Azure-előfizetés fizetése számla alapjánPay for your Azure subscription by invoice

Ez a cikk az olyan Microsoft Ügyfélszerződéssel (MCA) rendelkező ügyfelekre vonatkozik, akik az Azure webhelyén keresztül regisztráltak az Azure-ra.This article applies to customers with a Microsoft Customer Agreement (MCA) and who signed up for Azure through the Azure website. Microsoft-ügyfélszerződéshez való hozzáférés ellenőrzéseCheck your access to a Microsoft Customer Agreement. Ha Microsoft-képviselőn keresztül regisztrált az Azure-ra, akkor az Ön fizetési módjának alapértelmezett beállítása eleve csekk vagy banki átutalás lesz.If you signed up for Azure through a Microsoft representative, then your default payment method will already be set to check or wire transfer.

Ha számlás fizetésre vált, az azt jelenti, hogy számláját a számlázási dátumtól számított 30 napon belül egyenlíti ki csekken vagy átutalással.If you switch to pay by invoice, that means you pay your bill within 30 days of the invoice date by check/wire transfer. Ahhoz, hogy jogosult legyen Azure-előfizetését számlás fizetéssel kifizetni, küldjön egy kérést az Azure ügyfélszolgálatának.To become eligible to pay for your Azure subscription by invoice, submit a request to Azure support. Miután jóváhagyták a kérését, az Azure Portalon válthat számlás fizetésre (csekk/átutalás).Once your request is approved, you can switch to invoice pay (check/wire transfer) in the Azure portal.

Fontos

 • A számlás fizetés (csekk/átutalás) csak az Azure-t egy vállalata nevében használó ügyfelek számára érhető el.Invoice pay (check/wire transfer) is only available for customers using Azure on behalf of a company.
 • A számlás fizetésre való áttérés előtt minden ki nem egyenlített díjat rendeznie kell.Pay all outstanding charges before switching to invoice pay.
 • A számlás fizetés jelenleg nem támogatott Kínában a globális Azure szolgáltatás esetében.Currently, invoice payment isn't supported for Global Azure in China.

Számlás fizetés kérelmezéseRequest to pay by invoice

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra egy támogatási kérelem küldéséhez.Sign in to the Azure portal to submit a support request. Keresse meg és válassza ki a Súgó és támogatás elemet.Search for and select Help + support.
  Segítség és támogatás keresése, Microsoft Azure PortalSearch for Help and support, Microsoft Azure portal
 2. Válassza az Új támogatási kérelem lehetőséget.Select New support request.
  Új támogatási kérés hivatkozás, Súgó és támogatás képernyő, Microsoft Azure PortalNew support request link, Help and support screen, Microsoft Azure portal
 3. Válassza ki a Számlázás lehetőséget a probléma típusaként.Select Billing as the Issue type. A problématípus a támogatási kérelem kategóriája.The issue type is the support request category. Válassza ki azt az előfizetést, amelynél számlával szeretne fizetni, válasszon egy támogatási csomagot, majd válassza a Tovább lehetőséget.Select the subscription for which you want to pay by invoice, select a support plan, and then select Next.
 4. Válassza a Fizetés lehetőséget a Probléma típusa legördülő listából.Select Payment as the Problem Type. A probléma típusa a támogatási kérelem alkategóriája.The problem type is the support request subcategory.
 5. Válassza a Váltás számlás fizetésre lehetőséget a Probléma altípusa legördülő listából.Select Switch to Pay by Invoice as the Problem subtype.
 6. Adja meg a következő információkat a Részletek mezőben, majd válassza a Tovább lehetőséget.Enter the following information in the Details box, and then select Next.
  • Új vagy meglévő ügyfelek:New or existing customer:
  • Meglévő ügyfél esetén a jelenlegi fizetési mód:If existing, current payment method:
  • Rendelésazonosító (a számlázási lehetőség igénylése):Order ID (requesting for invoice option):
  • A fiókadminisztrátor Live ID-azonosítója (vagy szervezeti azonosítója) (vállalati tartományhoz kell tartoznia):Account Admins Live ID (or Org ID) (should be company domain):
  • Kereskedelmi fiók azonosítója:Commerce Account ID:
  • Vállalat neve (ahogy az áfanyilvántartásban vagy a kormányzati webhelyen szerepel):Company Name (as registered under VAT or Government Website):
  • Vállalat címe (ahogy az áfanyilvántartásban vagy a kormányzati webhelyen szerepel):Company Address (as registered under VAT or Government Website):
  • Vállalat webhelye:Company Website:
  • Ország:Country:
  • ADÓAZONOSÍTÓ/ ÁFAAZONOSÍTÓ:TAX ID/ VAT ID:
  • Vállalat alapításának éve:Company Established on (Year):
  • Korábbi üzleti kapcsolatok a Microsofttal:Any prior business with Microsoft:
  • Kapcsolattartó neve:Contact Name:
  • Kapcsolattartó telefonszáma:Contact Phone:
  • Kapcsolattartó e-mail-címe:Contact Email:
  • Annak indoklása, hogy miért szeretné a számlázási lehetőséget választani a hitelkártya helyett:Justification about why you want the invoice option instead of a credit card:
  • A magok számának növelése esetében adja meg az alábbi adatokat is:For cores increase, provide the following additional information:
   • (Régi kvóta) Meglévő magok:(Old quota) Existing Cores:
   • (Új kvóta) Kért magok:(New quota) Requested cores:
   • Adott régió és előfizetések sorozata:Specific region & series of Subscription:
  • A Vállalat neve és a Vállalat címe értékének meg kell egyeznie az Azure-fiókhoz megadott adatokkal.The Company name and Company address should match the information that you provided for the Azure account. További információkat az adatok megtekintéséről és frissítéséről az Azure-fiók profiladatainak módosításával kapcsolatos részben találhat.To view or update the information, see Change your Azure account profile information.
  • A hitelkeret jóváhagyása előtt meg kell adnia számlázási kapcsolattartási adatait az Azure Portalon.Add your billing contact information in the Azure portal before the credit limit can be approved. A kapcsolattartási adatoknak a bérszámfejtési vagy a pénzügyi részleg elérhetőségeit kell tartalmazniuk.The contact details should be related to the company's Accounts Payable or Finance department.
 7. Ellenőrizze a kapcsolattartási adatokat és a kívánt kapcsolatfelvételi módot, majd válassza a Létrehozás lehetőséget.Verify your contact information and preferred contact method, and then select Create.

Ha hitelképesség-vizsgálatra van szükség az igényelendő hitel mennyisége miatt, küldünk Önnek egy hitelképesség-vizsgálati kérelmet.If we need to run a credit check because of the amount of credit that you need, we'll send you a credit check application. Előfordulhat, hogy kérni fogjuk a vállalat auditált pénzügyi kimutatásait.We might ask you to provide your company’s audited financial statements. Ha nem ad meg pénzügyi információkat, vagy ha az adatok nem elég megalapozottak a szükséges hitelkerethez, a hitelképesség-vizsgálati kérés jóváhagyásához biztonsági letétet vagy készenléti akkreditívet kérhetünk.If no financial information is provided or if the information isn't strong enough to support the amount of credit limit required, we might ask for a security deposit or a standby letter of credit to approve your credit check request.

Váltás számlás fizetésre (csekk/banki átutalás)Switch to invoice pay (check/wire transfer)

Miután jóváhagyják a kérelmét, a fizetési módot számlás fizetésre (csekk/átutalás) válthatja az Azure Portalon.Once you're approved to pay by invoice, you can switch to invoice pay (check/wire transfer) in the Azure portal.

Ha rendelkezik Microsoft Online Services Program-fiókkal, Azure-előfizetését átválthatja csekkel/banki átutalással történő fizetésre.If you have a Microsoft Online Services Program account, you can switch your Azure subscription to check/wire transfer. Ha rendelkezik Microsoft-ügyfélszerződéssel, átválthatja a számlázási profilját csekkel/banki átutalással történő fizetésre.With a Microsoft Customer Agreement, you can switch your billing profile to check/wire transfer.

Azure-előfizetés váltása csekkel/átutalással való fizetésreSwitch Azure subscription to check/wire transfer

Kövesse az alábbi lépéseket Azure-előfizetése számlás fizetésre (csekk/átutalás) váltásához.Follow the steps below to switch your Azure subscription to invoice pay (check/wire transfer). Ha számlás fizetésre vált (csekk/banki átutalás), nem válthat vissza hitelkártyás fizetésre.Once you switch to invoice pay (check/wire transfer), you can't switch back to a credit card.

 1. Nyissa meg az Azure Portalt, és jelentkezzen be fiókadminisztrátorként.Go to the Azure portal to sign in as the Account Administrator. Keresse meg és válassza ki a Költségkezelés + számlázás lehetőséget.Search for and select Cost Management + Billing.
  Képernyőkép az Azure Portal keresőmezőjéről a Költségkezelés + számlázás keresőkifejezéssel.Screenshot shows search for Cost Management and Billing in the Azure portal.
 2. Válassza ki azt az előfizetést, amelyet számlás fizetésre kíván átváltani.Select the subscription you'd like to switch to invoice payment.
 3. Válassza a Fizetési módok elemet.Select Payment methods.
 4. Válassza a Fizetés számlával gombot a parancssávon.In the command bar, select the Pay by invoice button.
  Fizetés számlával gomb, Fizetési módok, Microsoft Azure PortalPay by invoice button, Payment methods, Microsoft Azure portal

Számlázási profil váltása csekk/átutalás használatáraSwitch billing profile to check/wire transfer

Kövesse az alábbi lépéseket a számlázási profil csekkes/átutalásos fizetési módra váltásához.Follow the steps below to switch a billing profile to check/wire transfer. Csak az Azure-ban regisztrált személy módosíthatja a számlázási profil alapértelmezett fizetési módját.Only the person who signed up for Azure can change the default payment method of a billing profile.

 1. Számlázási információinak megtekintéséhez navigáljon az Azure Portalra.Go to the Azure portal view your billing information. Keresse meg és válassza ki a Költségkezelés + számlázás lehetőséget.Search for and select Cost Management + Billing.
 2. A menüben válassza ki a Számlázási profilok elemet.In the menu, choose Billing profiles.
  Számlázási profilok menüpont, Költségkezelés és számlázás, Microsoft Azure PortalBilling profiles menu item, Cost Management and Billing, Microsoft Azure portal
 3. Válasszon ki egy számlázási profilt.Select a billing profile.
 4. A Számlázási profilok menüben válassza ki a Fizetési módok elemet.In the Billing profile menu, select Payment methods.
  Fizetési módok menüpont, Számlázási profilok, Költségkezelés, Microsoft Azure PortalPayment methods menu item, Billing profiles, Cost Management, Microsoft Azure portal
 5. Kattintson arra a szalagra, amely szerint jogosult a csekkes/átutalások fizetési mód használatára.Select the banner that says you're eligible to pay by check/wire transfer.
  A csekkes/átutalásos fizetési mód közötti váltásra szolgáló szalag, Fizetési módok, Microsoft Azure Portal

Microsoft-ügyfélszerződéshez való hozzáférés ellenőrzéseCheck access to a Microsoft Customer Agreement

A szerződéstípusra kattintva megállapíthatja, hogy rendelkezik-e hozzáféréssel a Microsoft-ügyfélszerződéshez tartozó számlázási fiókhoz.Check the agreement type to determine whether you have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement.

 1. Nyissa meg az Azure Portalt a számlázási fiók hozzáférés ellenőrzéséhez.Go to the Azure portal to check for billing account access. Keresse meg és válassza ki a Költségkezelés + számlázás lehetőséget.Search for and select Cost Management + Billing.

  Képernyőkép az Azure Portal keresőmezőjéről a Költségkezelés + számlázás keresőkifejezéssel.

 2. Ha csak egy számlázási hatókörhöz rendelkezik hozzáféréssel, válassza a menü Tulajdonságok elemét.If you have access to just one billing scope, select Properties from the menu. Akkor fér hozzá a Microsoft-ügyfélszerződéshez tartozó számlázási fiókhoz, ha a számlázási fiók típusa Microsoft-ügyfélszerződés.You have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement if the billing account type is Microsoft Customer Agreement.

  Microsoft-ügyfélszerződés, Számlázási fiók típusa, Tulajdonságok, Microsoft Azure Portal

 3. Ha több számlázási hatókörhöz van hozzáférése, a számlázási fiók oszlopában ellenőrizheti a fiók típusát.If you have access to multiple billing scopes, check the type in the billing account column. Akkor fér hozzá a Microsoft-ügyfélszerződéshez tartozó számlázási fiókhoz, ha bármelyik hatókör számlázási fiókjának típusa Microsoft-ügyfélszerződés.You have access to a billing account for a Microsoft Customer Agreement if the billing account type for any of the scopes is Microsoft Customer Agreement.

  Microsoft Ügyfélszerződés, Számlázási fiók típusa, Számlázási fiókok listája, Microsoft Azure PortalMicrosoft Customer Agreement, Billing Account Type, Billing account list, Microsoft Azure portal

Gyakori kérdésekFrequently asked questions

Miért kaptam jogi dokumentumra vonatkozó kérést?Why have I received a request for a legal document?

A Microsoftnak alkalmanként jogi dokumentációra van szüksége, ha az Ön által megadott adatok hiányosak vagy nem ellenőrizhetők.Occasionally Microsoft needs legal documentation if the information you provided is incomplete or not verifiable. Példák erre vonatkozóan:Examples might include:

 • Néveltérés a fióknév és a vállalatnév közöttName difference between Account name and Company name
 • Név változásaChange in name

További lépésekNext steps

 • Ha szükséges, frissítse a számlázási kapcsolattartási adatait a Azure Portal.If needed, update your billing contact information at the Azure portal.