Rövid útmutató: Távoli felhőalapú monitorozási megoldás kipróbálásaQuickstart: Try a cloud-based remote monitoring solution

Ez a rövid útmutató bemutatja az Azure IoT távoli monitorozási megoldásgyorsító üzembe helyezését.This quickstart shows you how to deploy the Azure IoT Remote Monitoring solution accelerator. Ebben a felhőalapú megoldásban a Dashboard (Irányítópult) lap segítségével jelenítheti meg a szimulált eszközöket egy térképen, és a Maintenance (Karbantartás) lapon válaszolhat a szimulált hűtőeszköz nyomással kapcsolatos riasztásaira.In this cloud-based solution, you use the Dashboard page to visualize simulated devices on a map and the Maintenance page respond to a pressure alert from a simulated chiller device. A megoldásgyorsítót saját megvalósítása kiindulópontjaként vagy képzési eszközként is használhatja.You can use this solution accelerator as the starting point for your own implementation or as a learning tool.

A kezdeti üzembe helyezés a Contoso nevű vállalat számára konfigurálja a megoldásgyorsítót.The initial deployment configures the solution accelerator for a company called Contoso. A Contoso operátoraként különféle fizikai környezetekben található, különböző típusú eszközöket (például hűtőeszközöket) felügyel.As an operator at Contoso, you manage a selection of different device types, such as chillers, deployed in different physical environments. A hűtőeszköz a hőmérsékletre, a páratartalomra és a nyomásra vonatkozó telemetriai adatokat küld a távoli monitorozási megoldásgyorsítónak.A chiller device sends temperature, humidity, and pressure telemetry to the Remote Monitoring solution accelerator.

Ez a rövid útmutató üzembe helyezi a megoldás-gyorsító alapszintű verzióját tesztelési és demonstrációs célokra, ami lecsökkenti a költségeket.This quickstart deploys a Basic version of the solution accelerator for test and demonstration purposes that minimizes costs. További információ az üzembe helyezhető különböző verziókról: alapszintű és standard központi telepítések.For more information about the different versions you can deploy, see Basic and standard deployments.

A rövid útmutató elvégzéséhez szüksége lesz egy Azure-előfizetésre.To complete this quickstart, you need an active Azure subscription.

Ha nem rendelkezik Azure-előfizetéssel, a Kezdés előtt hozzon létre egy ingyenes fiókot .If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

A megoldás üzembe helyezéseDeploy the solution

Amikor üzembe helyezi a megoldásgyorsítót az Azure-előfizetéshez, néhány konfigurációs beállítást meg kell adnia.When you deploy the solution accelerator to your Azure subscription, you must set some configuration options.

Jelentkezzen be az azureiotsolutions.com webhelyen az Azure-fiók hitelesítő adataival.Sign in to azureiotsolutions.com using your Azure account credentials.

Kattintson a távoli figyelés csempére.Click the Remote Monitoring tile. A távoli figyelés lapon kattintson a kipróbálás mostlehetőségre:On the Remote Monitoring page, click Try Now:

Távoli monitorozás kiválasztása

Válassza a C#-szolgáltatások lehetőséget a telepítési lehetőségekközül.Choose C# Microservices as the Deployment options. A Java és a C# implementáció ugyanazokkal a szolgáltatásokkal rendelkezik.The Java and C# implementations have the same features.

Adjon meg egy egyedi megoldásnevet a távoli monitorozási megoldásgyorsítóhoz.Enter a unique Solution name for your Remote Monitoring solution accelerator. Ebben a rövid útmutatóban a mi contoso-RM- t hívjuk.For this quickstart, we're calling ours contoso-rm.

Válassza ki a megoldásgyorsító üzembe helyezéséhez használni kívánt Előfizetést és Régiót.Select the Subscription and Region you want to use to deploy the solution accelerator. Általában az Önhöz legközelebbi régiót érdemes választani.Typically, you choose the region closest to you. Ebben a rövid útmutatóban az USA keletirégióját fogjuk használni.For this quickstart, we're using East US. A Visual Studio Enterpriselehetőség közül választhat, de globális rendszergazdának vagy felhasználónak kell lennie.You can choose Visual Studio Enterprise, but you must be a global administrator or user to do so.

A telepítés megkezdéséhez kattintson a Létrehozásgombra.To begin your deployment, click Create. A folyamat legalább öt percig tart:This process takes at least five minutes to run:

A távoli monitorozási megoldás részletei

Bejelentkezés a megoldásbaSign in to the solution

Ha az üzembe helyezés befejeződött az Azure-előfizetésen, a megoldás csempéjén egy zöld pipa és a Kész felirat jelenik meg.When the deployment to your Azure subscription is complete, you see a green checkmark and Ready on the solution tile. Ezután bejelentkezhet a távoli monitorozási megoldásgyorsító irányítópultjába.You can now sign in to your Remote Monitoring solution accelerator dashboard.

A Kiépített megoldások lapon kattintson az új távoli monitorozási megoldásgyorsítóra:On the Provisioned solutions page, click your new Remote Monitoring solution accelerator:

Új megoldás kiválasztása

A megjelenő panelen megtekintheti a távoli monitorozási megoldásgyorsítóra vonatkozó információkat.You can view information about your Remote Monitoring solution accelerator in the panel that appears. A távoli figyelési megoldás gyorssegédének megtekintéséhez válassza az Ugrás a megoldás-gyorsító számára lehetőséget:Choose Go to your solution accelerator to view your Remote Monitoring solution accelerator:

Megoldás panel

Kattintson az Elfogadás gombra az engedélykérések elfogadásához. Ekkor a böngészőben megjelenik a távoli monitorozási megoldásgyorsító irányítópultja:Click Accept to accept the permissions request, the Remote Monitoring solution dashboard displays in your browser:

A megoldás irányítópultjaSolution dashboard

Eszközök megtekintéseView your devices

A megoldás irányítópultja a következő információkat jeleníti meg a Contoso szimulált eszközeiről:The solution dashboard shows the following information about Contoso's simulated devices:

  • Az Eszközstatisztika panel a riasztások összegző információit és az eszközök teljes számát jeleníti meg.The Device statistics panel shows summary information about alerts and the total number of devices. Az alapértelmezett üzemelő példányban a Contoso 10, különböző típusú szimulált eszközzel rendelkezik.In the default deployment, Contoso has 10 simulated devices of different types.

  • Az Eszközhelyek panel az eszközök fizikai helyét jeleníti meg.The Device locations panel shows where your devices are physically located. A gombostű színe jelzi, ha egy eszköz riasztást váltott ki.The color of the pin shows when there are alerts from the device.

  • A Riasztások panel az eszközöktől érkező riasztások részleteit tartalmazza.The Alerts panel shows details of alerts from your devices.

  • A Telemetria panel az eszközök telemetriai adatait jeleníti meg.The Telemetry panel shows telemetry from your devices. A különböző telemetriastreameket a fent található telemetriatípusokra kattintva tekintheti meg.You can view different telemetry streams by clicking the telemetry types at the top.

  • Az Elemzések panel az eszközöktől érkező riasztásokra vonatkozó egyesített információkat tartalmaz.The Analytics panel shows combined information about the alerts from your devices.

Válasz egy riasztásraRespond to an alert

A Contoso operátoraként a megoldás irányítópultjáról monitorozhatja az eszközöket.As an operator at Contoso, you can monitor your devices from the solution dashboard. Az eszközök statisztikáinak panelje azt mutatja, hogy volt néhány kritikus riasztás, a riasztások panelje pedig azt, hogy ezek nagy része egy hűtőeszköztől érkezett.The Device statistics panel shows there have been a number of critical alerts, and the Alerts panel shows most of them are coming from a chiller device. A Contoso hűtőeszközei esetében a 250 PSI-t meghaladó belső nyomás azt jelzi, hogy az eszköz nem működik megfelelően.For Contoso's chiller devices, an internal pressure over 250 PSI indicates the device isn't working correctly.

A probléma azonosításaIdentify the issue

Az irányítópult****Alerts (Riasztások) paneljén a Chiller pressure too high (Hűtőeszköz nyomása túl magas) riasztás látható.On the Dashboard page, in the Alerts panel, you can see the Chiller pressure too high alert. A hűtő piros színű gombostűvel van jelölve a térképen (lehetséges, hogy pásztáznia és nagyítania kell a megjelenítéséhez):The chiller has a red pin on the map (you may need to pan and zoom on the map):

Az irányítópulton látható a nyomás riasztása és az eszköz a térképenDashboard shows pressure alert and device on map

A riasztások paneljén kattintson a Chiller pressure too high (Hűtőeszköz nyomása túl magas) szabály mellett található vizsgálati oszlop ... gombjára.In the Alerts panel, click ... in the Explore column next to the Chiller pressure too high rule. Ezzel továbblép a karbantartási lapra, ahol megtekintheti a riasztást kiváltó szabály részleteit.This action takes you to the Maintenance page where you can view the details of the rule that triggered the alert.

A Chiller pressure too high (Hűtőeszköz nyomása túl magas) karbantartási lap megjeleníti a riasztást kiváltó szabály részleteit.The Chiller pressure too high maintenance page shows details of the rule that triggered the alerts. A lap azt is megjeleníti, hogy mikor aktiválódtak a riasztások, és melyik eszköz váltotta ki őket:The page also lists when the alerts occurred and which device triggered them:

A karbantartási oldalon az aktivált riasztások listája láthatóMaintenance page shows list of alerts that have triggered

Ezzel sikeresen azonosította a riasztást kiváltó problémát és az érintett eszközt.You've now identified the issue that triggered the alert and the associated device. Operátorként a következő lépés a riasztás nyugtázása és a hiba kijavítása.As an operator, your next steps are to acknowledge the alert and fix the issue.

A probléma megoldásaFix the issue

Ha jelezni szeretné más operátorok felé, hogy már foglalkozik a riasztással, válassza ki, és módosítsa az Alert status (Riasztási állapot) értékét Acknowledged (Nyugtázva) állapotra:To indicate to other operators that you're working on the alert, select it, and change the Alert status to Acknowledged:

A riasztás kiválasztása és visszaigazolásaSelect and acknowledge the alert

Az állapotoszlop Acknowledged (Nyugtázva) értékre módosul.The value in the status column changes to Acknowledged.

Ha műveletet szeretne végrehajtani a hűtőeszközön, görgessen le a Related information (Kapcsolódó információk) menüponthoz, válassza ki a hűtőeszközt a riasztott eszközök listájából, majd válassza a Jobs (Feladatok) lehetőséget:To act on the chiller, scroll-down to Related information, select the chiller device in the Alerted devices list, and then choose Jobs:

Válassza ki az eszközt, és ütemezzen egy műveletetSelect the device and schedule an action

A feladatok paneljén válassza a Run method (Metódus futtatása) elemet, majd az EmergencyValveRelease metódust.In the Jobs panel, choose Run method and then the EmergencyValveRelease method. Adja hozzá a ChillerPressureRelease feladatnevet, és kattintson az Apply (Alkalmaz) elemre.Add the job name ChillerPressureRelease, and click Apply. Ezek a beállítások egy olyan feladatot hoznak létre, amelyet a rendszer azonnal végrehajt.These settings create a job for you that executes immediately.

A feladat állapotának megtekintéséhez lépjen vissza a karbantartási lapra, és a feladatok nézetében tekintse meg a feladatok listáját.To view the job status, return to the Maintenance page and view the list of jobs in the Jobs view. Előfordulhat, hogy néhány másodpercig várnia kell, amíg meg nem jelenik a feladatok futtatása:You may need to wait a few seconds before you can see the job has run:

A Feladatok nézet lévő feladatok állapotaThe status of the jobs in the Jobs view

A határértéken belüli nyomásérték ellenőrzéseCheck the pressure is back to normal

A hűtő nyomástelemetriájának megtekintéséhez lépjen az irányítópultra, válassza ki a Pressure (Nyomás) telemetriapanelt, és ellenőrizze, hogy a chiller-02.0 nyomása visszatért-e az engedélyezett tartományba:To view the pressure telemetry for the chiller, navigate to the Dashboard page, select Pressure in the telemetry panel, and confirm that the pressure for chiller-02.0 is back to normal:

Nyomás vissza a normális kerékvágásbaPressure back to normal

Az incidens lezárásához lépjen a karbantartási lapra, válassza ki a riasztást, és állítsa Closed (Lezárva) értékre:To close the incident, navigate to the Maintenance page, select the alert, and set the status to Closed:

A riasztás kiválasztása és lezárásaSelect and close the alert

Az állapotoszlop Closed (Lezárva) értékre módosul.The value in the status column changes to Closed.

Az erőforrások eltávolításaClean up resources

Ha tovább kíván lépni a további oktatóanyagokra, ne kapcsolja ki a távoli monitorozási megoldásgyorsítót.If you plan to move on to the tutorials, leave the Remote Monitoring solution accelerator deployed.

Ha már nincs szüksége a megoldásgyorsítóra, törölje a Kiépített megoldások lapról. Ehhez jelölje ki, majd kattintson a Megoldás törlése gombra:If you no longer need the solution accelerator, delete it from the Provisioned solutions page, by selecting it, and then clicking Delete Solution:

Megoldás törlése

Megoldás törlése

További lépésekNext steps

Ebben a rövid útmutatóban üzembe helyezte a távoli monitorozási megoldásgyorsítót, és elvégzett egy monitorozási feladatot az alapértelmezett Contoso üzemelő példányban szereplő szimulált eszközökön.In this quickstart, you've deployed the Remote Monitoring solution accelerator and completed a monitoring task using the simulated devices in the default Contoso deployment.

Ha többet szeretne megtudni a szimulált eszközöket használó megoldásgyorsítóról, lépjen tovább a következő oktatóanyagra.To learn more about the solution accelerator using simulated devices, continue to the following tutorial.