiH3wjz0QS/7kjPiNCsXcNyKQEOTkbHFi3mu0u13SQwNddhcynd/GTgWN8A+6SN1r4hzpjFKFLbZnBt77ACSiYx+IHK4Mp+NaVEi5wQtSsjQtI++XsokxRDqYLwus1I1SihgbV/STTg5enufuwIDAQABo2IwYDBeBgNVHQEEVzBVgBDLebM6bK3BjWGqIBrBNFeNoS8wLTErMCkGA1UEAxMiYWNjb3VudHMuYWNjZXNzY29udHJvbC53aW5kb3dzLm5ldIIQsRiM0jheFZhKk49YD0SK1TAJBgUrDgMCHQUAA4IBAQCJ4JApryF77EKC4zF5bUaBLQHQ1PNtA1uMDbdNVGKCmSp8M65b8h0NwlIjGGGy/unK8P6jWFdm5IlZ0YPTOgzcRZguXDPj7ajyvlVEQ2K2ICvTYiRQqrOhEhZMSSZsTKXFVwNfW6ADDkN3bvVOVbtpty+nBY5UqnI7xbcoHLZ4wYD251uj5+lo13YLnsVrmQ16NCBYq2nQFNPuNJw6t3XUbwBHXpF46aLT1/eGf/7Xx6iy8yPJX4DyrpFTutDz882RWofGEO5t4Cw+zZg70dJ/hH/ODYRMorfXEW+8uKmXMKmX2wyxMKvfiPbTy5LmAU8Jvjs2tLg4rOBcXWLAIarZ</X509Certificate>
          </X509Data>
        </KeyInfo>
      </ds:Signature>
      <Subject>
        <NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent">m_H3naDei2LNxUmEcWd0BZlNi_jVET1pMLR6iQSuYmo</NameID>
        <SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer" />
      </Subject>
      <Conditions NotBefore="2014-12-24T05:15:47.060Z" NotOnOrAfter="2014-12-24T06:15:47.060Z">
        <AudienceRestriction>
          <Audience>https://contoso.onmicrosoft.com/MyWebApp</Audience>
        </AudienceRestriction>
      </Conditions>
      <AttributeStatement>
        <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectidentifier">
          <AttributeValue>a1addde8-e4f9-4571-ad93-3059e3750d23</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/tenantid">
          <AttributeValue>b9411234-09af-49c2-b0c3-653adc1f376e</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name">
          <AttributeValue>sample.admin@contoso.onmicrosoft.com</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname">
          <AttributeValue>Admin</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
          <AttributeValue>Sample</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groups">
          <AttributeValue>5581e43f-6096-41d4-8ffa-04e560bab39d</AttributeValue>
          <AttributeValue>07dd8a89-bf6d-4e81-8844-230b77145381</AttributeValue>
          <AttributeValue>0e129f4g-6b0a-4944-982d-f776000632af</AttributeValue>
          <AttributeValue>3ee07328-52ef-4739-a89b-109708c22fb5</AttributeValue>
          <AttributeValue>329k14b3-1851-4b94-947f-9a4dacb595f4</AttributeValue>
          <AttributeValue>6e32c650-9b0a-4491-b429-6c60d2ca9a42</AttributeValue>
          <AttributeValue>f3a169a7-9a58-4e8f-9d47-b70029v07424</AttributeValue>
          <AttributeValue>8e2c86b2-b1ad-476d-9574-544d155aa6ff</AttributeValue>
          <AttributeValue>1bf80264-ff24-4866-b22c-6212e5b9a847</AttributeValue>
          <AttributeValue>4075f9c3-072d-4c32-b542-03e6bc678f3e</AttributeValue>
          <AttributeValue>76f80527-f2cd-46f4-8c52-8jvd8bc749b1</AttributeValue>
          <AttributeValue>0ba31460-44d0-42b5-b90c-47b3fcc48e35</AttributeValue>
          <AttributeValue>edd41703-8652-4948-94a7-2d917bba7667</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="http://schemas.microsoft.com/identity/claims/identityprovider">
          <AttributeValue>https://sts.windows.net/b9411234-09af-49c2-b0c3-653adc1f376e/</AttributeValue>
        </Attribute>
      </AttributeStatement>
      <AuthnStatement AuthnInstant="2014-12-23T18:51:11.000Z">
        <AuthnContext>
          <AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password</AuthnContextClassRef>
        </AuthnContext>
      </AuthnStatement>
    </Assertion>
  </t:RequestedSecurityToken>
  <t:RequestedAttachedReference>
    <SecurityTokenReference xmlns="https://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:d3p1="https://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd" d3p1:TokenType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLV2.0">
      <KeyIdentifier ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLID">_3ef08993-846b-41de-99df-b7f3ff77671b</KeyIdentifier>
    </SecurityTokenReference>
  </t:RequestedAttachedReference>
  <t:RequestedUnattachedReference>
    <SecurityTokenReference xmlns="https://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:d3p1="https://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd" d3p1:TokenType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLV2.0">
      <KeyIdentifier ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLID">_3ef08993-846b-41de-99df-b7f3ff77671b</KeyIdentifier>
    </SecurityTokenReference>
  </t:RequestedUnattachedReference>
  <t:TokenType>http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#SAMLV2.0</t:TokenType>
  <t:RequestType>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust/Issue</t:RequestType>
  <t:KeyType>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/NoProofKey</t:KeyType>
</t:RequestSecurityTokenResponse>

Következő lépések