A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

SzabályozásControl

A felhasználói fájlokra cégirányítási műveleteket alkalmazhat a teljes felhőalapú környezetben.You can apply governance actions to users' files across your cloud environment. Miután alaposan megvizsgálta és megismerte a felhőt, irányítás műveleteket használhat a szervezet védelme érdekében.After you have thoroughly investigated and learned about your cloud, you can use governance actions to help protect your organization.

Szabályzatok használata a kockázat felméréséreUse policies to assess risk

Miután vetett egy pillantást a nyitott riasztásaira, lépjen be a Szabályzatközpontba azoknak a szabálymegsértéseknek az áttekintéséhez, amelyek nem aktiváltak riasztásokat.After you take a look at your open alerts, go to the Policy center to review policy violations that didn't trigger alerts.

 • A Cloud App Security irányítópulton kattintson a Vezérlés, majd a Szabályzatok pontra.In the Cloud App Security dashboard, click Control and then Policies.

 • Jelöljön ki egy adott szabályzatot azon szabályzategyezések Folyamatban lévő megsértések listájának megtekintéséhez, amelyek nem aktiváltak riasztásokat.Select a specific policy to see the Violating now list of policy matches that didn't trigger alerts.

 • Kattintson egyenként a megsértésekre, és döntse el, mi legyen velük a teendő.Click the violations one at a time and decide what to do for each. A cégirányítási műveletekre vonatkozó további információért lásd az alábbi ábrákat.See the following figures for more information about governance actions.

  Ha a szabályzat úgy van beállítva, hogy megfelelőségi megsértéseket keressen, és valaki hitelkártyaszámokat tartalmazó fájlokat ment a OneDrive-ra, akkor a szabályzat egyezést mutat.If your policy is set to find compliance breaches and someone saves credit card numbers in files on OneDrive, you will have a match in the policy.

  PCI-egyezésekPCI matches

 • A szabályzatot megsértő tényleges fájlok megtekintéshez jelölje ki az egyezést.Select the match to see the actual files that breached the policy.

  Tartalmi PCI-egyezésekPCI content matches

  A fájlokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez jelölje ki magát a fájlt.You can select the file itself to get information about the files.

  Rákattinthat a Közreműködők elemre annak megtekintéséhez, hogy ki férhet hozzá a fájlhoz.You can click Collaborators to see who has access to this file.

  Kattintson a Megfelelések pontra maguknak a hitelkártyaszámoknak a megtekintéséhez.You can click Matches to see the actual credit card numbers.

  Tartalmi CCN-egyezésekContent matches ccn

Cégirányítási műveletek alkalmazásaApply governance actions

A cégirányítási műveleteket a szabályzatokon belül, a riasztásokban és a Fájl naplóban is lehet alkalmazni.You can apply governance actions from within policies, from inside alerts, and from the File log.

Minden korábban alkalmazott cégirányítási műveletet bármikor áttekinthet, és megnézheti az állapotukat, ha a Beállítások fogaskereket Beállítások ikon, majd a Cégirányítási napló pontot választja.At any point, you can review and see the status of all previously applied governance actions by going to the Settings cog settings icon and choosing Governance log.

A sikertelen cégirányítási műveleteknél válassza az Újrapróbálkozás ikon Újrapróbálkozás ikont az újbóli alkalmazásukhoz.For any governance action that failed, choose the Retry icon Retry icon to apply it again.

A házirend típusától, a megsértéstől és az alkalmazástól függően különféle cégirányítási műveletek érhetők el.Depending on the type of policy, violation, and app, different governance actions are available.

Áttérés az észlelésről az automatikus szervizelésreMove from detection to automatic remediation

A szabályzatszűrők meghatározása és testre szabása után kiválaszthatja azokat az automatikus cégirányítási műveleteket, amelyeket a rendszer a szabályzat minden egyes megsértésekor alkalmazni fog.After you define and customize your policy filters, you can select automated governance actions that will happen after every violation of your policy.
Mivel a javítási műveletek a felhőszolgáltatói API-kat használják, a műveletek az egyes alkalmazásokban eltérőek lehetnek.Because remediation actions use the cloud provider APIs, actions might vary from one app to another.

Megjegyzés

A cégirányítási műveletek beállításakor körültekintően járjon el.Take extra care when you set governance actions. Előfordulhat, hogy a hatásukra visszafordíthatatlanul elveszíti a fájljaihoz való hozzáférési engedélyeket.They might lead to irreversible loss of access permissions to your files.
Tanácsos több szűrési mezővel leszűkíteni a szűrőket, hogy a műveletek pontosan azokra a fájlokra legyenek érvényesek, amelyeken el szeretné végezni őket.It's a good idea to narrow down the filters to exactly represent the files that you want to act upon, by using multiple search fields. Minél szűkebb a szűrési eredmény, annál jobb.The narrower the filters, the better.

Útmutatóként használhatja a Szűrők részben található Edit and preview results (Találatok szerkesztése és előnézete) gombot.For guidance, you can use the Edit and preview results button in the Filters section.

Fájlhasználati szabályzat szerkesztése és az eredmények előnézetének megtekintéseFile policy edit and preview results

ÁttelepítésMigration

A Cloud App Security megkönnyíti az áttelepítések lebonyolítását: tájékoztatást nyújt arról, hogy ki és milyen alkalmazásokat használ a szervezetnél, és az új alkalmazások használatbavételének figyelésére szolgáló eszközöket biztosít.Cloud App Security helps you roll out your migrations by letting you know who in your organization is using which apps and giving you the tools to monitor new app adoption. Megkönnyíti annak az eldöntését is, hogy milyen típusú alkalmazásokat kínáljon a szervezetben, mivel a biztosított eszközökkel láthatja, hogy már milyen alkalmazások vannak használatban.It can also help you figure out which types of apps you should offer in your organization, by giving you the tools to see what everyone is already using.

A felhasználók migrálása egy új alkalmazásbaMigrate your users to a new app

Képzelje el a következő helyzetet: nemrégiben vásárolta meg az Office 365-öt, és azt szeretné, hogy a szervezetben minden felhasználó abbahagyja minden más felhőalapú tárolóalkalmazás használatát, és ezentúl a OneDrive-ot használja.Imagine this scenario: you recently bought Office 365, and you want all the users in your organization to stop using all other cloud storage apps and start using OneDrive. Ekkor a következőket teheti:Here's what you might want to do:

 1. Lépjen a Cloud Discovery-irányítópultra, és a Kategóriák alatt szűrje az alkalmazásokat a Felhőalapú tárolás alapján.Go to your Cloud Discovery Dashboard and under Categories, filter apps by Cloud Storage. Ezután szűrje az eredményeket Felhasználók vagy IP-címek szerint, és ellenőrizze, melyik alkalmazás a legnépszerűbb.Then sort the results by Users or IP addresses, and check to see which app is most popular.

 2. Láthatja, hogy mely felhasználók használnak más alkalmazásokat.You can see which users are using other apps. Le is mehet ezeknek az alkalmazásoknak a szintjére, és értesítheti a felhasználóikat, hogy szeretné, ha áttérnének a OneDrive használatára, az alábbiak szerint:You can also drill down into those apps, and notify users that you want them to migrate to OneDrive, as follows:

  1. A Cloud Discovery irányítópultján válassza a Dropbox lehetőséget, majd az IP-cím vagy a Felhasználók lapot.In your Cloud Discovery Dashboard, choose Dropbox and then choose the IP address or Users tab.

  2. Kattintson a nyíl ikonra, majd az Exportálás lehetőségre.Choose the arrow Arrow icon and choose Export.

Biztonságosabb alternatívák kereséseFind more secure alternatives

A Cloud App Security szolgáltatáskatalógusa segíthet olyan alternatív megoldásokat keresni, amelyek megfelelnek a szervezetnek a felhasználók által esetleg használt kockázatos alkalmazások helyett.The Cloud App Security service catalog can help you find alternatives that work for your organization, instead of risky apps that your users might be using.

Képzelje el a következő helyzetet: Fontolóra vette, hogy megvásárol egy irodai alkalmazást, de nem biztos benne, hogy a felhasználók hasznát vennék.Imagine this scenario: you're considering buying a productivity tool, and you aren't sure if your users would make use of it.

 1. Lépjen a Cloud Discovery-irányítópultra.Go to the Cloud Discovery Dashboard.

 2. A Kategóriák alatt szűrje az alkalmazásokat Irodai alkalmazások alapján.Under Categories, filter apps by Productivity.

 3. A használatban lévő alkalmazásoknál a Pontszám oszlopban láthatja, hogy biztonságos-e az alkalmazás, és ha nem, akkor miért nem.For each app in use, check the Score to see if it's safe — and if not, why not.

 4. Ha úgy dönt, hogy Enterprise licencet vásárol az egész szervezet számára, akkor érdemes a Felhasználók oszlopot is megtekintenie.If you decide that you want to buy an enterprise license for the whole organization, you might also want to look at the Users column. A döntés meghozatala előtt ebben az oszlopban megnézheti, hogy mi a légnépszerűbb a felhasználók körében, hogy az megbízható-e, valamint hogy milyen biztonsági szolgáltatásokkal rendelkezik.There, you can see what's already most popular among your users, see if it's trusted, and see what security features it has before making your decision.

Lásd még:See also

További információ a szabályzatok a felhőalkalmazások használatának szabályozásához való használatáról és beállításáról: Felhőalkalmazások szabályozása szabályzatokkal.To learn how to use and set up policies to control cloud app use, see Control cloud apps with policies.

A Premier-ügyfelek a Premier portálon közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.