Alkalmazásadatok és -hozzárendelések figyelése a Microsoft Intune-banMonitor app information and assignments with Microsoft Intune

Az Intune több módot is kínál a felügyelt alkalmazások jellemzőinek figyelésére és az alkalmazások hozzárendelési állapotának kezelésére.Intune provides several ways to monitor the properties of apps that you manage and to manage app assignment status.

  1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
  2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
  3. Az Intune menüben válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune menu, select Mobile apps.
  4. A menü Kezelés szakaszában válassza az Alkalmazások. elemet.In the Manage section of the menu, select Apps.
  5. Az alkalmazáslistában válasszon egy figyelni kívánt alkalmazást.In the list of apps, select an app to monitor. Ekkor megjelenik az alkalmazás panelje, melyen áttekintheti az eszköz és a felhasználó állapotát.You'll then see the app pane, which includes an overview of the device status and the user status.

Megjegyzés

Az Elérhető beállítással telepített Androidos áruházbeli alkalmazások nem jelentik a telepítési állapotukat.Android Store apps that are deployed as Available do not report their installation status.

Alkalmazás áttekintése panelApp overview pane

Az alkalmazáshoz tartozó panelen áttekintheti a környezetében lévő alkalmazás részletes állapotadatait.In the app pane, you can review details about the status of an app in your environment.

AlapokEssentials

Az Alapadatok szakasz az alábbi információkat nyújtja az alkalmazásról:The Essentials section contains the following information about the app:

Alkalmazás részleteiApp details LeírásDescription
KiadóPublisher Az alkalmazás kiadója.The publisher of the app.
Operációs rendszerOperating system Az alkalmazás operációs rendszere (Windows, iOS, Android és hasonlók).The app operating system (Windows, iOS, Android, and so on).
Létrehozás dátumaCreated A jelen változat létrehozásának dátuma és ideje.The date and time when this revision was created.
KiosztottAssigned Igen vagy Nem attól függően, hogy az alkalmazás ki lett-e osztva.Whether the app has been assigned (Yes or No).

Eszközök és felhasználók állapotábráiDevice and user status graphs

Az ábrán az alábbi állapothoz tartozó alkalmazások száma jelenik meg:The graphs show the number of apps for the following status:

EszközállapotDevice status LeírásDescription
TelepítveInstalled A telepített alkalmazások száma.The number of apps installed.
Nincs telepítveNot Installed A nem telepített alkalmazások száma.The number of apps not installed.
SikertelenFailed A sikertelen telepítések száma.The number of failed installations.
Telepítés függőbenInstall Pending Azon alkalmazások száma, amelyek telepítése jelenleg zajlik.The number of apps that are in the process of being installed.
Nem alkalmazhatóNot Applicable A nem alkalmazható állapotértékkel rendelkező alkalmazások száma.The number of apps for which status is not applicable.

Eszköztelepítés állapotaDevice install status

Az eszközállapot-lista akkor jelenik meg, ha a menü Figyelés szakasz Eszköztelepítés állapota lehetőségét választja.A device status list is shown when you select Device install status in the Monitor section of the menu. A részleteket tartalmazó táblázatban az alábbi oszlopok szerepelnek:The details table includes the following columns:

EszközoszlopDevice column LeírásDescription
Eszköz neveDevice name Az eszköz neve az eszközök elnevezését megengedő platformokon.The name of the device on platforms that allow naming a device. Más platformokon az Intune hoz létre nevet más tulajdonságok alapján.On other platforms, Intune creates a name from other properties. Ez az attribútum nem érhető el semmilyen más eszközön.This attribute isn't available to any other device.
FelhasználónévUser name A felhasználó neve.The name of the user.
PlatformPlatform Az eszköz operációs rendszere (Windows, iOS, Android és hasonlók.).The operating system of the device (Windows, iOS, Android, and so on).
VerzióVersion Az alkalmazás verziószáma.The version number of the app. Az üzletági alkalmazások esetében az alkalmazás teljes verziószáma jelenik meg.For line-of-business apps, the full version number of the app is shown. A teljes verziószám az alkalmazás egy adott verzióját azonosítja.The full version number identifies a specific release of the app. A szám az alábbi formátumban jelenik meg: Verzió(Build).The number appears as Version(Build). Például 2.2(2.2.17560800).For example, 2.2(2.2.17560800).
ÁllapotStatus Az alkalmazás állapota.The status of the app.
Állapot részleteiStatus details Az állapot részletei.The details of the status.
Legutóbbi bejelentkezésLast check-in Az eszköz Intune-nal való utolsó szinkronizálásának dátuma.The date of the device's last sync with Intune.

Felhasználótelepítés állapotaUser install status

A felhasználóállapot-lista akkor jelenik meg, ha a menü Figyelés szakasz Felhasználótelepítés állapota lehetőségét választja.A user status list is shown when you select User install status in the Monitor section of the menu. A részleteket tartalmazó táblázatban az alábbi oszlopok szerepelnek:The details table includes the following columns:

FelhasználóoszlopUser column LeírásDescription
NévName A felhasználó Azure Active Directoryban használt neve.The name of the user in Azure Active Directory.
FelhasználónévUser name A felhasználó egyedi neve.The unique name of the user.
TelepítésekInstallations A felhasználó által nem telepített alkalmazások száma.The number of apps installed by the user.
HibákFailures A felhasználó sikertelen alkalmazástelepítéseinek száma.The number of failed app installations for the user.
Nincs telepítveNot installed A felhasználó által nem telepített alkalmazások száma.The number of apps not installed by the user.

További lépésekNext steps