ExpressRoute – áttekintésExpressRoute overview

Az ExpressRoute használatával kiterjesztheti helyszíni hálózatait a Microsoft Cloudba egy privát kapcsolaton keresztül, amelyet egy kapcsolatszolgáltató biztosít.ExpressRoute lets you extend your on-premises networks into the Microsoft cloud over a private connection facilitated by a connectivity provider. A ExpressRoute használatával kapcsolatokat létesíthet a Microsoft Cloud Services szolgáltatással, például a Microsoft Azure és az Office 365-mel.With ExpressRoute, you can establish connections to Microsoft cloud services, such as Microsoft Azure and Office 365.

A kapcsolatok lehetnek: bármely elemek közötti (IP VPN) hálózat, pontok közötti Ethernet-hálózat vagy egy virtuális keresztkapcsolat egy kapcsolatszolgáltatón keresztül egy közös elhelyezési létesítményben.Connectivity can be from an any-to-any (IP VPN) network, a point-to-point Ethernet network, or a virtual cross-connection through a connectivity provider at a co-location facility. Az ExpressRoute-kapcsolatok nem a nyilvános interneten haladnak át.ExpressRoute connections do not go over the public Internet. Ez lehetővé teszi a ExpressRoute-kapcsolatok számára, hogy megbízhatóbb, gyorsabb sebességet, konzisztens késést és nagyobb biztonságot nyújtsanak, mint az interneten keresztüli szokásos kapcsolatok.This allows ExpressRoute connections to offer more reliability, faster speeds, consistent latencies, and higher security than typical connections over the Internet. További információk a hálózat a Microsofthoz való csatlakoztatásáról az ExpressRoute használatával: ExpressRoute kapcsolati modellek.For information on how to connect your network to Microsoft using ExpressRoute, see ExpressRoute connectivity models.

ExpressRoute-kapcsolatok áttekintése

Főbb előnyökKey benefits

 • 3 rétegbeli kapcsolatok a helyszíni hálózat és a Microsoft Cloud közt egy kapcsolatszolgáltatón keresztül.Layer 3 connectivity between your on-premises network and the Microsoft Cloud through a connectivity provider. A kapcsolatok lehetnek: bármely elemek közötti (IPVPN) hálózat, pontok közötti Ethernet-kapcsolat vagy egy virtuális keresztkapcsolat egy Ethernet-adatcserélőn keresztül.Connectivity can be from an any-to-any (IPVPN) network, a point-to-point Ethernet connection, or through a virtual cross-connection via an Ethernet exchange.
 • Kapcsolódás a Microsoft-felhőszolgáltatásokhoz az adott geopolitikai régió minden régiójában.Connectivity to Microsoft cloud services across all regions in the geopolitical region.
 • Globális kapcsolódás a Microsoft-szolgáltatásokhoz az összes régióban az ExpressRoute prémium bővítmény használatával.Global connectivity to Microsoft services across all regions with the ExpressRoute premium add-on.
 • Dinamikus útválasztás a hálózata és a Microsoft között BGP-protokollon keresztül.Dynamic routing between your network and Microsoft via BGP.
 • Beépített redundancia minden társviszony-létesítési helyszínen a nagyobb megbízhatóság érdekében.Built-in redundancy in every peering location for higher reliability.
 • Kapcsolat-üzemidőre vonatkozó SLA.Connection uptime SLA.
 • QoS-támogatás a Skype Vállalati verziójához.QoS support for Skype for Business.

További információ: ExpressRoute GYIK.For more information, see the ExpressRoute FAQ.

SzolgáltatásokFeatures

3. rétegbeli kapcsolatokLayer 3 connectivity

A Microsoft egy iparági szabványnak megfelelő dinamikus útválasztási protokollt, a BGP-t alkalmazza az útvonalak cseréjéhez a helyszíni hálózat, az Azure-ban lévő példányai és a Microsoft nyilvános címek között.Microsoft uses BGP, an industry standard dynamic routing protocol, to exchange routes between your on-premises network, your instances in Azure, and Microsoft public addresses. Több BGP-munkamenetet létesítünk a hálózattal, különböző forgalomprofilokkal.We establish multiple BGP sessions with your network for different traffic profiles. További részletek az ExpressRoute circuit and routing domains (ExpressRoute-kapcsolatcsoportok és útválasztási tartományok) című cikkben találhatók.More details can be found in the ExpressRoute circuit and routing domains article.

RedundanciaRedundancy

Minden egyes ExpressRoute-kapcsolatcsoport két kapcsolattal rendelkezik két Microsoft Enterprise-peremhálózati útválasztóhoz (MSEE) a kapcsolatszolgáltatótól/a hálózata peremétől.Each ExpressRoute circuit consists of two connections to two Microsoft Enterprise edge routers (MSEEs) from the connectivity provider/your network edge. A Microsoft kettős BGP-kapcsolatot igényel a kapcsolatszolgáltatótól/a peremhálózatról – egyet-egyet mindegyik MSEE-hez.Microsoft requires dual BGP connection from the connectivity provider/your network edge – one to each MSEE. Dönthet úgy, hogy nem helyez üzembe redundáns eszközöket/Ethernet-kapcsolatcsoportokat az Ön oldalán.You may choose not to deploy redundant devices/Ethernet circuits at your end. A kapcsolatszolgáltatók azonban redundáns eszközöket használnak annak biztosítása érdekében, hogy az Ön kapcsolatai redundáns módon jussanak el a Microsofthoz.However, connectivity providers use redundant devices to ensure that your connections are handed off to Microsoft in a redundant manner. Az SLA érvényességének előfeltétele a redundáns 3. rétegbeli kapcsolódási konfiguráció.A redundant Layer 3 connectivity configuration is a requirement for our SLA to be valid.

Kapcsolódás a Microsoft-felhőszolgáltatásokhozConnectivity to Microsoft cloud services

Az ExpressRoute-kapcsolatok a következő szolgáltatásokhoz biztosítanak hozzáférést:ExpressRoute connections enable access to the following services:

 • Microsoft Azure-szolgáltatásokMicrosoft Azure services
 • Microsoft Office 365-szolgáltatásokMicrosoft Office 365 services

Megjegyzés

Az Office 365-öt úgy hozták létre, hogy biztonságosan és megbízhatóan el lehessen érni az interneten keresztül.Office 365 was created to be accessed securely and reliably via the Internet. Ezért az egyedi forgatókönyvekben az ExpressRoute használatát javasoljuk.Because of this, we recommend ExpressRoute for specific scenarios. További információt az Office 365 ExpressRoute használatával történő eléréséről az Office 365-höz készült Azure ExpressRoute dokumentációjában talál.For information about using ExpressRoute to access Office 365, visit Azure ExpressRoute for Office 365.

Az ExpressRoute-on keresztül támogatott szolgáltatások részletes listáját az ExpressRoute gyakori kérdései között találja.For a detailed list of services supported over ExpressRoute, visit the ExpressRoute FAQ page.

Kapcsolódás az összes régióhoz egy geopolitikai régión belülConnectivity to all regions within a geopolitical region

Csatlakozhat a Microsofthoz a társviszony-létesítési helyszínek egyikén, és elérheti az összes régiót a geopolitikai régióban.You can connect to Microsoft in one of our peering locations and access regions within the geopolitical region.

Ha például Amszterdamban csatlakozik a Microsofthoz az ExpressRoute-on keresztül, az Észak- és Nyugat-Európában üzemeltetett összes Microsoft-felhőszolgáltatáshoz hozzáférhet.For example, if you connect to Microsoft in Amsterdam through ExpressRoute, you'll have access to all Microsoft cloud services hosted in Northern and Western Europe. A geopolitikai régiók, a hozzájuk rendelt Microsoft-felhőrégiók és a megfelelő ExpressRoute-társviszonylétesítési helyszínek áttekintését az ExpressRoute-partnerek és -társviszonylétesítési helyszínek oldalán találja.For an overview of the geopolitical regions, the associated Microsoft cloud regions, and corresponding ExpressRoute peering locations, see the ExpressRoute partners and peering locations article.

Globális kapcsolat a ExpressRoute Premium szolgáltatássalGlobal connectivity with ExpressRoute Premium

A ExpressRoute prémium szintű engedélyezésével kiterjesztheti a kapcsolatokat a geopolitikai határokon belül.You can enable ExpressRoute Premium to extend connectivity across geopolitical boundaries. Ha például Amszterdamban csatlakozik a Microsofthoz az ExpressRoute-on keresztül, a világszerte az összes régióban (az országos felhők kivételével) üzemeltetett összes Microsoft-felhőszolgáltatáshoz hozzáférhet.For example, if you connect to Microsoft in Amsterdam through ExpressRoute, you will have access to all Microsoft cloud services hosted in all regions across the world (national clouds are excluded). A Dél-Amerikában vagy Ausztráliában üzemeltetett szolgáltatásokat ugyanúgy eléri majd, mint az észak- vagy nyugat-európai régióban lévőket.You can access services deployed in South America or Australia the same way you access North and West Europe regions.

Helyi kapcsolat a helyi ExpressRouteLocal connectivity with ExpressRoute Local

Az adatok költséghatékony átviteléhez engedélyezze a helyi SKU -t, ha a kívánt Azure-régió közelében helyezheti át az adatait egy ExpressRoute-helyre.You can transfer data cost-effectively by enabling the Local SKU if you can bring your data to an ExpressRoute location near your desired Azure region. A helyi adatátviteli szolgáltatás a ExpressRoute-port díját is tartalmazza.With Local, Data transfer is included in the ExpressRoute port charge.

Helyszínek közötti csatlakozási lehetőségek az ExpressRoute Global Reach segítségévelAcross on-premises connectivity with ExpressRoute Global Reach

Az ExpressRoute Global Reach használatával adatokat cserélhet a helyszíni helyek között az ExpressRoute-kapcsolatcsoportok csatlakoztatása révén.You can enable ExpressRoute Global Reach to exchange data across your on-premises sites by connecting your ExpressRoute circuits. Ha például van egy privát adatközpontja Kaliforniában, amellyel a Szilícium-völgyben lévő ExpressRoute-hoz csatlakozik, és egy másik Texasban, amellyel a Dallasban lévő ExpressRoute-hoz, akkor az ExpressRoute Global Reach használatával csatlakoztathatja ezeket a privát adatközpontokat két ExpressRoute-kapcsolatcsoporton keresztül.For example, if you have a private data center in California connected to ExpressRoute in Silicon Valley, and another private data center in Texas connected to ExpressRoute in Dallas, with ExpressRoute Global Reach, you can connect your private data centers together through two ExpressRoute circuits. Az adatközpontok közötti forgalom a Microsoft hálózatán fog áthaladni.Your cross-data-center traffic will traverse through Microsoft's network.

További információ: ExpressRoute Global Reach.For more information, see ExpressRoute Global Reach.

A kapcsolati partnerek gazdag ökoszisztémájaRich connectivity partner ecosystem

Az ExpressRoute kapcsolati és rendszerintegrátor-partnerek egyre bővülő ökoszisztémájával rendelkezik.ExpressRoute has a constantly growing ecosystem of connectivity providers and systems integrator partners. A legfrissebb információkért lásd az ExpressRoute-partnereket és társviszony-létesítési helyszíneket ismertető szakaszt.For the latest information, refer to ExpressRoute partners and peering locations.

Kapcsolódás országos felhőkhözConnectivity to national clouds

A Microsoft elkülönített felhőkörnyezeteket tart fenn speciális geopolitikai régiók és ügyfélszegmensek számára.Microsoft operates isolated cloud environments for special geopolitical regions and customer segments. Az országos felhők és szolgáltatók listájáért lásd az ExpressRoute-partnereket és társviszony-létesítési helyszíneket ismertető lapot.Refer to the ExpressRoute partners and peering locations page for a list of national clouds and providers.

ExpressRoute DirectExpressRoute Direct

Az ExpressRoute Direct közvetlen csatlakozást tesz lehetővé az ügyfelek számára a Microsoft globális hálózatához a világszerte stratégiai pontokon elhelyezett társviszony-létesítési helyszíneken át.ExpressRoute Direct provides customers the opportunity to connect directly into Microsoft’s global network at peering locations strategically distributed across the world. Az ExpressRoute Direct kettős, 100 Gbps sávszélességű kapcsolatot biztosít, amely támogatja a nagy léptékű aktív/aktív kapcsolatokat.ExpressRoute Direct provides dual 100Gbps connectivity, which supports Active/Active connectivity at scale.

Az ExpressRoute Direct fő előnyei a teljesség igénye nélkül a következők:Key features that ExpressRoute Direct provides include, but are not limited to:

 • Nagy mennyiségű adat betöltése az olyan szolgáltatásokba, mint például a Storage és az Cosmos DBMassive Data Ingestion into services like Storage and Cosmos DB
 • Olyan iparágak fizikai elkülönítése, amelyek szabályozva vannak, és dedikált és elkülönített kapcsolatot igényelnek, például: Banki, kormányzati és kereskedelmiPhysical isolation for industries that are regulated and require dedicated and isolated connectivity, such as: Banking, Government, and Retail
 • A kapcsolatcsoportok elosztásának üzleti egységen alapuló, részletes szabályzásaGranular control of circuit distribution based on business unit

További információ: Az ExpressRoute Direct ismertetése.For more information, see About ExpressRoute Direct.

Sávszélesség-lehetőségekBandwidth options

A sávszélességek széles választékához vásárolhat ExpressRoute-kapcsolatcsoportokat.You can purchase ExpressRoute circuits for a wide range of bandwidths. A támogatott sávszélességeket az alábbi lista tartalmazza.The supported bandwidths are listed below. Mindenképp egyeztessen kapcsolatszolgáltatójával a támogatott sávszélességekről.Be sure to check with your connectivity provider to determine the bandwidths they support.

 • 50 Mbps50 Mbps
 • 100 Mbps100 Mbps
 • 200 Mbps200 Mbps
 • 500 Mbps500 Mbps
 • 1 Gbps1 Gbps
 • 2 Gbps2 Gbps
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps

Dinamikus sávszélesség-méretezésDynamic scaling of bandwidth

Az ExpressRoute-kapcsolatcsoport sávszélességét (az elérhető legjobb lehetőség alapján) anélkül növelheti, hogy le kellene bontania a kapcsolatokat.You can increase the ExpressRoute circuit bandwidth (on a best effort basis) without having to tear down your connections. További információért lásd az ExpressRoute-kapcsolatcsoportok módosítását ismertető szakaszt.For more information see Modifying an ExpressRoute circuit.

Rugalmas számlázási modellekFlexible billing models

Kiválaszthatja az Ön számára optimális számlázási modellt.You can pick a billing model that works best for you. Az alábbi számlázási modellek közül választhat.Choose between the billing models listed below. További információért lásd az ExpressRoute gyakori kérdéseit.For more information, see ExpressRoute FAQ.

 • Korlátlan adatforgalom.Unlimited data. A számlázás havi díj alapján történik, amely az összes bejövő és kimenő adatátvitelt ingyenesen tartalmazza.Billing is based on a monthly fee; all inbound and outbound data transfer is included free of charge.
 • Forgalmi díjas adatforgalom.Metered data. A számlázás havi díj alapján történik, amely az összes bejövő adatátvitelt ingyenesen tartalmazza.Billing is based on a monthly fee; all inbound data transfer is free of charge. A kimenő adatátvitel számlázása az átvitt adatok GB-jai alapján történik.Outbound data transfer is charged per GB of data transfer. Az adatátviteli árak régiónként eltérnek.Data transfer rates vary by region.
 • ExpressRoute prémium bővítmény.ExpressRoute premium add-on. Az ExpressRoute prémium az ExpressRoute-kapcsolatcsoport bővítménye.ExpressRoute premium is an add-on to the ExpressRoute circuit. Az ExpressRoute prémium bővítmény az alábbi képességeket biztosítja:The ExpressRoute premium add-on provides the following capabilities:
  • Az Azure nyilvános és az Azure privát társviszony-létesítés útvonalkorlátja 4000 útvonalról 10 000 útvonalra nő.Increased route limits for Azure public and Azure private peering from 4,000 routes to 10,000 routes.
  • Globális kapcsolódás a szolgáltatásokhoz.Global connectivity for services. A bármely régióban (az országos felhők kivételével) létrehozott ExpressRoute-kapcsolatcsoportok a világ bármely más régiójában elérik az erőforrásokat.An ExpressRoute circuit created in any region (excluding national clouds) will have access to resources across any other region in the world. Egy Nyugat-Európában létrehozott virtuális hálózat például elérhető egy, a Szilícium-völgyben kiosztott ExpressRoute-kapcsolatcsoportról is.For example, a virtual network created in West Europe can be accessed through an ExpressRoute circuit provisioned in Silicon Valley.
  • A VNet-hivatkozások száma ExpressRoute-kapcsolatcsoportonként 10-ről egy magasabb korlátra nő a kör sávszélességének függvényében.Increased number of VNet links per ExpressRoute circuit from 10 to a larger limit, depending on the bandwidth of the circuit.

GYIKFAQ

Az ExpressRoute-ra vonatkozó gyakori kérdésekért lásd az ExpressRoute gyakori kérdéseit.For frequently asked questions about ExpressRoute, see ExpressRoute FAQ.

További lépésekNext steps