Aktiválási zár megkerülése felügyelt iOS-eszközökön az Intune-nalBypass Activation Lock on Supervised iOS devices with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A Microsoft Intune szolgáltatással kezelhető az iOS aktiválási zára, amely az iOS 8.0 és újabb rendszerű eszközök Find My iPhone alkalmazásának egyik funkciója.Microsoft Intune can help you manage iOS Activation Lock, a feature of the Find My iPhone app for iOS 8.0 and later devices. Ha a felhasználó megnyitja a Find My iPhone alkalmazást egy eszközön, az aktiválási zár automatikusan engedélyezve lesz.Activation Lock is enabled automatically when a user opens the Find My iPhone app on a device. Az engedélyezése után meg kell adni a felhasználó Apple ID azonosítóját és jelszavát ahhoz, hogy el lehessen végezni a következők bármelyikét:After it is enabled, the user's Apple ID and password must be entered before anyone can:

 • A Find My iPhone alkalmazás kikapcsolásaTurn off Find My iPhone
 • Az eszköz alaphelyzetbe állításaErase the device
 • Az eszköz újraaktiválásaReactivate the device

Az aktiválási zár hatásaiHow Activation Lock affects you

Az aktiválási zár segít az iOS-eszközök védelmének biztosításában, és növeli a megtalálásuk esélyét azok elvesztésekor vagy ellopásakor, ugyanakkor ez a funkció számos kihívást is jelenthet Ön, mint rendszergazda számára.While Activation Lock helps secure iOS devices and improves the chances of recovering a lost or stolen device, this capability can present you, as an IT admin, with a number of challenges. Például:For example:

 • Egy felhasználó beállítja az aktiválási zárat egy eszközön.A user sets up Activation Lock on a device. A felhasználó később elhagyja a céget és visszaszolgáltatja az eszközt.The user then leaves the company and returns the device. A felhasználó Apple ID azonosítója és jelszava nélkül semmilyen módon nem lehet újraaktiválni az eszközt.Without the user's Apple ID and password, there is no way to reactivate the device.
 • Szüksége van egy jelentésre az összes eszközről, amelyen engedélyezve van az aktiválási zár.You need a report of all devices that have Activation Lock enabled.
 • Néhány eszközt másik részleghez szeretne rendelni a szervezetben egy eszközfrissítés során.You want to reassign some devices to a different department during a device refresh in your organization. Csak azokat az eszközöket lehet újból hozzárendelni, amelyeken nincs engedélyezve az aktiválási zár.You can only reassign devices that do not have Activation Lock enabled.

Az Apple az ilyen problémák megoldására vezette be az aktiválási zár megkerülését az iOS 7.1-ben.To help solve these problems, Apple introduced Activation Lock bypass in iOS 7.1. Az aktiválási zár megkerülése a felhasználó Apple-azonosítója és jelszava nélkül teszi lehetővé az aktiválási zár eltávolítását a felügyelt eszközökről.Activation Lock bypass lets you remove the Activation Lock from supervised devices without the user's Apple ID and password. A felügyelt eszközök létre tudnak hozni egy eszközspecifikus aktiválásizár-áthidaló kódot, mely az Apple aktiválási kiszolgálóján van tárolva.Supervised devices can generate a device-specific Activation Lock bypass code, which is stored on Apple's activation server.

Tipp

Az iOS-eszközök felügyelt módja lehetővé teszi az eszközök az Apple Configurator eszközzel való zárolását, így meghatározott üzleti célokra korlátozva annak funkcióit.Supervised mode for iOS devices lets you use Apple Configurator to lock down a device and limit functionality to specific business purposes. A felügyelt mód csak vállalati tulajdonú eszközökhöz használható.Supervised mode is used only for corporate-owned devices.

Az aktiválási zárról további információt az Apple webhelyén olvashat.You can read more about Activation Lock on Apple's web site.

Az aktiválási zár kezelése az Intune-nalHow Intune helps you manage Activation Lock

Az Intune a felügyelt iOS 8.0 vagy újabb rendszerű eszközök aktiválási zárának állapotát is le tudja kérdezni.Intune can request the Activation Lock status of supervised devices that run iOS 8.0 and later. Kizárólag a felügyelt eszközök esetében az Intune képes lekérdezni az aktiválásizár-áthidaló kódot, és közvetlenül kiadni azt az eszköznek.For supervised devices only, Intune can retrieve the Activation Lock bypass code and directly issue it to the device. Ha törölték az eszköz adatait, üres felhasználónévvel és a kódot jelszóként használva közvetlenül hozzáférhet az eszközhöz.If the device has been wiped, you can directly access the device by using a blank user name and the code as the password.

Az aktiválási zárnak az Intune-nal történő felügyelete a következő üzleti előnyökkel jár:The business benefits of using Intune to manage Activation Lock are:

 • A felhasználó élvezheti a Find My iPhone alkalmazás biztonsági előnyeit.The user gets the security benefits of the Find My iPhone app.
 • Lehetővé teheti, hogy a felhasználó annak tudatában végezhesse a munkáját, hogy az eszközt ki lehet vonni vagy fel lehet oldani a zárolását, ha a használatának módosítására van szükség.You can enable users to do their work and know that when a device needs to be repurposed, you can retire or unlock it.

ElőkészületekBefore you start

Az eszközök aktiválási zárának megkerüléséhez azt előbb az alábbi lépéseket követve engedélyeznie kell:Before you can bypass Activation Lock on devices, you must enable it by following these instructions:

 1. Eszközkorlátozási profil konfigurálása iOS-hez az Intune-ban az Eszközkorlátozási profilok konfigurálása szakasz információi alapján.Configure an Intune device restriction profile for iOS using the information in How to configure device restriction settings.
 2. Az Általános beállítások szakaszában található iOS-re vonatkozó eszközkorlátozási beállítások között engedélyezze az Aktiválási zár lehetőséget.In the device restriction settings for iOS, under the General settings, enable the option Activation Lock.
 3. Mentse a profilt, majd rendelje hozzá azokhoz az eszközökhöz, amelyeken kezelni kívánja az aktiválási zár megkerülését.Save the profile, and then assign it to the devices on which you want to manage Activation Lock bypass.

Az aktiválási zár megkerülésének használataHow to use Activation Lock bypass

Fontos

Az eszköz aktiválási zárának megkerülése után a Find My iPhone alkalmazás megnyitásakor automatikusan életbe lép egy újabb aktiválási zár.After you bypass the Activation Lock on a device, if the Find My iPhone app is opened, a new Activation Lock is automatically applied. Ezért csak akkor kövesse ezt az eljárást, ha az eszköz a birtokában van.Because of this, you should be in physical possession of the device before you follow this procedure.

Az Intune-ban az Aktiválási zár megkerülése távoli eszközművelet a felhasználó Apple-azonosítója és jelszava nélkül távolítja el az aktiválási zárat az iOS-eszközről.The Intune Bypass Activation Lock remote device action removes the activation lock from an iOS device without the user’s Apple ID and password. Az aktiválási zár megkerülése után az eszköz ismét bekapcsolja az aktiválási zárat a Find My iPhone alkalmazás elindulásakor.Once you bypass the activation lock, the device turns on activation lock again when the Find My iPhone app launches. Csak akkor kerülje meg az aktiválási zárat, ha fizikailag is hozzáfér az eszközhöz.Only bypass the activation lock if you have physical access to the device.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
 4. Az Eszközök panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices blade, choose All devices.
 5. A kezelt eszközök listáján válasszon egy felügyelt iOS-eszközt, és válassza a ...Továbbiak lehetőséget, majd az Aktiválási zár megkerülése távoli eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose a supervised iOS device, choose ...More, and then choose the Bypass Activation Lock device remote action.

További lépésekNext steps

A zárolásfeloldási kérés állapotát az Eszközök kezelése munkaterhelésben az eszköz részleteit megjelenítő oldalon ellenőrizheti.You can examine the status of the unlock request on the details page for the device in the Manage devices workload.