ÁttekintésOverview

A Kusto-lekérdezések adatok feldolgozására és eredmények visszaadására szolgáló írásvédett kérések.A Kusto query is a read-only request to process data and return results. A kérés egyszerű szövegként adható meg a szintaxis egyszerű olvasását, megírását és automatizálását lehetővé tevő adatfolyammodellel.The request is stated in plain text, using a data-flow model designed to make the syntax easy to read, author, and automate. A lekérdezés az SQL hierarchiájához hasonló hierarchiába rendezett sémaentitásokat használ: adatbázisokat, táblákat és oszlopokat.The query uses schema entities that are organized in a hierarchy similar to SQL's: databases, tables, and columns.

A lekérdezés pontosvesszővel (;) tagolt lekérdezési utasítások sorozatából áll, amelyek közül legalább az egyik utasítás az adatokat oszlopok és sorok táblázatszerű hálójába rendezve megjelenítő táblázatoskifejezés-utasítás.The query consists of a sequence of query statements, delimited by a semicolon (;), with at least one statement being a tabular expression statement which is a statement that produces data arranged in a table-like mesh of columns and rows. A lekérdezés táblázatoskifejezés-utasításai hozzák létre a lekérdezés eredményeit.The query's tabular expression statements produce the results of the query.

A táblázatoskifejezés-utasítás szintaxisa az egyik táblázatos lekérdezési operátortól egy másikig haladó táblázatos adatfolyammal rendelkezik, amely az adatforrásnál kezdődik (például egy adatbázistábla vagy adatokat előállító operátor), majd a folyamat (|) elválasztójának használatával összekapcsolt adatátalakítási operátorok során halad át.The syntax of the tabular expression statement has tabular data flow from one tabular query operator to another, starting with data source (e.g. a table in a database, or an operator that produces data) and then flowing through a set of data transformation operators that are bound together through the use of the pipe (|) delimiter.

Az alábbi Kusto-lekérdezés például egyetlen utasítással rendelkezik, amely táblázatoskifejezés-utasítás.For example, the following Kusto query has a single statement, which is a tabular expression statement. Az utasítás a StormEvents nevű táblára mutató hivatkozással kezdődik (a táblát tartalmazó adatbázis implicit ebben az esetben, és a kapcsolati adatok részét képezi).The statement starts with a reference to a table called StormEvents (the database that host this table is implicit here, and part of the connection information). A tábla adatait (sorait) ezután a StartTime oszlop értéke, majd a State oszlop értéke szűri.The data (rows) for that table are then filtered by the value of the StartTime column, and then filtered by the value of the State column. A lekérdezés ezt követően visszaadja a „megmaradt” sorok számát.The query then returns the count of "surviving" rows.

StormEvents 
| where StartTime >= datetime(2007-11-01) and StartTime < datetime(2007-12-01)
| where State == "FLORIDA"  
| count 

A lekérdezés futtatásához kattintson ide.To run this query, click here. Ebben az esetben az eredmény a következő lesz:In this case, the result will be:

DarabszámCount
2323